ČSSZ provádí exekuční srážky ze všech druhů důchodů. Exekuce se tedy týká jak starobních, tak invalidních či pozůstalostních důchodů a rovněž i příplatků k důchodu. Žádnou výjimkou nejsou ani případy, kdy ČSSZ u jednoho důchodce eviduje i několik exekučních příkazů.

ČSSZ je jako plátce důchodu povinna provádět srážky na základě doručeného exekučního příkazu a to až do doby, kdy je dluh plně uhrazen (včetně úroků a nákladů řízení). Poté srážky z důchodu ukončí.

O zahájení exekučních srážek z důchodu a jejich výši zasílá ČSSZ vždy příjemcům důchodu písemné oznámení, ve kterém je uvedeno i číslo jednací exekučního titulu a vydávající orgán. ČSSZ je písemně informuje i v případě, že z důvodu nezabavitelné výše důchodu exekuční srážku provádět nemůže.

Na exekuci čeká 40 tisíc důchodů

U více než 40 tisíc důchodů ČSSZ vede exekuční titul, protože však důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemůže u nich exekuční srážku provést. To však neznamená, že dluh zaniká. Pokud ho důchodce nesplatí jinak, ČSSZ výkon rozhodnutí eviduje až do doby, kdy se částka důchodu zvýší nebo se změní počet vyživovaných osob u důchodce tak, že je možné zařídit srážku.

Počet důchodů se zařízenou exekuční srážkou k 31. prosinci
Rok Počet
2014 75 315
2013 70 997
2012 67 614
2011 60 874
2010 51 184
2009 46 121
2008 40 718
Zdroj: ČSSZ

Počet exekucí z důchodu má rok od roku vzrůstající trend. Zatímco k 31. prosinci 2013 ČSSZ prováděla exekuce u zhruba 71 tisíc důchodů, o rok později jich bylo evidováno o 4300 více. V porovnání s rokem 2008 byl počet exekucí z důchodu téměř dvojnásobný.

Osobní bankrot se týká i důchodců

Pokud nejste schopni splácet své finanční závazky, můžete požádat o osobní bankrot podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvence je specifickou situací, kdy o způsobu oddlužení vždy rozhoduje usnesením insolvenční soud.

Jedním ze způsobů oddlužení je plnění splátkového kalendáře, kdy od jeho schválení začne ČSSZ z dlužníkova důchodu srážet soudem stanovené částky a poukazuje je insolvenčnímu správci. Takto zahájené srážky se provádí po dobu pěti let, nerozhodne-li insolvenční soud o jejich dřívějším ukončení.

Insolvenční soud však může ČSSZ také uložit, aby celý důchod dlužníka poukazovala na účet insolvenčního správce. K 31. prosinci 2014 zasílala ČSSZ celý důchod insolvenčnímu správci přibližně v 2300 případech.