Informace pro návštěvníky

19.03.2014 13:42

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH

 

Stanovy politického hnutí

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH

Zkratka: HSS

Hlava I.

Všeobecná ustanovení

1. Hnutí sociálně slabých je politickým hnutím podle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích č. 424/91 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. Používá se zkratka HSS.

2. HSS vyvíjí svoji činnost na celém území České republiky.

3. Sídlem ústředí je Karlova Studánka 12, PSČ 793 24

4. Programem HSS je vytvářet demokratickou společnost na principech sociální spravedlnosti, pro všechny občany našeho státu, bez rozdílu rasy, věku a pohlaví.

5. Při rozhodování ve svých záležitostech se HSS na všech stupních řídí demokratickým většinovým principem. Usnesení se stává platným:

a) za přítomnosti nadpolovičního počtu členů Republikového sněmu, Krajské rady, Republikové rozhodčí a smírčí komise, Revizní komise, a pro hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů,

b) pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů MO.

6. Volby na jednotlivých úrovních orgánů HSS se řídí schváleným volebním řádem příslušného orgánu.

7. Při prosazování programu spolupracuje HSS s dalšími subjekty, které mají blízký program a to na úseku vnitřním i zahraničním.

Hlava II.

Členství

Členem HSS může být každý občan ČR starší 18ti let bez rozdílu národnosti, rasy a náboženství, který není členem jiné politické strany nebo hnutí, a svým podpisem na členské přihlášce potvrdí, že souhlasí s programem a stanovami HSS.

1. Členství vzniká dnem rozhodnutí Místní organizace (MO), Krajské rady (KR) nebo Republikového sněmu (RS).

2. V případě zamítnutí členství v HSS musí MO, KR nebo RS uvést důvod zamítnutí. Občan má právo odvolat se písemně k nejbližšímu vyššímu orgánu do 30ti dnů po obdržení rozhodnutí.

3. Členství zaniká:

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení,

b) zrušením členství pro poškozování zájmů HSS a nečestné jednání,

c) vstupem do jiné politické strany či politického hnutí,

d) neplacením členských příspěvků po dobu jednoho roku,

e) úmrtím,

f) přerušit členství v HSS je možné na žádost člena, pokud jsou k tomu pádné důvody.

Hlava III.

Práva a povinnosti členů

Všichni členové hnutí mají stejná práva a povinnosti bez ohledu na rasu, náboženství, věk nebo pohlaví.

1. Člen má právo:

a) být informován o dění uvnitř HSS,

b) účastnit se jednání členských schůzí a spolurozhodovat o činnosti MO, jejíž je členem,

c) svobodně vyjadřovat stanovisko k práci všech orgánů a funkcionářů HSS,

d) předkládat návrhy, dotazy, případně stížnosti orgánům HSS na něž je příslušný orgán povinen odpovědět písemnou formou do 30ti dnů,

e) hlasovat, volit, navrhovat a být volen do funkcí v rámci HSS a být navrhován na kandidáta do zastupitelských a zákonodárných sborů,

f) odvolat se proti rozhodnutí k vyššímu stranickému orgánu – odvolání musí být písemné,

g) účastnit se jednání kteréhokoliv orgánu HSS, které se týká jeho osoby (písemné pozvání).

2. Člen je povinen:

a) řídit se při své činnosti Programem, Stanovami a dalšími dokumenty hnutí,

b) uplatňovat politiku HSS,

c) plnit povinnosti vyplývající z členství a funkce v HSS,

d) platit řádně členské příspěvky ve výši minimálně 10 Kč měsíčně s možností placení čtvrtletně, půlročně nebo ročně.

3. Kárná opatření:

Podle závažnosti skutkové podstaty lze uskutečnit:

a) napomenutí,

b) odvolání z funkce – příslušným nebo nadřízeným orgánem,

c) zrušením členství HSS – orgánem, který přijímal člena, nebo nadřízeným orgánem,

d) pozastavení členství.

Člen má právo se odvolat do 15ti dnů od doručení k nejbližšímu vyššímu orgánu, který musí do 30ti dnů odpovědět.

Hlava IV.

Organizační struktura HSS

1. Předseda a výkonný místopředseda jsou statutárními zástupci HSS.

2. Nejvyšší rozhodující orgán hnutí je celorepublikový sjezd HSS.

3. Nejvyšší rozhodující orgán hnutí mezi sjezdy je Republikový sněm (RS).

4. Výkonným orgánem Republikového sněmu je Výkonný výbor (VV).

5. Předsedou VV je předseda hnutí.

6. Republikový sjezd volí Republikovou revizní komisi (dále jen RRK) a Republikovou smírčí a rozhodčí komisi (dále jen RSRK).

7. V místech, kde nejsou ustanoveny MO, mohou vznikat z řad příznivců strany pověřenci pro podporu volebních kampaní.

Hlava V.

Místní organizace

1. Základní organizační jednotkou HSS je místní organizace (dále jen MO), která je tvořena dobrovolným rozhodnutím členů.

2. MO má sídlo v obci nebo městě, kde žijí její členové. V případě potřeby a četnosti se mohou občané z více obcí sdružit do jedné MO.

3. MO může být založena tehdy, rozhodnou-li se pro to nejméně 3 členové na ustavující schůzi. MO vzniká datem ustavující schůze po schválení Krajskou radou.

4. MO je řízena svým výborem, který je volen na ustavující nebo výroční schůzi zpravidla na dobu dvou let.

5. MO vede řádnou evidenci svých členů a členských příspěvků.

6. MO volí a odvolává funkcionáře na místní úrovni.

7. Výbor MO je zpravidla tříčlenný ve funkcích: předseda, tajemník, pokladník.

8. Členské schůze se konají dle potřeby alespoň 4x ročně. 1x ročně se koná výroční členská schůze.

9. Členské schůze svolává předseda podle plánů činnosti MO, nebo z jiného naléhavého důvodu, pokud o to požádá alespoň 1/3 členů. Schůze může být také svolána vyšším stranickým orgánem.

10. MO má právo navrhovat, případně volit své členy do všech pracovních orgánů HSS. Toto právo se týká i kandidátů na poslance zastupitelských a zákonodárných sborů.

11. Se svěřenými finančními a hmotnými prostředky hospodaří v souladu s platnými předpisy.

12. MO zaniká, klesne-li počet členů pod 3, nebo z rozhodnutí vyššího orgánu.

Hlava VI.

Krajská organizace

1. Krajskou organizaci tvoří všechny místní organizace HSS v příslušném kraji.

2. Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajská konference, která se schází nejméně 1x ročně.

3. Krajská rada (dále jen KR) je orgánem voleným krajskou konferencí a to na územním principu.

4. Do krajské rady jsou voleni, nebo jmenováni zástupci MO, a to podle volebního řádu stanoveného KR.

5. KR ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, tajemníka a nejméně 2 členy Krajské rady.

6. KR zodpovídá za rozvoj členské základny, propagaci HSS a naplňování programových cílů hnutí.

7. KR sestavuje kandidátku do samosprávných celků, jejichž působnost se shoduje s územní působností kraje.

8. Aktivně se podílí na volební činnosti, která se týká její působnosti v daném územním celku a nese zodpovědnost za dosažené výsledky.

9. Z hlediska řízení v rámci HSS je KR podřízena RS HSS.

10. V jedné oblasti může být pouze jedna KR.

Hlava VII.

Republikový sjezd

1. Republikový sjezd (dále jen sjezd) svolává Republikový sněm 1x za dva roky. Svolat mimořádný sjezd je povinen předseda nebo RS, pokud se pro vysloví nejméně 3/5 jejích členů nebo 2/3 krajských rad nebo 1/3 MO z každého kraje.

2. Delegáti sjezdu jsou voleni na krajské konferenci dle předem daného klíče.

3. Sjezd rozhoduje o všech politických a zásadních otázkách a má tyto pravomoci:

a) schvaluje zprávu předsedy, zprávu o hospodaření, zprávu RRK a RSRK a ukládá opatření,

b) schvaluje ustavující dokumenty, tj. Program, Stanovy, znak a další insignie,

c) volí předsedu HSS, výkonného místopředsedu, tři místopředsedy, Republikový sněm, Republikovou revizní a Republikovou smírčí a rozhodčí komisi zpravidla na dvouleté období,

d) rozhoduje o zrušení hnutí a majetkovém vypořádání,

e) odvolává předsedu, výkonného místopředsedu, tři místopředsedy, Republikový sněm a komise,

f) Sjezd má právo měnit stanovy.

Hlava VIII.

Republikový sněm HSS

Nejvyšším orgánem mezi sjezdy je Republikový sněm (dále jen RS).

1. Republikový sněm řídí činnost hnutí, odpovídá za plnění programových cílů, dokumentů přijatých sjezdem, vytváří koncepce a vydává stanoviska HSS.

2. Členové RS jsou voleni sjezdem. V případě neplnění svých povinností mohou být odvoláni na návrh Republikového sněmu. O jejich odvolání rozhodne s definitivní platností RS.

3. Počet členů RS je patnáct.

4. RS rozhoduje o návrzích na kandidáty do zákonodárných sborů.

5. Potvrzuje kandidátní listiny do zastupitelských sborů vyšších územních celků.

6. Schvaluje rozpočet hnutí.

Hlava IX.

Výkonný výbor Republikového sněmu

1. Výkonný výbor Republikového sněmu (dále jen VVRS) je tvořen z předsedy, výkonného místopředsedy a dalších tří místopředsedů. Plní úkoly vyplývající z usnesení RS.

2. VVRS plní úkoly RS v období mezi jejími zasedáními a je RS odpovědný. Vypracovává podklady a stanoviska k otázkám, jejichž rozhodnutí je v kompetenci RS.

3. VVRS svolává pravidelně předseda, popř. výkonný místopředseda.

4. Pro výkon činnosti a zabezpečení úkolů má VVRS v případě možnosti k dispozici sekretariát.

 

 

Hlava X.

Funkcionáři

1. Člen může získat funkci buď volbou nebo jmenováním.

2. Volba předsedy, výkonného místopředsedy, dalších tří místopředsedů, předsedy RRK a RSRK, předsedů KR se uskutečňuje veřejným nebo tajným hlasováním.

3. Jmenování funkcionářů se uskutečňuje podle rozhodnutí a jednacího řádu daného orgánu.

4. Za výkon funkce může být funkcionáři přiznána funkční odměna. Výši odměny schvaluje RS.

5. Volení a jmenovaní funkcionáři odpovídají za svou činnost orgánu, který je do funkce zvolil nebo jmenoval.

6. Funkcionáři jsou vázáni základními náplněmi daných funkcí, které jsou rozpracovány v pracovních náplních.

7. Jsou voleni nebo jmenováni zpravidla na dva roky.

Hlava XI.

Republiková revizní komise

1. Republiková revizní komise (dále jen RRK) je orgánem HSS pro kontrolu dodržování dokumentů schválených sjezdem a pro kontrolu finančního hospodaření HSS. Pracuje podle svého plánu schváleného RS.

2. Sjezd volí do RRK 3 členy v obsazení: předseda a dva členové.

3. RRK má právo přešetřit finanční hospodaření krajských rad, případně dalších orgánů včetně RS HSS.

4. Při kontrole finančního hospodaření KR se člen zvolený za tuto radu nemusí účastnit této kontroly.

5. RRK je povinna seznámit s výsledky revize kontrolovaný orgán a RS. Zprávu o své činnosti podává sjezdu.

6. Činnost RRK se řídí statutem RRK schváleným sjezdem.

7. RRK řídí metodicky činnost RK nižších stupňů.

Hlava XII.

Republiková smírčí a rozhodčí komise

1. Smírčí a rozhodčí komise řeší vzniklé spory uvnitř hnutí.

2. Komise má 3 členy, je volena sjezdem ve složení předseda a dva členové.

3. Se závěry řešení seznamuje předseda komise RS a dokládá je protokolem.

Hlava XIII.

Zásady hospodaření

1. Majetek HSS je tvořen finančními a hmotnými prostředky získanými z dobrovolných darů, členských příspěvků, případně při úspěchu ve volbách ze státních příspěvků.

2. Veškerý majetek slouží k zabezpečování činnosti HSS ve smyslu naplňování jejich volebních programů.

3. Náklady a výdaje představují hlavně náklady na pronájem kancelářských místností, poplatky za energie, vybavení kancelářskou technikou, poštovné telefony a další provozní náklady.

4. Funkcionáři a pracovníci HSS mají nárok na náhrady cestovného a odsouhlasené odměny.

5. Organizace a orgány vystupují v majetkoprávních vztazích v rozsahu kompetencí stanovených těmito zásadami a nesou za jejich uplatňování plnou zodpovědnost.

6. Oprávnění k výběru finanční hotovosti a manipulaci s finančními prostředky mají předseda a výkonný místopředseda.

7. Činnost HSS v hospodářských otázkách řídí předseda a výkonný místopředseda v souladu s hospodářskými předpisy.

8. Návrh ročního rozpočtu vypracovává Výkonný výbor sněmu a schvaluje RS. Návrh celkového rozpočtu schvaluje sjezd.

9. Zanikne-li HSS bez právního nástupce, bude majetkový zůstatek hnutí převeden na charitativní účely.

Hlava XIV.

Společná závěrečná ustanovení

1. Statutárními zástupci HSS jsou předseda a výkonný místopředseda, kteří jsou oprávnění jednat samostatně. Osoba oprávněná jednat jménem strany připojí k svému podpisu i funkční označení.

2. Na úrovni KR se za orgán podepisuje předseda nebo místopředseda. Na úrovni MO předseda.

3. Členové všech orgánů a organizací jsou vázáni mlčenlivostí o projednávaných skutečnostech, pokud jednání bylo prohlášeno za uzavřené nebo důvěrné.

4. Po zrušení MO mohou její členové přejít do jiné činné MO se souhlasem KR.

5. Počty delegátů krajské konference jsou stanoveny podle daného klíče. Stejně se postupuje při volbě delegátů na sjezd. Klíč pro volbu stanoví RS.

6. O zrušení HSS rozhodne sjezd, rozhodne rovněž o likvidaci majetku dle platných předpisů.

7. Všechna rozhodnutí přijatá po schválení těchto stanov kterýmkoliv orgánem HSS, která jsou v rozporu s těmito stanovami, jsou neplatná.

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode