To je počteníčko: Miroslav Kalousek a 20 let jeho uřednických a politických her

02.02.2015 13:59

Miroslav Kalousek a 20 let jeho u´ˇrednicky´ch a politicky´ch her
Nadaˇcn´ı fond proti korupci
Obsah
Prolog 2
Pˇredmluva 3 ´ Uvod 4
1 Zlat´a 90. l´eta 7 1.1 Jak to bylo s pad´aky? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2 Modernizace tanku T-72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.3 ˇSt´abn´ı informaˇcn´ı syst´em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4 Prodej deseti letoun˚u MiG-29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.5 Prodej stovky tank˚u ˇrady T-72 do Alˇz´ırska . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.6 Prodej kasa´ren na n´amˇest´ı Republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.7 Shrnut´ı: Kalousk˚uv syst´em rozd´ava´n´ı veˇrejny´ch zak´azek . . . . . . . . . . . 26
2 Pˇresah do nov´eho tis´ıcilet´ı a jeho pˇrelom 35 2.1 Kauza Diag Human . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.2 Ochrana vzduˇsn´eho prostoru ˇcili kauza Gripeny . . . . . . . . . . . . . . . 41
3 Na sam´em vrcholu 48 3.1 Kauza My´tn´e a kauza Elektronick´e vinˇety . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.2 Kauza Hazard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.3 Znovu arm´ada – kauza Letadla CASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.4 Starost o pˇr´ırodu ˇcili ekologicka´ superzak´azka . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.5 Starost o c´ırkev ˇcili c´ırkevn´ı narovn´an´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4 Humorn´e odlehˇcen´ı na z´avˇer 92 4.1 Plukovn´ık ” N´ahl´ık“ odcha´z´ı! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4.2 Miroslav Kalousek a humor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Pˇr´ıloha 1 – Richard H´ava & Miroslav Kalousek 94
Pˇr´ıloha 2 – Detailn´ı popis hlavn´ı linie kauzy Diag Human 98
Literatura 109
1
Prolog ”
Kir je mal´e postavy, zat´ım jen m´ırnˇe proˇsedivˇel´y. Ve tv´aˇri nem´a nic pozoruhodn´eho. Kdybys ho potkal na ulici, ani se za n´ım neotoˇc´ıˇs, ani dech se ti nezataj´ı, srdce se ti nerozbuˇs´ı. Oblek m´a taky ten nejobyˇcejnˇejˇs´ı – ˇsediv´y s prouˇzkem. Uˇsit´y je ovˇsem s vkusem. Ale to je vˇsechno. Vypada´ naprosto obyˇcejnˇe, ale to je cel´y Kir. Oˇcek´av´am od nˇeho nabubˇrel´e fr´aze: ,Veden´ı GRU a u´stˇredn´ı v´ybor v´am projevili nezmˇernou d˚uvˇeru...‘ ˇZ´adnou takovou fr´azi o pˇredn´ı linii boje s kapitalismem, o u´dˇelu sovˇetsk´eho rozvˇedˇc´ıka ˇci o nepˇremoˇziteln´ych idej´ıch vˇsak neˇr´ık´a. Prostˇe si prohl´ıˇz´ı mou tv´aˇr. Jako l´ekaˇr, beze slova, pozornˇe. ,V´ıte, Viktore Andrejeviˇci, v GRU a v KGB se velmi zˇr´ıdka vyskytnou lid´e, kteˇr´ı by utekli na Z´apad.‘ Pˇrikyvuju. ,Ti, co uteˇcou, jsou neˇst ’astn´ı. To nen´ı propaganda. ˇSedes´at pˇet procent uteˇcenc˚u z ˇrad GRU a KGB se vrac´ı jako kaj´ıcn´ıci. Stˇr´ıl´ıme je. Vˇed´ı to, a pˇresto se vracej´ı. Ti, kteˇr´ı se nevr´at´ı do Sovˇetsk´eho svazu ze sv´e vlastn´ı v˚ule, konˇc´ı sebevraˇzdou, up´ıjej´ı se k smrti, klesaj´ı aˇz na dno. Proˇc?‘ ,Zradili svou socialistickou vlast. Tr´ap´ı je svˇedom´ı. Ztratili pˇr´atele, rodiny, sv˚uj jazyk...‘ ,To nen´ı podstatn´e, Viktore Andrejeviˇci. Jsou tu z´avaˇznˇejˇs´ı pˇr´ıˇciny. Doma, v Sovˇetsk´em svazu, kaˇzd´y z n´as patˇr´ı k vyˇsˇs´ı vrstvˇe. Kaˇzd´y, dokonce i ten nejbezv´yznamnˇejˇs´ı d˚ustojn´ık GRU, je nadˇclovˇek ve srovn´an´ı se vˇsemi ostatn´ımi. Pokud jste souˇc´ast´ı naˇseho syst´emu, tˇeˇs´ıte se kolos´aln´ım privilegi´ım proti ostatn´ımu obyvatelstvu zemˇe. Kdyˇz m´a ˇclovˇek ml´ad´ı, zdrav´ı, moc, privilegia – zapom´ın´a na to. Vzpomene si, aˇz uˇz se ned´a nic vr´atit. Nˇekteˇr´ı ut´ıkaj´ı na Z´apad, aby z´ıskali pˇrepychov´e auto, vilu s baz´enem, pen´ıze. A Z´apad jim skuteˇcnˇe zaplat´ı hodnˇe. Ale kdyˇz takov´y zr´adce dostane mercedes a vlastn´ı baz´en, vid´ı najednou, ˇze vˇsichni kolem maj´ı dobr´a auta a baz´eny. Najednou se c´ıt´ı b´yt mraveneˇckem ve spoleˇcenstv´ı stejnˇe bohat´ych mraveneˇck˚u. Znenad´an´ı ztr´ac´ı pocit nadˇrazenosti nad sv´ym okol´ım. St´av´a se obyˇcejn´ym ˇclovˇekem, stejn´ym jako vˇsichni ostatn´ı. Dokonce i kdyˇz nepˇr´atelsk´a rozvˇedka pˇrijme zr´adce do sluˇzby, stejnˇe ani tam nenajde znova ztracen´y pocit nadˇrazenosti nad okol´ım, protoˇze slouˇzit ve zpravodajsk´e sluˇzbˇe se na Z´apadˇe nepovaˇzuje za nejvyˇsˇs´ı poctu a ˇcest. Jsou to vl´adn´ı u´ˇredn´ıci, koleˇcka v soukol´ı, nic v´ıc.‘ ,Nikdy jsem o tom nepˇrem´yˇslel.‘ ,Tak o tom pˇrem´yˇslej. St´ale pˇrem´yˇslej. Bohatstv´ı je vˇec relativn´ı. Kdyˇz jezd´ıˇs po Moskvˇe v ladˇe, d´ıvaj´ı se po tobˇe opravdu kr´asn´a dˇevˇcata. Kdyˇz jezd´ıˇs po Paˇr´ıˇzi v dlouh´em citroenu, nikdo se za tebou neotoˇc´ı. Vˇsechno je relativn´ı. Poruˇc´ık je na daln´em v´ychodˇe kr´al a p´anb˚uh, vl´adce nad ˇzivotem a smrt´ı, p´an. Plukovn´ık v Moskvˇe je pˇeˇsec, protoˇze jsou tu tis´ıce dalˇs´ıch plukovn´ık˚u. Kdyˇz zrad´ıˇs, ztrat´ıˇs vˇsechno. A vzpomeneˇs si, ˇze jsi kdysi patˇril k vˇsemocn´e organizaci, ˇze jsi byl v´yjimeˇcn´y ˇclovˇek, pozvednut´y nad miliony jin´ych. Kdyˇz zrad´ıˇs, uc´ıt´ıˇs, ˇze jsi nen´apadn´y ˇsediv´y ˇclov´ıˇcek, nula stejn´a jako vˇsichni ostatn´ı.‘ “
Viktor Suvorov. Akv´arium. Praha. Naˇse Vojsko 1996
2
Pˇredmluva
Tato zpr´ava shrnuje pozoruhodn´e dvacetilet´e p˚usoben´ı Miroslava Kalouska ve vysoky´ch u´ˇrednicky´ch a politicky´ch funkc´ıch st´atn´ı spr´avy ˇCesk´e republiky. ˇCten´aˇri nab´ız´ı ucelenou mozaiku tˇech ud´alost´ı, d´ıky ktery´m se Miroslav Kalousek stal nejvlivnˇejˇs´ım politikem a z´akulisn´ım hr´aˇcem na ˇcesk´em politick´em kolbiˇsti. Z´amˇernˇe obsahuje informace pouze z otevˇreny´ch zdroj˚u. Jsme pˇresvˇedˇceni, ˇze dˇr´ıve nebo pozdˇeji vznikne materi´al, ktery´ bude obsahovat i to, co m´edia nezm´ınila. Text je urˇcen n´aroˇcnˇejˇs´ımu ˇctena´ˇri, ktery´ ocen´ı detail a jemnˇejˇs´ı souvislosti. ˇD´abel se totiˇz, jak zn´amo, skry´v´a v detailu. Pro nen´aroˇcn´eho ˇctena´ˇre je urˇcena m´enˇe podrobn´a verze tohoto textu, kter´a je dostupn´a na str´ank´ach Nadaˇcn´ıho fondu proti korupci.
V Praze dne 20. 5. 2014 Autoˇri
3
´ Uvod
Kdo je Ing. Miroslav Kalousek? Tuto ot´azku se v uplynuly´ch dvaceti letech jeho vysok´e u´ˇrednick´e a politick´e ˇcinnosti pokouˇselo zodpovˇedˇet mnoho zasvˇeceny´ch osob a novina´ˇr˚u. Je-li ˇclovˇek schopen by´t ˇreditelem odboru poradc˚u pˇredsedy vl´ady, ˇclenem spr´avn´ı rady a jednatelem Z´apadoˇcesky´ch pivovar˚u, ˇclenem Prez´ıdia Pozemkov´eho fondu ˇCesk´e republiky, by´t ekonomicky´m n´amˇestkem tˇrem po sobˇe jdouc´ım ministr˚um na jednom ministerstvu, st´at se poslancem Parlamentu ˇCR, by´t pˇredsedou Rozpoˇctov´eho vy´boru Poslaneck´e snˇemovny PˇCR, by´t ˇclenem ˇci pˇredsedou vyˇsetˇrovac´ı komise a ministrem financ´ı ˇCR, pak o takov´em ˇclovˇeku m˚uˇzeme ˇr´ıci ledacos, ale urˇcitˇe o takov´em ˇclovˇeku nelze ˇr´ıci, ˇze by to byl hlup´ak, ktery´ nev´ı, co ˇcin´ı. Pˇrenesme se o 17 let zpˇet do l´eta roku 1997. M. Kalousek je p´aty´m rokem ekonomicky´m n´amˇestkem ministra obrany a m´a pˇra´telsky´ vztah s Richardem H´avou – z´astupcem vy´znamn´e zbrojaˇrsk´e spoleˇcnosti, zprostˇredkuj´ıc´ı obchody s arm´adn´ı technikou [59]. Jsme na premi´eˇre letounu L-159. Napˇet´ı a vzruˇsen´ı pˇred rozhrnut´ım opony, za n´ıˇz se letoun skry´va´, je velik´e. N´ahle je slyˇset nadˇseny´ vy´kˇrik M. Kalouska: ” A je to v kapse!“ – po telefonick´e zpr´avˇe, ˇze se vl´ada zava´zala ke koupi dvaasedmdesa´ti tˇechto letoun˚u pro arm´adu a poskytla bank´am i garance na u´vˇerova´n´ı n´akladn´eho projektu [4]. Tehdejˇs´ı ministr obrany se vyj´adˇruje, ˇze ” export t´eto zbranˇe m˚uˇze z´ıskat pen´ıze pro skom´ıraj´ıc´ı ˇskolstv´ı nebo zdravotnictv´ı“ [4]. Richard H´ava, moˇzny´ strategicky´ partner vy´robce letounu a prostˇredn´ık tohoto vy´vozu, tak z´ısk´a dalˇs´ı zak´azku. Orientaˇcn´ı cena t´eto zak´azky byla o pˇet let dˇr´ıve kolem 22 miliard korun [5]. Je prosinec roku 2008. Ministr financ´ı M. Kalousek k naprost´emu pˇrekvapen´ı ˇsirok´e i odborn´e pr´avn´ı veˇrejnosti i jeho nejbliˇzˇs´ıho okol´ı povoluje svy´m podpisem provozovat pˇeti spoleˇcnostem internetov´e kurzov´e s´azen´ı, aˇckoli podle n´azoru mnoha pr´avn´ık˚u tento druh loterie nem´a oporu v z´akonˇe [6]. To ostatnˇe nedlouho pˇred t´ım pˇripouˇst´ı i s´am ministr a z´akon pˇritom v dobˇe povolen´ı z˚ust´ava´ nezmˇenˇen [7]. Do ned´avn´e doby je ostatnˇe tak´e razantn´ım odp˚urcem tohoto zp˚usobu provozova´n´ı hazardu, kdyˇz prohlaˇsuje, ˇze tento druh s´azen´ı bude v republice povolen jen pˇres jeho mrtvolu [8], [6]. Na objemu s´azek pˇredstavuje hazard roˇcnˇe odhadem pˇriznany´ch 100 miliard korun. Je z´aˇr´ı roku 2009. Jaky´si dlouholety´ Kalousk˚uv pˇr´ıtel a kolega, ktery´ je poslancem a pˇr´ıznivcem – bez voleb legitimizovan´e – nov´e strany TOP 09, pˇrij´ıma´ faleˇsnou nab´ıdku od novin´aˇre: milion korun pro stranu TOP 09 za zmˇenu loterijn´ıho z´akona. Pˇritom pron´aˇs´ı: ” Mus´ım ˇr´ıct Mirkovi Kalouskovi, ˇze jste n´am pomohl, aby mˇel pocit, ˇze je povinovanej nˇejak reagovat, ˇze jo?“ [9]. Sekret´aˇr strany TOP 09 pˇritom pˇri dotazu novina´ˇre na to, kdo ve stranˇe m´a na starosti sponzory a hazard, pouk´azal pr´avˇe na zm´ınˇen´eho dlouholet´eho pˇr´ıtele M. Kalouska, v nˇehoˇz m´a ministr, podle vlastn´ıch slov, naprostou d˚uvˇeru [9]. Je p´ar mˇes´ıc˚u do parlamentn´ıch voleb v roce 2010. M´ıstopˇredseda nov´e strany TOP 09 Kalousek nem´a ˇz´adnou jistotu, ˇze jeho strana pˇri sv´e premi´eˇre v bl´ıˇz´ıc´ıch se volb´ach uspˇeje a dostane se tak do poslaneck´e snˇemovny. Kalousek je v t´e dobˇe v politice uˇz t´emˇeˇr dvacet let. V poslaneck´e snˇemovnˇe se m´a hlasovat o tom, zda se opust´ı projekt elektronicky´ch
4
vinˇet na automobily m´ısto pap´ırovy´ch d´alniˇcn´ıch zn´amek. N´aklady na jejich zaveden´ı se odhaduj´ı na 12 miliard korun a zak´azku m´a z´ıskat spoleˇcnost Kapsch, kter´a jiˇz pˇred ˇcasem z´ıskala mnohamiliardovou zak´azku na realizaci a provoz elektronick´eho my´tn´eho. Skuteˇcn´ı odborn´ıci varuj´ı, ˇze ” z hlediska ekonomick´eho, dopravn´ıho i technick´eho je to naprost´y nesmysl“ [10] a v´ı to i ministr dopravy, kdyˇz pozdˇeji pˇrizn´ava´ ˇze ” z ˇcistˇe ekonomick´eho hlediska jsou vinˇety samozˇrejmˇe nev´yhodn´e...“ [10]. Jaky´si poslanec ODS a m´ıstopˇredseda kontroln´ıho vy´boru varuje poslance, ˇze schv´alena´ podoba elektronicky´ch vinˇet je nejhorˇs´ı a pro st´at nejm´enˇe vy´hodn´a a ˇze nˇekter´e technologie by bylo moˇzn´e poˇr´ıdit i dvana´ctkr´at lacinˇeji [11]. Vˇse se zd´a by´t jasn´e, ale – nen´ı! Vystupuje totiˇz M. Kalousek a prohlaˇsuje, ˇze argumenty kolegy jsou u´ˇcelov´e a nef´er a obvinˇuje jej ” z posledn´ıho obchodu odch´azej´ıc´ıho poslance.“ A dod´ava´: ” Na to my v´am kaˇsleme!“ a hlasuje proti n´avrhu na zruˇsen´ı vinˇet [11]. Jak jsme jiˇz konstatovali, M. Kalousek nen´ı ˇza´dny´ hlup´ak a jistˇe v´ı, co ˇcin´ı – do voleb a moˇzn´eho konce jeho politick´e kari´ery zby´v´a nˇeco kolem tˇrech mˇes´ıc˚u... Je l´eto roku 2011. Podle n´alezu Nejvyˇsˇs´ıho kontroln´ıho u´ˇradu (NK´U) odpustilo Ministerstvo financ´ı v obdob´ı let 2006 aˇz 2009 (z nˇehoˇz znaˇcnou ˇca´st je ministrem financ´ı M. Kalousek) na sankc´ıch za neopr´avnˇen´e ˇcerp´an´ı dotac´ı tˇricet jedna z tˇriceti ˇctyˇr miliard korun [12]. Novin´aˇri znaj´ı konkr´etn´ı pˇr´ıpady, kdy Kalouskovo ministerstvo odpustilo sankce, i kdyˇz za dotaci padly pravomocn´e tresty pro u´vˇerovy´ podvod a u´platka´ˇrstv´ı. M. Kalousek na to reaguje tˇemito slovy: ” Jedna mal´a zr˚udiˇcka jm´enem Kala se rozhodla z toho asi pˇred ˇctrn´acti dny udˇelat medi´aln´ı kauzu, jak ten zloˇcinn´y Kalousek odpustil 31 miliard. To, co dˇel´a mimoˇr´adnˇe bolˇsevick´y exposlanec ˇCSSD Kala, povaˇzuji za nehor´aznost. Asi mu kolegov´e z ˇCSSD poradili, aby to vynesl do m´edi´ı a znemoˇznil vl´adu.“ [12]. Poznamenejme, ˇze Miloslav Kala je v t´e dobˇe viceprezidentem NK´ U. M. Kalousek po celou dobu sv´e u´ˇrednick´e a politick´e kari´ery d˚uslednˇe odm´ıta´ jak´akoli obvinˇova´n´ı z toho, ˇze by ze sv´eho jedn´an´ı mˇel nˇejaky´ nepˇr´ıpustny´ finanˇcn´ı ˇci jiny´ prospˇech mimo r´amec sv´eho platu. V roce 2001 napˇr.ˇr´ık´a: ” Nikdy jsem neukradl ani korunu. Ani pro sebe, ani pro stranu, jak obˇcas sl´ych´am. A nikdo nikdy mi nedok´aˇze opak.“ [13]. Lze tˇemto tvrzen´ım vˇeˇrit? Za dob, kdy byl M. Kalousek n´amˇestkem lidovecky´ch ministr˚u obrany (a s´am byl ˇclenem KDU-ˇCSL), se opakovanˇe prosly´chalo a tvrdilo – bez d˚ukaz˚u –, ˇze ze zbrojn´ıch zak´azek m˚uˇze pˇres Kalouska profitovat lidovecka´ pokladna (ostatnˇe to s´am neopatrnˇe pˇripustil i nˇekdejˇs´ı ˇclen KDU-ˇCSL a ministr obrany A. Baudyˇs [165]). M. Kalousek takov´ato obvinˇen´ı vˇzdy d˚uraznˇe odm´ıtal, napˇr. v roce 1997 k tomu prohl´asil: ” Je to nesmysl, nepˇripad´a v u´vahu, nic takov´eho nedˇel´ame. Pokud si to opravdu nˇekdo mysl´ı, m´am na to jedinou reakci, a to rˇcen´ı: Podle sebe soud´ım tebe.“ [166]. O tˇri roky pozdˇeji, kdy jiˇz M. Kalousek nen´ı n´amˇestkem ministra obrany, se vˇsak vyjadˇruje o tehdejˇs´ım n´amˇestku ministra obrany Jindˇrichu Tom´aˇsovi takto: ” Za souˇcasn´e situace je v tom bar´aku moˇzn´e vˇsechno. Slyˇsel jsem hodnˇe o tom, ˇze pan n´amˇestek Tom´aˇs m´a sv´e podnikatelsk´e aktivity. Vˇzdycky jsem se divil, ˇze ˇclovˇek, kter´y je aktivn´ı v podnikatelsk´e sf´eˇre, m˚uˇze zast´avat tohle m´ısto.“ [167]. Mnohem pozdˇeji v souvislosti s jeho povolen´ım internetov´eho kurzov´eho s´azen´ı prohlaˇsuje o svy´ch odp˚urc´ıch: ” Jsem hluboce pˇresvˇedˇcen, ˇze pr´avˇe oponenti, kteˇr´ı n´as tak tvrdˇe kritizovali, byli od zahraniˇcn´ıch spoleˇcnost´ı motivov´ani.“ [6]. Navrhuje-li M. Kalousek rˇcen´ı ” podle sebe soud´ım tebe“, pak z toho plyne, ˇze jenom posledn´ımi dvˇema tvrzen´ımi pop´ıra´ s´am sebe a vy´ˇse uveden´e vlastn´ı vyj´adˇren´ı z roku 2001.
5
M. Kalousek mnohokr´ate prohl´asil, ˇze vˇsechna obvinˇen´ı jeho osoby z nekal´eho jedn´an´ı jsou pouh´e pomluvy a opakovanˇe ˇza´dal od svy´ch protivn´ık˚u d˚ukazy pro jejich tvrzen´ı. Mnohokr´ate zd˚uraznil, ˇze nikdy nebyl ze strany org´an˚u ˇcinny´ch v trestn´ıch ˇr´ızen´ı obvinˇen (napˇr. [13], [148]). To ale vˇz´adn´em pˇr´ıpadˇe neznamen´a,ˇze nem˚uˇze by´t z jemu pˇripisovany´ch skutk˚u vinen. Zcela mimo tuto souvislost poznamenejme, ˇze po druh´e svˇetov´e v´alce byl v Norimbersk´em procesu odsouzen napˇr. poln´ı marˇs´al W. Keitl a gener´alplukovn´ık A. Jodl, kteˇr´ı celou v´alku prosedˇeli v berl´ınsky´ch kancela´ˇr´ıch a bunkrech, podobnˇe jako nˇemecky´ ministr zahraniˇc´ı Joachim von Ribbentrop se stejny´m koncem. Jako svˇedka si sovˇetska´ strana v procesu pozvala gener´ala a poln´ıho marˇs´ala Friedricha Pauluse. Byl to ovˇsem pr´avˇe Paulus, kdo pl´anoval agresivn´ı v´alku na vy´chodˇe, pr´avˇe jeho varianta u´toku byla pˇrijata a pozdˇeji uskuteˇcnˇena. A nav´ıc jeˇstˇe ke vˇsemu na sovˇetsk´em u´zem´ı osobnˇe bojoval. Paulusovi by bylo moˇzn´e kl´ast za vinu jak´ekoli zloˇciny voj´ak˚u a d˚ustojn´ık˚u 6. arm´ady. Paulus vˇsak v Norimberku souzen nebyl, naopak v naleˇstˇeny´ch laky´rka´ch, v obleku a s moty´lkem u krku sedˇel mezi svˇedky procesu. Souzen nebyl ani nikdy potom...
6
Kapitola 1
Zlat´a 90. l´eta
Kdo zaˇzil devades´ata´ l´eta v ˇCesk´e republice, nikdy na nˇe nezapomene. ´Uporn´a snaha zbavit se strachu z postihu ze strany st´atn´ı moci si vybrala svou danˇ – opaˇcny´ extr´em. Cel´a 90. l´eta lze pˇripodobnit k situaci mlad´eho ˇclovˇeka, jenˇz – veden pˇr´ısny´mi nebo despoticky´mi rodiˇci – se ve svy´ch 18 ˇci 19 letech ocit´a mimo jejich dosah kdesi na vysokoˇskolsk´e koleji, pˇriˇcemˇz se nem˚uˇze nabaˇzit svobody a volnosti, kterou nikdy nepoznal. A zaˇz´ıva´ skuteˇcnˇe z´avrat ’. Jak´ekoli omezov´an´ı a rozumn´e regule jsou pro nˇeho nepˇrijateln´e, nebot ’ mu pˇripom´ınaj´ı nesvobodu a rodiˇce, od ktery´ch chce by´t co nejd´ale. Cely´ porevoluˇcn´ı pˇrerod a dvacetilet´ı pˇred a po roce 1989 lze tak vy´stiˇznˇe a struˇcnˇe vyj´adˇrit ˇctyˇrmi slovy: ode zdi ke zdi. Devadesa´t´a l´eta byla zkr´atka obdob´ım novy´ch a velky´ch moˇznost´ı – jako ostatnˇe vˇzdy po razantnˇejˇs´ıch vy´mˇena´ch vl´adn´ı moci. Miroslavu Kalouskovi je v dobˇe tˇechto zmˇen tˇricet let. M´a jiˇz nˇeco za sebou. Ihned po studi´ıch na Vysok´eˇskole chemicko-technologick´e v Praze vstupuje M. Kalousek do ˇCeskoslovensk´e strany lidov´e, kter´a byla spoleˇcnˇe s KSˇC souˇca´st´ı N´arodn´ı fronty (pozdˇeji to vtipnˇe okomentoval, ˇze t´ım chtˇel demonstrovat sv˚uj nemarxisticky´ svˇeton´azor1). Mezi lety 1984 a 1990 pracuje jako technolog a vedouc´ı investiˇcn´ıho u´tvaru tehdejˇs´ıho n´arodn´ıho podniku Mitas Praha. Po pˇrevratu se vˇsak ihned zapojuje do vysok´e politiky a mezi lety 1990 a 1992 dˇel´a poradce m´ıstopˇredsedy vl´ady. V letech 1991 aˇz 1992 je ˇclenem dozorˇc´ı rady Jihoˇcesky´ch pivovar˚u, v letech 1992 aˇz 1994 je ˇclenem spr´avn´ı rady a jednatelem Z´apadoˇcesky´ch pivovar˚u (odtud patrnˇe plyne Kalousk˚uv pozdˇejˇs´ı n´azor na privatizaci Budvaru: ” St´at m´a dˇelat to, co dˇelat m´a, a m´a to dˇelat poˇr´adnˇe. Nem´a dˇelat tis´ıce jin´ych vˇec´ı, kter´e m˚uˇze dˇelat nˇekdo jin´y...“ [14]). V letech 1994 aˇz 1996 p˚usob´ı rovnˇeˇz jako ˇclen Prez´ıdia Pozemkov´eho fondu ˇCesk´e republiky. Nejzn´amˇejˇs´ı angaˇzma´ se vˇsak Kalouskovi dost´av´a na Ministerstvu obrany, kde vystupuje ve funkci n´amˇestka lidovecky´ch ministr˚u Baudyˇse, Hol´anˇe a Vy´born´eho (prvn´ım n´amˇestkem zde byl v letech 1995–1996 tak´e Petr Neˇcas). Na obranˇe je Kalousek odpovˇedny´ za rozpoˇcet a akvizice2. A pr´avˇe na obranˇe zaˇc´ına´ pˇr´ıbˇeh, ktery´ nyn´ı podrobnˇeji pop´ıˇseme.
1V rozhovoru pro Radioˇzurn´al dne 18. srpna 1999 M. Kalousek prohlaˇsuje: ”
Nemohu si stˇeˇzovat, v´ıte, j´a jsem velmi uvaˇzoval i o pr´aci nebo o jak´emsi angaˇzm´a v disentu, ale pˇrizn´am se, ˇze j´a jsem pro to mˇel m´alo odvahy a v disentu je pˇr´ıliˇs mnoho marxist˚u. A j´a jsem chtˇel deklarovat pˇredevˇs´ım ten nemarxistick´y svˇetov´y n´azor.“ 2Ekonomicky´m n´amˇestkem byl od 19. ledna 1993 do 2. ledna 1998 [187].
7
1.1 Jak to bylo s pad´aky? ˇ
Cas od ˇcasu se v m´edi´ıch zminˇuje ˇsirok´e veˇrejnosti zn´ama´ kauza Miroslava Kalouska, ty´kaj´ıc´ı se jeho role pˇri n´akupu vojensky´ch pad´ak˚u. Veˇrejnost se o tˇechto pad´ac´ıch dozvˇedˇela pˇredevˇs´ım proto,ˇze na jednom z nich zahynul voj´ın Roman Prinich. M. Kalousek opakovanˇe takov´e u´toky odby´va´ skoro se z´ıvnut´ım a tvrd´ı, ˇze se jedn´a o pˇr´ıbˇeh ” stokr´at opakovan´e lˇzi, kter´a se stala medi´aln´ı pravdou“ [15]. V rozhovoru ze z´aˇr´ı 2013 k tomu ˇrekl doslova: ” Nikdy jsem ˇz´adn´e pad´aky nekoupil. (...) Pˇresto se ˇr´ık´a, ˇze Kalousek koupil pad´aky, coˇz nen´ı pravda. To, ˇze byly ˇspatn´e, tak´e nen´ı pravda, a ˇze se na nich zabilo nˇekolik voj´ak˚u, tak´e ne.“ [15]. Jaky´ je tedy skuteˇcny´ pˇr´ıbˇeh ” Kalouskovy´ch pad´ak˚u“ VTP-100? Dne 5. 5. 1994 uzavˇrel tehdejˇs´ı ˇreditel odboru majetku vzduˇsny´ch sil Hlavn´ıho u´ˇradu n´akupu materi´alu (majetku) a sluˇzeb Ministerstva obrany se spoleˇcnost´ı ANEX-CIRUS, spol. s r. o., (d´ale jen ” Anex-Cirus“) Smlouvu o uzavˇren´ı budouc´ı smlouvy na dod´avky pad´akovy´ch souprav VTP-100. V n´ı se arm´ada zavazuje – jak n´azev smlouvy napov´ıda´ – uzavˇr´ıt na dan´e obdob´ı se spoleˇcnost´ı Anex-Cirus kupn´ı smlouvu na n´akup pad´akovy´ch souprav VTP-1003 [19], [152]. Na jejich vy´voji se od roku 1993 pˇritom pod´ılela sama arm´ada. Na z´akladˇe t´eto smlouvy byla dne 30. 4. 1996 uzavˇrena kupn´ı smlouva, jej´ımˇz pˇredmˇetem byla vy´roba a dod´avka 16 kus˚u prototyp˚u pad´akovy´ch souprav VTP-100 a o tˇri mˇes´ıce pozdˇeji, dne 30. 7. 1996, byla uzavˇrena kupn´ı smlouva na dod´avku 187 kus˚u ovˇeˇrovac´ı s´erie pad´akovy´ch souprav VTP-100 (vizte pozn´amku pod ˇcarou3). Od poˇc´atku se vˇsak u pad´ak˚u objevily v´aˇzn´e probl´emy, kter´e ale byly dle arm´adn´ı komise odstraniteln´e. Napˇr´ıklad pˇri zkouˇska´ch objevili voj´aci v´ıce neˇz 15 jednotlivy´ch nedostatk˚u, kter´e vˇsak podle z´astupc˚u dodavatele zp˚usobili voj´aci sami, a to nespr´avny´m balen´ım nebo ˇspatny´m skladov´an´ım [17]. Souprava nicm´enˇe v roce 1996 proˇsla vojskovy´mi zkouˇskami a tehdejˇs´ı n´aˇceln´ık Gener´aln´ıho ˇst´abu Arm´ady ˇCR gener´almajor Jiˇr´ı Nekvasil je schva´lil k pouˇz´ıv´an´ı [16], [17]. Dne 15. 8. 1996 uzavˇrel opˇet ˇreditel odboru majetku vzduˇsny´ch sil Hlavn´ıho u´ˇradu n´akupu materi´alu (majetku) a sluˇzeb Ministerstva obrany se spoleˇcnost´ı Anex-Cirus dalˇs´ı Smlouvu o smlouvˇe budouc´ı ˇc. 65137078, na jej´ımˇz z´akladˇe se Ministerstvo obrany zav´azalo
3V uzavˇreny´ch smlouv´ach se spoleˇcnost´ı Anex-Cirus koluje v tisku a v m´edi´ıch mnoho nepˇresnost´ı. Z toho d˚uvodu zde uv´ad´ıme kompletn´ı seznam smluv, kter´e Ministerstvo obrany mezi lety 1993 aˇz 1998 uzavˇrelo s touto spoleˇcnost´ı: 1. Smlouva o d´ılo ˇc. 94061, jej´ımˇz pˇredmˇetem byl vy´voj pad´akov´e soupravy VTP-100, kter´a byla uzavˇrena 21. 2. 1994. Dodatky 1 aˇz 6 k t´eto smlouvˇe byly uzavˇreny v rozmez´ı obdob´ı 30. 8. 1994 aˇz 6. 2. 1996; 2. Smlouva o uzavˇren´ı budouc´ı smlouvy na dod´avky pad´akovy´ch souprav VTP100, kter´a byla uzavˇrena 5. 5. 1994; 3. Kupn´ı smlouva ˇc. 65137041, jej´ımˇz pˇredmˇetem byla vy´roba a dod´avka 16 ks prototyp˚u pad´akovy´ch souprav VTP-100, kter´a byla uzavˇrena 30. 4. 1996. Dodatek k n´ı byl uzavˇren 10. 6. 1998; 4. Kupn´ı smlouva ˇc. 65137087 na dod´avku 187 ks ovˇeˇrovac´ı s´erie pad´akovy´ch souprav VTP-100, kter´a byla uzavˇrena 30. 7. 1996. Dodatky k n´ı byly uzavˇreny 23. 1. 1997 a 10. 6. 1998; 5. Smlouva o smlouvˇe budouc´ı ˇc. 65137078, kter´a byla uzavˇrena 15. 8. 1996. Dodatek k n´ı byl uzavˇren 10. 6. 1998. Na z´akladˇe t´eto smlouvy se ˇCesk´a republika-Ministerstvo obrany zav´azala nakoupit v letech 1996 aˇz 2000 pro potˇreby Arm´ady ˇCesk´e republiky 2310 ks s´eriov´eho proveden´ı pad´akovy´ch souprav VTP-100; 6. Kupn´ı smlouva ˇc. 75127063 na dod´avku 227 ks pad´akovy´ch souprav VTP-100 (s´eriov´a vy´roba), kter´a byla uzavˇrena 17. 3. 1997 po ukonˇcen´ı zkouˇsek ovˇeˇrovac´ı s´erie. Dodatky k n´ı byly uzavˇreny 13. 11. 1997, 15. 12. 1997, 29. 1. 1998, 24. 4. 1998, 10. 6. 1998; 7. Kupn´ı smlouva ˇc. 85127166 na dod´avku 300 ks pad´akovy´ch souprav VTP-100, kter´a byla uzavˇrena 15. 10. 1998. Dodatek k n´ı byl uzavˇren 31. 3. 1999. [152].
8
nakoupit v letech 1996 aˇz 2000 pro potˇreby Arm´ady ˇCesk´e republiky 2310 kus˚u s´eriov´eho proveden´ı pad´akovy´ch souprav VTP-100. Po ukonˇcen´ı zkouˇsek ovˇeˇrovac´ı s´erie byla na jej´ım z´akladˇe uzavˇrena dne 17. 3. 1997 kupn´ı smlouva na dod´avku 227 kus˚u pad´akovy´ch souprav VTP-100 s´eriov´e vy´roby (vizte pozn´amku pod ˇcarou3) [152]. V roce 1997 se pˇri seskoku s pad´akem VTP-100 zabil voj´ın Roman Prinich. Pˇrestoˇze ihned po trag´edii poˇza´dal tehdejˇs´ı n´aˇceln´ık gener´aln´ıho ˇsta´bu Jiˇr´ı Nekvasil tehdejˇs´ıho n´amˇestka ministra obrany Miroslava Kalouska, aby aˇz do vyˇsetˇren´ı nehody pozastavil firmˇe Anex-Cirus platby, ministerstvo, i pˇres podezˇren´ı, ˇze nov´e pad´aky neodpov´ıdaj´ı technicky´m a bezpeˇcnostn´ım norm´am, vyplatilo spoleˇcnosti Anex-Cirus 27 milion˚u korun [18]. Tehdejˇs´ı n´aˇceln´ık gener´aln´ıho ˇsta´bu Jiˇr´ı Nekvasil tak´e zastavil vy´cvik na vy´robc´ıch od spoleˇcnosti Anex-Cirus [153]. N´asledn´e rozs´ahl´e vyˇsetˇrova´n´ı vedlo k rozhodnut´ı pad´aky d´ale nepouˇz´ıvat a od spoleˇcnosti Anex-Cirus je – navzdory uzavˇren´e smlouvˇe – d´ale neodeb´ırat. N´aˇceln´ıkovi gener´aln´ıho ˇst´abu Jiˇr´ımu Nekvasilovi se pot´e dostalo anonymn´ıho vyhroˇzova´n´ı, aby ” dal od pad´ak˚u ruce pryˇc“ [18]. Rozhodnut´ı pad´aky d´ale neodeb´ırat – navzdory uzavˇren´e smlouvˇe z roku 1996 – pˇrivedlo ˇreditele spoleˇcnosti Anex-Cirus Jiˇr´ıho Andrl´ıka k tomu, ˇze v roce 1998 podal na ministerstvo ˇzalobu o n´ahradu ˇskody [153]. K samotn´e smlouvˇe se v z´aˇr´ı 1998 velmi jasnˇe vyj´adˇril i tehdy novy´ n´aˇceln´ık gener´aln´ıho ˇst´abu Jiˇr´ı ˇSedivy´ a pˇripustil, ˇze arm´adˇe hroz´ı, ˇze bude muset zaplatit kolem tˇri sta pades´ati milion˚u korun za pad´aky, kter´e nechce [153]: ”
Smlouva s v´yrobcem pad´ak˚u, firmou Anex Cirus, je tak mizernˇe sepsan´a, ˇze ji nelze vypovˇedˇet. To, co obchodn´ıci a pr´avn´ıci ministerstva uˇsili, je pˇr´ıˇsern´e. Chv´ılemi m´am pocit, ˇze n´am m˚uˇze kdokoliv prodat jak´ykoliv ˇsmejd jen proto, ˇze to umoˇznˇuje smlouva.“
Tehdejˇs´ı vedouc´ı zvl´aˇstn´ıho policejn´ıho odboru pro vyˇsetˇrova´n´ı organizovan´eho zloˇcinu V´aclav Jakub´ık vˇsak bezradnost ministerstva stran vypovˇezen´ı smlouvy nesd´ılel [153]: ”
Na smluvn´ı vztah mezi obranou, pˇresnˇeji st´atem, a Anexem se vztahuje obchodn´ı z´akon´ık. Pokud se napˇr´ıklad sankce za neplnˇen´ı smlouvy t´ykaj´ı pouze arm´ady, a nikoliv uˇz Anexu, pak je to p´adn´y d˚uvod k tomu, aby se arm´ada kv˚uli jednostrannˇe nev´yhodn´ym podm´ınk´am obr´atila na soud s n´avrhem na zruˇsen´ı smlouvy.“
O nˇeco pozdˇeji se vˇsak uk´azalo, ˇze spoleˇcnost Anex-Cirus jeˇstˇe v dobˇe uzavˇren´ı smlouvy z roku 1996 pr´avnˇe neexistovala, nebot ’ nebyla zaps´ana v obchodn´ım rejstˇr´ıku. Dle n´azoru pr´avn´ık˚u tak uzavˇren´e smlouvy byly neplatn´e. Bud’ jak bud’, nam´ısto p˚uvodnˇe dohodnuty´ch 2310 kus˚u s´eriovˇe provedeny´ch pad´akovy´ch souprav VTP-100 odebralo ministerstvo rozhodnut´ım tehdejˇs´ıho ministra obrany Michala Lobkowicze pouze 430 tˇechto pad´akovy´ch souprav [19]. O koneˇcn´em poˇctu odebrany´ch pad´ak˚u nakonec musel rozhodnout soud. V arm´adn´ıch skladech nakonec skonˇcilo 730 k˚us˚u pad´akovy´ch souprav VTP-100 (16 kus˚u prototypovy´ch, 187 kus˚u z ovˇeˇrovac´ı s´erie a 527 kus˚u ze s´eriov´e vy´roby), za kter´e arm´ada zaplatila 110 milion˚u korun [20], [152]. Od smrti voj´ına Prinicha pad´aky nebyly pouˇz´ıva´ny. V roce 2011 jim skonˇcila ˇzivotnost a pad´aky byly pouˇzity na jin´e u´ˇcely [20]. Spoleˇcnost Anex-Cirus v dobˇe uzavˇren´ı smlouvy v roce 1994 s vy´robou pad´ak˚u nemˇela
9
ˇza´dn´e zkuˇsenosti (vyr´abˇela stany). Se zak´azkou jsou spojeny dalˇs´ı podivnosti. Napˇr´ıklad ˇclen arm´adn´ı hodnot´ıc´ı komise byl souˇcasnˇe veden u ´Uˇradu pro pr˚umyslov´e vlastnictv´ı jako spoluautor pad´aku [21] a tehdejˇs´ı ministr obrany Michal Lobkowicz prohl´asil o komisi, kter´a rozhodla o v´ıtˇezstv´ı spoleˇcnosti Anex-Cirus, ˇze m´a na stole alesponˇ pˇet d˚ukaz˚u, ˇze komise poruˇsila smˇernici ministra obrany o veˇrejny´ch zak´azka´ch s t´ım, ˇze kdyby tehdy platil z´akon o veˇrejny´ch zak´azka´ch, podal by na ˇcleny vy´bˇerov´e komise trestn´ı ozn´amen´ı [18]. V roce 1999 pak tehdejˇs´ı poradce ministra obrany pˇrizna´v´a, ˇze pad´ak nebyl odzkouˇsen tak, jak bylo tˇreba a nen´ı zˇrejm´e, zda skuteˇcnˇe odpov´ıda´ poˇzadavk˚um technicky´ch podm´ınek [22]. Ostatnˇe, jeden z ˇclen˚u zkuˇsebn´ı komise pˇriznal pod rouˇskou anonymity: ” Lid´e z u´ˇradu pro ˇr´ızen´ı jakosti si n´as vzali jednoho po druh´em stranou a huˇceli do n´as tak dlouho, aˇz nˇekteˇr´ı z n´as sv´a stanoviska o opakov´an´ı zkouˇsek odvolali a pad´ak doporuˇcili.“ [62]. V ˇcla´nku Mlad´e fronty Dnes z roku 2001 se nav´ıc uv´ad´ı, ˇze podle tajn´e zpr´avy Ministerstva obrany, zaloˇzen´e na posudku Vojensk´eho technick´eho u´stavu letectva, by se desetina z dodany´ch pad´ak˚u nikdy neotevˇrela a dalˇs´ı v´aˇzn´e pot´ıˇze by mˇela vˇetˇsina z nich [66]. Jaky´si expert ´ Uˇradu pro n´arodn´ı vyzbrojov´an´ı k tomu dodal: ” Je to straˇsn´e! Provˇeˇrili jsme pˇres pˇet set pad´ak˚u a zkouˇskami jich proˇslo jen nˇekolik. Pad´ak nen´ı bezpeˇcn´y.“ [66]. Jednoznaˇcnˇe se k pad´ak˚um tehdy vyslovil tak´e Josef Pavlata – tehdejˇs´ı tren´er reprezentace a dvojnasobny´ absolutn´ı mistr svˇeta v klasicky´ch discipl´ına´ch paraˇsutismu: ” Sk´akal jsem na nˇem. M´am jedin´e doporuˇcen´ı: d´at ty kr´amy na hromadu a zap´alit.“ [66]. V roce 2001 tehdejˇs´ı n´aˇceln´ık Gener´aln´ıhoˇst´abu Arm´ady ˇCR gener´alporuˇc´ık Jiˇr´ı ˇSedivy´ k z´aleˇzitosti s pad´aky prohl´asil: ” J´a si mysl´ım, ˇze z´asadn´ı chyba se stala v tom, ˇze prvn´ı doda´vka pad´ak˚u VTP-100 uˇz nebyla v takov´e kvalitˇe, kter´a byla ozkouˇsena ve vojskov´ych zkouˇsk´ach.“ [17]. O ˇctyˇri roky pozdˇeji, v roce 2005, je tenty´ˇz Jiˇr´ı ˇSedivy´ – v t´e dobˇe jiˇz arm´adn´ı gener´al a by´valy´ n´aˇceln´ık gener´aln´ıho ˇst´abu – otevˇrenˇejˇs´ı: ” Od poˇc´atku se jednalo o zbabran´y kontrakt, kdy obchodn´ıci ministerstva obrany ignorovali v´yhrady arm´adn´ıch odborn´ık˚u. Vyvrcholilo to t´ım, ˇze mnoh´e z dodan´ych pad´ak˚u se pˇri zkuˇsebn´ıch seskoc´ıch trhaly vejp˚ul.“ [61]. Podle ˇcla´nku Mlad´e fronty Dnes se nav´ıc gener´al ˇSedivy´ vyj´adˇril, ˇze tehdejˇs´ı ministr obrany Vladim´ır Vetchy´ ˇci ˇs´ef ´Uˇradu pro n´arodn´ı vyzbrojov´an´ı Jaroslav ˇ Stefec ” byli pod vlivem lid´ı, kteˇr´ı pad´aky od spoleˇcnosti Anex Cirus do arm´ady bez ohledu na ˇzivoty lid´ı prosadili,“ pˇriˇcemˇz podle gener´ala ˇSediv´eho je z obchodn´ıch smluv i z hodnocen´ı test˚u pad´ak˚u snadno dokazateln´e, kdo a proˇc pad´aky arm´adˇe vnutil [61]. Nem´enˇe zaj´ımav´e svˇedectv´ı poskytl i Ivan Hoˇsˇso – mistr svˇeta v seskoku pad´akem z roku 1974, mezin´arodn´ı stˇr´ıbrny´ medailista, nˇekolikana´sobny´ mistr republiky a v roce 2005 tren´er ˇcesk´e ˇzensk´e reprezentace. Ocitujme rozhovor Jana Gazd´ıka s Ivanem Hoˇsˇso z roku 2005 [63]:
J. G.: ”
Kde se podle v´as stala z´akladn´ı chyba, ˇze arm´ada koupila oˇcividn´y zmetek, pˇrestoˇze u podobn´ych v´yrobk˚u rozhoduj´ı i maliˇckosti o ˇzivotu v´ysadk´aˇre?“
Ivan Hoˇsˇso: ”
Je a nen´ı to z´ahada. V ˇcesk´e arm´adˇe jsou velmi kvalitn´ı odborn´ıci, kteˇr´ı na povˇest firmy Anex Cirus – napˇr´ıklad na to, ˇze pad´aky nikdy nevyr´abˇela – vˇzdy upozornˇovali. Anex pˇresto soutˇeˇz vyhr´al a arm´ada pak musela do nedokonˇcen´eho prototypu investovat dalˇs´ı des´ıtky milion˚u korun. V´ysledek je, jak´y je. Podle mne byl n´azor odborn´ık˚u
10
c´ılevˇedomˇe ignorov´an.“
J. G.: ”
Mysl´ıte si, ˇze soutˇeˇz byla zmanipulov´ana?“
Ivan Hoˇsˇso: ”
Myslet si mohu leccos, ale na tohle nem´am d˚ukazy. I kdyˇz si mysl´ım, ˇze pokud by se tˇreba policie opravdu snaˇzila, nebyl by takov´y probl´em to dok´azat. V Praze pˇrece mus´ı existovat smlouvy, z nichˇz je patrn´e, kdo a jak´a zast´aval stanoviska... i jak je mˇenil, neˇz odeˇsel z arm´ady... Co jsem si mˇel napˇr´ıklad jako ˇs´ef pad´akov´e a z´achrann´e sluˇzby letectva slovensk´e arm´ady myslet, kdyˇz za mnou pˇrijeli d˚ustojn´ıci z ˇcesk´eho ministerstva obrany a vnucovali koupi – jak ˇr´ıkali – vynikaj´ıc´ıho pad´aku VTP-100? Tohle je snad pr´ace firmy, kter´a ten pad´ak vyr´ab´ı, a ne voj´ak˚u, kteˇr´ı ho kupuj´ı. A nav´ıc mi ho na Slovensku nab´ızeli v dobˇe, kdy na VTP-100 ˇcesk´a arm´ada kv˚uli v´yhrad´am k jeho kvalitˇe uˇz nesk´akala. Ti voj´aci s n´ım podle mne potˇrebovali prorazit jinde... a mˇeli na tom, alesponˇ, jak se mi zd´alo, dost velk´y z´ajem. Nˇekteˇr´ı z nich pak pˇrestoupili k Anexu, jin´ı mˇeli pod´ıl na konstrukci pad´aku, dalˇs´ı byli v t´eto firmˇe peˇcen´ı vaˇren´ı. Tohle bylo zn´amo i v ˇcesk´e arm´adˇe.“
J. G.: ”
Co jste tˇem lidem ˇrekl, kdyˇz v´am pad´ak VTP-100 nab´ızeli?“
Ivan Hoˇsˇso: ”
Aby ze mˇe nedˇelali hlup´aka a ˇze se nenech´am nap´alit jako ˇcesk´e ministerstvo obrany. No a pak jsem s nimi vyrazil dveˇre. Vˇsichni ti lid´e jsou dnes v pohodˇe, jakkoliv jsou za nimi stamilionov´e ˇskody.“
J. G.: ”
A jak nakupuje pad´aky slovensk´a arm´ada?“
Ivan Hoˇsˇso: ”
Docela jednoduˇse. Vyb´ır´a si je jen od renomovan´ych firem. A netvrd´ım, ˇze v ˇ Cesku nejsou. Nech´ame si pad´aky pˇredv´est a pak si je d˚ukladnˇe vyzkouˇs´ıme. Kdyˇz vyhov´ı test˚um, zaˇcneme jednat o jejich koupi. Nikdy bych si nevzal na svˇedom´ı, ˇze mou vinou mohou zahynout lid´e. To svˇedom´ı v kauze n´akupu pad´aku VTP-100 nˇekteˇr´ı lid´e prostˇe nemˇeli.“
Ke kvalitˇe pad´ak˚u se velmi struˇcnˇe vyj´adˇril v roce 2005 i tehdejˇs´ı n´aˇceln´ık Gener´aln´ıho ˇsta´bu Arm´ady ˇCR gener´alporuˇc´ık Pavel ˇStefka: ” Dnes uˇz spolehlivˇe v´ıme, ˇze jsou vhodn´e nanejv´yˇse k povleˇcen´ı postel´ı.“ [61]. O problematicky´ n´akup pad´ak˚u se zaj´ımala i policie, kter´a vˇsak ve spleti smluv o schv´alen´ı n´akupu u´dajnˇe nenaˇsla vin´ıka [60]. Je pravda, ˇze na ˇz´adn´e vy´ˇse uveden´e smlouvˇe (ani na jej´ım dodatku) se spoleˇcnost´ı Anex-Cirus nefiguruje podpis Miroslava Kalouska [152]. Pˇresto vˇsak tehdejˇs´ı n´amˇestek ministra obrany M. Kalousek podepsal dokument, ve kter´em pad´ak doporuˇcil tehdejˇs´ımu n´aˇceln´ıkovi gener´aln´ıho ˇsta´bu Jiˇr´ımu Nekvasilovi [60]. Samotny´ M. Kalousek to okomentoval slovy: ” Ano, podepsal jsem to, jako ˇradu dalˇs´ıch dokument˚u, o v´yhrad´ach ke kvalitˇe pad´ak˚u jsem ale nevˇedˇel.“ [60]. Poznamenejme z´avˇerem, ˇze na jin´em vy´robku spoleˇcnosti Anex-Cirus – pad´akov´em kluz´aku Farao – se v roce 1993 bˇehem leteck´e show na kbelsk´em letiˇsti zabil paraˇsutista Aleˇs Bartuˇska. Majitele spoleˇcnosti Anex-Cirus Jiˇr´ıho Andrl´ıka soud za smrt paraˇsutisty Bartuˇsky v roce 2001 odsoudil. Podle soudu vy´robce kluz´aku pouˇzil nevhodn´e kevlarov´e
11
ˇsnˇ˚ury, nespr´avnˇe je uchytil a rozm´ıstil, ˇc´ımˇz nevzal v u´vahu, ˇze prvn´ı ˇrada nosny´ch ˇsnˇ˚ur kluz´aku byla extr´emnˇe nam´ahana´ [64]. Ve zd˚uvodnˇen´ı rozsudku soudu st´alo: ” Kv˚uli t´eto chybˇe se pˇretrhly dvˇe tˇretiny d˚uleˇzit´ych nosn´ych ˇsnˇ˚ur vrchl´ıku, takˇze se cel´y pad´ak zbortil.“ [64].
1.2 Modernizace tanku T-72
Oproti pˇredchoz´ı kauze je role M. Kalouska pˇri modernizaci tanku T-72 veˇrejnosti zn´ama podstatnˇe m´enˇe. O co pˇri n´ı ˇslo? Velice struˇcnˇe a jedinou vˇetou lze tuto kauzu vyj´adˇrit takto: V roce 1995 v soutˇeˇzi na modernizaci tanku T-72 v hodnotˇe 13 mld. Kˇc ” hlasovala ministersk´a komise aˇz do u´pln´eho v´ıtˇezstv´ı outsidera“ [23]. Pochopitelnˇe, poraˇzen´e firmy se n´aslednˇe netajily svy´m podezˇren´ım z korupce a poukazovaly pˇritom pˇredevˇs´ım na podezˇrely´ pr˚ubˇeh hlasov´an´ı a nevysvˇetliteln´e n´azorov´e obraty porotc˚u. Popiˇsme ve struˇcnosti cely´ neuvˇeˇritelny´ pˇr´ıbˇeh. Nejpˇrekvapivˇejˇs´ıho v´ıtˇeze v r´amci t´eto modernizace pˇrinesla ˇsestimiliardova´ zak´azka na modernizaci syst´emu ˇr´ızen´ı palby [23]. Nab´ıdky dev´ıti zu´ˇcastnˇeny´ch firem zkoumala – jeˇstˇe pˇred vlastn´ım hlasova´n´ım ministersk´e komise – pˇetiˇclenna´ skupina expert˚u z Vojensk´eho oprava´rensk´eho z´avodu Novy´ Jiˇc´ın (kde se mˇel tank v n´asleduj´ıc´ıch letech kompletovat). Tito experti si nav´ıc k vlastn´ımu stanovisku vyˇz´adali posudek tˇr´ı vojensky´ch vy´zkumny´ch u´stav˚u – ve Slaviˇc´ınˇe, Vyˇskovˇe a v Praze. Vy´zkumn´ıci i ˇclenov´e expertn´ı rady se nakonec jednoznaˇcnˇe shodli na kandid´atovi prvn´ıho m´ısta soutˇeˇze: francouzsk´e spoleˇcnosti Sagem. Dopis s t´ımto rozhodnut´ım byl odesl´an sedmiˇclenn´e komisi jmenovan´e Ministerstvem obrany, kter´a mˇela vyn´est koneˇcny´ verdikt. Pˇri vstupn´ım dohovoru se vˇsech sedm ˇclen˚u vyslovilo shodnˇe pro Sagem. Bezprostˇrednˇe pot´e byli dva porotci vymˇenˇeni za jin´e a v dalˇs´ı f´azi hlasovac´ı pˇr´ıpravy zv´ıtˇezila opˇet spoleˇcnost Sagem, ale uˇz jen v pomˇeru hlas˚u 5:2. Prvn´ıho srpna 1995 se mˇelo hlasovat ” natvrdo“, nicm´enˇe po opˇetovn´em v´ıtˇezstv´ı spoleˇcnosti Sagem pomˇerem hlas˚u 4:3 bylo hlasova´n´ı prohl´aˇseno za ” pˇredbˇeˇzn´e“. T´ım vˇsak pˇr´ıbˇeh nekonˇc´ı. Kdyˇz se totiˇz o ty´den pozdˇeji seˇsli ˇclenov´e komise k definitivn´ımu rozhodnut´ı, zvedlo se zcela neˇcekanˇe pˇet rukou pro dosavadn´ıho outsidera: italskou spoleˇcnost Officine Galileo (v hodnocen´ı z Nov´eho Jiˇc´ına a posudc´ıch vy´zkumny´ch u´stav˚u skonˇcila aˇz na p´at´em m´ıstˇe). Koneˇcn´e slovo pˇrekvapuje o to v´ıc, ˇze v komisi zasedali dva muˇzi z Vojensk´eho oprava´rensk´eho z´avodu: jeho gener´aln´ı ˇreditel a technicky´ ˇreditel. Oba nakonec hlasovali pro Galileo a postavili se tak proti m´ınˇen´ı svy´ch vlastn´ıch odborn´ık˚u! Podle ˇcla´nku Respektu se od obou uvedeny´ch ˇreditel˚u nepodaˇrily zjistit d˚uvody, proˇc hlasovali proti doporuˇcen´ı svy´ch vlastn´ıch odborn´ık˚u, proˇceˇz technicky´ ˇreditel Adolf Veˇrmiˇrovsky´ uvedl, ˇze n´avrhy posuzoval i z ” jiny´ch pohled˚u“ neˇz jen z pohledu konstrukˇcn´ı dokonalosti [23]. V ˇcem vˇsak ” jin´e pohledy“ spoˇc´ıvaly a podle jaky´ch krit´eri´ı byl nakonec vybr´an v´ıtˇez, odm´ıtl Veˇrmiˇrovsky´ prozradit: ” Pˇrineslo by to jen komplikace a spoustu zbyteˇcn´ych pˇripom´ınek.“ [23]. Samotny´ M. Kalousek k tomu poznamenal, ˇze protokoly z hlasova´n´ı dosvˇedˇcuj´ı, ˇze vˇse probˇehlo po pr´avn´ı str´ance bez z´avady [23]. Poznamenejme, ˇze spoleˇcnost Officine Galileo, tedy vy´herce soutˇeˇze na modernizaci syst´emu ˇr´ızen´ı palby, byla souˇca´st´ı st´atn´ıho
12
zbrojaˇrsk´eho mamutu Efim, ktery´ vˇsak zkrachoval a z˚ustaly po nˇem dluhy pˇres miliardu dolar˚u. Samotn´a spoleˇcnost Officine Galileo zaznamenala ztr´atu pˇres dvacet pˇet milion˚u USD, kter´e utopila v projektu tehdy nov´eho italsk´eho tanku Ariete, a to kdyˇz dodala do prototypu nov´eho tanku syst´em ˇr´ızen´ı palby, ktery´ na pˇredva´dˇeˇcce pˇred italsky´mi poslanci opakovanˇe selhal [23]. Italsky´ parlament tehdy okamˇzitˇe projekt zastavil a firma pˇriˇsla o pen´ıze investovan´e do sv´eho vy´zkumu. Ledacos o pr˚ubˇehu hlasov´an´ı a o jeho pozad´ı vypov´ıda´ i skuteˇcnost, kter´a na obdob´ı 90. let nebyla v˚ubec samozˇrejma´. Regul´ernost vy´bˇerovy´ch ˇr´ızen´ı na syst´em ˇr´ızen´ı palby, na motor a pˇrevodovku pro tank T-72 totiˇz zaˇcaly ˇsetˇrit kromˇe tehdejˇs´ıho Ministerstva pro hospod´aˇrskou soutˇeˇz a Ministerstva obrany tak´e ˇcesk´e tajn´e sluˇzby [24]. Vy´bˇerov´e ˇr´ızen´ı zpochybnil i inspektor pozemn´ıho vojska gener´almajor Karel Kuba. Prvn´ı dvˇe jmenovan´e instituce n´aslednˇe zjistily, ˇze arm´ada sice chybovala ve svy´ch pˇredpisech, ale ˇze neporuˇsila z´akon o zad´ava´n´ı veˇrejny´ch zak´azek v takov´e m´ıˇre, aby musela by´t soutˇeˇz zruˇsena. Inspekce vˇsak ministrovi navrhla, aby vyvodil v˚uˇci vin´ık˚um tˇechto chyb d˚usledky. Mezi jmenovany´mi vin´ıky byl i ministr˚uv n´amˇestek Miroslav Kalousek, ktery´ se sice niˇceho konkr´etn´ıho nedopustil, ale mˇel zodpovˇednost pr´avˇe za chyby svy´ch podˇr´ızeny´ch [25]. Proti M. Kalouskovi rovnˇeˇz vystupuje – a to velmi ostˇre – tehdejˇs´ı poslanec za ODS Toma´ˇs Fejfar. Ten prohlaˇsuje, ˇze ” z´akon poruˇsen nebyl, avˇsak chytˇre oklam´an“ [26]. Mimoto poslanec Fejfar prohlaˇsuje, ˇze m´a informace o velmi podivny´ch praktik´ach Kalouskem jmenovan´e komise, kter´a rozhodla o v´ıtˇezi tendru na syst´em ˇr´ızen´ı palby a poukazuje na to, ˇze Kalousek m´a ” obrovskou a nik´ym nekontrolovanou moc“ [26]. Se zak´azkou je spojena i ˇrada dalˇs´ıch podivnost´ı, napˇr. skuteˇcnost, ˇze by´valy´ ˇs´ef Spr´avy materi´aln´ıho vybaven´ı plukovn´ık Vepˇrek nastoupil ˇsest dn˚u pˇred uzavˇren´ım soutˇeˇze do sluˇzeb britsk´e spoleˇcnosti Marconi, kter´a se mˇela pod´ılet na modernizaci tanku T-72 [27]. Vy´ˇse zm´ınˇen´e vyˇsetˇrov´an´ı bylo tak´e zkomplikova´no mj. i t´ım, ˇze Ministerstvo obrany vedlo veˇskerou dokumentaci k tomuto tendru jako pˇr´ısnˇe tajnou [28]. Tyto a jin´e alarmuj´ıc´ı skuteˇcnosti nakonec pˇrimˇely vl´adu odebrat Ministerstvu obrany moˇznost rozhodovat o strategicky vy´znamny´ch zak´azka´ch. Nen´ı bez zaj´ımavosti, ˇze v roce 1998 se jiˇz poslanec Kalousek snaˇzil ve snˇemovn´ım vy´boru pro obranu a bezpeˇcnost prosadit usnesen´ı, kter´e by znesnadnilo porovna´vac´ı zkouˇsky variant modernizovany´ch tank˚u T-72 [29]. Reagoval tak na informaci tehdejˇs´ıho n´amˇestka ministra obrany Jindˇricha Tom´aˇse, ˇze se koncem roku 1998 mˇely uskuteˇcnit na polygonu nedaleko Pˇr´aslavic na Olomoucku porovn´avac´ı zkouˇsky modernizovany´ch tank˚u, na nichˇz se pod´ılely spoleˇcnosti Vojensky´ oprava´rensky´ z´avod Novy´ Jiˇc´ın a Pˇrerovsk´e stroj´ırny. Z´avod v Nov´em Jiˇc´ınˇe pˇritom realizoval ofici´aln´ı zak´azku ˇcesk´e arm´ady a poty´kal se s probl´emem funkˇcnosti syst´emu ˇr´ızen´ı palby, ktery´ dod´avala pr´avˇe italsk´a spoleˇcnost Officine Galileo. Cely´ projekt mˇel totiˇz skluz jiˇz v´ıce neˇz p˚uldruh´eho roku a ani posledn´ı zkouˇsky v z´avˇeru ˇr´ıjna roku 1998 nedopadly dobˇre [29]. Naproti tomu Pˇrerovsk´e stroj´ırny modernizovaly tank ve spolupr´aci s ukrajinsky´m vy´zkumny´m u´stavem a pr´avˇe francouzskou spoleˇcnost´ı Sagem, pˇriˇcemˇz jejich funkˇcn´ı prototyp se tehdy nacha´zel mimo u´zem´ı republiky. A pr´avˇe M. Kalousek (tehdy ˇclen KDU–ˇCSL) navrhl, aby snˇemovn´ı vy´bor pˇrijal usnesen´ı, ktery´m by doporuˇcil z´akaz importu tankov´e techniky do republiky – i za u´ˇcelem pˇredva´dˇec´ıch zkouˇsek. V hlasova´n´ı vˇsak jeho n´avrh neproˇsel [29].
13
Probl´emy se syst´emem ˇr´ızen´ı palby vˇsak pˇretrva´valy. Zbrojovka Novy´ Jiˇc´ın, kter´a byla vedouc´ım projektu modernizace tank˚u T-72, n´aslednˇe zvaˇzovala vypovˇezen´ı smlouvy s italsky´m dodavatelem syst´emu ˇr´ızen´ı palby Officine Galileo, nebot ’ nebyl schopen vyhovˇet pˇr´ısny´m poˇzadavk˚um arm´ady na pˇresnost stˇrelby [30]. Tehdejˇs´ı st´ınovy´ ministr obrany za ODS a pˇredseda snˇemovn´ıho vy´boru pro obranu a bezpeˇcnost Petr Neˇcas pˇritom pˇripomnˇel, ˇze nˇekteˇr´ı odborn´ıci od poˇc´atku varovali, ˇze spoleˇcnost Officine Galileo syst´em ˇr´ızen´ı palby nezvl´adne. ” Faktem je, ˇze lidovci trvali velmi sveˇrepˇe na t´eto firmˇe, na tomto projektu,“ dodal v roce 1999 Petr Neˇcas [30]. Pˇritom jiˇz o ˇctyˇri roky dˇr´ıve pˇrijali poslanci na doporuˇcen´ı poslance ODS Toma´ˇse Fejfara usnesen´ı, ve kter´em snˇemovna mj. vyj´adˇrila pˇresvˇedˇcen´ı, ˇze doˇslo ke zmanipulova´n´ı soutˇeˇze na modernizaci syst´emu ˇr´ızen´ı palby [27]. M. Kalousek takov´e naˇrˇcen´ı jeˇstˇe v roce 1999 odm´ıtl: ” Vinu v ˇz´adn´em pˇr´ıpadˇe nec´ıt´ım. Odpovˇednost za proces projektu si samozˇrejmˇe nesu. Nikoho jsme tehdy nezv´yhodnili, ani jsme v´ybˇerov´e ˇr´ızen´ı nezmanipulovali.“ [30].
1.3 ˇSt´abn´ı informaˇcn´ı syst´em
Mnohem dˇr´ıve, neˇz se ˇcesk´a veˇrejnost mˇela moˇznost sezn´amit s ˇcinnost´ı p´an˚u Jarom´ıra Dr´abka (TOP 09) a jeho n´amˇestka Vladim´ıra ˇSiˇsky (a dalˇs´ıch podˇr´ızeny´ch) na Ministerstvu pr´ace a soci´aln´ıch vˇec´ı ohlednˇe vy´mˇeny dodavatele a provozovatele informaˇcn´ıho syst´emu na vy´platu nepojistny´ch soci´aln´ıch d´avek se vˇsemi miliardovy´mi d˚usledky na ˇcesk´eho danˇov´eho poplatn´ıka, se l´akavost informaˇcn´ıch syst´em˚u uk´azala zaj´ım´ava´ i pro ˇcinovn´ıky st´atn´ı moci v ” hluboky´ch“ 90. letech. Nen´ı bez zaj´ımavosti, ˇze dva akt´eˇri – tehdejˇs´ı prvn´ı n´amˇestek ministra obrany Petr Neˇcas a tehdejˇs´ı ekonomicky´ n´amˇestek ministra obrany Miroslav Kalousek –, kteˇr´ı mˇeli co do ˇcinˇen´ı s n´ıˇze popsanou kauzou z poloviny devades´aty´ch let, se o 17 let pozdˇeji opˇet setkaj´ı – jiˇz v pozici ˇclen˚u vl´ady – ve stejn´e vl´adˇe, v jak´e se ocitne i nechvalnˇe proslaveny´ ministr pr´ace a soci´aln´ıch vˇec´ı Jarom´ır Dr´abek (TOP 09). ˇClovˇeku se v t´eto souvislosti dere na mysl sc´ena z filmu Vrchn´ı, prchni, ve kter´e vˇs´ımavy´ soused Paˇr´ızek potk´a v r˚uzny´ch restauraˇcn´ıch zaˇr´ızen´ıch ” inˇzeny´ra Kr´al´ıka“ (alias knihkupce a faleˇsn´eho vrchn´ıho Dalibora Vra´nu), pˇriˇcemˇz tato setk´an´ı komentuje slovy: ” Pane inˇzen´yre, je to moˇzn´y, my m´ame na sebe vysloven´y ˇstˇest´ı. Tak ve ˇSpindlu ˇr´adil – a my byli u toho, tady ˇr´adil – a zase jsme u toho, to je vysloven´a shoda n´ahod, ˇze?“. V roce 1995 urˇcila vy´bˇerov´a komise Ministerstva obrany za v´ıtˇeze mnohamiliardov´e zak´azky na ˇSt´abn´ı informaˇcn´ı syst´em americkou spoleˇcnost Unisys [31]. Tehdejˇs´ı prvn´ı n´amˇestek ministra obrany Petr Neˇcas (za ODS) vˇsak s vy´sledkem vy´bˇerov´eho ˇr´ızen´ı nesouhlasil a deset dn´ı pot´e, co skonˇcila svou pr´aci vy´bˇerov´a komise, poslal dopis tehdejˇs´ımu ministru obrany Vil´emu Hol´anˇovi (KDU-ˇCSL). V dopise Petr Neˇcas d˚uraznˇe protestoval proti pr˚ubˇehu vy´bˇerov´eho ˇr´ızen´ı. Ministr Hol´anˇ na dopis sv´eho prvn´ıho n´amˇestka zareagoval tak, ˇze poˇza´dal – pro zmˇenu – sv´eho ekonomick´eho n´amˇestka M. Kalouska (tehdy tak´e ˇclen KDU-ˇCSL) o odborn´e stanovisko k Neˇcasovy´m n´amitk´am. A Miroslav Kalousek ministrovi v dopise ze 14. listopadu 1995 svoje jasn´e stanovisko vyslovil: ” Doporuˇcuji n´avrhy doktora Neˇcase nepˇrijmout.“ [31].
14
Zhruba mˇes´ıc pot´e, co prvn´ı n´amˇestek Petr Neˇcas poslal vy´ˇse zm´ınˇeny´ dopis sv´emu nadˇr´ızen´emu ministru Hol´anˇovi, svolal ministr strategickou poradu Ministerstva obrany k projedn´an´ı vy´sledku tendru [32]. N´amˇestek M. Kalousek totiˇz v mezidob´ı ministra Hol´anˇe upozornil, ˇze podm´ınky soutˇeˇze nebyly dodrˇzeny, nebot ’ spoleˇcnost IBM se do soutˇeˇze pˇrihla´sila – ˇreˇceno slovy z´akona – s n´apadnˇe n´ızkou cenou (jej´ı nab´ıdka byla zhruba o miliardu niˇzˇs´ı neˇz nab´ıdky ostatn´ıch zby´vaj´ıc´ıch firem). Podle z´akona tedy mˇela vy´bˇerova´ komise ministerstva vyˇradit spoleˇcnost IBM bˇehem posuzova´n´ı nab´ıdek, coˇz vˇsak neuˇcinila. M. Kalousek proto ministrovi doporuˇcil soutˇeˇz zruˇsit stejnˇe, jako ve sv´em odvol´an´ı doporuˇcily soutˇeˇz zruˇsit v soutˇeˇzi neu´spˇeˇsn´e spoleˇcnosti. Ministr Hol´anˇ nakonec tomuto doporuˇcen´ı vyhov´ı a soutˇeˇz 5. prosince 1995 skuteˇcnˇe ruˇs´ı [32], [31]. T´ım ovˇsem pˇr´ıbˇeh nekonˇc´ı. Objevuj´ı se totiˇz informace, ˇze snaha n´amˇestka Petra Neˇcase o zruˇsen´ı vy´sledk˚u soutˇeˇze byla motivova´na snahou vyj´ıt vstˇr´ıc spoleˇcnosti EDS, s. r. o. (vlastnˇen´e nadn´arodn´ı spoleˇcnost´ı E.D.S. World Corporation (Netherlands)), kter´a v soutˇeˇzi skonˇcila na druh´em m´ıstˇe. Stranˇe ODS, jej´ımˇz ˇclenem Neˇcas byl, byla u´dajnˇe nab´ıdnuta ˇc´astka jednoho milionu dolar˚u jako provize za to, kdyˇz se zasad´ı o zruˇsen´ı zak´azky [31]. Podezˇren´ım se n´aslednˇe zaby´vala i tajn´a sluˇzba [31]. Vedle toho se vˇsak v m´edi´ıch t´e doby objevilo i podezˇren´ı, ˇze spoleˇcnost EDS se obr´atila s intervenc´ı i na n´amˇestka Kalouska [33]. Kupˇr´ıkladu, podle tehdejˇs´ıho prvn´ıho n´amˇestka Petra Neˇcase nebyla zak´azka zruˇsena na jeho pˇr´an´ı, ale na pokyn druh´eho n´amˇestka M. Kalouska [33]. M. Kalousek takov´e obvinˇen´ı vˇsak odm´ıtl. Mimochodem, pr´avˇe s M. Kalouskem posl´eze vyjedn´avali z´astupci spoleˇcnosti EDS o moˇznosti pˇrestupu ˇspiˇckov´eho ministersk´eho odborn´ıka na informaˇcn´ı syst´emy (Radka Smol´ıka) do t´eto spoleˇcnosti. Ten skuteˇcnˇe do EDS na jaˇre 1996 nastoupil. Obˇe obvinˇen´ı se nepodaˇrilo pozdˇeji prok´azat, nicm´enˇe faktem z˚ust´ava´, ˇze ministr obrany Vil´em Hol´anˇ – na doporuˇcen´ı M. Kalouska – soutˇeˇz ve spˇechu zruˇsil, ˇc´ımˇz podle tehdejˇs´ıho Ministerstva pro hospod´aˇrskou soutˇeˇz poruˇsil z´akon. Jaky´si ˇcinitel Ministerstva obrany to pod rouˇskou anonymity tehdy okomentoval slovy: ” Vˇse se tehdy odehr´avalo ve spˇechu, pod tlakem. O pr´avn´ıch d˚usledc´ıch zruˇsen´ı se na rozhoduj´ıc´ı zvl´aˇstn´ı poradˇe pana ministra pˇr´ıliˇs do hloubky nediskutovalo.“ [31]. Ministerstvo pro hospod´aˇrskou soutˇeˇz n´aslednˇe naˇr´ıdilo celou soutˇeˇz opakovat [34]. T´emˇeˇr po dvou letech od zad´an´ı prvn´ı veˇrejn´e obchodn´ı soutˇeˇze na ˇSt´abn´ı informaˇcn´ı syst´em tak Ministerstvo obrany vyhl´asilo tuto soutˇeˇz znovu. A zaˇcal novy´ – nem´enˇe zaj´ımavy´ – pˇr´ıbˇeh. Poˇca´tkem u´nora 1997, mˇes´ıc pˇred ukonˇcen´ım druh´eho vy´bˇerov´eho ˇr´ızen´ı na ˇSt´abn´ı informaˇcn´ı syst´em, Ministerstvo obrany vyluˇcuje nejˇzhavˇejˇs´ıho kandid´ata na v´ıtˇeze – americkou spoleˇcnost Unisys. Ministerstvo tak uˇcinilo z d˚uvodu u´dajn´eho nesplnˇen´ı z´akladn´ıho poˇzadavku: firma neopatˇrila ob´alku se svoj´ı nab´ıdkou svy´m firemn´ım raz´ıtkem! A zaˇc´ına´ neuvˇeˇritelny´ pˇr´ıbˇeh [35]. Spoleˇcnost Unisys se br´an´ı, ˇze na zaˇc´atku soutˇeˇze, kdy z´astupci ministerstva ob´alky s dalˇs´ımi d˚uleˇzity´mi dokumenty pˇreb´ırali, raz´ıtka na ob´alce byla. Ve sv´e n´amitce se Unisys odvola´va´ na protokol z pˇreb´ır´an´ı ob´alek. Podle tohoto dokladu pˇredala firma Unisys sv´e materi´aly a ob´alku s cenovou nab´ıdkou v naprost´em poˇra´dku. Objevily se tak dvˇe verze cel´eho pˇr´ıpadu: bud’ pˇr´ısluˇsna´ komise Ministerstva obrany tehdy pˇrevzala ob´alku spoleˇcnosti Unisys bez raz´ıtek a nevˇsimla si toho, nebo byla ob´alka tehdy raz´ıtkem skuteˇcnˇe opatˇrena a teprve aˇz na p˚udˇe Ministerstva obrany z´ahadnˇe zmizela – Unisys totiˇz
15
sv´e raz´ıtko otiskl na samolepku, kterou pak pˇrilepil na pruh uzav´ıraj´ıc´ı ob´alku [35]. Bud’ jak bud’, proti vylouˇcen´ı ze soutˇeˇze podala spoleˇcnost Unisys rozklad. V´ıtˇezem druh´e soutˇeˇze na ˇSt´abn´ı informaˇcn´ı syst´em se nakonec st´avaj´ı firmy EDS a Digital Equipment. Podle Mlad´e fronty Dnes bylo o v´ıtˇezi patrnˇe rozhodnuto jiˇz dˇr´ıve, neˇz ofici´alnˇe skonˇcila veˇrejn´a soutˇeˇz [36]. Na Ministerstvu obrany se totiˇz v pr˚ubˇehu t´eto v´ıce neˇz miliardov´e zak´azky vedla tajn´a jedn´an´ı jeˇstˇe v dobˇe, kdy soutˇeˇz prob´ıhala a kdy mˇelo vˇse o zak´azce z˚ustat pouze mezi ˇcleny vy´bˇerov´e komise ministerstva. Na tˇechto sch˚uzka´ch se podle zdroj˚u z arm´ady vysoce postaven´ı ˇcinitel´e resortu radili o tom, jak zvr´atit pr˚ubˇeh soutˇeˇze, aby vyhr´alo konsorcium spoleˇcnost´ı EDS a Digital Equipment. ” To, co ozn´amil ministr obrany minul´y t´yden na tiskov´e konferenci, tedy ˇze nebude respektovat doporuˇcen´ı v´ybˇerov´e komise a nam´ısto firmy Unisys prohl´as´ı za v´ıtˇeze spoleˇcnosti EDS a Digital, se vˇedˇelo jiˇz dˇr´ıve. Pro nˇekoho to byl sice ˇsok, ale pro n´as to novinka nebyla,“ prohl´asil jeden z u´ˇredn´ık˚u ministerstva, ktery´ byl o jedn´e z takovy´ch sch˚uzek informov´an [36]. O zmˇenˇe ve vyhodnocen´ı zak´azky se podle [36] zaˇcalo uvaˇzovat na konci u´nora 1997, kdy bylo jasn´e, jak soutˇeˇz vyhodnot´ı vy´bˇerova´ komise, jej´ıˇz verdikt byl pro definitivn´ı vyhodnocen´ı ministerstva nejd˚uleˇzitˇejˇs´ı. Podle komise nejv´ıce bod˚u nasb´ırala spoleˇcnost Unisys. Jedna ze sch˚uzek se uskuteˇcnila 3. bˇrezna 1997 v pracovnˇe ekonomick´eho n´amˇestka ministra obrany Miroslava Kalouska [36]. Zu´ˇcastnil se j´ı ˇreditel Hlavn´ıho u´ˇradu materi´alnˇe technick´eho zabezpeˇcen´ı plukovn´ık V´ıt ˇSevˇc´ık, pod nˇehoˇz veˇrejn´e zak´azky spadaly. K tomuto jedn´an´ı byl pˇrizva´n ˇs´ef vy´bˇerov´e komise gener´al Josef Dufek. Pˇresny´ obsah sch˚uzky z˚ustal tehdy utajen, nebot ’ jej´ı akt´eˇri nechtˇeli zveˇrejnit, o ˇcem spolu debatovali. To, ˇze se spolu seˇsli, vˇsak dva z nich nepopˇreli. ” Co bych v´am to pop´ıral. Vˇzdyt ’ to jsou moji nadˇr´ızen´ı nebo moji kolegov´e,“ prohl´asil Dufek [36]. N´amˇestek Kalousek tehdy uvedl, ˇze setk´an´ı s jeho podˇr´ızeny´mi byla rutinn´ı z´aleˇzitost´ı. ˇSevˇc´ık se odm´ıtl jakkoli vyj´adˇrit. To, ˇze by veden´ı resortu obrany zaˇcalo uvaˇzovat o zmˇen´ach v hodnocen´ı soutˇeˇze, Kalousek zcela pop´ıral: ” Rozhodnˇe se neuvaˇzuje o tom, ˇze by se mˇela jakkoli mˇenit krit´eria hodnocen´ı,“ prohl´asil tehdy Kalousek [36]. Jen nˇekolik dn´ı pot´e Kalouskova slova vyvr´atil s´am ˇSevˇc´ık. Ten totiˇz rozeslal vˇsem zu´ˇcastnˇeny´m firm´am rozhodnut´ı Ministerstva obrany, v nˇemˇz zmˇenu pˇriznal: ” Pˇri hodnocen´ı cenov´ych nab´ıdek se uk´azalo, ˇze je nezbytn´e pˇrehodnotit vztah v´ahov´eho hodnocen´ı nab´ıdkov´e ceny ve vztahu k v´ahov´ym hodnocen´ım jin´ych krit´eri´ı.“ [36]. Ministerstvo obrany muselo n´aslednˇe ˇcelit tak´e dalˇs´ımu podezˇren´ı ze zmanipulov´an´ı zak´azky, nebot ’ spoleˇcnost Unisys zveˇrejnila, ˇze arm´ada poruˇsila podm´ınky soutˇeˇze a ˇze zvolila neobjektivn´ı pˇr´ıstup v hodnocen´ı nab´ıdek. Spoleˇcnost Unisys pˇripustila moˇznost, ˇze sv´e d˚ukazy pˇreda´ policii. D˚uvod, proˇc by Ministerstvo obrany zmanipulovalo vy´bˇer dodavatele informaˇcn´ıho syst´emu, Unisys nezveˇrejnil [36]. Vyskytl se i by´valy´ ˇcesky´ spolupracovn´ık poˇc´ıtaˇcov´e spoleˇcnosti EDS, ktery´ v roce 1998 pˇriˇsel s tvrzen´ım, ˇze m´a informace o neleg´aln´ım financov´an´ı Luxovy lidov´e strany, jej´ımˇz ˇclenem M. Kalousek tehdy byl [37]. Podle tohoto muˇze z´ıskala KDU-ˇCSL pades´at milion˚u korun za to, ˇze Ministerstvo obrany, kter´e lidovci – mezi nimiˇz byl i n´amˇestek M. Kalousek – tehdy vedli, pˇridˇelilo spoleˇcnosti EDS zak´azku na ˇSt´abn´ı informaˇcn´ı syst´em: ” ˇ Slo pˇresnˇe o milion sedm set tis´ıc dolar˚u. Asi osm set tis´ıc dolar˚u bylo jeˇstˇe nav´ıc rozpuˇstˇeno jako u´platky v resortu obrany,“ ˇrekl podnikatel a dodal, ˇze byl u´ˇcasten na jedn´an´ı s nejvyˇsˇs´ım veden´ım EDS ve Spojeny´ch st´atech: ” Byl jsem u jedn´an´ı, na nichˇz se o u´platc´ıch rozhodovalo.“ [37]. O d˚uvˇeryhodnosti informac´ı
16
t´eto osoby pˇritom policie nepochybovala [37]. Zm´ınˇena´ osoba pˇritom tehdy prohl´asila, ˇze je ochotna vystoupit z anonymity a poskytnout svˇedectv´ı, pokud by spoleˇcnost EDS ˇci lidov´a strana chtˇela zveˇrejnˇen´e informace zaˇzalovat. ” Prohlaˇsuji, ˇze v pˇr´ıpadˇe soudu proti MF DNES vystoup´ım z anonymity a poskytnu sv´e svˇedectv´ı pod sv´ym jm´enem,“ prohl´asil podnikatel [37]. Tehdy ˇclen lidov´e strany M. Kalousek, ktery´ od 19. ledna 1993 do 2. ledna 1998 p˚usobil jako ekonomicky´ n´amˇestek tˇrem lidovecky´m ministr˚um obrany, k tomu v roce 1998 poznamenal: ” Je to hloupost, o kter´e nem´a smysl se ani bavit.“ [37].
1.4 Prodej deseti letoun˚u MiG-29
By´valy´ d˚ustojn´ık sovˇetsk´e vojensk´e rozvˇedky GRU Vladim´ır Rezun (alias Viktor Suvorov), ktery´ v roce 1978 uprchl do Velk´e Brit´anie (za coˇz byl v Moskvˇe odsouzen v nepˇr´ıtomnosti ke dvˇema trest˚um smrti trvaj´ıc´ım dodnes), popisuje v jedn´e ze svy´ch knih4 to, co ho uˇcili ve vojensk´e diplomatick´e akademii GRU. ˇSlo o to, aby cely´ obsah agenturn´ıho hl´aˇsen´ı s mnoˇzstv´ım faktograficky´ch dat, u´daj˚u a dalˇs´ıch informac´ı umˇel vystihnout nejl´epe jedn´ım slovem, pˇr´ıpadnˇe pomoc´ı nˇekolika m´alo slov. Byt ’ to m˚uˇze zn´ıt zaj´ımavˇe, nen´ı uvedena´ myˇslenka ve skuteˇcnosti nijak origin´aln´ı. Kaˇzdy´ ˇctena´ˇr se s n´ı ostatnˇe potk´ava´ od ˇskoln´ıch let. Napˇr´ıklad cel´e dlouh´e obdob´ı lidsky´ch dˇejin lze vyj´adˇrit jako doba ledov´a, doba bronzov´a, stolet´ı p´ary apod. V souladu s pr´avˇe popsany´m pˇr´ıstupem se pokusme co neju´spornˇeni a souˇcasnˇe co nejvy´stiˇznˇeji charakterizovat cel´e obdob´ı devadesa´ty´ch let u n´as. Domn´ıva´me se, ˇze to lze uˇcinit t´ımto slovem: PRIVATIZUJ! Byla to totiˇz pr´avˇe privatizace (neboli pˇrevod veˇrejn´eho ˇci st´atn´ıho majetku do soukrom´eho vlastnictv´ı), kter´a vyu´stila ve vznik novy´ch soci´aln´ıch vztah˚u, soci´aln´ıch tˇr´ıd, profes´ı, pr´avn´ıch u´prav, nadˇej´ı, rozˇcarov´an´ı a tak´e novy´ch druh˚u kriminality. Privatizac´ı v obecnˇejˇs´ım pojet´ı bylo rovnˇeˇz i rozdˇelen´ı by´val´eho spoleˇcn´eho st´atu ˇCech˚u a Slova´k˚u – to, co bylo v majetku feder´aln´ıch u´ˇrad˚u, pˇreˇslo do majetku nˇekoho jin´eho. Z uveden´eho nepˇrekvap´ı, ˇze se privatizace nevyhla ani arm´adˇe, resp. Ministerstvu obrany. Z dob studen´e v´alky totiˇz arm´ada disponovala znaˇcny´mi z´asobami ledasˇceho, poˇc´ıtaje v to tanky, obrnˇen´e transport´ery, nadzvukov´e st´ıhac´ı letouny, radiolok´atory, kulomety, samopaly, pistole a dalˇs´ı vy´zbroj. A pr´avˇe t´ımto prizmatem se nyn´ı pod´ıva´me na nˇekter´e ” arm´adn´ı odprodeje“ t´e doby – doby, kdy na Ministerstvu obrany vl´adl lidovecky´ ekonomicky´ n´amˇestek M. Kalousek. Na jaˇre 1995 poˇz´adalo Ministerstvo obrany ministry ˇcesk´e vl´ady o povolen´ı odprodat nadzvukov´e st´ıhac´ı letouny MiG-29, ktery´mi tehdy disponovala ˇceska´ arm´ada a kter´e byly v t´e dobˇe jiˇz dva roky mimo provoz5. O pˇr´ıˇcina´ch tohoto odprodeje se v roce 2001
4SUVOROV, Viktor. Posledn´ı republika – Proˇc Sovˇetsk´y svaz prohr´al druhou svˇetovou v´alku, D´ıl II., Naˇse vojsko, 2008. 417 stran, ISBN 978-80-206-0967-0. 5Byly doby, kdy ˇcesk´a arm´ada vlastnila nadzvukov´e st´ıhac´ı letouny. Od roku 2005 pouˇz´ıv´a arm´ada k ochranˇe vzduˇsn´eho prostoru ˇCesk´e republiky pronajat´e nadzvukov´e letouny, jejichˇz mnohamiliardovy´ pron´ajem by´v´a pˇredmˇetem diskuz´ı. Ostatnˇe, pron´ajem letoun˚u Gripen je pˇredmˇetem podkapitoly 2.2.
17
vyj´adˇril samotny´ M. Kalousek, ktery´ obhajoval rozhodnut´ı z roku 1994 vyˇradit letouny MiG-29 z vy´zbroje Arm´ady ˇCR a jejich pozdˇejˇs´ı odprodej mj. slovy: ” Jsem pˇresvˇedˇcen, ˇze z bezpeˇcnostn´ıho hlediska a z hlediska neu´nosn´ych n´aklad˚u na modernizaci a provoz MiG29 bylo efektivnˇejˇs´ı tˇech deset stroj˚u seˇsrotovat neˇz v programu pokraˇcovat.“ [38]. Na konci roku 1997 pˇritom mˇely uveden´e nadzvukov´e letouny ve sv´e vy´zbroji arm´ady vˇsech soused˚u ˇ Cesk´e republiky (s vy´jimkou Rakouska) – vˇcetnˇe nˇemeck´e Luftwaffe, kter´a je pˇrevzala od arm´ady by´val´e NDR [28]. Hodnota deseti tˇechto stroj˚u se v roce 1995 odhadovala na 900 mili´on˚u korun [39]. Vl´ada ˇza´dosti Ministerstva obrany vyhovˇela. Z d˚uvodu, ˇze Ministerstvo obrany samo nemohlo obchodovat se speci´aln´ımi materi´aly, mezi nˇeˇz st´ıhac´ı letouny patˇrily, oslovili z´astupci ministerstva dvˇe soukrom´e spoleˇcnosti s poˇzadavkem nal´ezt moˇzn´e z´ajemce o nepouˇz´ıvan´e st´ıhac´ı letouny MiG-29. Onˇemi osloveny´mi spoleˇcnostmi byly spoleˇcnosti Omnipol a Zenit [39]. N´amˇestek M. Kalousek k tomu tehdy na jedn´an´ı brann´eho a bezpeˇcnostn´ıho vy´boru parlamentu dodal: ” Tyto spoleˇcnosti dostaly od ministerstva obrany povˇeˇren´ı ke shrom´aˇzdˇen´ı nab´ıdek z´ajemc˚u. V dan´em term´ınu se ovˇsem objevila pouze jedin´a. ´Uvahy, zda to pro n´as bylo ˇci nebylo v´yhodn´e, jsou proto nesmysln´e.“ [39]. Odprodej nepouˇz´ıvany´ch st´ıhac´ıch letoun˚u MiG-29 nakonec probˇehl vy´mˇenou deseti tˇechto letoun˚u za jeden´act polsky´ch vrtuln´ık˚u SOKOL, pˇriˇcemˇz tuto vy´mˇenu realizovala uveden´a spoleˇcnost Zenit. Podle ˇcasopisu Ty´den ˇcinila provize spoleˇcnosti Zenit za zprostˇredkova´n´ı uveden´e vy´mˇeny 90 milion˚u korun [28]. Helikopt´ery byly urˇceny pro Leteckou z´achrannou sluˇzbu, proˇceˇz n´aˇceln´ık vojensk´eho stˇrediska t´eto z´achrann´e sluˇzby v L´ın´ıch na Plzenˇsku Petr Hora kr´atce po jejich poˇr´ızen´ı prohl´asil, ˇze vrtuln´ıky SOKOL nejsou k tˇemto u´ˇcel˚um pˇr´ıliˇs vhodn´e [28]. Vy´mˇena deseti nadzvukovy´ch letoun˚u MiG-29 za jeden´act polsky´ch vrtuln´ık˚u SOKOL vyvol´avala jiˇz v dobˇe sv´e realizace nejr˚uznˇejˇs´ı nelichotiv´e koment´aˇre na adresu M. Kalouska. Podobn´e nelichotiv´e komenta´ˇre pak byly ˇcas od ˇcasu opakova´ny z jiny´ch u´st i pozdˇeji, poˇc´ıtaje v to pozdˇejˇs´ı ministry vl´ad, poslance a dalˇs´ı ˇcinovn´ıky. Abychom byli schopni pochopit smysl zm´ınˇeny´ch komenta´ˇr˚u, kter´e uvedeme n´ıˇze, je tˇreba se nejprve bl´ıˇzeji sezn´amit se spoleˇcnost´ı Zenit, kter´a celou transakci vy´mˇeny realizovala, a – to pˇredevˇs´ım – se jm´enem majitele t´eto spoleˇcnosti v osobˇe Richarda H´avy. S Richardem H´avou se v tomto textu jeˇstˇe mnohokr´ate setk´ame, a proto je podrobnˇeji o nˇem a o jeho pˇra´telstv´ı s M. Kalouskem pojedn´ano v pˇr´ıloze 1. Pro skuteˇcn´e pochopen´ı a ocenˇen´ı pozad´ı nemal´e ˇc´asti n´asleduj´ıc´ıho textu doporuˇcujeme ˇctena´ˇri alesponˇ nahl´ednout do uveden´e pˇr´ılohy. Nicm´enˇe, pro z´akladn´ı pochopen´ı tohoto pozad´ı postaˇc´ı na tomto m´ıstˇe konstatovat, ˇze Richard H´ava a Miroslav Kalousek byli pˇr´ateli, kteˇr´ı v dobˇe, kdy M. Kalousek p˚usobil jako n´amˇestek na Ministerstvu obrany a i pozdˇeji, spolu – podle vlastn´ıch slov R. H´avy – obˇcas zaˇsli ” na pivo a na gul´aˇs“ [46]. V roce 1996 ovˇsem samotny´ Richard H´ava k realizaci vy´mˇeny nadzvukovy´ch letoun˚u za polsk´e vrtuln´ıky prostˇrednictv´ım jeho spoleˇcnosti Zenit kategoricky prohlaˇsuje: ” V ˇz´adn´em pˇr´ıpadˇe n´am k tomu nepomohla zn´amost s Kalouskem. Obchod schvalovala vl´ada. Nav´ıc jsme pˇredloˇzili zdaleka nejlepˇs´ı podm´ınky obchodu.“ [40]. Argument, ˇze nˇejaky´ obchod schv´alila vl´ada, se bude v naˇsem textu jeˇstˇe mnohokr´ate opakovat – M. Kalousek se j´ım bude opakovanˇe zaˇstit ’ovat. Je to ovˇsem argument, ktery´ ˇclovˇeka moˇzna´ zbav´ı pr´avn´ı odpovˇednosti, nikoli vˇsak odpovˇednosti faktick´e. Vl´ada totiˇz zpravidla schvaluje
18
obchody na z´akladˇe doporuˇcen´ı pˇr´ısluˇsn´eho ministra (od toho ministr na vl´adˇe sed´ı) a ministru samotn´emu zpravidla obchod doporuˇc´ı – ekonomicky´ n´amˇestek. T´ım ovˇsem v t´e dobˇe byl Miroslav Kalousek... A pokud jde o to, ˇze H´avova spoleˇcnost Zenit pˇredloˇzila nejlepˇs´ı podm´ınky obchodu, tak jiˇz v´ıme, ˇze samotny´ M. Kalousek prohl´asil o nab´ıdce z´ajemc˚u, ˇze ” v dan´em term´ınu se ovˇsem objevila pouze jedin´a“ a ” u´vahy, zda to pro n´as bylo ˇci nebylo v´yhodn´e, jsou proto nesmysln´e“. O samotnou spoleˇcnost Zenit se v roce 1997 zaj´ımala jak policie, tak i ekonomick´a kontrarozvˇedka. Bylo to v souvislosti s n´akupem n´ahradn´ıch d´ıl˚u k leteck´e technice, ktery´ se mˇel uskuteˇcnit v dobˇe dˇelen´ı federace. Obchod v hodnotˇe 358 milion˚u korun realizovala pro arm´adn´ı Leteck´e opravny Maleˇsice pr´avˇe spoleˇcnost Zenit [41]. Mluvˇc´ı Ministerstva vnitra k tomu tehdy sdˇelil: ” V dobˇe dˇelen´ı federace pouk´azalo ministerstvo obrany urˇcitou finanˇcn´ı ˇc´astku leteck´ym opravn´am Maleˇsice, kter´e ji d´ale pˇredisponovaly firmˇe Zenit s t´ım, ˇze Zenit pouˇzije tuto ˇc´astku na n´akup n´ahradn´ıch d´ıl˚u pro letadla. (...) Policie zkoum´a, co se ve zm´ınˇen´em pˇrevodu odehr´avalo mezi leteck´ymi opravnami Maleˇsice a firmou Zenit.“ [42]. Tehdejˇs´ı ministr vnitra tyto informace potvrdil [42]. Hospodaˇren´ım Letecky´ch opraven Maleˇsice se v roce 1997 zaby´val i Nejvyˇsˇs´ı kontroln´ı u´ˇrad (NK´U), ktery´ konstatoval, ˇze uvedeny´ pˇrevod penˇez probˇehl v rozporu s u´ˇctovou osnovou a postupy u´ˇctova´n´ı pro hospod´aˇrsk´e organizace [41]. Ve sv´e z´avˇereˇcn´e kontroln´ı zpr´avˇe NK´U mj. uvedl: ” Nakl´ad´an´ı s tˇemito prostˇredky nemohlo b´yt provˇeˇreno, nebot ’ bylo ˇsetˇreno org´any ˇcinn´ymi v trestn´ım ˇr´ızen´ı.“ [41]. Naproti tomu Richard H´ava jak´akoli podezˇren´ı za obchod z pˇrelomu let 1992 a 1993 odm´ıtl, kdyˇz v roce 1996 (v t´e dobˇe je H´ava jiˇz pˇredsedou pˇredstavenstva spoleˇcnosti Omnipol, kter´a bude v textu jeˇstˇe v´ıcekr´at zm´ınˇena) prohl´asil: ” Na vˇsechno m´ame ˇr´adn´e doklady a jsme ochotni je pˇredloˇzit.“ [43]. Poznamenejme, ˇze v souvislosti s popsanou ” ztr´atou“ finanˇcn´ıch prostˇredk˚u Ministerstva obrany, resp. Letecky´ch opraven Maleˇsice z pˇrelomu let 1992 a 1993 podal v roce 1996 tehdejˇs´ı n´amˇestek na Ministerstvu obrany Miroslav Kalousek trestn´ı ozn´amen´ı pro ˇs´ıˇren´ı pomluvy na nˇekter´e novin´aˇre a policejn´ı d˚ustojn´ıky [43]. Nˇektera´ m´edia totiˇz ocitovala vyj´adˇren´ı osob, u´dajnˇe obezn´ameny´ch s policejn´ım vyˇsetˇrova´n´ım cel´e transakce. Napˇr. v ˇcla´nku [44] z roku 1996 se uv´ad´ı doslova: ”
Zm´ınˇen´ych tˇri sta milion˚u korun pˇrevedlo ministerstvo obrany pˇred tˇremi lety nejprve na u´ˇcet firmy Leteck´e opravny Maleˇsice a pot´e na konto soukrom´e spoleˇcnosti Zenit. Ta m´a velmi u´zk´e a dlouhodob´e vazby na ekonomick´eho n´amˇestka ministra obrany Miroslava Kalouska (KDU-ˇCSL). Odtud mˇely podle tvrzen´ı policejn´ıch vyˇsetˇrovatel˚u pen´ıze po menˇs´ıch ˇc´astk´ach a r˚uzn´ymi cestami putovat do kapes soukrom´ych osob, u´zce spjat´ych s veden´ım lidov´e strany. V rozhovoru pro T´YDEN to potvrdili lid´e, kteˇr´ı se na vyˇsetˇrov´an´ı pˇr´ıpadu Zenit pˇr´ımo pod´ılej´ı a maj´ı pro sv´a tvrzen´ı d˚ukazy.“ ”
Pˇr´ıpad je jiˇz dva mˇes´ıce v takov´e f´azi, ˇze by pr´y vyˇsetˇrovatel´e mohli vzn´aˇset obvinˇen´ı proti vysok´ym pˇredstavitel˚um ministerstva obrany a lidov´e strany prakticky kdykoli: ,N´amˇestkem ministra obrany Kalouskem by to rozhodnˇe nekonˇcilo, ale naopak zaˇc´ınalo,‘ ˇrekl T´YDNU nejmenovan´y st´atn´ı u´ˇredn´ık, kter´y m´a nejd˚uleˇzitˇejˇs´ı dokumenty v tomto pˇr´ıpadu okop´ırov´any pro zajiˇstˇen´ı sv´e osobn´ı bezpeˇcnosti. Cel´a kauza vˇsak z˚ust´av´a ,u ledu‘, vyˇsetˇrovatel´e maj´ı
19
obavy z politick´ych tlak˚u, potvrzuj´ı zdroje T´YDNE.“
Samotny´ Miroslav Kalousek na svoji obhajobu v roce 1996 uv´adˇel, ˇze se onˇech zhruba 300 milion˚u korun z pˇrelomu let 1992 a 1993 ztratilo z Ministerstva obrany jeˇstˇe za p˚usoben´ı jeho pˇredch˚udce [42]. Pˇritom argumentoval, ˇze na pozici ekonomick´eho n´amˇestka ministra obrany nastoupil aˇz v lednu 1993 a ˇze je schopen doloˇzit na z´akladˇe u´ˇcetnictv´ı a bankovn´ıch vy´pis˚u, ˇze ” po celou dobu existence Ministerstva obrany ˇCR (tj. od 1. 1. 1993) neposkytlo toto ministerstvo ˇz´adnou ,z´alohu na budouc´ı obchody‘ ani firmˇe Leteck´e opravny Maleˇsice, ani firmˇe Zenit“ [42]. V t´eto vˇetˇe se ovˇsem nijak nevyluˇcuje, ˇze uvedenou ˇca´stku nepˇrevedlo Ministerstvo obrany na u´ˇcet Letecky´ch opraven Maleˇsice pˇred datem 1. 1. 1993 a tak´e se v uveden´e vˇetˇe nevyluˇcuje moˇznost, ˇze ˇc´astka byla po datu 1. 1. 1993 pˇrevedena ze strany Letecky´ch opraven Maleˇsice (jejichˇz zˇrizovatelem bylo Ministerstvo obrany) na u´ˇcet spoleˇcnosti Zenit. Za Zenitem pˇritom st´al dobry´ zn´amy´ Miroslava Kalouska Richard H´ava. Nem´enˇe zaj´ımava´ je tak´e skuteˇcnost, ˇze spoleˇcnost Zenit mˇela od roku 1994 (v t´e dobˇe je jiˇz M. Kalousek etablovany´m n´amˇestkem) s Ministerstvem obrany uzavˇrenu smlouvu o poskytova´n´ı poradenstv´ı, d´ıky n´ıˇz z´ıska´vala 2 procenta z obchodn´ıho obratu Letecky´ch opraven Maleˇsice roˇcnˇe [41]. A veden´ı Ministerstva obrany tak´e prosazovalo, aby se v pˇr´ıpadˇe privatizace tˇechto opraven stala jejich majitelem pr´avˇe spoleˇcnost Zenit [41]. Vyzbrojeni informacemi o spoleˇcnosti Zenit, o jej´ım majiteli Richardu H´avovi a o jeho pˇra´telstv´ı s Miroslavem Kalouskem se nyn´ı vr´at´ıme k hlavn´ımu pˇredmˇetu t´eto podkapitoly, ktery´m je vy´mˇena st´ıhac´ıch letoun˚u MiG-29 za polsk´e vrtuln´ıky. Sl´ıbili jsem ˇctena´ˇri nelichotiv´e komenta´ˇre na adresu M. Kalouska v souvislosti s uvedenou vy´mˇenou. Za vˇsechny uvedeme dva. Prvn´ı vyslovil tehdejˇs´ı poslanec za ODS Jan Kr´amek, ktery´ v roce 1996 v jak´esi debatˇe s M. Kalouskem prohl´asil, ˇze ” pˇres Zenit si nˇekdo pˇredem pˇripravuje pozice pro odchod z resortu obrany“ [39]. To je ovˇsem relativnˇe neˇskodn´a pozn´amka. Mnohem z´avaˇznˇejˇs´ı obvinˇen´ı pocha´z´ı z roku 2001, kdy tehdejˇs´ı ˇclen vl´ady a souˇcasnˇe ministr financ´ı Pavel Mertl´ık oznaˇcil vy´voz st´ıhac´ıch letoun˚u MiG-29 do Polska z pˇrelomu let 1995-1996 za ” obrovsk´y tunel, kter´y nem´a obdoby“ [38]. Na to jiˇz tehdejˇs´ı m´ıstopˇredseda KDU-ˇCSL a poslanec M. Kalousek reaguje dne 27. 2. 2001 v den´ıku Mlad´a fronta Dnes samostatny´m vyj´adˇren´ım nazvany´m ” MiG-29 a suverenita“, v nˇemˇz lituje, ˇze ” se k t´eto kritice pˇrid´av´a v´yznamn´y ˇclen vl´ady, kter´y mus´ı m´ıt vˇsechny informace o sloˇzit´ych okolnostech tehdejˇs´ıho rozhodov´an´ı“ [38].
1.5 Prodej stovky tank˚u ˇrady T-72 do Alˇz´ırska
Jako u´plna´ kopie pˇredchoz´ı podkapitoly p˚usob´ı transakce, kterou o dva roky pozdˇeji zamy´ˇslelo prov´est Ministerstvo obrany – tentokra´te s tanky ˇrady T-72, kter´e ve sv´e dobˇe poˇr´adnˇe ” zamotaly hlavu“ z´apadn´ım arm´ad´am. Pro pochopen´ı r´amce, v jak´em se transakce mˇela odehr´at, na tomto m´ıstˇe uv´ad´ıme, ˇze v roce 1997 disponovala ˇceska´ arm´ada necelou tis´ıcovkou tank˚u, konkr´etnˇe to bylo 541 tank˚u ˇrady T-72 a 411 tank˚u T-54 AM-2 [45]. Skuteˇcnost, ˇze Hitlerova nˇemecka´ arm´ada zau´toˇcila v ˇcervnu 1941 na Sovˇetsky´ svaz s
20
pˇribliˇznˇe tˇremi t´ıs´ıci lehky´mi zastaraly´mi tanky (ve srovna´n´ı s tehdejˇs´ımi sovˇetsky´mi tanky), patrnˇe vedla nˇekter´e ˇcinovn´ıky na Ministerstvu obrany (a dost moˇzna´ i vnˇe tohoto ministerstva) na myˇslenku, ˇze pˇrece jen je tis´ıcovka tank˚u pro malou zemi pˇr´ıliˇs. Ostatnˇe, sama arm´ada se pl´anovala po dokonˇcen´ı tehdejˇs´ı transformace zbavit pr´avˇe tank˚u T-54 AM-2 [45]. Hlavn´ı postavou zde bude opˇet ekonomicky´ n´amˇestek na Ministerstvu obrany M. Kalousek a jeho dobry´ zn´amy´ – zbrojaˇr Richard H´ava, v t´e dobˇe jiˇz pˇredseda pˇredstavenstva spoleˇcnosti Omnipol. V roce 1997 se z´astupci Ministerstva obrany rozhodli odprodat stovku tank˚u ˇrady T-72 (konkr´etnˇe modernizovanou verzi T-72M1, vyr´abˇenou od roku 1986 v tehdejˇs´ım ˇ Ceskoslovensku) z vy´zbroje ˇcesk´e arm´ady spoleˇcnosti Omnipol. Ta pˇritom na tanky, nebo alesponˇ na ˇca´st z nich, naˇsla kupce – alˇz´ırsk´e ministerstvo obrany [47]. Spoleˇcnost nab´ızela 400 tis´ıc dolar˚u za jeden tank (pˇribliˇznˇe 130 milion˚u tehdejˇs´ıch korun), cenu, za kterou chtˇela tanky prodat Alˇz´ırsku odm´ıtla, pochopitelnˇe, zveˇrejnit. Jeˇstˇe pˇred odesl´an´ım tank˚u do Afriky vˇsak bylo tˇreba uskuteˇcnit nˇekter´e u´pravy dle pˇr´an´ı z´akazn´ıka [47], [48], [49]. Tyto u´pravy mˇel prov´est Vojensky´ oprava´rensky´ podnik Novy´ Jiˇc´ın a spoleˇcnost Omnipol mˇel pˇrij´ıt na 150 tis´ıc dolar˚u za jeden stroj [47]. Podle p˚uvodn´ıho z´amˇeru spoleˇcnosti Omnipol mˇela arm´ada vy´mˇenou za tanky dostat 12 cviˇcny´ch letoun˚u L-39 ZA (s cenou 31 aˇz 34 miliony tehdejˇs´ıch korun za kus) z Aera Vodochody a nav´ıc pen´ıze na dostavbu ˇctyˇr Syst´em˚u ˇr´ızen´ı palby dˇelostˇreleck´eho odd´ılu z Vojensk´eho u´stavu Slaviˇc´ın (85 aˇz 110 milion˚u korun) [47]. Tehdejˇs´ı n´amˇestek M. Kalousek transakci mohutnˇe propaguje, napˇr. v obs´ahl´em rozhovoru ze z´aˇr´ı 1997 mj. argumentuje [50]: ”
Za stejn´ych, moˇzn´a jeˇstˇe v´yhodnˇejˇs´ıch podm´ınek r´ada nab´ıdne Alˇz´ırsku poˇzadovan´e tanky kter´akoli jin´a zemˇe nˇekdejˇs´ı Varˇsavsk´e smlouvy. Je to totiˇz atraktivn´ı obchod, jehoˇz pomoc´ı mohla ˇCR racion´alnˇe restrukturalizovat v´yzbroj sv´e arm´ady bez n´aroku na pen´ıze danˇov´ych poplatn´ık˚u. Za finanˇcn´ı prostˇredky utrˇzen´e za prodej nadbyteˇcn´ych tank˚u by koupila letouny, kter´e nutnˇe potˇrebuje. Nav´ıc by ˇcesk´e zbrojovky z´ıskaly miliardov´e zak´azky a n´aˇs export lukrativn´ı alˇz´ırsk´y trh.“
Vy´hodny´ obchod mˇel ale jisty´ h´aˇcek: tehdejˇs´ı ministr obrany Miloslav Vy´borny´ (a nadˇr´ızeny´ M. Kalouska) kr´atce pˇredt´ım pˇredal poslanc˚um novy´ projekt pˇrezbrojen´ı arm´ady [51]. Podle nˇej mˇela m´ıt arm´ada za deset let ve sv´e vy´zbroji pˇet set ˇctyˇricet tank˚u zm´ınˇen´e ˇrady, tedy u´plnˇe stejny´ poˇcet, jaky´ mˇela v dobˇe zamy´ˇslen´eho prodeje tank˚u! Na ot´azku, kde tedy ˇCesk´a republika mˇela vz´ıt n´ahradu za tanky prodan´e Alˇz´ırsku, z´astupci Omnipolu odpovˇedˇeli, ˇze si chybˇej´ıc´ı tanky mˇela ˇCesk´a republika vyrobit, ˇc´ımˇz mˇela vytvoˇrit ˇradu pracovn´ıch pˇr´ıleˇzitost´ı, zejm´ena pro odborn´ıky [51]. Spoleˇcnost Omnipol (tedy obchodn´ı partner Ministerstva obrany v tomto obchodu), potaˇzmo Alˇz´ırsko, mˇelo za tanky zaplatit zhruba 1,3 miliardy korun, avˇsak vy´roba novy´ch tank˚u mˇela podle odborn´ık˚u ze ˇ Skody Plzenˇ st´at minim´alnˇe trojn´asobek [51]. Tehdejˇs´ı m´edia proto vyslovila podezˇren´ı, ˇze smyslem cel´eho obchodu mˇela by´t pˇredevˇs´ım opakovana´ obchodn´ı provize pro H´avovu spoleˇcnost Omnipol [51]. V ˇcla´nku [47] z roku 1997 se dokonce uv´ad´ı, ˇze podle vysoce postaven´eho zdroje vˇeci funguj´ı takto:
21
” Omnipol vymysl´ı kˇseft, lidovci na ministerstvu obrany ho samozˇrejmˇe odsouhlas´ı a vl´ada to bude muset odklepnout.“
Spory o prodeji tank˚u se pˇrenesly i do poslaneck´e snˇemovny. A byly velmi emotivn´ı. V poslaneck´e snˇemovnˇe se proti prodeji tank˚u rozhodnˇe vyslovil i by´valy´ n´amˇestek Ministerstva obrany a tehdejˇs´ı pˇredseda parlamentn´ıho vy´boru pro obranu a bezpeˇcnost Petr Neˇcas (ODS): ” Vl´adou projednan´a arm´adn´ı koncepce poˇc´ıt´a s t´ım, ˇze budeme m´ıt 540 tank˚u T-72. Tento prodej je v rozporu s t´ım, co letos v u´noru schv´alila vl´ada.“ [52]. Ostry´ spor mezi Neˇcasem a Kalouskem vyvovalo jedno slovo ve schv´alen´em koncepˇcn´ım z´amˇeru arm´ady. Uved’me pˇrepis jejich vz´ajemn´e vy´mˇeny n´azor˚u z jedn´an´ı bezpeˇcnostn´ıho vy´boru z 2. ˇcervence 1997, ve kter´e Petr Neˇcas usvˇedˇcil Miroslava Kalouska ze lˇzi [53]:
Neˇcas: ”
Kdy doˇslo veden´ı ministerstva obrany k n´azoru, ˇze (...) m´ame pˇr´ıliˇs mnoho tank˚u a ˇze je proda´me?“
Kalousek: ”
(...) koncepˇcn´ı z´amˇer definuje poˇcty tank˚u jako ˇc´ısla maxim´aln´ı, (...) je evidentn´ı, ˇze 540 tank˚u jako maxim´aln´ı poˇcet je ˇc´ıslo, kter´e zdaleka nedos´ahne sv´e velikosti. V z´amˇeru je uvedeno 540 zmodernizovan´ych tank˚u T-72, ale je to limitn´ı a maxim´aln´ı ˇc´ıslo.“
Neˇcas: ”
(...) ob´av´am se, ˇze n´am neˇr´ık´ate pravdu. V materi´alu, kter´y m´ame k dispozici (od ministerstva obrany), (...) je ps´ano, cituji: ,Pro c´ılov´y stav v roce 2005 se v souˇcasn´e dobˇe z odhad˚u v´yvoje bezpeˇcnostn´ıch rizik odvozuje minim´aln´ı potˇreba (...) 540 tank˚u T-72‘. Toto ˇc´ıslo je ud´av´ano naopak jako minim´aln´ı, nikoliv maxim´aln´ı...“
Kalousek: ”
Pane pˇredsedo, jste si jist, ˇze ted’ necitujete z tajn´eho materi´alu?“
Neˇcas: ”
Cituji informaci, kter´a nen´ı tajn´a.“
Kalousek: ”
Dobˇre. Pˇresto trv´am na tomto vysvˇetlen´ı s t´ım, ˇze bliˇzˇs´ı vysvˇetlen´ı pod´am na uzavˇren´em jedn´an´ı.“
Poznamenejme, ˇze lze opr´avnˇenˇe pˇredpokl´adat, ˇze arm´ada trp´ı vˇzdy a za vˇsech okolnost´ı nedostatkem poˇctu zbran´ı a pro zajiˇstˇen´ı obranyschopnosti zemˇe zcela jistˇe potˇrebuje minim´alnˇe urˇcity´ poˇcet zbran´ı. Arm´adn´ı koncepce obrany zemˇe, kter´a by umoˇznˇovala potˇrebu libovoln´eho (i nulov´eho) poˇctu zbran´ı nepˇresahuj´ıc´ıho vˇsak jistou mez, je evidentnˇe nesmysln´a. ˇClovˇek nemus´ı by´t vojensky´ g´enius, aby uˇcinil stejny´ z´avˇer. By´valy´ inspektor pozemn´ıho vojska a tehdejˇs´ı poradce ministra obrany Kuba, ktery´ se pod´ılel na vl´adou schv´alen´e koncepci arm´ady, ostatnˇe tehdy potvrdil, ˇze Ministerstvo obrany stanovilo poˇcet 540 tank˚u T-72 jako minim´aln´ı a s jejich prodejem nepoˇc´ıtalo. N´ahlou zmˇenu postoje Ministerstva obrany, kter´e prodej tank˚u zaˇcalo o p´ar mˇes´ıc˚u pozdˇeji podporovat, si vˇsak Kuba nedok´azal vysvˇetlit [54]. Vl´ada nakonec prodej stovky modernizovany´ch tank˚u T-72 do Alˇz´ırska neschv´alila [53].
22
1.6 Prodej kas´aren na n´amˇest´ı Republiky
Pˇri prodeji st´atn´ıho ˇci obecn´ıho majetku do soukromy´ch rukou se nejen v devadesa´ty´ch letech pouˇz´ıval n´asleduj´ıc´ı ” trik“, ktery´ umoˇznˇoval nabyt´ı majetku bez nutnosti u´hrady jeho pln´e ceny, resp. s moˇznost´ı u´hrady zlomku jeho ceny. Tajemstv´ı ” triku“ je pˇritom velmi prost´e a prakticky obt´ıˇznˇe postiˇziteln´e. Pˇredstavte si, ˇze jste st´atn´ı u´ˇredn´ık, ktery´ m´a pravomoc prodat veˇrejny´ majetek do soukromy´ch rukou, jehoˇz hodnota je, ˇreknˇeme, 100 milion˚u korun. O majetek za danou cenu projev´ı z´ajem soukromy´ subjekt, se ktery´m sep´ıˇsete smlouvu o prodeji, ve kter´e dohodnete spl´atkovy´ kalend´aˇr u´hrady ceny majetku – ˇreknˇeme 10 milion˚u korun mˇes´ıˇcnˇe. Souˇcasnˇe bude ve smlouvˇe ujedn´ano, ˇze pokud z jak´ehokoli d˚uvodu bude kupci majetku zabr´anˇeno p˚uvodnˇe veˇrejny´ majetek ˇra´dnˇe uˇz´ıvat, uhrad´ı st´at (obec) kupci pen´ale ve vy´ˇsi 110 milion˚u korun. A ˇzel takov´e d˚uvody nastanou. Jaky´ je vy´sledek cel´eho obchodu? Na stranˇe st´atu ˇci obce je vy´sledkem to, ˇze jiˇz nevlastn´ı sv˚uj stomilionovy´ majetek, nevlastn´ı ani sto milion˚u za jeho prodej a nav´ıc mus´ı nov´emu majiteli vyplatit pen´ale 10 milion˚u korun. Na stranˇe kupce je vy´sledkem to, ˇze vlastn´ı zadarmo nabyty´ stomilionovy´ majetek a nav´ıc – jako omluvu za komplikace – z´ıska´v´a 10 milion˚u veˇrejny´ch prostˇredk˚u. V principu tak z´ajemce o veˇrejny´ majetek nemus´ı m´ıt v dobˇe podpisu smlouvy ˇza´dn´e pen´ıze nebo jenom zlomek ceny, kterou hodl´a – podle smlouvy – uhradit. Tento postup m´a ˇradu variant se stejny´m vy´sledkem – soukromy´ nabyvatel vydˇel´a a st´at ˇci obec prodˇela´. V krystalick´e podobˇe dok´azali opravdov´ı ” fajnˇsmekˇri“ by´t souˇcasnˇe u´ˇredn´ıky a souˇcasnˇe vlastn´ıky ˇci spoluvlastn´ıky z´ajemc˚u o veˇrejny´ majetek. Moˇznost skry´t se za anonymn´ı majitele spoleˇcnost´ı v danˇovy´ch r´aj´ıch k tomu jen nab´adala. Snad jen n´ahodou mohou pr´avˇe uveden´e ˇra´dky pˇripom´ınat prodej kasa´ren v centru Prahy na n´amˇest´ı Republiky z roku 1997, za ktery´m st´al tehdejˇs´ı n´amˇestek na Ministerstvu obrany Miroslav Kalousek. O co ˇslo? Dne 8. listopadu 1995 schva´lila vl´ada ˇCesk´e republiky usnesen´ı ˇc. 627, ve kter´em udˇeluje souhlas k prodeji kasa´ren Jiˇr´ıho z Podˇebrad na n´amˇest´ı Republiky v Praze 1 vˇcetnˇe pozemku spoleˇcnosti European Property Development za nab´ızenou cenu pˇresnˇe 50 milion˚u DEM (pˇri tehdejˇs´ım kurzu nˇemeck´e marky kolem 18,5 Kˇc/1 DEM se jednalo o pˇribliˇznˇe 925 milion˚u tehdejˇs´ıch korun) [55]. Souˇcasnˇe vl´ada ve sv´em usnesen´ı uloˇzila tehdejˇs´ımu ministru obrany pˇredloˇzit vl´adˇe n´avrh kupn´ı smlouvy o u´platn´em pˇrevodu vlastnictv´ı nemovitosti pˇred jej´ım uzavˇren´ım. O rok pozdˇeji (pˇresnˇeji dne 13. listopadu 1996) pak vl´ada schvaluje usnesen´ı ˇc. 578 k n´avrhu kupn´ı a z´astavn´ı smlouvy o u´platn´em pˇrevodu kas´aren Jiˇr´ıho z Podˇebrad na n´amˇest´ı Republiky v Praze 1 a bere na vˇedom´ı n´avrh kupn´ı a z´astavn´ı smlouvy k prodeji kas´aren vˇcetnˇe pozemk˚u na n´amˇest´ı Republiky spoleˇcnosti EPD European Property Development Fund za nab´ızenou cenu 50 milion˚u DEM podle spl´atkov´eho kalend´aˇre uveden´eho v kupn´ı smlouvˇe [56]. Souˇcasnˇe vl´ada ve sv´em usnesen´ı vzala na vˇedom´ı, ˇze ” ministr obrany uzavˇre s firmou EPD European Property Development Fund, spol. s r.o., kupn´ı a z´astavn´ı smlouvu“ [56]. Samotny´ objekt kas´aren mˇel bohatou historii – bˇehem posledn´ıch 200 let byl svˇedkem pˇr´ıtomnosti postupnˇe rakousky´ch, nˇemecky´ch a sovˇetsky´ch vojsk v Praze [57]. Po roce 1989 se arm´ada rozhodla objekt prodat, avˇsak na poˇc´atku 90. let pronajala ˇc´ast objektu ´Ustavu pro ˇceskou literaturu Akademie vˇed. V roce 1996 vˇsak u´stav dostal z kas´aren vy´povˇed’ s
23
t´ım, ˇze pronajat´e prostory mˇel vyklidit do konce roku 1997. Uk´azalo se vˇsak, ˇze Akademie vˇed nen´ı schopna zajistit jin´e prostory pro sv˚uj u´stav, coˇz souviselo mj. s poˇzadavkem na uskladnˇen´ı tis´ıc˚u jeho knih. O probl´emech s ” vystˇehova´n´ım“ u´stavu Akademie vˇed z are´alu kasa´ren vˇedˇeli podle [57] jak z´astupci z´ajemce, tak i z´astupci Ministerstva obrany. Pˇresto se v kupn´ı smlouvˇe z kvˇetna 1997, kterou podepsal tehdejˇs´ı n´amˇestek ministra obrany Miroslav Kalousek, o ˇza´dn´em n´ajemn´ım vztahu nemluv´ı. Smlouva obsahovala tuto nepravdivou pas´aˇz [57]: ”
V dobˇe podpisu t´eto smlouvy nem´a jak´akoliv tˇret´ı osoba jak´ekoliv uˇz´ıvac´ı pr´avo na z´akladˇe n´ajemn´ı nebo obdobn´e smlouvy.“
Nav´ıc se Ministerstvo obrany ve smlouvˇe zav´azalo, ˇze arm´ada objekt vyklid´ı do konce roku 1997 a ˇze v pˇr´ıpadˇe pr˚utah˚u vyplat´ı Ministerstvo obrany kupci vysok´e pen´ale [58]. Kupce are´alu kasa´ren, tedy vy´ˇse uvedena´ spoleˇcnost, se po sloˇzen´ı z´alohy ve vy´ˇsi tˇri miliony marek (pˇribliˇznˇe 55 milion˚u tehdejˇs´ıch korun) n´aslednˇe st´av´a v z´aˇr´ı 1997 (tedy jen nˇekolik mˇes´ıc˚u po podpisu kupn´ı smlouvy) jeho vlastn´ıkem [58]. Jelikoˇz se vˇsak Ministerstvu obrany nedaˇrilo Akademii vˇed z objektu vystˇehovat (a k datu 31. 12. 1997 se to tak´e nepodaˇrilo), napsal n´amˇestek M. Kalousek nav´ıc – mimo z´avazek uvedeny´ ve smlouvˇe – dopis z´astupc˚um uveden´e spoleˇcnosti, ˇze Ministerstvo obrany se zavazuje vynahradit spoleˇcnosti veˇsker´e ˇskody, kter´e j´ı vzniknou v souvislosti s koup´ı are´alu [57]. Z´astupkynˇe t´eto spoleˇcnosti pˇri koupi objektu kasa´ren Hana Dermotova´ k tomu pozdˇeji dodala [57]: ”
Kdyˇz byl pan Kalousek na t´e arm´adˇe, tak pˇrisl´ıbil, ˇze se postar´a o ten n´ahran´ı prostor pro ´ Ustav pro ˇceskou literaturu, arm´ada ho nalezla, protoˇze to c´ıtil jako sv˚uj z´avazek. Koneckonc˚u po celou tu dobu roku, kdy se pˇripravovala kupn´ı smlouva, tak vˇedˇeli, ˇze ten n´ajemce tam je a celkem nic se nestalo. Pan n´amˇestek Kalousek si to uvˇedomoval, proto doˇslo k tomu dopisu.“
Miroslav Kalousek si komplikac´ı s prodejem are´alu byl vˇedom zcela spr´avnˇe – jakoby pˇresnˇe vˇedˇel, co bude n´asledovat: V lednu 1998 odeˇsel z Ministerstva obrany, Akademie vˇed se z objektu vystˇehovala aˇz za dalˇs´ı rok a p˚ul a arm´ada pˇredala budovu majitel˚um aˇz v ˇcervnu 2000 [58]. Dva a p˚ul roku trvaj´ıc´ı zpoˇzdˇen´ı oproti term´ınu uveden´emu ve smlouvˇe mˇelo m´ıt svoje n´asledky: Ministerstvo obrany mˇelo majitel˚um vyplatit na pen´ale skoro 800 milion˚u korun [58]. To vˇsak nebyla jedin´a suma, kterou mˇel st´at n´asledkem Kalouskem podepsan´e smlouvy uhradit. Podle [58] totiˇz novy´ majitel objektu koncem roku 1997 uzavˇrel smlouvu o pod´ılu na promˇenˇe kasa´ren v obchodn´ı centrum s lichtenˇstejnskou spoleˇcnost´ı REIT Real Estate Investnemt. A kv˚uli nepˇredany´m objekt˚um jejich majitel nedok´azal tuto smlouvu dodrˇzet. Lichtenˇstejnska´ spoleˇcnost n´aslednˇe podala na majitele are´alu ˇzalobu u paˇr´ıˇzsk´e arbitr´aˇze a ta ji v bˇreznu 2001 pˇriˇrkla n´ahradu ve vy´ˇsi bezm´ala p˚ul miliardy korun [58]. O stejnou sumu pak, pochopitelnˇe, majitel kasa´ren zaˇzaloval Ministerstvo obrany a podle pr´avn´ık˚u to bylo dopˇredu jasn´e: dojde-li k soudu, bude ministerstvo platit [58]. Situace Ministerstva obrany byla tak v roce 2001 v d˚usledku Miroslavem Kalouskem uzavˇren´e smlouvy o prodeji are´alu kasa´ren v centru Prahy takov´a, ˇze ministerstvo jiˇz nevlastnilo
24
kas´arna a pozemek v hodnotˇe okolo 925 milion˚u korun, zato vˇsak na pen´ale a n´ahradˇe ˇskody mˇelo zaplatit o nˇejaky´chˇctyˇri sta milion˚u korun v´ıce, neˇz kolik mˇelo utrˇzit za uvedeny´ prodej. Situace tedy velmi pˇripom´ın´a hypoteticky´ pˇr´ıklad z u´vodu t´eto podkapitoly. Abychom vˇsak byli korektn´ı, je tˇreba uv´est, ˇze i majitel´e objektu poruˇsili kupn´ı smlouvu z roku 1997, kdyˇz nedodrˇzeli dohodnuty´ spl´atkovy´ kalend´aˇr [57], [58]. Majitel mˇel zaplatit druhou spl´atku v kvˇetnu 2001, coˇz neuˇcinil, a Ministerstvo obrany v prosinci 2001 vyˇc´ıslilo pen´ale z ” prodlen´ı druh´e spl´atky“ – tentokra´te ve sv˚uj prospˇech – na ˇsedesa´t tˇri milion˚u korun [58]. Zat´ımco tedy hrozilo, ˇze Ministerstvo obrany bude muset vyplatit majiteli na pen´ale a n´ahradˇe ˇskody kolem 1,3 miliardy korun, majitel objektu mˇel ve stejnou dobu vyplatit Ministerstvu obrany kolem 933 milion˚u korun za nedoplacenou cenu objektu a za pen´ale (pˇribliˇznˇe 870 milion˚u z p˚uvodn´ı ceny plus pen´ale ve vy´ˇsi 63 milion˚u korun). Ministerstvu tedy hrozilo, ˇze bude muset nav´ıc vyplatit majiteli kas´aren pˇribliˇznˇe 367 milion˚u korun. Nen´ı divu, ˇze se o prodej kasa´ren a kupn´ı smlouvu zaˇcala zaj´ımat policie, kter´a se domn´ıvala, ˇze za zp˚usobenou ˇskodu m˚uˇze nˇekdejˇs´ı n´amˇestek ministerstva M. Kalousek [58]. Za ˇskodu ˇctyˇr set milion˚u korun hrozil trest odnˇet´ı svobody aˇz na 12 let. Nicm´enˇe, Ministerstvo obrany po dlouhy´ch pˇet let tvrdilo, ˇze mu ˇza´dn´a ˇskoda zp˚usobena nebyla [58]. V bˇreznu 2001 si pak policie pozvala signat´aˇre smlouvy M. Kalouska k vysvˇetlen´ı, proˇc podepsal nevy´hodnou smlouvu, proˇceˇz n´aslednˇe po dobu t´emˇeˇr jednoho roku ˇcekala policie na vy´sledek jedn´an´ı mezi ministerstvem a majitelem objektu [58]. V kvˇetnu 2002 probˇehla sch˚uzka obou stran, na kter´e padla dohoda [58]. Jiˇz zm´ınˇena´ z´astupkynˇe majitele k tomu tehdy dodala: ” Dohodli jsme se. Vˇsechno je v poˇr´adku.“ [58]. Nen´ı bez zaj´ımavosti, ˇze tehdejˇs´ı ministr obrany za ˇCSSD Jaroslav Tvrd´ık v roce 2002 potvrdil slova o vz´ajemn´e dohodˇe, avˇsak odm´ıtl sdˇelit podrobnosti, nebot ’ je u´dajnˇe neznal [58]. Dohodu podle jeho slov vypracoval a jediny´, kdo k n´ı za Ministerstvo obrany znal podrobnosti, byl jaky´si magistr ˇSijanovsky´ [58]. Obdobnˇe se vyj´adˇril i tehdejˇs´ı poslanec Miroslav Kalousek: ” Nic v´am neˇreknu,“ sdˇelil m´edi´ım [58]. Nicm´enˇe, ˇcasopisu Respekt se podaˇrilo z´ıskat n´avrh dohody z prosince roku 2001, podle nˇehoˇz se majitel kasa´ren zav´azal, ˇze ” ministerstvu promine osmisetmilionov´e pen´ale za pozdnˇe odevzdan´y objekt a ze skoro p˚ulmiliardov´e ˇc´astky, kterou mus´ı zaplatit firmˇe REIT, bude poˇzadovat jako n´ahradu po ministerstvu jen ˇsedes´at tˇri milion˚u korun“ [58]. Poznamenejme, ˇze onˇech 63 milion˚u korun pˇredstavovalo pen´ale (stanoven´e v pr˚ubˇehu roku 2001) za nedodrˇzen´ı spl´atkov´eho kalend´aˇre, kter´e mˇel majitel uhradit Ministerstvu obrany. Tato ˇca´stka je pˇri zohlednˇen´ı inflace skoro stejn´a, jako z´aloha, kterou majitel objektu zaplatil v roce 1997 Ministerstvu obrany. Pokud by dohoda byla uzavˇrena tak, jak ji nastinˇuje ˇcl´anek Respektu [58], pak by to znamenalo, ˇze Ministerstvo obrany pˇriˇslo o objekt v centru Prahy v cenˇe pˇribliˇznˇe 925 milion˚u korun, za ktery´ vˇsak ve fin´ale neobdrˇzelo nic nebo skoro nic. Dokonce i ˇca´stku, t´emˇeˇr totoˇznou s obdrˇzenou z´alohou od majitele objektu, muselo ministerstvo vyplatit zpˇet. Jediny´m ziskem pro Ministerstvo obrany tak bylo, ˇze po nˇem majitel nepoˇzadoval zhruba 300 milion˚u korun ze zbytku prohran´e arbitr´aˇze. Jiˇz zm´ınˇen´a Hana Dermotov´a na ot´azku, proˇc nepoˇzadovali pen´ıze, kter´e jim – podle vˇseho – n´aleˇzely, k tomu pozdˇeji ˇrekla: ” To by bylo sice kr´asn´e, ale asi by to znamenalo konec toho projektu.“ [57]. Poznamenejme, ˇze na m´ıstˇe kas´aren stoj´ı dnes n´akupn´ı centrum Palladium.
25
1.7 Shrnut´ı: Kalousk˚uv syst´em rozd´av´an´ı veˇrejny´ch zak´azek
N´astupem nov´eho nelidoveck´eho ministra obrany Michala Lobkowicze v lednu 1998 skonˇcil na Ministerstvu obrany lidovecky´ n´amˇestek Miroslav Kalousek, ktery´ podal demisi. Nedlouho pot´e novy´ ministr veˇrejnˇe vyhl´asil boj proti korupci na sv´em ministerstvu a nev´ahal vystupovat s r´azny´mi prohl´aˇsen´ımi na adresu svy´ch pˇredch˚udc˚u a jejich podˇr´ızeny´ch [189]: ”
Rozhodl jsem se bojovat proti korupci a ten boj dot´ahnu aˇz do konce, tˇrebaˇze mi to pˇred volbami moc bod˚u nepˇrinese. Pracovn´ıci sekce si velmi volnˇe vykl´adali z´akon o veˇrejn´ych zak´azk´ach. Z v´ıce neˇz sedmi set v´ybˇerov´ych ˇr´ızen´ı se jen devˇet uskuteˇcnilo veˇrejnou obchodn´ı soutˇeˇz´ı – a tˇem lidem to v˚ubec nevad´ı.“6
Sekc´ı, o kter´e ministr Lobkowicz hovoˇril, byla majetkov´a sekce Ministerstva obrany a novy´ ministr n´aslednˇe odvolal jej´ıho vrchn´ıho ˇreditele, ktery´ patˇril k nejbliˇzˇs´ım spolupracovn´ık˚um n´amˇestka Kalouska. Samotny´ M. Kalousek pˇritom slova nov´eho ministra odm´ıtal a argumentoval mj. dodrˇzov´an´ım z´akona a specifiˇcnost´ı arm´adn´ıch zak´azek [191]: ”
To je naprost´y nesmysl. St´avaj´ıc´ı syst´em vych´az´ı ze z´akona. ˇZ´adn´y syst´em nen´ı obrnˇen´y proti selh´an´ı jednotlivce. M´am pocit, ˇze ministr zneuˇzil zatˇcen´ı jednoho konkr´etn´ıho ˇclovˇeka pˇri pˇreb´ır´an´ı u´platku k osobn´ımu a politick´emu u´toku. Ministr hovoˇr´ı o statistice – devˇet ze sedmi set. Na tuto argumentaci neum´ım pˇristoupit. Jak´y pomˇer by si tedy pan ministr pˇredstavoval? 400 ze 700? Mysl´ım si, ˇze to ani on s´am nev´ı. Argumentovat bych umˇel, kdybychom hovoˇrili o jednotliv´ych zak´azk´ach a ptali se, ve kter´e z nich ten kter´y u´ˇredn´ık pochybil, kdyˇz zvolil jin´y zp˚usob v´ybˇeru firmy neˇz veˇrejnou obchodn´ı soutˇeˇz. Pan ministr nav´ıc zapom´ın´a na urˇcitou specifiku arm´adn´ıch zak´azek. Napˇr´ıklad na osobn´ı auta jsme nedˇelali veˇrejnou obchodn´ı soutˇeˇz, ale oslovili ˇSkodu Mlad´a Boleslav. Stejnˇe tak jsem pˇresvˇedˇcen, ˇze ˇceˇst´ı voj´aci maj´ı b´yt obleˇceni v ˇcesk´ych uniform´ach. Kdybychom v tomto pˇr´ıpadˇe vyhl´asili veˇrejnou soutˇeˇz, mohli by ˇcesk´e voj´aky obl´ekat napˇr´ıklad ˇC´ınˇan´e, kteˇr´ı by zcela jistˇe nab´ıdli niˇzˇs´ı cenu. Pˇri odvol´an´ı ˇs´efa majetkov´e sekce neˇslo o zmˇenu syst´emu, ale o to, ˇze ministr bud’ ustoupil, nebo ˇsel pˇr´ımo vstˇr´ıc nˇekter´ym skupin´am, kter´e vˇzdy usilovaly o exkluzivn´ı vztah k arm´adˇe. Plukovn´ık L´egl je ˇclovˇek, kter´y tˇemto tlak˚um vˇzdy odol´aval. V okamˇziku, kdy se jeden z hlavn´ıch exponent˚u RDP Group, b´yval´y gener´al Karel Kuba, stal opˇet ministrov´ym poradcem, vˇedˇel jsem, ˇze L´egl bude nepohodln´y a bude muset odej´ıt. Nen´ı to ˇcist´a hra.“
K t´eto argumentaci a jej´ı zd´anliv´e opr´avnˇenosti se jeˇstˇe vr´at´ıme. Nejprve vˇsak struˇcnˇe
6Podle ˇCesk´e televize se konkr´etnˇe jednalo o arm´adn´ı zak´azky jenom za rok 1997 v poˇctu 727, z nichˇz 535 bylo udˇeleno jednomu z´ajemci, 183 v´ıce z´ajemc˚um a pouze na 9 zak´azek probˇehla veˇrejn´a soutˇeˇz [190].
26
popiˇsme ”
ˇcistou hru“, jakou ohlednˇe ekonomick´eho rozhodova´n´ı na Ministerstvu obrany spoluvytvoˇril tehdejˇs´ı ekonomicky´ n´amˇestek M. Kalousek. Je to syst´em, ktery´ od poˇca´tku devades´aty´ch let pˇretrv´ava´ v ˇcesk´e arm´adˇe v podstatˇe doposud, a to bez ohledu na to, kdo pr´avˇe drˇz´ı ministersk´e kormidlo. Hlavn´ı roli v tomto syst´emu totiˇz hraj´ı veˇrejnosti zcela nezn´am´ı u´ˇredn´ıci ˇci vojenˇst´ı hodnost´aˇri na nejr˚uznˇejˇs´ıch postech Ministerstva obrany a arm´ady, jejichˇz moc roste pˇr´ımo u´mˇernˇe jejich anonymitˇe. Ilustrovat tento fenom´en lze na prost´em pˇr´ıkladu: cely´ svˇet zn´a jm´eno nˇekdejˇs´ıho vˇsemocn´eho vl´adce Sovˇetsk´eho svazu Leonida Breˇznˇeva. Disponoval kolos´aln´ı moc´ı a miliony lid´ı po cel´em svˇetˇe znaj´ı jeho jm´eno. Jenom zanedbateln´e procento lid´ı vˇsak zn´a jm´eno alesponˇ jednoho jeho poradce ˇci n´amˇestka. To vˇsak neznamen´a, ˇze poradce Leonida Breˇznˇeva disponoval menˇs´ı moc´ı, neˇz samotny´ Breˇznˇev. Naopak – pr´avˇe poradce mu totiˇz radil, doporuˇcoval... Prav´a podstata syst´emu, vytvoˇren´eho za doby ” n´amˇestkova´n´ı“ Miroslava Kalouska, spoˇc´ıva´ na dvou pil´ıˇr´ıch. Prvn´ım pil´ıˇrem je pˇrenesen´ı pr´avn´ı odpovˇednosti z ministra a ze sebe sama na sv´e podˇr´ızen´e. Druhy´m pil´ıˇrem je zamezen´ı tomu, aby arm´ada mohla poˇrizovat vojenskou techniku pˇr´ımo od vy´robce a byla nucena vyuˇz´ıt sluˇzeb prostˇredn´ık˚u (toto se ty´ka´ i odprodeje vojensk´e techniky koneˇcny´m z´akazn´ık˚um)7. Prvn´ı pil´ıˇr zajist´ı jednak svoji vlastn´ı trestn´ı nepostiˇzitelnost a tak´e dobr´e vztahy s ministrem, jenˇz bude tak´e trestnˇe nepostiˇzitelny´. A druhy´ pil´ıˇr zajist´ı kolos´aln´ı moc ve vztahu k prostˇredn´ık˚um. Oboj´ı se M. Kalouskovi podaˇrilo realizovat. Za doby, kdy byl ekonomicky´m n´amˇestkem na Ministerstvu obrany, se na postu ministra vystˇr´ıdali tˇri ministˇri. A prostˇredn´ıkem, ktery´ ˇcasto realizoval velk´e arm´adn´ı zak´azky, byl jeho pˇr´ıtel Richard H´ava. Podle vlastn´ıho Kalouskova vyj´adˇren´ı se zaˇcali zn´at aˇz od roku 1994, tedy rok pot´e, co se stal n´amˇestkem na Ministerstvu obrany [59]. V roce 1993 dokonce nechal H´avovu spoleˇcnost Zenit provˇeˇrit polic´ı, nebot ’ obdrˇzel informace o u´dajn´em nekal´em jedn´an´ı firmy v jak´esi arm´adn´ı zak´azce [40]. M. Kalousek ud´alost, jeˇz pˇredcha´zela jejich pˇr´atelstv´ı, pozdˇeji okomentoval slovy [40]: ” ˇ
Sel jsem po nich jako slepice po flusu, ale nakonec se uk´azalo, ˇze je vˇse v poˇr´adku.“
Samotn´e pravomoci, vyv´az´an´ı se z pr´avn´ı odpovˇednosti a naopak shrom´aˇzdˇen´ı kolos´aln´ıch rozhodovac´ıch pravomoc´ı do rukou n´amˇestka Kalouska popisuje pˇrehlednˇe ˇcla´nek z roku 1996, ktery´ ˇctena´ˇri d˚uraznˇe doporuˇcejeme a jehoˇz text zde uv´ad´ıme [200]. Kromˇe jin´eho je v nˇem totiˇz uveden d˚uvod, proˇc M. Kalousek nebyl polici´ı nikdy obvinˇen (ˇc´ımˇz on s´am opakovanˇe nejen v 90. letech svy´m kritik˚um ” zav´ıral u´sta“) v souvislosti se vˇsemi podezˇren´ımi ohlednˇe arm´adn´ıch zak´azek, ktery´ch se na konci 90. let vyrojilo velk´e mnoˇzstv´ı a z nichˇz ˇradu ˇreˇsila nejen policie [200]: ” ˇ
Z´adnou pr´avn´ı odpovˇednost za rozhodov´an´ı o arm´adn´ıch zak´azk´ach nenese ekonomick´y n´amˇestek ministra obrany Miroslav Kalousek. Nen´ı totiˇz vnitroresortn´ı normou urˇcen za jejich ,zadavatele‘. Pˇresto z pozice n´amˇestka a ˇs´efa Rady pro pl´anov´an´ı a ˇr´ızen´ı zdroj˚u
7Z´akon z roku 1994 naˇr´ıdil arm´adˇe poˇrizovat vojenskou techniku pouze pˇres soukrom´e prostˇredn´ıky [207]. V roce 2010 ˇrekl tehdejˇs´ı pˇredseda ODS Petr Neˇcas, ktery´ se n´aslednˇe stane pˇredsedou nov´e vl´ady, na dotaz, zda tento z´akon zruˇs´ı, doslova: ” Ten z´akon nen´ı v poˇr´adku a vyˇzaduje legislativn´ı zmˇenu.“ [207].
27
rozhoduje ˇci spolurozhoduje o tom, co, kdy, od koho a za kolik resort obrany nakoup´ı. Z´arovenˇ m´a jako vedouc´ı ekonomick´eho u´seku ministerstva obrany k dispozici veˇsker´e informace o pr˚ubˇehu jednotliv´ych tendr˚u. Vypl´yv´a to z informac´ı, kter´e dnes ˇCTA sdˇelil ˇreditel Odboru spr´avy majetku ministerstva obrany plk. Miroslav L´egl. Ministr obrany, uvedl pro ˇCTA M. L´egl, urˇcil na z´akladˇe vnitroresortn´ı normy nˇekolik fyzick´ych osob – Kalouskovi podˇr´ızen´ych u´ˇredn´ık˚u z Hlavn´ıho u´ˇradu n´akupu materi´alu a sluˇzeb – za tzv. ,zadavatele‘ veˇrejn´ych obchodn´ıch soutˇeˇz´ı. Jen oni nesou pr´avn´ı odpovˇednost za tendry a mohou b´yt potrest´ani za pˇr´ıpadn´e poruˇsen´ı pr´ava. Ministerstva jako celku se tato odpovˇednost v˚ubec net´yk´a. Z´akon o zad´av´an´ı veˇrejn´ych zak´azek z roku 1994 pˇritom umoˇznˇuje, aby ,zadavatelem‘ bylo pˇr´ımo ministerstvo jako instituce. V tom pˇr´ıpadˇe by odpovˇednost nesl ministr. Ekonomick´y n´amˇestek Kalousek je pˇredsedou tzv. ,Rady pro pl´anov´an´ı a ˇr´ızen´ı zdroj˚u‘, kter´a jako poradn´ı org´an ministra obrany doporuˇcuje ˇci zam´ıt´a desetilet´y akviziˇcn´ı pl´an resortu. Ten zpracov´av´a ekonomick´y u´sek ministerstva pod veden´ım M. Kalouska. Ve ˇctrn´actiˇclenn´e Radˇe jsou zastoupeni d˚ustojn´ıci Gener´aln´ıho ˇst´abu Arm´ady ˇCR a ministerˇst´ı u´ˇredn´ıci. Jej´ı pˇredseda Kalousek v n´ı m´a – v pˇr´ıpadˇe spor˚u – rozhoduj´ıc´ı hlas. Pokud ministr akviziˇcn´ı pl´an potvrd´ı, zaˇcne na jeho pr˚ubˇeˇzn´e aktualizaci pracovat Odbor spr´avy majetku (OSM) ministerstva obrany. Takto stanoven´y n´avrh rozpoˇctu resortu pot´e ministr pˇredloˇz´ı vl´adˇe a parlamentu ke schv´alen´ı. S pˇridˇelen´ymi prostˇredky hospodaˇr´ı na ministerstvu OSM, kter´y zad´av´a Hlavn´ımu u´ˇradu n´akupu materi´alu a sluˇzeb (H´UNMS) co nakoupit a za kolik. Nˇekolik u´ˇredn´ık˚u Hlavn´ıho u´ˇradu bylo ministrem urˇceno za ,zadavatele‘ tendr˚u. Tito zadavatel´e jmenuj´ı ˇcleny hodnotitelsk´e komise, kter´a posuzuje nab´ıdky firem a urˇcuje v´ıtˇeze tendru. N´aslednˇe tak´e s v´ıtˇeznou spoleˇcnost´ı podepisuj´ı smlouvu. OSM a H´UNMS ˇctvrtletnˇe – v pˇr´ıpadˇe pot´ıˇz´ı – informuje M. Kalouska o pr˚ubˇehu tendr˚u. Dalˇs´ım kontroln´ım org´anem je inspekce ministra. Ta vˇsak v roce 1995 provˇeˇrila jen pˇet tendr˚u z celkov´eho poˇctu 532. Popsan´a kumulace pravomoc´ı, kterou m´a v ˇCesk´e republice ekonomick´y n´amˇestek ministra obrany, je v ˇclensk´ych st´atech NATO nemysliteln´a. Napˇr´ıklad resort obrany Spojen´ych st´at˚u americk´ych m´a na hospodaˇren´ı s pˇridˇelen´ymi penˇezi, prov´adˇen´ı akvizic a na pr˚ubˇeˇznou kontrolu tˇri rozd´ıln´e a navz´ajem nez´avisl´e u´ˇrady.“ ˇ
Cten´aˇr, ktery´ si pˇreˇcetl pr´avˇe uveden´e ˇra´dky, mus´ı – chtˇe nechtˇe – smeknout pˇred rafinovanost´ı a ” dokonalost´ı“ tohoto syst´emu. Ale tato ” dokonalost“ musela m´ıt nˇejaky´ d˚uvod – vybruˇsovat diamant m´a smysl pouze tehdy, kdyˇz sv´emu majiteli pˇrinese tuˇcny´ profit. Jenom stˇeˇz´ı si lze pˇredstavit, ˇze tento syst´em byl vybudova´n ˇcistˇe v z´ajmu ” kon´an´ı dobra“ ve vztahu k arm´adn´ımu rozpoˇctu a arm´adn´ım zak´azk´am. Kaˇzdy´ ministr a u´ˇredn´ık by byl r´ad podeps´an pod skuteˇcnˇe vy´hodny´mi smlouvami, nebot ’ je to vy´sledek jejich pr´ace podobnˇe, jako je vy´sledek operace vy´sledkem pr´ace chirurga. Zbavit se pr´avn´ı odpovˇednosti a souˇcasnˇe o vˇsem rozhodovat naopak sv´ad´ı k u´plnˇe jin´emu jedn´an´ı... O nˇektery´ch dalˇs´ıch aspektech t´eto koncepce a jej´ıch d˚usledc´ıch se zminˇuje kr´atce ˇcl´anek z roku 1998 [187]: ”
Podle informac´ı T´YDNE mˇel nav´ıc Kalousek vlastn´ı inspekˇcn´ı t´ym k proˇsetˇrov´an´ı pr˚ubˇehu jednotliv´ych v´ybˇerov´ych ˇr´ızen´ı.
28
Zat´ım se vˇsechny korupˇcn´ı af´ery odhalen´e na ministerstvu obrany zastavily u potrest´an´ı ˇci vyˇsetˇrov´an´ı ˇradov´ych zamˇestnanc˚u ekonomick´e sekce. Nˇekteˇr´ı z podezˇrel´ych voj´ak˚u – ˇclen˚u hodnotitelsk´ych komis´ı – odeˇsli vz´apˇet´ı po pˇridˇelen´ı zak´azky z obrany a dostali zamˇestn´an´ı u v´ıtˇezn´e firmy. To se podle informac´ı b´yval´eho ˇreditele inspekce ministra obrany Zdenˇka Ruska stalo i v pˇr´ıpadˇe tendru na centra´ln´ıho dodavatele potravin (...).
Kalousek ale nest´al vˇzdy jen v pozad´ı. Proslavil se i svou otevˇrenou podporou z´ajm˚u soukrom´ych zbrojn´ıch firem Zenit a Omnipol. Ihned po sv´em n´astupu do funkce zruˇsil ministerskou organizaci X-Trade, kter´a za resort nakupovala novou techniku a odprod´avala starou. Roli X-Trade pˇrevzala z velk´e ˇc´asti spoleˇcnost Zenit, kterou ovl´adal Kalousk˚uv zn´am´y Richard H´ava (syn pˇredlistopadov´eho ˇs´efa Omnipolu).“
V ˇcl´anku je nav´ıc popisova´na vz´ajemn´a propojenost dalˇs´ıch d˚uleˇzity´ch osob z tehdejˇs´ıho Ministerstva obrany, z nˇehoˇz plyne kolosa´ln´ı moc tehdejˇs´ıho n´amˇestka M. Kalouska [187]: ”
Z´ajmy KDU-ˇCSL neh´ajil na obranˇe pouze Kalousek. O tot´eˇz se snaˇzil i nˇekdejˇs´ı vrchn´ı ˇreditel kabinetu ministra Aleˇs Doleˇzal. Ten se proslavil sponzorsk´ym darem ve v´yˇsi 200 tis´ıc korun do kasy KDU-ˇCSL. Do jeho ,podˇr´ızenosti‘ spadalo v´ıce neˇz tis´ıc lid´ı (napˇr´ıklad i ministrova sekret´aˇrka), zat´ımco jeho ˇs´ef Hol´anˇ nikdy pˇr´ımo ,nevelel‘ v´ıce neˇz deseti lidem. Doleˇzal dostal v´ypovˇed’ vz´apˇet´ı po n´astupu Lobkowicze. I dvˇe nejd˚uleˇzitˇejˇs´ı sekce – nyn´ı p˚usob´ıc´ı pod n´azvy majetkov´a a finanˇcn´ı – ovl´adali lid´e loaj´aln´ı lidoveck´e filozofii hospodaˇren´ı. ˇS´ef prvn´ı z uveden´ych sekc´ı – Miroslav L´egl – ned´avno potvrdil, ˇze Kalousek je jeho osobn´ı pˇr´ıtel. ,Za dobu naˇseho u´ˇcinkov´an´ı na ministerstvu obrany vzniklo naˇse pˇr´atelstv´ı, za kter´e se nestyd´ım. Sch´az´ıme se r˚uznˇe, jsme kamar´adi, ale to neznamen´a, ˇze bychom kuli nˇejak´e pikle.‘ “
Pokud by si ˇctena´ˇr proˇsel tisk z doby kolem roku 1996, zjistil by, ˇze tehdejˇs´ı ministˇri obrany a obzvl´aˇstˇe tak´e jejich – st´ale stejny´ – ekonomicky´ n´amˇestek M. Kalousek byli opakovanˇe obvinˇov´ani z korupce, nepr˚uhledn´eho hospodaˇren´ı ˇci poruˇsova´n´ı z´akon˚u, a to v souvislosti nejen s vy´ˇse uvedeny´mi kauzami, ale i v souvislosti s ˇradou dalˇs´ıch arm´adn´ıch zak´azek (napˇr. jiˇz zm´ınˇen´e centra´ln´ı z´asobov´an´ı potravinami). ´Utoˇcili pˇredevˇs´ım politiˇct´ı konkurenti lidovecky´ch ministr˚u obrany (a t´ım i lidoveck´eho n´amˇestka M. Kalouska). Vy´roky pˇritom byly pomˇernˇe ostr´e. Tak napˇr. tehdejˇs´ı ˇclen brann´eho a bezpeˇcnostn´ıho vy´boru poslaneck´e snˇemovny za ODS Jan Kr´amek na poˇca´tku roku 1996 prohl´asil [194]: ”
Veden´ı ministerstva si plete tento resort s u´vˇerovou bankou, kter´a poskytuje nen´avratn´e u´vˇery.“
Na tato slova reagoval tehdejˇs´ı ministr obrany prohl´aˇsen´ım, ˇze ho takov´e naˇrˇcen´ı ur´aˇz´ı [194] a jeho n´amˇestek M. Kalousek jeˇstˇe r´aznˇeji [195]: ”
Jsem v ˇsoku, jak si to v˚ubec m˚uˇze poslanec myslet. A pokud si to m˚uˇze myslet, tak jedinˇe
29
tehdy, kdyˇz pro to m´a d˚ukazy. Tak at ’ je pan poslanec poloˇz´ı na st˚ul.“
Avˇsak Jan Kr´amek nebyl jediny´, kdo nˇeco takov´eho vyslovil nahlas. Tehdejˇs´ı vy´konny´ m´ıstopˇredseda ODS Libor Nova´k vyslovil opˇet poˇc´atkem roku 1996 nesouhlas s t´ım, ˇze na Ministerstvu obrany stejn´ı lid´e rozdˇeluj´ı finance, hospodaˇr´ı s nimi a sami sebe i kontroluj´ı, pˇriˇcemˇz tyto pravomoci podle nˇej byly soustˇredˇeny v rukou pr´avˇe n´amˇestka M. Kalouska. Nov´ak k tomu tehdy dodal pˇr´ımo [196]: ”
O zak´azk´ach ve v´yˇsi des´ıtek miliard korun rozhoduje u´zk´a skupinka lid´ı, coˇz vyvol´av´a spekulace o korupci.“
Rozhoˇrˇceni byli i ministˇri tehdejˇs´ı vl´ady V´aclava Klause. Citujme z ˇcla´nku opˇet z poˇc´atku roku 1996 [194]: ”
Ministˇri Klausova kabinetu jsou rozhoˇrˇceni t´ım, ˇze jiˇz nemohou ovlivnit strategick´e projekty modernizace vojensk´e techniky, aˇckoliv s nimi ne vˇzdy souhlas´ı. Patn´act nejv´yznamnˇejˇs´ıch kontrakt˚u uˇz totiˇz arm´ada zadala. Zdroj z vl´adn´ıch kruh˚u, kter´y byl minul´y t´yden pˇr´ıtomen jedn´an´ı ministr˚u s veden´ım resortu obrany, uvedl, ˇze arm´ada sama rozhodla o zak´azk´ach v hodnotˇe vyˇsˇs´ı neˇz 45 miliard korun, coˇz je asi pˇetaosmdes´at procent vˇsech investic, s nimiˇz se poˇc´ıtalo na modernizaci do roku 2005. ˇClenov´e Klausova kabinetu, kteˇr´ı se loni v ˇr´ıjnu dohodli, ˇze d˚uleˇzit´e projekty bude projedn´avat nejm´enˇe porada vybran´ych ministr˚u, byli t´ımto zjiˇstˇen´ım podle vl´adn´ıch zdroj˚u znaˇcnˇe rozˇcarov´ani.“
Mimoto, tehdejˇs´ı lidovecky´ ministr obrany Vil´em Hol´anˇ vylouˇcil z pr´ace na strategicky´ch dokumentech sv´eho prvn´ıho n´amˇestka, ktery´m byl ˇclen ODS Petr Neˇcas8 [197]. Vylouˇcit z prac´ı na nejd˚uleˇzitˇejˇs´ıch dokumentech na ministerstvu sv´eho prvn´ıho n´amˇestka lze vysvˇetlit pouze dvˇema d˚uvody: bud’ chtˇel lidovecky´ ministr obrany a jeho lidovecky´ n´amˇestek M. Kalousek pˇred nelidovecky´m prvn´ım n´amˇestkem P. Neˇcasem nˇeco skry´t, nebo ministr nepovaˇzoval sv´eho prvn´ıho n´amˇestka za kompetentn´ıho. V druh´em pˇr´ıpadˇe vˇsak mˇel ministr neprodlenˇe jednat a n´amˇestka odvolat, nebot ’ nekompetentn´ı n´amˇestek na Ministerstvu obrany je ohroˇzen´ım bezpeˇcnosti st´atu. To vˇsak ministr Hol´anˇ aˇz do konce sv´eho ministrov´an´ı neudˇelal... O pr´avˇe uvedeny´ch pochybnostech stran fungova´n´ı Ministerstva obrany se pˇritomˇctena´ˇr mohl doˇc´ıst z dobov´eho tisku bˇehem jedin´eho mˇes´ıce roku 1996. Z podobny´ch vyj´adˇren´ı by bylo moˇzn´e sestavit nˇekolik kapitol, pˇriˇcemˇz vˇse se stupnˇovalo a gradovalo kolem roku 1998 v souladu s t´ım, jak se na veˇrejnost dost´avaly dalˇs´ı a dalˇs´ı informace o arm´adn´ıch zak´azka´ch. Na nejr˚uznˇejˇs´ı pochyben´ı Ministerstva obrany upozornˇoval ˇcas od ˇcasu i Nejvyˇsˇs´ı kontroln´ı u´ˇrad ˇci tehdejˇs´ı Ministerstvo pro hospod´aˇrskou soutˇeˇz [199] (i jeho n´astupce ´Uˇrad pro ochranu hospod´aˇrsk´e soutˇeˇze), avˇsak M. Kalousek z´avˇery tˇechto instituc´ı zlehˇcoval [201]. Neopatrnˇe se nicm´enˇe v t´eto souvislosti vyj´adˇril jeho stranicky´ kolega a by´valy´ jeho
8Prvn´ım n´amˇestkem ministra obrany byl Petr Neˇcas jmenov´an v z´aˇr´ı 1995 a byl j´ım do ˇcervence 1996 [198].
30
nadˇr´ızeny´ na Ministerstvu obrany exministr obrany Anton´ın Baudyˇs, ktery´ uvedl ve chv´ıli, kdy byl ze sv´eho postu odvola´v´an, jako jeden z d˚uvod˚u skuteˇcnost, ˇze sv´e stranˇe neumoˇznil profitovat z arm´adn´ıch obchod˚u [165]. Pozdˇeji na n´atlak pˇredsedy Luxe sv´a slova sice dementoval, Lidov´e noviny, kter´e jeho sporny´ vy´rok otiskly, vˇsak (i pˇres vy´slovny´ slib) nikdy nezaˇzaloval o opravu [165]. Byt ’ syst´em, zavedeny´ M. Kalouskem na poˇca´tku 90. let, doznal form´alnˇe nˇektery´ch zmˇen, prostˇred´ı z nˇeho vytvoˇren´e z˚usta´v´a v podstatˇe nezmˇenˇeno. A podstata samotn´eho syst´emu tak´e. Syst´em je samonosny´. V roce 2001 nechal dalˇs´ı ministr obrany Vladim´ır Vetchy´ provˇeˇrit ˇsest tis´ıc zak´azek a zjistil, ˇze se oproti let˚um minuly´m mnoho nezmˇenilo: zak´azky d´ale dost´avaly hlavnˇe favorizovan´e spoleˇcnosti bez jak´ehokoli vy´bˇeru [188]. O dalˇs´ı ˇctyˇri roky pozdˇeji udˇelal dalˇs´ı vy´zkum – tentokr´ate pro nevl´adn´ı organizaci Transparency International – ekonom Jan Pavel a opˇet se stejny´m vy´sledkem: devadesa´t procent zak´azek bylo zad´av´ano bez soutˇeˇze [188]. V ˇcla´nku z roku 2007 se k tomu konstatuje [188]: ”
Od roku 1998 se pˇritom na postu ministra obrany vystˇr´ıdalo sedm politik˚u, m´ısto n´aˇceln´ıka gener´aln´ıho ˇst´abu za tu dobu obsadili postupnˇe ˇctyˇri gener´alov´e, bylo vypracov´ano nˇekolik strategick´ych studi´ı a rozvojov´ych pl´an˚u vyzbrojen´ı arm´ady. Ale v okatˇe podezˇrel´em byznysu, kter´y zajiˇst ’uje fungov´an´ı vojsk, se nic nezmˇenilo.“
Poznamenejme, ˇze se nic nezmˇenilo ani po roce 2007, jak o tom bude podrobnˇeji pojedn´ano v podkapitole 2.2 a 3.3. Zaj´ımav´e svˇedectv´ı ke zveˇrejnˇova´n´ı ˇc´ıselny´ch u´daj˚u a k objemu schv´aleny´ch zak´azek ze strany Ministerstva obrany poskytuje n´asleduj´ıc´ı ˇc´ast z jiˇz citovan´eho ˇcl´anku [188]: ”
Bˇehem tˇr´ı Pavlem provˇeˇrovan´ych let schv´alilo ministerstvo obrany obchody za sto pades´at miliard korun. Zd´a se to neuvˇeˇriteln´e: roˇcn´ı rozpoˇcet ministerstva je zhruba pades´atimiliardov´y, takˇze by rezort musel vynaloˇzit vˇsechny sv´e pen´ıze jenom na zak´azky. ,To je nesmysl, tolik penˇez jsme do toho nemohli d´at,‘ ˇr´ık´a tak´e plukovn´ık Alojz Mu´ˇcka, kter´y m´a na starosti publikaci ˇc´ısel o arm´adn´ıch obchodech a odkazuje na arm´adn´ı internetov´e str´anky, kde je pr´y ,vˇse podrobnˇe seˇrazeno‘. Probl´em je, ˇze nen´ı. Ale plukovn´ık Mu´ˇcka se ned´a zviklat: ,Je to tam,‘ tvrd´ı a souˇcasnˇe odm´ıt´a ˇr´ıct poˇzadovan´a ˇc´ısla s´am. Vˇse uv´ad´ı na pravou m´ıru aˇz ekonom Pavel: ,Ty u´daje tam byly do konce roku 2005, m´am je staˇzen´e na poˇc´ıtaˇci. Pak je najednou dali pryˇc.‘ Informace o penˇez´ıch vynaloˇzen´ych na zak´azky zmizely z internetov´ych str´anek kr´atce potom, co Pavel zveˇrejnil svou anal´yzu. A ta prokazuje, ˇze ministerstvo zak´azky za sto pades´at miliard skuteˇcnˇe schv´alilo – ˇrada z nich se bude spl´acet z rozpoˇctu v budouc´ıch letech, proto ten nesoulad s ministersk´ym rozpoˇctem. Opakovan´y telefon´at plukovn´ıku Mu´ˇckovi pˇrin´aˇs´ı ale zase odpovˇed’, ˇze tam ta ˇc´ısla jsou.“
K podobny´m z´avˇer˚um pˇritom doˇsel i dalˇs´ı ekonom a v roce 2007 zamˇestnanec auditorsk´e a poradensk´e spoleˇcnosti Deloitte & Touche Alexandr Dyba [188]: ”
I on vyuˇzil tˇr´ılet´e internetov´e otevˇrenosti ministerstva obrany a provˇeˇril arm´adn´ı zak´azky za stejn´e roky jako Pavel a stejnˇe jako on se domluvil s Transparency International na
31
zveˇrejnˇen´ı. ,Arm´ada se v neuvˇeˇritelnˇe obrovsk´em mˇeˇr´ıtku vyh´yb´a z´akonu o veˇrejn´ych zak´azk´ach. Napˇr´ıklad v roce 2004 zadala zak´azky otevˇrenou veˇrejnou soutˇeˇz´ı pouze v ˇsesti procentech pˇr´ıpad˚u,‘ p´ıˇse Dyba ve sv´em dokumentu.“
A nyn´ı se dost´av´ame na dˇr´ıve uvedenou argumentaci Miroslava Kalouska, kterou se snaˇzil obh´ajit nevypisova´n´ı otevˇreny´ch veˇrejny´ch soutˇeˇz´ı pro arm´adn´ı zak´azky. Vedle tˇechto Kalouskem uvedeny´ch argument˚u pˇritom i dalˇs´ı zainteresovan´e osoby (pˇredevˇs´ım politici) pouˇz´ıvaj´ı st´ale dokola i dalˇs´ı munici v obh´ajen´ı sv´eho postoje na veˇrejnosti: Nˇekdy pry´ jde o z´asadn´ı vojenskou potˇrebu, jej´ıˇz veˇrejn´e zad´an´ı by mohlo poˇskodit bezpeˇcnost zemˇe, jindy je pry´ zak´azku nutn´e zadat urˇcit´e spoleˇcnosti, protoˇze by veˇrejn´a soutˇeˇz zak´azku zdrˇzela. Jindy se oslov´ı jen tˇri firmy, protoˇze pry´ jin´e na trhu nejsou a vy´bˇerov´e ˇr´ızen´ı je zbyteˇcn´e. Jin´e zd˚uvodnˇen´ı zn´ı, ˇze pr˚ubˇeh veˇrejny´ch ˇr´ızen´ı je ˇcasto napad´an neu´spˇeˇsny´mi uchazeˇci a soutˇeˇze pak nelze v term´ınu uzavˇr´ıt [188]. ˇD´abel se vˇsak – jak zn´amo – skry´va´ v detailu a podrobnˇejˇs´ı rozbor odhaluje, ˇze tyto argumenty nemohou by´t pravdiv´e. A to z prost´eho rozboru schv´aleny´ch zak´azek, jak odhalil zm´ınˇeny´ ekonom A. Dyba [188]: ”
Tuto logiku v´ybˇer metod zad´av´an´ı zak´azek prostˇe nem´a. Napˇr´ıklad v roce 2004 naˇslo sv´eho vykonavatele klasickou veˇrejnou soutˇeˇz´ı pouze devˇet zak´azek; proˇc zrovna tˇechto devˇet, a ne stovky dalˇs´ıch podobn´ych nen´ı moˇzn´e z uveˇrejnˇen´ych informac´ı zjistit. Takˇze veˇrejn´a soutˇeˇz byla vyps´ana na n´akup koksu, vodojemu ˇc´aslavsk´eho letiˇstˇe ˇci tˇreba leteck´eho petroleje, zat´ımco na v´ystavbu kanalizace, n´akup radiostanic nebo stˇr´ıh´an´ı tr´avn´ıku zvolilo ministerstvo stejn´y reˇzim zad´an´ı zak´azky jako pˇri n´akupu gripen˚u. ,Z anal´yzy vypl´yv´a, ˇze vytvoˇren´e korupˇcn´ı prostˇred´ı je pro spoustu firem bari´erou pro vstup do odvˇetv´ı. Nen´ı d˚uleˇzit´e, zda m´ate nejlepˇs´ı ˇreˇsen´ı nebo nab´ız´ıte nejlepˇs´ı cenu. Pokud nejste zadobˇre nejl´epe se vˇsemi ˇsestn´acti akviziˇcn´ımi pracoviˇsti arm´ady, kter´a zad´avaj´ı obchody, nebudete ohlednˇe pˇripravovan´eho st´atn´ıho n´akupu v˚ubec osloveni, a pokud probˇehne soutˇeˇz, dozv´ıte se o n´ı aˇz ex post,‘ p´ıˇse v anal´yze Dyba. K podobn´ym z´avˇer˚um doˇsel i Jan Pavel. ,Devades´at procent zak´azek je ˇreˇseno pˇr´ım´ym zad´an´ım jednomu uchazeˇci. Syst´em je tak velmi netransparentn´ı a nen´ı otevˇren ani ˇcesk´ym, ani zahraniˇcn´ım konkurent˚um. V ˇradˇe pˇr´ıpad˚u nelze identifikovat ani n´aznak objektivn´ıch d˚uvod˚u pro uzavˇren´ı smlouvy,‘ p´ıˇse ve zpr´avˇe o zak´azk´ach.“
To, ˇze uveden´a slova o korupˇcn´ım prostˇred´ı v ˇcesk´e arm´adˇe ˇctena´ˇr m˚uˇze br´at v´aˇznˇe, dosvˇedˇcuj´ı nejen rozbory v podstatˇe ” zap´aleny´ch“ nadˇsenc˚u ˇci aktivist˚u, ale i slova vojensky´ch zpravodajc˚u. Citujme opˇet ˇcl´anek [188] z roku 2007: ”
V roce 2003 povˇeˇril tehdy nov´y ministr obrany Miroslav Kostelka ˇcerstv´eho ˇs´efa Vojensk´eho zpravodajstv´ı Krejˇc´ıka, aby jeho sluˇzba provˇeˇrila, co stoj´ı za stovkami podezˇrel´ych arm´adn´ıch zak´azek t´ykaj´ıc´ıch se stavebn´ıch prac´ı v kas´arn´ach a dalˇs´ıch objektech. Krejˇc´ıkova sluˇzba narazila na podivn´e obchody vojensk´ych ubytovac´ıch a stavebn´ıch spr´av. Pod arm´adou je jich celkem pˇet. Jeden z bl´ızk´ych Krejˇc´ıkov´ych podˇr´ızen´ych tvrd´ı, ˇze razie, kterou policie provedla letos koncem bˇrezna v kancel´aˇr´ıch u´ˇredn´ık˚u ministerstva obrany, hlavnˇe zamˇestnanc˚u zminˇovan´ych spr´av, je v´ysledkem nˇekolikalet´e pr´ace vojensk´ych zpra
32
vodajc˚u. Podle nˇej doˇslo pˇri rekonstrukci kas´aren nebo jejich prodeji ˇci pˇrevodu na mˇesta k podvod˚um snad aˇz za tˇri miliardy korun. Pˇri jedn´e domovn´ı prohl´ıdce bylo nalezeno faleˇsn´e losovac´ı zaˇr´ızen´ı – postaven´e na syst´emu zmagnetizovan´ych karet, kter´e u´ˇredn´ıci rozdali sv´ym favorizovan´ym firm´am. A pak uˇz bylo jednoduch´e ,f´erovˇe losovat‘ v´ıtˇeze. ,Pˇri p´atr´an´ı po okolnostech podvod˚u n´am zaˇcal pˇred oˇcima vyr˚ustat neuvˇeˇriteln´y propletenec d˚ustojn´ık˚u arm´ady, u´ˇredn´ık˚u, majitel˚u firem, jejich zamˇestnanc˚u, kteˇr´ı odeˇsli pˇredt´ım z arm´ady,‘ ˇr´ık´a jeden z vojensk´ych zpravodajc˚u. Propletenec, kter´y se pr´y zdaleka net´ykal jen lid´ı z Vojensk´ych ubytovac´ıch a stavebn´ıch spr´av. Propleten´y kolotoˇc jmen potvrzuje i jin´y zdroj, b´yval´y v´yznamn´y pˇr´ısluˇsn´ık Vojensk´eho zpravodajstv´ı. ,To byste se zbl´aznili, nˇeco v tom naj´ıt,‘ ˇr´ık´a. ,O pen´ıze bojovalo nˇekolik skupin d˚ustojn´ık˚u a u´ˇredn´ık˚u, ti se vz´ajemnˇe pomlouvali, ud´avali, vyhazovali. Syst´em vznikl vlastnˇe uˇz zaˇc´atkem devades´at´ych let, to byla nejd˚uleˇzitˇejˇs´ı doba, kdo se tehdy chytil mezi tˇemi, kdo rozhoduj´ı, a mezi tˇemi, kdo zak´azky dost´avaj´ı, uˇz asi nebude nikdy vyhozen z kola. Ti lid´e se znaj´ı a kryj´ı, vˇsimnˇete si, jak vˇzdy v m´edi´ıch nˇeco naznaˇc´ı a nedoˇreknou – tˇreba ˇStefec. Ale nikdy nic nedopovˇed´ı. Kdyby dopovˇedˇeli, mohlo by doj´ıt i na nˇe.‘“
Poznamenejme, ˇze v lednu 2007 se ministryn´ı obrany stala tehdejˇs´ı m´ıstopˇredsedkynˇe KDU-ˇCSL Vlasta Parkanov´a. V t´e dobˇe je Miroslav Kalousek st´ale jeˇstˇe ˇclenem KDU-ˇCSL. Ba co v´ıc, ve stejn´e vl´adˇe, v jak´e used´a Vlasta Parkanova´, used´a na pozici ministra financ´ı tak´e – Miroslav Kalousek. Pˇredsedou t´eto vl´ady je Mirek Topol´anek. O Vlastu Parkanovou se mnohem pozdˇeji bude M. Kalousek ” b´ıt jako lev“, a to v souvislosti s jej´ım vyd´an´ım k trestn´ımu st´ıha´n´ı ohlednˇe n´akupu transportn´ıch letoun˚u CASA (vizte podkapitolu 3.3). A prvn´ım n´amˇestkem ministrynˇe Vlasty Parkanov´e bude Martin Bart´ak, kter´eho bude pozdˇeji policie trestnˇe st´ıhat v souvislosti s n´akupem n´akladn´ıch voz˚u Tatra pro ˇceskou arm´adu (o Martinu Bart´akovi je v´ıce pojedn´ano v podkapitole 3.3). A Mirek Topol´anek pozdˇeji bude chodit na policii vypov´ıdat v souvislosti s obvinˇen´ım jeho pˇr´ıtele a prav´e ruky – lobbisty Marka Dal´ıka. Ten si mˇel ˇr´ıct o u´platek ve vy´ˇsi skoro 500 milion˚u korun pˇri n´akupu obrnˇeny´ch transport´er˚u Pandur pro ˇceskou arm´adu [192]. Bud’ jak bud’, nova´ ministrynˇe obrany kr´atce po sv´em jmenova´n´ı prohl´asila na adresu zm´ınˇen´eho tehdejˇs´ıho ˇs´efa Vojensk´eho zpravodajstv´ı Miroslava Krejˇc´ıka, ˇze nem´a jej´ı d˚uvˇeru a ˇza´dala po vl´adˇe, aby byl odvola´n9 [188], [193]. V citovan´em ˇcl´anku z roku 2007 se k tomu uv´ad´ı [188]: ”
Krejˇc´ık a jeho podˇr´ızen´ı – nepˇrej´ı si b´yt pochopitelnˇe jmenov´ani – jsou pˇresvˇedˇceni, ˇze za ˇs´efov´ym odvol´an´ım stoj´ı operace vojensk´e tajn´e sluˇzby, kter´e provˇeˇrovaly, jak u´ˇredn´ıci zad´avaj´ı zak´azky, proˇc nevyhlaˇsuj´ı soutˇeˇze a proˇc arm´ada uzav´ır´a deseti- i dvacetilet´e smlouvy s firmami na dod´avku materi´alu nebo sluˇzby, kdyˇz jejich efektivita je zpochybniteln´a. To se pr´y u´ˇredn´ık˚um nel´ıbilo.“
A jaky´si vojensky´ zpravodajec k tomu dod´av´a [188]:
9Ten n´aslednˇe na sv˚uj post v kvˇetnu 2007 rezignoval [193].
33
” Nem´a to cenu, kdyˇz mnˇe vyhazuj´ı ˇs´efa, kter´emu vˇeˇr´ım a o nˇemˇz jsem pˇresvˇedˇcen, ˇze jako prvn´ı do tˇech ˇspinav´ych kˇseft˚u asponˇ trochu ˇr´ıznul, nem´am tu co dˇelat.“
V t´eto souvislosti a v souvislosti s t´ım, ˇze protikorupˇcn´ı policie vyˇsetˇrovala v roce 2007 nˇekolik velky´ch pˇr´ıpad˚u upl´acen´ı v resortu obrany, ministrynˇe Parkanov´a odm´ıtala, ˇze Krejˇc´ıkovo odvola´n´ı souvis´ı s jeho tvrzenou snahou ˇsetˇrit korupci pˇri arm´adn´ıch zak´azk´ach, a v bˇreznu 2007 prohl´asila [193]: ”
J´a si pˇreji, aby se tady pomˇery na Ministerstvu obrany a v arm´adˇe jako takov´e v tomto smˇeru radik´alnˇe zmˇenily.“
Poznamenejme, ˇze se pomˇery na Ministerstvu obrany skuteˇcnˇe radik´alnˇe zmˇenily – zat´ımco ˇza´dny´ z jej´ıch pˇredch˚udc˚u a prvn´ıch n´amˇestk˚u nebyl polici´ı trestnˇe st´ıha´n a obvinˇen, Vlastˇe Parkanov´e a jej´ımu prvn´ımu n´amˇestku Martinu Bart´akovi se to podaˇrilo... Zat´ımco o Vlastu Parkanovou se bude pozdˇeji M. Kalousek – jak jiˇz zm´ınˇeno – ” b´ıt jako lev“, Martina Bart´aka pozdˇeji ministr financ´ı M. Kalousek zamˇestna´ na sv´em ministerstvu coby sv´eho n´amˇestka a ponecha´ si jej tam nˇejaky´ ˇcas, kdy je jiˇz M. Bart´ak polici´ı vyˇsetˇrova´n [184]. Starost o druh´e je dobry´m znakem kˇrest ’anskodemokratick´eho politika, ktery´m kdysi M. Kalousek byl...
34
Kapitola 2
Pˇresah do nov´eho tis´ıcilet´ı a jeho pˇrelom
2.1 Kauza Diag Human Aˇz se jednou budou historici seri´oznˇe zaby´vat polistopadovy´m vy´vojem v ˇCesk´e republice, nepochybnˇe jejich z´ajem vzbud´ı ” st´atn´ı“ kauza, kter´a se t´ahne jiˇz pˇres dvacet let a v n´ıˇz ˇ Cesk´e republice v souˇcasnosti hroz´ı, ˇze bude muset zaplatit soukrom´e spoleˇcnosti kolem 13 miliard korun. Jenom na u´roc´ıch se tato ˇca´stka dennˇe zvyˇsuje o pˇribliˇznˇe 1,3 miliony korun. Budouc´ı historici stˇeˇz´ı uvˇeˇr´ı, ˇze pˇr´ıˇcinou tohoto sporu s jejich finanˇcn´ımi n´asledky mohlo by´t v podstatˇe nˇekolik vˇet jednoho kr´atk´eho dopisu, ktery´ na poˇc´atku 90. let podepsal tehdejˇs´ı ministr zdravotnictv´ı a jehoˇz adres´atem byl obchodn´ı partner spoleˇcnosti, kter´a n´aslednˇe zaˇzaluje st´at o finanˇcn´ı odˇskodnˇen´ı. Hlavn´ı postavou t´eto kauzy je Josef ˇ St ’´ava – ˇceskoslovensky´ emigrant, obchodn´ık se vˇs´ım moˇzny´m a od poˇc´atku 80. let zn´amy´ Miroslava Kalouska (a posl´eze i jeho soused pˇres ˇreku v jihoˇcesk´e Bechyni) [69]. Podle rozhodnut´ı tˇr´ıˇclenn´eho arbitr´aˇzn´ıho tribun´alu z roku 2008 mˇel st´at zaplatit soukrom´e spoleˇcnosti celkem necely´ch devˇet miliard za to, ˇze j´ı mˇel znemoˇznit moˇzny´ – ale nikoli jisty´ – obchod s krevn´ı plazmou ˇcesky´ch obˇcan˚u a tak´e za poˇskozen´ı dobr´eho jm´ena u svy´ch obchodn´ıch partner˚u. Tato ˇca´stka se dennˇe zvyˇsuje o u´roky a v souˇcasnosti se pohybuje kolem 13 miliard. Poˇskozen´a je spoleˇcnost DIAG HUMAN SE se s´ıdlem v Lichtenˇstejnsk´em kn´ıˇzectv´ı, jej´ımˇz majitelem dlouh´a l´eta byl (a patrnˇe st´ale je) pr´avˇe Josef ˇ St ’´ava. Cel´a kauza symbolizuje od roku 1992 dodnes uk´azku naivity poˇca´tku devades´aty´ch let, nedostatku zkuˇsenost´ı, nekompetentnosti, zbabˇelosti, konkurenˇcn´ıho boje, korupce, kolos´aln´ıch podvod˚u a lstivosti. Je jako snˇehov´a koule, kter´a postupnˇe na sebe nabaluje nejen ˇcisty´ sn´ıh, ale posl´eze i tr´avu, bahno a ˇsp´ınu s exkrementy. Kauza sama o sobˇe ve skuteˇcnosti pˇredstavuje nˇekolik podkauz a vedlejˇs´ıch n´asledny´ch kauz, kter´e se na p˚uvodn´ı pˇr´ıˇcinu sporu bˇehem dvaceti let nabalily. O kauze ” Diag Human“ vyˇsly stovky ˇcl´ank˚u a byly vyd´any dvˇe knihy – jedna se u´pornˇe snaˇz´ı obh´ajit a oˇcistit na nejr˚uznˇejˇs´ı zkuˇsenosti bohatou osobu Josefa ˇ St ’´avy s jeho tvrzeny´mi dobry´mi u´mysly a s dobry´m obchodn´ım modelem a h´az´ı tuny ˇsp´ıny na druhou stranu, tedy na z´astupce st´atu.
35
Druh´a, novˇejˇs´ı kniha, reaguje na tu prvn´ı v opaˇcn´em gardu. Pokud jsme byli schopni z pramen˚u zjistit, skuteˇcnost je jin´a: tuny ˇsp´ıny jsou na obou stran´ach a napˇr. o z´ajmy st´atu zaˇcast´e ˇslo jenom naoko. Relativnˇe struˇcny´ avˇsak faktograficky´ popis nejd˚uleˇzitˇejˇs´ıch bod˚u cel´e kauzy a vy´voje jej´ı hlavn´ı linie je uveden v pˇr´ıloze 2. Pro ˇcten´aˇre, ktery´ si chce uˇcinit podloˇzeny´ n´azor na roli Miroslava Kalouska v t´eto kauze a na opr´avnˇenost jeho krok˚u, kter´e v pozad´ı bˇehu kauzy ˇcas od ˇcasu ˇcinil, je r´amcov´e pochopen´ı popisovany´ch detail˚u podstatn´e. Popis uvedeny´ v pˇr´ıloze 2 m´a tak´e za c´ıl nab´ıdnout jiny´ neˇz ” ˇcernob´ıly´“ pohled na akt´ery t´eto kauzy. Struˇcny´ popis cel´e kauzy by mohl by´t n´asleduj´ıc´ı. V bˇreznu roku 1992 tehdejˇs´ı ministr zdravotnictv´ı MUDr. Martin Bojar, CSc., podepsal dopis d´ansk´e spoleˇcnosti Novo Nordisk, v nˇemˇz jej´ımu viceprezidentovi nastinˇuje d˚uvody, proˇc jeho spoleˇcnost neuspˇela v konkurzu na spolupr´aci pˇri zpracov´an´ı ˇcesk´e krevn´ı plazmy [70]. V dopise zminˇuje pochybnosti ohlednˇe solidnosti jeho obchodn´ıho partnera – spoleˇcnosti Conneco, a. s. (ta je pozdˇeji pˇrejmenova´na na DIAG HUMAN a. s. [89]), za kterou stoj´ı pr´avˇe Josef ˇ St ’´ava. Ministr Bojar nedlouho pot´e vystoupil na tiskov´e konferenci, na kter´e se opˇet nelichotivˇe vyj´adˇril na adresu spoleˇcnosti Conneco [86]. N´asledkem toho pr´avn´ı z´astupce t´eto spoleˇcnosti pod´av´a dne 10. 6. 1992 na ministra Bojara ˇzalobu, ve kter´e se dom´ah´a ochrany dobr´e povˇesti a ˇza´da´ po ministrovi veˇrejnou omluvu za jeho vy´roky [86]. V ˇzalobˇe je poˇzadov´ana omluva za vy´roky, kter´e Martin Bojar pronesl na adresu spoleˇcnosti Conneco, avˇsak kter´e nejsou obsaˇzeny v dopisu, jenˇz byl adresova´n z´astupc˚um spoleˇcnosti Novo Nordisk (a ktery´ se o ˇctyˇri roky pozdˇeji stane hlavn´ım d˚uvodem pro pod´an´ı ˇzaloby na st´at s vyu´stˇen´ım v mnohamiliardovou arbitr´aˇz). Mimoˇr´adnˇe z´avaˇzn´a je pak posledn´ı vˇeta ˇzaloby: ” Martin Bojar je povinen zaplatit navrhovateli n´aklady tohoto sporu.“ [86]. Spoleˇcnost Conneco vyhodnotila z´avaˇznost poˇskozen´ı sv´eho jm´ena v d˚usledku vy´rok˚u Martina Bojara (vˇcetnˇe vy´rok˚u obsaˇzeny´ch v pˇredmˇetn´em dopise z´astupc˚um spoleˇcnosti Novo Nordisk) a n´asledkem toho poˇzaduje po Martinu Bojarovi pouze veˇrejnou omluvu a zaplacen´ı n´aklad˚u spojeny´ch s uvedenou ˇzalobou, tedy poˇzaduje zaplacen´ı v podstatˇe zanedbatelny´ch n´aklad˚u soudn´ıho ˇr´ızen´ı. Pochopitelnˇe, ve sporech tohoto druhu by´va´ takova´ ” neˇskodn´a“ ˇzaloba pouze prvn´ım stupnˇem a po pˇr´ıpadn´em v´ıtˇezstv´ı soudn´ıho sporu, po kter´em se ˇzalovany´ subjekt skuteˇcnˇe veˇrejnˇe omluv´ı, n´asleduje jiˇz ” ostr´a“ ˇzaloba, ve kter´e je po neˇst ’astn´ıkovi poˇzadova´no tuˇcn´e odˇskodnˇen´ı za zp˚usobenou – a jiˇz veˇrejnˇe pˇriznanou – u´jmu. K tomuto sc´ena´ˇri vˇsak nedoˇslo, nebot ’ jeˇstˇe pˇredt´ım, neˇz soud otevˇrel jedn´an´ı ve vˇeci sam´e, vzala spoleˇcnost Conneco zpˇet sv˚uj n´avrh na zah´ajen´ı ˇr´ızen´ı s Martinem Bojarem v cel´em rozsahu, ˇcehoˇz n´asledkem soud ˇr´ızen´ı zastavil [87]. D˚uvodem byl dopis Martina Bojara ˇrediteli spoleˇcnosti Diag Human, A.G. (ˇsvy´carska´ mateˇrska´ spoleˇcnost ˇcesk´e spoleˇcnosti DIAG HUMAN a. s.) Josefu ˇ St ’´avovi z ˇcervna 1993, ve kter´em Bojar p´ıˇse, ˇze ” doˇsel k z´avˇeru, ˇze firma DIAG HUMAN jednala v letech 1991 a 1992 bona fide“ a ˇze nechtˇel ” v ˇz´adn´em pˇr´ıpadˇe poˇskodit dobr´e jm´eno firmy DIAG HUMAN nebo firmy NOVO NORDISK, kdyˇz se jednalo o prevenci nepovolen´eho obchodov´an´ı s krevn´ı plasmou v ˇCesk´e republice.“ [88]. Na tomto m´ıstˇe je tˇreba zd˚uraznit, ˇze p´ıˇse-li Martin Bojar o spoleˇcnosti ” Diag Human“, m´a na mysli ˇsvy´carskou spoleˇcnost Diag Human, A.G. A pak, v dopise se Martin Bojar nikterak neomlouv´a spoleˇcnosti Conneco a z jeho ˇra´dk˚u nijak neplyne, ˇze by spoleˇcnost Conneco nejednala v minulosti nespr´avnˇe ˇci proti tehdy platny´m pˇredpis˚um.
36
Pot´e se dva roky v t´eto kauze nic podstatn´eho nedˇelo. V ˇr´ıjnu 1995 se ministrem zdravotnictv´ı st´ava´ Jan Str´asky´, ktery´ stˇr´ıda´ Lud’ka Rub´aˇse. Ministr Rub´aˇs jeˇstˇe v z´aˇr´ı 1995 obdrˇz´ı dopis od nov´eho pr´avn´ıho z´astupce ˇsvy´carsk´e mateˇrsk´e spoleˇcnosti Diag Human, A.G., a jej´ıch evropsky´ch podˇr´ızeny´ch spoleˇcnost´ı vˇcetnˇe spoleˇcnosti Diag Human a. s. (neboli by´val´e spoleˇcnosti Conneco a. s.) JUDr. Jiˇr´ıho Orˇsuly. V dopise Orˇsula vyˇc´ısluje ˇskodu zp˚usobenou cel´e t´eto skupinˇe postupem ministerstva z roku 1992 na necely´ch 500 milion˚u korun a navrhuje sm´ır za necely´ch 200 milion˚u (tato ˇca´stka mˇela pˇredstavovat ˇskodu, kter´a byla zp˚usobena pr´avˇe spoleˇcnosti Diag Human a. s.) [100]. Pokusy ze strany spoleˇcnosti Diag Human a. s. o dosaˇzen´ı mimosoudn´ıho vyrovna´n´ı s Ministerstvem zdravotnictv´ı byly podle [90] ˇcinˇeny opˇetovnˇe zejm´ena v obdob´ı z´aˇr´ı 1995 aˇz u´nor 1996, a to pˇredevˇs´ım formou dopis˚u, kter´e zaslal Jiˇr´ı Orˇsula Ministerstvu zdravotnictv´ı. O mimosoudn´ı narovn´an´ı vˇsak novy´ ministr Str´asky´ nejev´ı z´ajem [90]. Dne 14. 2. 1996 p´ıˇse pr´avn´ı z´astupce spoleˇcnosti Diag Human a. s. dopis ministru Str´ask´emu, ve kter´em jej varuje [91]: ”
Bod 2. Pˇristupte na to, aby spor mezi ˇCR (MZ) a m´ym mandantem rozhodli rozhodci (z´ak. 216/1994 Sb.). T´ımto postupem bude jasno bˇehem nˇekolika t´ydn˚u, zat´ımco u bˇeˇzn´eho soudu aˇz za nˇekolik let. Najmenujte si mezi rozhodce koho chcete. M˚uj mandant V´am pˇredloˇz´ı jm´ena nejuzn´avanˇejˇs´ıch ˇcesk´ych specialist˚u na tuto oblast a i za sebe najmenuje jen ty rozhodce, kter´e si bude MZ pˇr´at. Jejich rozhodnut´ı se m˚uj mandant podˇr´ıd´ı a v pˇr´ıpadˇe sv´eho neu´spˇechu zaplat´ı n´aklady tohoto ˇr´ızen´ı.“ ”
Pokud odm´ıtnete n´avrh na mimosoudn´ı vyrovn´an´ı i n´avrh na rozhodˇc´ı ˇr´ızen´ı, bude se m˚uj mandant soudit pˇred ˇr´adn´ym soudem libovolnˇe dlouhou dobu. To uˇz vˇsak bude spor nikoliv o 200 mil. Kˇc a z toho dar ˇcesk´emu ˇCerven´emu kˇr´ıˇzi, ale spor o 500 mil. Kˇc bez jak´ekoliv slevy a daru a bez medi´aln´ı a trestnˇepr´avn´ı zdrˇzenlivosti, kterou m˚uj mandant zat´ım dodrˇzuje jen z u´cty k V´am osobnˇe.“
A pak, v bˇreznu 1996, pod´ava´ spoleˇcnost Diag Human a. s. prostˇrednictv´ım sv´eho pr´avn´ıho z´astupce ˇzalobu na Ministerstvo zdravotnictv´ı u Krajsk´eho obchodn´ıho soudu v Praze [94]. A tato ˇzaloba – spolu s vy´ˇse uvedeny´m varova´n´ım – naˇsla svoji odezvu. Ta vyu´stila ve sjedn´an´ı rozhodˇc´ı smlouvy (sepsan´e na pouhy´ch dvou stran´ach) mezi spoleˇcnost´ı Diag Human a. s. a Ministerstvem zdravotnictv´ı dne 18. 9. 1996 s t´ım, ˇze ministerstvo pot´e jmenovalo rozhodcem, ktery´ mˇel h´ajit z´ajmy st´atu v tomto sporu, JUDr. Zdenˇka Ruska [90]. Analogicky tak uˇcinila i protistrana a oba rozhodci mˇeli n´aslednˇe spoleˇcnˇe zvolit tˇret´ıho, tj. posledn´ıho, rozhodce. K osobˇe Zdenˇka Ruska poznamenejme, ˇze byl od roku 1993 aˇz do sv´eho odchodu z ministerstva v roce 1997 ˇs´efem inspekce na Ministerstvu obrany a v t´eˇze dobˇe byl na tomt´eˇz ministerstvu ekonomicky´m n´amˇestkem Miroslav Kalousek, tedy od poˇca´tku 80. let dobry´ zn´amy´ majitele spoleˇcnosti Diag Human, A.G. (a tud´ıˇz i dceˇrin´e spoleˇcnosti Diag Human a. s.) Josefa ˇ St ’´avy. Role JUDr. Ruska se uk´aˇze pozdˇeji jako kl´ıˇcov´a (mj. to byl pr´avˇe Rusek, ktery´ podle Mlad´e fronty Dnes tak´e zvedl v roce 2008 ruku pro vyplacen´ı necely´ch 9 miliard korun t´eto spoleˇcnosti [68]). Rozhodˇc´ı smlouvu podepsal v roce 1996 za Ministerstvo zdravotnictv´ı tehdejˇs´ı ministr Jan Str´asky´, ktery´ k tomu v roce 2009 uvedl, ˇze tak uˇcinil na z´akladˇe rozhodnut´ı sv´eho n´amˇestka Aleˇse
37
Dvoulet´eho s t´ım, ˇze oba chtˇeli, aby se spor vyˇreˇsil co nejrychleji... [96]. Na tomto m´ıstˇe stoj´ı za to poznamenat, ˇze ministr Str´asky´ podpisem rozhodˇc´ı smlouvy de facto vyhovˇel z´astupc˚um spoleˇcnosti Diag Human a. s., tedy bodu 2 z vy´ˇse citovan´eho dopisu. V nˇem pr´avn´ı z´astupce spoleˇcnosti Diag Human a. s. ministrovi hroz´ı, ˇze pokud ministr nepˇristoup´ı na mimosoudn´ı vyrovna´n´ı a rozhodˇc´ı ˇr´ızen´ı, bude spor bˇeˇzet nikoli o 200 milion˚u korun, ny´brˇz o 500 milion˚u, kter´e spoleˇcnost bude vym´ahat u soudu. Pochopitelnˇe, 200 milion˚u je m´enˇe neˇz 500 milion˚u. A ted’ pˇrijde pˇrekvapen´ı. Tenty´ˇz pr´avn´ı z´astupce spoleˇcnosti Diag Human a. s. pod´ava´ po uzavˇren´ı rozhodˇc´ı smlouvy arbitr´aˇzn´ı ˇzalobu na ˇCeskou republiku – Ministerstvo zdravotnictv´ı, nesouc´ı datum 15. 10. 1996, v n´ıˇz poˇzaduje zaplatit n´ahrady ˇskod v u´hrnn´e vy´ˇsi 1 873 874 500,– Kˇc [90], tedy skoro dvˇe miliardy korun, tedy zhruba desetin´asobek ˇc´astky, o kterou se mˇel podle dopisu ze dne 14. 2. 1996 v pˇr´ıpadˇe arbitr´aˇze v´est spor! St´at tak nam´ısto hrozby prohran´eho dlouhotrvaj´ıc´ıho sporu u veˇrejn´eho soudu a zaplacen´ı p˚ulmiliardy korun pˇristoupil na hrozbu prohran´eho neveˇrejn´eho rozhodˇc´ıho ˇr´ızen´ı a zaplacen´ı necely´ch dvou miliard – a to ” co nejrychleji“... Spoleˇcnost Kalouskova dobr´eho zn´am´eho se tedy zachovala ponˇekud pˇrekvapivˇe. Skuteˇcnost, ˇze jedn´ım ze tˇr´ı rozhodc˚u v tomto sporu, ktery´ mˇel h´ajit z´ajmy st´atu, byl Kalousk˚uv kolega z Ministerstva obrany Zdenˇek Rusek, dod´av´a tomuto jedn´an´ı dotˇcen´e spoleˇcnosti v˚uˇci st´atu zvl´aˇstn´ı pˇr´ıchut ’ moˇzn´eho vysvˇetlen´ı. Dalˇs´ı vy´voj kauzy se jiˇz nesl v podobn´em duchu. Rozhodˇc´ı tˇr´ıˇclenny´ sen´at (jehoˇz ˇclenem byl jiˇz zm´ınˇeny´ Zdenˇek Rusek) rozhodl dne 19. 3. 1997 v tzv. mezitimn´ım rozhodˇc´ım n´alezu, ˇze ” ˇzalobn´ı n´aroky na n´ahradu ˇskody a nehmotn´e zadostiuˇcinˇen´ı – omluvn´y dopis, jsou, pokud jde o z´aklad n´arok˚u, po pr´avu. O n´aroku na finanˇcn´ı zadostiuˇcinˇen´ı nebylo rozhodnuto.“ [97]. Souˇcasnˇe rozhodci v tomto mezitimn´ım rozhodˇc´ım n´alezu zam´ıtly ˇzalobn´ı n´arok na n´ahradu ˇskody ve vy´ˇsi 67,5 milion˚u korun za poˇskozen´ı ˇzalobcova obchodn´ıho jm´ena [97]. Dne 25. 6. 2002 rozhodl tˇr´ıˇclenny´ rozhodˇc´ı sen´at, v nˇemˇz byl rozhodcem i Zdenˇek Rusek, v tzv. ˇca´steˇcn´em rozhodˇc´ım n´alezu o tom, ˇze st´at je povinen zaplatit spoleˇcnosti Diag Human a. s. prozat´ım ˇca´stku 326 608 334,– Kˇc jako ” n´ahradu minim´aln´ı ˇskody, o n´ıˇz nen´ı sporu“ [98]. A ohlednˇe ostatn´ıch ˇc´ast´ı projedn´avan´e vˇeci vˇcetnˇe pˇr´ısluˇsenstv´ı, jakoˇz i ohlednˇe n´aklad˚u ˇr´ızen´ı, odk´azal na tzv. koneˇcny´ rozhodˇc´ı n´alez, ktery´ mˇel by´t teprve vypracov´an [98]. Vl´ada premi´era Vladim´ıra ˇSpidly n´aslednˇe v lednu 2003 vyplatila spoleˇcnosti Diag Human a. s. ˇca´stku 326 608 334,– Kˇc, jak st´atu uloˇzil ˇc´asteˇcny´ rozhodˇc´ı n´alez [99]. A spor bˇeˇzel d´al a d´ale se komplikoval. Dne 4. 8. 2008 rozhodci vydali tzv. koneˇcny´ rozhodˇc´ı n´alez, ve kter´em st´atu uloˇzili povinnost zaplatit spoleˇcnosti DIAG HUMAN SE (od roku 2006 n´astupkynˇe spoleˇcnosti Diag Human a. s.) necely´ch 9 miliard korun. I v tomto tˇr´ıˇclenn´em tribun´alu byl rozhodcem Zdenˇek Rusek, jenˇz byl (jak jsme jiˇz zm´ınili) podle Mlad´e fronty Dnes jedn´ım ze dvou rozhodc˚u, kteˇr´ı zvedli ruku pro vyplacen´ı uveden´e ˇc´astky ˇ St ’´avovˇe spoleˇcnosti [68]. To, co pˇredch´azelo tomuto koneˇcn´emu rozhodˇc´ımu n´alezu a to, co po nˇem n´asledovalo, by zaslouˇzilo samostatny´ elabor´at chmurn´eho obsahu. Jenom m´alo z toho, co n´asledovalo, je uvedeno v pˇr´ıloze 2. Tam tak´e ˇctena´ˇri nab´ız´ıme hypotetick´e vysvˇetlen´ı podstaty m´alo uvˇeˇritelny´ch turbulenc´ı, ke ktery´m doˇslo po zm´ınˇen´em koneˇcn´em rozhodˇc´ım n´alezu. Zd˚uraznˇeme, ˇze hlavn´ı pˇredstavitel vˇsech spoleˇcnost´ı Diag Human (Diag Human, A.G., Diag Human a. s., DIAG HUMAN SE apod.) Josef ˇ St ’´ava je od poˇca´tku 80. let dobry´
38
zn´amy´ Miroslava Kalouska a soused pˇres ˇreku v jihoˇcesk´e Bechyni. A jak svoji roli v t´eto kauze na pozad´ı sv´e dobr´e zn´amosti s jej´ım hlavn´ım akt´erem komentoval samotny´ M. Kalousek? Velmi zaj´ımavˇe. Napˇr´ıklad v roce 2004 vehementnˇe pop´ıral jakoukoli svoji intervenci smˇerem k Josefu ˇ St ’´avovi a rovnˇeˇz svoji roli pˇri jmenova´n´ı Zdenˇka Ruska (ktery´, pˇripom´ına´me, dlouh´a l´eta p˚usobil na Ministerstvu obrany, mj. v dobˇe, kdy tam p˚usobil i ekonomicky´ n´amˇestek M. Kalousek) coby jednoho ze tˇr´ı rozhodc˚u [99]: ”
Je to hloup´y, sprost´y a zlovoln´y drb. J´a jsem si v kauze Diag Human naprosto jist pr´avˇe proto, ˇze dvacet let Josefa ˇ St ’´avu osobˇe zn´am – bydl´ıme vedle sebe – a pr´avˇe proto jsem se do tohoto sporu nikdy nem´ıchal.“
O ˇctyˇri roky pozdˇeji toto sv´e stanovisko zopakoval, a to jiˇz v dobˇe, kdy byl ministrem financ´ı [69]: ”
J´a jsem nezap´ıral, ˇze se zn´ame dvacet sedm let a ˇze jsme soused´e pˇres ˇreku. (...) Ale j´a jsem do toho nikdy nevstupoval. ˇZe o tom obˇcas mezi n´ami nˇekolik vˇet padlo, to ano. Ale nikdy ne tak, ˇze bychom si svˇeˇrovali podrobnosti. Uˇz jen proto, ˇze j´a jsem se jich d˚uslednˇe stranil.“
V tomt´eˇz rozhovoru z roku 2008 vˇsak nakonec pˇrizn´ava´ [69]: ”
Angaˇzoval jsem se dvakr´at. Pokaˇzd´e s vˇedom´ım minim´alnˇe premi´era. Poprv´e v roce 1996, kdy d´ıky tomuto tak nˇejak mimoˇr´adn´emu kontaktu byla domluvena odˇskodn´a ˇc´astka ve v´yˇsi dvou set milion˚u korun. Pan ministr Str´ask´y (pozn. red.: ministr zdravotnictv´ı v letech 1995 -1998) to odm´ıtl. Byla to jeho odpovˇednost. Podruh´e jsem se angaˇzoval ve chv´ıli, kdy ˇ Cesk´a republika prohr´ala spor rozhodnut´ım z roku 1998. J´a jsem se s vˇedom´ım premi´era Vladim´ıra ˇSpidly pokusil sjednat jinou ˇc´astku, neˇz jak´a hrozila, a dohodl jsem ˇc´astku okolo dvou miliard korun. Pan premi´er to odm´ıtl. Byla to jeho odpovˇednost. To je naposledy, co jsem se angaˇzoval.“
Miroslav Kalousek tak v jednom jedin´em rozhovoru popˇrel nejen sv´e tvrzen´ı z roku 2004, ale i pˇredchoz´ı tvrzen´ı z t´ehoˇz rozhovoru. Avˇsak, ani toto jeho posledn´ı vyj´adˇren´ı ” to je naposledy, co jsem se angaˇzoval“ nen´ı pravdiv´e. O ˇca´st n´aroku na st´atn´ı miliardy se totiˇz v pr˚ubˇehu let pˇrihl´asily dvˇe dalˇs´ı spoleˇcnosti, kter´e svoji pohled´avku odkoupily od by´val´eho pr´avn´ıho z´astupce ˇzaluj´ıc´ı strany JUDr. Jiˇr´ıho Orˇsuly [93]. Ten se bˇehem let nepohodl s Josefem ˇ St ’´avou (tedy se svy´m klientem, kter´eho p˚uvodnˇe zastupoval a v jehoˇz prospˇech bojoval o st´atn´ı miliardy) na odmˇenˇe za veden´ı sporu. Orˇsula si proto n´arokoval ˇc´ast z miliard, kter´e mˇel p˚uvodnˇe z´ıskat Josef ˇ St ’´ava (pˇresnˇeji ˇreˇceno spoleˇcnost DIAG HUMAN SE) – pokud by arbitr´aˇz vyhr´al. To se pochopitelnˇe nel´ıbilo Josefu ˇ St ’´avovi a dlouho odm´ıtal Orˇsul˚uv n´arok uznat [93]. A ˇ St ’´avovo stanovisko podporoval i tehdejˇs´ı ministr financ´ı a jeho kamar´ad Miroslav Kalousek. V ofici´aln´ıch dopisech ze dne 30. 10. 2007 a 3. 7. 2008, kter´e ministr Kalousek zaslal jedn´e z uvedeny´ch dvou spoleˇcnost´ı (Towit Machinery Trading, AG), se p´ıˇse doslova [93]:
39
” Pohled´avka, kter´a u´dajnˇe na Towit pˇreˇsla postoupen´ım od JUDr. Orˇsuly, neexistuje.“
Pot´e, co Miroslav Kalousek opustil Ministerstvo financ´ı, se pˇritom tento u´ˇrad rozhodl vˇec pˇrezkoumat a naopak vyslovil souhlas s t´ım, ˇze Orˇsul˚uv n´arok na 30 procent ˇ St ’´avova odˇskodnˇen´ı je opr´avnˇeny´. Pr´avn´ıci ´Uˇradu pro zastupova´n´ı st´atu ve vˇecech majetkovy´ch totiˇz uvedli doslova [93]: ”
M´ame za prok´azan´e, ˇze v d˚usledku smlouvy o postoupen´ı pohled´avky uzavˇren´e dne 02. 03. 2001 mezi ˇzalobcem a JUDr. Jiˇr´ım Orˇsulou, doˇslo ke ztr´atˇe vˇecn´e aktivn´ı legitimace ˇzalobce, a to v rozsahu 30 % n´aroku, o kter´y v tomto rozhodˇc´ım ˇr´ızen´ı jde.“
M. Kalousek pˇritom v minulosti nav´ıc pˇri vy´slechu na policii pˇripustil, ˇze ve vˇeci kauzy Diag Human osobnˇe kontaktoval tehdejˇs´ıho soci´alnˇe demokratick´eho ministra financ´ı Bohuslava Sobotku [93]. Stalo se to v dobˇe, kdy rozhodˇc´ı sen´at uloˇzil st´atu zaplatit ˇzaluj´ıc´ı stranˇe necely´ch 327 milion˚u korun. V jednom z usnesen´ı Mˇestsk´eho st´atn´ıho zastupitelstv´ı v Praze stoj´ı [93]: ”
Uvedl, ˇze kontaktoval ministra financ´ı Bohuslava Sobotku ohlednˇe v´yplaty spoleˇcnosti Diag Human, nebot’ zde byly d˚uvodn´e obavy, ˇze ˇc´ast tohoto n´aroku bude vyplacena na u´ˇcet uveden´y JUDr. Orˇsulou.“
A koneˇcnˇe, M. Kalousek coby poslanec poslal v minulosti na Ministerstvo financ´ı i dopis ve znˇen´ı, ˇze by st´at mˇel urychlenˇe zaplatit, jestli nechce ” prodˇelat kalhoty“ [93]. Ministerˇst´ı u´ˇredn´ıci tehdy podle novina´ˇr˚u oznaˇcili dopis za n´atlakovy´, Kalousek za dotazovac´ı [93]: ”
Chtˇel jsem jen vˇedˇet, co s t´ım udˇelaj´ı. S Josefem ˇ St ’´avou se zn´am roky, a kdyˇz se ted’ o nˇem oˇsklivˇe mluv´ı, nebudu dˇelat, ˇze ho nezn´am. Je to nemilosrdn´y a tvrd´y obchodn´ık, ale nev´ım o tom, ˇze by se nˇekdy zachoval neˇcestnˇe.“
Pˇres vˇsechno, co zde bylo ˇreˇceno, je tˇreba Miroslavu Kalouskovi pˇriznat jasnou logiku jeho angaˇzovanosti v cel´e kauze. Tuto logiku velmi pregnantnˇe shrnul v jiˇz citovan´em rozhovoru z roku 2008 [69]: ”
Takto to opravdu nebylo. Kalousek si nepˇr´al, aby se zaplatilo. Kalousek si pˇr´al, aby se neplatilo hodnˇe. J´a mˇel zkuˇsenost, ˇze z dvou set milion˚u korun najednou hrozilo deset miliard. A taky jsem byl pˇresvˇedˇcen´y, ˇze nikdo jin´y takovou dohodu nedok´aˇze zprostˇredkovat. Proto jsem se byl ochoten angaˇzovat. Ta dohoda leˇzela na stole. V roce 2002 jsme mohli zaplatit 2 miliardy a ta kauza by dnes uˇz neexistovala. J´a nekritizuji rozhodnut´ı premi´era, jen upozornˇuji na jeho d˚usledky. On tenkr´at argumentoval podobnˇe jako ministr Str´ask´y: ˇze to je nemravn´e. To j´a nev´ım. Ale i kdyby mˇeli pravdu, tak jsme odm´ıtli nemravn´ych dvˇe stˇe, pak nemravn´e dvˇe miliardy a dneska m´ame na stole nemravn´ych devˇet. Nebylo mravnˇejˇs´ı zaplatit ty dvˇe neˇz dneˇsn´ıch devˇet?“
40
Josefu ˇ St ’´avovi, st´atn´ım u´ˇredn´ık˚um a dalˇs´ım osob´am se podaˇrilo vytvoˇrit situaci, kdy je se ˇzeleznou logikou moˇzn´e argumentovat tak, jak argumentoval samotny´ Miroslav Kalousek. I kdyby si totiˇz rozhodci hodili o vy´sledku sporu minc´ı, tak je prosty´m matematicky´m faktem, ˇze souˇcasna´ situace je pro st´at o mnoho ˇra´d˚u nevy´hodnˇejˇs´ı, neˇz byla situace v devades´aty´ch letech. Zar´aˇzej´ıc´ı je vˇsak tak´e skuteˇcnost, ˇze M. Kalousek zjevnˇe v˚ubec nepoˇc´ıt´a s moˇznost´ı, ˇze by st´at v arbitr´aˇzi vyhr´al, a tedy, ˇze by nemusel Josefu ˇ St ’´avovi platit ani dvˇe miliardy, ani devˇet a ani nˇejaky´ch 13 miliard, kter´e v souˇcasnosti ” leˇz´ı na stole“.
2.2 Ochrana vzduˇsn´eho prostoru ˇcili kauza Gripeny
Za doby existence Sovˇetsk´eho svazu se roˇcn´ı vy´daje na veˇskerou matematickou vˇedu v zemi rovnaly cenˇe jednoho tanku. Po rozpadu sovˇetsk´eho imp´eria klesly roˇcn´ı vy´daje na matematiku v Rusku na desetinu ceny tanku. Mezi prvn´ımi deseti spoleˇcnostmi1, kter´e v roce 2012 realizovaly nejv´ıce trˇzeb ze zbrojn´ıch zak´azek, je sedm ze Spojeny´ch st´at˚u americky´ch, jedna z Velk´e Brit´anie, jedna pod vlajkou Evropsk´e unie (naraz´ıme na ni v podkapitole 3.3) a jedna z It´alie [154]. Na prvn´ıch dvou m´ıstech se podle tˇechto trˇzeb za rok 2012 um´ıstily americk´e spoleˇcnosti Lockheed Martin (trˇzby ve vy´ˇsi 36 miliard dolar˚u) a Boeing (trˇzby ve vy´ˇsi 27,6 miliard dolar˚u), tˇret´ı byla britsk´a spoleˇcnost BAE Systems (trˇzby ve vy´ˇsi 26,9 miliard dolar˚u). Poˇrad´ı tˇechto tˇr´ı spoleˇcnost´ı bylo podle t´ehoˇz krit´eria o rok dˇr´ıve stejn´e [154]. Pˇri pr˚umˇern´em kurzu dolaru v roce 2012 pˇredstavovalo 30 miliard dolar˚u pˇribliˇznˇe 600 miliard korun. To je pˇribliˇznˇe objem vˇsech veˇrejny´ch zak´azek v ˇCesk´e republice za jeden rok. Z ˇreˇcen´eho plyne, ˇze moc a vliv takovy´chto spoleˇcnost´ı je kolos´aln´ı. Neˇz se pust´ıme do zaj´ımavy´ch detail˚u kauzy Gripeny, popiˇsme velmi struˇcnˇe, o co pˇri n´ı ˇslo. Dne 10. 12. 2001 vyhl´asila vl´ada premi´era Miloˇse Zemana v´ıtˇezem vy´bˇerov´eho ˇr´ızen´ı na dodavatele novy´ch v´ıceu´ˇcelovy´ch takticky´ch nadzvukovy´ch letadel pro ˇceskou arm´adu ˇsv´edsko-britsk´e konsorcium SAAB-BAE SYSTEMS INTERNATIONAL Ltd. (d´ale jen ” SAAB-BAE Systems“) [155]. Souˇcasnˇe ve sv´em usnesen´ı vl´ada souhlasila s podm´ınkami pro financov´an´ı poˇr´ızen´ı a provozova´n´ı 24 nadzvukovy´ch letadel JAS 39 Gripen, dodany´ch uvedeny´m konsorciem, s t´ım, ˇze financova´n´ı programu bude podm´ınˇeno pˇrijet´ım z´akona o u´vˇeru [155]. N´avrh z´akona o tomto u´vˇeru vl´ada n´aslednˇe pˇredloˇzila poslanc˚um dne 17. 1. 2002 a poslance v nˇem ˇz´adala o schva´len´ı u´vˇeru ve vy´ˇsi do 58,5 miliard korun na poˇr´ızen´ı a provozova´n´ı 24 kus˚u uvedeny´ch letoun˚u (vˇcetnˇe financov´an´ı komplexu pozemn´ı podpory a vy´zbroje) a s pˇr´ısluˇsenstv´ım ve vy´ˇsi do 18,4 miliard korun [160]. Celkovˇe tedy vl´ada ve sv´em n´avrhu ˇza´dala o schva´len´ı u´vˇeru do vy´ˇse 76,9 miliard korun, pˇriˇcemˇz konstatovala, ˇze o tuto ˇc´astku bude zvy´ˇseno saldo st´atn´ıho rozpoˇctu [160]. Mezi poslanci se o n´avrhu rozhoˇrela bouˇrliv´a debata a mezi nejvˇetˇs´ı podporovatele tohoto projektu, a t´ım i mezi nejvˇetˇs´ı podporovatele zvy´ˇsen´ı st´atn´ıho dluhu o uveden´e miliardy, patˇril od poˇca´tku tehdejˇs´ı poslanec
1V ˇzebˇr´ıˇcku institutu SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), obsahuj´ıc´ıho 100 spoleˇcnost´ı podle objemu prodany´ch zbran´ı ve svˇetˇe v roce 2012, chyb´ı z d˚uvodu nedostatku nebo ned˚uvˇeryhodnosti u´daj˚u ˇc´ınsk´e zbrojn´ı spoleˇcnosti.
41
KDU-ˇCSL Miroslav Kalousek. Vzruˇsen´a debata s sebou pˇrinesla pozmˇenˇovac´ı n´avrhy a poslanci n´aslednˇe ve tˇret´ım ˇcten´ı dne 9. 5. 2002 schv´alili n´avrh, ve kter´em udˇelili vl´adˇe souhlas s pˇrijet´ım u´vˇeru do 33,3 miliard korun s t´ım, ˇze tento u´vˇer a dalˇs´ı n´aklady spojen´e s poˇr´ızen´ım a s provozem uvedeny´ch letoun˚u budou hrazeny z pˇr´ıjm˚u z privatizace, a to aˇz do vy´ˇse 62,7 miliard korun [161]. Bˇehem ˇctyˇr mˇes´ıc˚u tedy samy od sebe klesly n´aklady na poˇr´ızen´ı u´ˇcinn´e protivzduˇsn´e obrany st´atu pomoc´ı 24 letoun˚u JAS 39 Gripen z p˚uvodn´ıch skoro 77 miliard na skoro 63 miliard, tedy o 14 miliard korun2! Sen´atoˇri vˇsak s n´avrhem – oproti poslanc˚um – nesouhlasili a n´avrh neschv´alili. Dne 13. 6. 2002 poslanci na sv´e posledn´ı sch˚uzi pˇred snˇemovn´ımi volbami hlasovali o n´avrhu stran financov´an´ı poˇr´ızen´ı a provozu 24 letoun˚u JAS 39 Gripen znovu a – n´avrh o jediny´ hlas neschva´lili [162]. Tolik v kostce prvn´ı dˇejstv´ı cel´eho pˇr´ıbˇehu. Kauza m´a vˇsak i druh´e dˇejstv´ı. N´akup letoun˚u JAS 39 Gripen – jak uvedeno vy´ˇse – schv´alen nebyl. Vl´ada premi´era Vladim´ıra ˇSpidly nicm´enˇe dne 9. 6. 2004 – po mnoha mˇes´ıc´ıch vyjedn´ava´n´ı – rozhodla alesponˇ o pron´ajmu 14 zcela novy´ch tˇechto letoun˚u, coˇz vyu´stilo v podpis smlouvy mezi pˇredstaviteli ministerstev obrany ˇCesk´e republiky a ˇ Sv´edsk´eho kr´alovstv´ı dne 14. 6. 2004. Za desetilety´ pron´ajem letoun˚u mˇela ˇCesk´a republika zaplatit 19,65 miliardy korun. P˚uvodnˇe ˇsv´edska´ strana poˇzadovala 20,283 miliardy korun, avˇsak ˇcesk´e stranˇe se podaˇrilo dos´ahnout jej´ıho sn´ıˇzen´ı o 633 mili´on˚u korun a nav´ıc byly do ceny kontraktu dodateˇcnˇe zaˇclenˇeny i n´aklady na v´ıceu´ˇcelovy´ simul´ator, logistick´e zabezpeˇcen´ı provozu letoun˚u, jejich u´drˇzbu a opravy [163]. Vy´konny´ ˇreditel spoleˇcnosti Gripen International k tomu tehdy dodal: ” ˇ Cesk´e letectvo bude prvn´ım z ˇclensk´ych zem´ı NATO, kter´e zaˇcne provozovat st´ıhac´ı letoun ˇctvrt´e generace.“ [163]. Tolik v kostce druh´e dˇejstv´ı cel´eho pˇr´ıbˇehu. A nyn´ı podrobnˇeji. Z´astupci Ministerstva obrany i voj´aci byli a jsou pˇresvˇedˇceni, ˇze ˇ Cesk´a republika potˇrebuje k ochranˇe sv´eho vzduˇsn´eho prostoru nadzvukov´e st´ıhac´ı letouny. Podle analy´zy Ministerstva obrany klesla bojeschopnost ˇcesk´eho letectva na poˇca´tku nov´eho tis´ıcilet´ı ve srovna´n´ı s rokem 1993 na necelou pˇetinu [158]. Podepsalo se na tom i rozhodnut´ı zbavit se nadzvukovy´ch letoun˚u ˇrady MiG-29 (vizte podkapitolu 1.4), kter´e prosazoval i tehdejˇs´ı n´amˇestek na Ministerstvu obrany Miroslav Kalousek. Poˇc´atkem roku 2001 tedy u´ˇrady vypsaly soutˇeˇz na n´akup nadzvukovy´ch letoun˚u, avˇsak jej´ı podm´ınky se pˇrepisovaly a upravovaly tak dlouho, aˇz ˇctyˇri z pˇeti pˇrihl´aˇseny´ch spoleˇcnost´ı na jejich dod´avku ze soutˇeˇze na protest odstoupily [158]. V soutˇeˇzi tak z˚ustalo pouzeˇsv´edsko-britsk´e konsorcium SAAB-BAE Systems s nab´ıdkou na dod´avku nadzvukovy´ch letoun˚u JAS 39 Gripen. Jedn´ım z ofici´aln´ıch argument˚u podpory pr´avˇe t´eto nab´ıdky ze strany vl´adn´ıch pˇredstavitel˚u t´e doby – vˇcetnˇe tehdejˇs´ıho premi´era Miloˇse Zemana – byla tvrzen´a l´akavost tzv. offset˚u3 spojeny´ch s uvedenou nab´ıdkou, jenˇz mˇely podpoˇrit ˇcesky´ pr˚umysl v objemu
2V 70 str´ankov´e smlouvˇe o koupi Gripen˚u byly podle [159] cen´am stroj˚u, n´ahradn´ıch d´ıl˚u a sluˇzeb vˇenov´any pouze 4 strany. Citujme pˇr´ımo z ˇcl´anku [159]: ” Doˇcteme se tˇreba, ˇze ,prostˇredky bojov´e podpory‘ pˇrijdou na 94 milion˚u korun, v´ycvik pilot˚u na 1,5 miliardy atd. Nejde ale o definitivn´ı cenu! Pˇres vˇsechny strany je natiˇstˇeno pˇeticentimetrov´ymi p´ısmeny ,bude upˇresnˇeno‘. ,Prodejce nepˇredkl´ad´a ceny sv´ych v´yrobk˚u a ˇcesk´a vl´ada po n´as chce, abychom n´akup schv´alili,‘ popisuje tu absurditu pˇredseda v´yboru pro obranu a bezpeˇcnost Petr Neˇcas (ODS), jeden ze z´asadn´ıch odp˚urc˚u n´akupu.“ 3Tak zvany´ ” offset“ je doprovodn´a smlouva k zak´azce, kterou se p˚uvodn´ı dodavatel zavazuje k odbˇeru
42
mnoha miliard korun4. Avˇsak zaujala i kvalita nab´ızeny´ch letoun˚u. Tak napˇr´ıklad tehdejˇs´ı m´ıstopˇredseda ˇCSSD Zdenˇek ˇSkromach svoji podporu n´akupu letoun˚u JAS 39 Gripen vysvˇetlil n´asledovnˇe: ” M´am informace, ˇze jde o vynikaj´ıc´ı letoun.“ [158]. Avˇsak na dotaz, kde takov´e informace sehnal, kdyˇz do t´e doby Ministerstvo obrany nezveˇrejnilo jedin´e srovn´an´ı letoun˚u JAS 39 Gripen s jiny´mi stroji, odpovˇedˇel Z. ˇSkromach: ” Prostˇe vˇeˇr´ım ministru Tvrd´ıkovi,“ a ukonˇcil hovor [158]. Bˇehem n´asledn´eho bouˇrliv´eho pˇresvˇedˇcova´n´ı poslanc˚u, aby schva´lili vy´ˇse uveden´e u´vˇery na poˇr´ızen´ı a provoz tˇechto letoun˚u, pak k tˇemto argument˚um pˇrida´val nejen Miroslav Kalousek i obavu o n´arodn´ı bezpeˇcnost st´atu: ” Nezmˇenil se fakt, ˇze po roce 2004, nebudou-li poˇr´ızeny nadzvukov´e letouny, nebudeme schopni kr´yt vlastn´ımi prostˇredky sv˚uj vzduˇsn´y prostor.“ [164]. Svoji hrozbu Miroslav Kalousek zopakoval pˇred poslanci i pozdˇeji: ” Zazn´ıvala alternativa, ˇze ˇcesk´y vzduˇsn´y prostor bude svˇeˇren ochranˇe jin´e vl´ady neˇz vl´adˇe ˇCesk´e republiky, popˇr´ıpadˇe alternativa, ˇze na ˇcesk´em u´zem´ı se vybuduj´ı leteck´e z´akladny jin´eho, byt ’ spojeneck´eho st´atu. Podpora tohoto n´avrhu z´akona je motivov´ana jedin´ym argumentem: my si prostˇe neum´ıme pˇredstavit, ˇze ochrana ˇcesk´eho vzduˇsn´eho prostoru bude svˇeˇrena jin´e vl´adˇe neˇz vl´adˇe ˇCesk´e republiky.“ [162]. Jiˇz bˇehem projedn´ava´n´ı v poslaneck´e snˇemovnˇe a v sen´atu se objevilo podezˇren´ı, ˇze poslanc˚um a sen´ator˚um, jakoˇz i ˇclen˚um vl´ady, byly nab´ıdnuty u´platky ˇci jin´e neopr´avnˇen´e vy´hody. Tak napˇr´ıklad tˇri sen´atoˇri ohl´asili, ˇze jim byly anonymnˇe nab´ıdnuty u´platky, kdyˇz zvednou ruku pro n´akup letoun˚u [156]. Z´aleˇzitosti kolem zaˇcala jiˇz tehdy vyˇsetˇrovat i policie, ovˇsem nic – jak by se dalo ˇcekat – nezjistila [156]. Bˇehem ˇcasu se vˇsak prodejem zbran´ı a letadel konsorcia SAAB-BAE Systems zaˇcaly zaby´vat vyˇsetˇrovac´ı u´tvary ve Spojeny´ch st´atech, Velk´e Brit´anii i ve ˇSv´edsk´em kr´alovstv´ı, a to na z´akladˇe st´ale vˇetˇs´ıho mnoˇzstv´ı informac´ı o fungov´an´ı prodeje produkt˚u tohoto konsorcia po cel´em svˇetˇe. Podle ˇsv´edsk´eho vrchn´ıho ˇzalobce je nepochybn´e, ˇze prodeje zbran´ı a letadel konsorcia spoleˇcnost´ı British Aerospace (BAE) (pozdˇeji BAE Systems5) a SAAB ” prov´azely skryt´e a nepr˚uhledn´e platby“ r˚uzny´m lobbist˚um a konzultant˚um. Celkova´ suma urˇcena´ – podle vˇseho – na u´platky m˚uˇze dosahovat aˇz deseti miliard korun [156]. Kolik z tˇechto deseti miliard ˇslo na u´platky do ˇ Ceska, nen´ı jasn´e. Podle nejpravdˇepodobnˇejˇs´ı policejn´ı verze dostali tuzemˇst´ı politici za prosazen´ı zhruba ˇsedesa´timiliardov´eho n´akupu st´ıhac´ıch letoun˚u JAS 39 Gripen ˇctyˇri sta aˇz sedm set milion˚u korun [156]. Policie vˇsak jeˇstˇe v roce 2009 provˇeˇrovala odkud, kam a komu pen´ıze pˇres r˚uzn´a nastrˇcena´ konta ve skuteˇcnosti protekly [156]. Tuzemsk´e p´atr´an´ı se obnovilo aˇz v roce 2007 z´asluhou speci´aln´ı britsk´e protikorupˇcn´ı jednotky a pˇriˇcinˇen´ım tˇr´ı ˇsv´edsky´ch novina´ˇr˚u, kteˇr´ı tehdy odvys´ılali report´aˇz dosvˇedˇcuj´ıc´ı tok v pˇrepoˇctu zhruba tˇr´ı miliard korun na konta konzultant˚u spoleˇcnosti BAE Systems z nˇekolika zem´ı. Jako ilustraci fungov´an´ı svˇetov´eho prodeje zbran´ı uved’me pˇr´ıklad, jak to ” chod´ı jinde“.
vy´robk˚u ˇci sluˇzeb od p˚uvodn´ıho odbˇeratele. 4Vl´adu premi´era Zemana nab´ıdka nadchla natolik, ˇze odm´ıtla br´at v´aˇznˇe informaci americk´eho ministerstva obrany, ˇze offsety jsou bˇeˇznˇe plnˇeny maxim´alnˇe na dvacet procent [158]. O vy´hodnosti ˇci nevy´hodnosti konkr´etn´ıch offsetovy´ch program˚u spojeny´ch s uvedenou nab´ıdkou bylo podrobnˇe a vzruˇsenˇe debatov´ano napˇr. bˇehem druh´eho ˇcten´ı v poslaneck´e snˇemovnˇe dne 24. 4. 2002 [164]. 5Spoleˇcnost BAE Systems vznikla v roce 1999 po fu´zi vy´robce elektroniky a lod´ı Marconi Electronic Systems a zbrojn´ıho koncernu British Aerospace.
43
Detektiv˚um britsk´e protikorupˇcn´ı sluˇzby se podaˇrilo po intenzivn´ım vyˇsetˇrova´n´ı prok´azat, ˇze z´astupci spoleˇcnosti BAE poslali na u´ˇcty kr´alovsk´e rodiny v Sau´dsk´e Ar´abii des´ıtky milion˚u liber a jednomu z princ˚u vˇenovali luxusnˇe vybaven´e dopravn´ı letadlo, a to v souvislosti s obchodem za 74 miliard dolar˚u, za nˇeˇz koupila Sau´dsk´a Ar´abie od spoleˇcnosti BAE st´ıhac´ı letouny Tornado a Hawk [156]. Sau´dov´e podle britsky´ch m´edi´ı vyhroˇzovali, ˇze pokud bude vyˇsetˇrova´n´ı pokraˇcovat, odstoup´ı od obchodu, a pro zbrojovku i vl´adu ˇslo o tak obrovsky´ obchod, ˇze tehdejˇs´ı pˇredseda britsk´e vl´ady Tony Blair doporuˇcil vrchn´ımu prokur´atorovi, aby vyˇsetˇrova´n´ı kv˚uli bezpeˇcnostn´ım z´ajm˚um Brit´anie zastavil – coˇz se tak´e stalo [156]. K tomuto konkr´etn´ımu objevu pˇritom britsk´e detektivy pˇrivedlo podezˇren´ı na korupci jihoafricky´ch politik˚u, kteˇr´ı v roce 1999 nakoupili od konsorcia spoleˇcnost´ı BAE a SAAB pr´avˇe st´ıhac´ı letouny JAS 39 Gripen, pˇriˇcemˇz jihoafrick´a politicka´ elita mˇela na u´platc´ıch dostat 5,5 milion˚u eur [168]. V pr˚ubˇehu vyˇsetˇrova´n´ı obchodu pro Sau´dskou Ar´abii uv´ızla v hled´aˇcku pˇredevˇs´ım britsky´ch detektiv˚u i ˇCesk´a republika. Detektivov´e totiˇz objevili jist´eho Rakuˇsana, ktery´ od spoleˇcnosti BAE (pozdˇeji BAE Systems) inkasoval kromˇe bˇeˇzny´ch odmˇen tak´e ” platby pro tˇret´ı strany“ – jak je nazvali britˇst´ı detektivov´e [156]. V pr˚ubˇehu deseti let pˇriˇsly na u´ˇcty zm´ınˇen´eho Rakuˇsana v pˇrepoˇctu tˇri miliardy korun, kter´e tento Rakuˇsan n´aslednˇe distribuoval lobbist˚um a konzultant˚um v zem´ıch, kde BAE Systems prod´avala sv´e zbranˇe. To samo o sobˇe nebyl trestny´ ˇcin, nebot ’ vˇsichni adres´ati vysvˇetlovali toky penˇez jako odmˇeny za pr´aci pro BAE Systems [156]. Na u´ˇcty zm´ınˇen´eho Rakuˇsana vˇsak pˇriˇsly i pen´ıze, jejichˇz p˚uvod nedok´azal vysvˇetlit, a tak falˇsoval pˇr´ıjmov´e doklady. Rakousk´a policie jej na jaˇre 2009 zatkla za pran´ı ˇspinavy´ch penˇez [156]. Britˇst´ı detektivov´e tak´e zjistili, ˇze zhruba ˇctyˇri sta milion˚u korun se dostalo k tuzemsky´m z´astupc˚um spoleˇcnosti BAE Systems, ktery´m byl mj. i dobry´ pˇr´ıtel Miroslava Kalouska, se ktery´m chodil ” na pivo a na gul´aˇs“, Richard H´ava [156]. Zaj´ımav´e svˇedectv´ı o zdejˇs´ıch praktik´ach pˇri prosazova´n´ı n´akupu letoun˚u JAS 39 Gripen poskytl v roce 2007 Jan Kavan, ktery´ byl v dobˇe projedn´av´an´ı n´akupu ministrem zahraniˇc´ı. Report´eˇri ˇsv´edsk´e televize, kteˇr´ı pod faleˇsny´m kryt´ım z´astupc˚u BAE Systems oslovili nˇekolik ˇcesky´ch politik˚u, chtˇeli totiˇz zjistit, kdo byl koneˇcny´m pˇr´ıjemcem penˇez vyplaceny´ch spoleˇcnost´ı SAAB ze spoleˇcn´eho konsorcia SAAB-BAE Systems. A ˇceˇst´ı politici byli uˇz nˇekolit let v podezˇren´ı, ˇze jsou to pr´avˇe oni [156]. Na dotaz pˇrestrojen´eho report´era, co ˇr´ıka´ na obnoven´ı vyˇsetˇrova´n´ı ze strany policie, Jan Kavan odpovˇedˇel [156]: ”
To by bylo zniˇcuj´ıc´ı. Ty pen´ıze mˇenily vlastn´ıky, byl to fakt dobˇre zn´am´y v parlamentu, bylo to tajemstv´ı sd´ılen´e mnoha lidmi. Pen´ıze dost´avali lid´e napˇr´ıˇc politick´ym spektrem, rozdˇeloval je zdejˇs´ı z´astupce BAE Steven Mead, ten kdyby promluvil, tak by se des´ıtky d˚uleˇzit´ych lid´ı dostaly do v´aˇzn´ych probl´em˚u.“
Nepˇrekvap´ı, ˇze po odvys´ıl´an´ı report´aˇze ˇsv´edsk´e televize Jan Kavan tvrdil, ˇze jeho slova ” byla vytrˇzena z kontextu“. Cely´ z´aznam ovˇsem prok´azal, ˇze to nebyla pravda [156]. ˇCesk´a policie pot´e znovu rozjela jiˇz zastaven´e vyˇsetˇrov´an´ı a bˇehem dalˇs´ıch dvou mˇes´ıc˚u vznikl ty´m detektiv˚u z pˇeti zem´ı (ˇCesko, Rakousko, Velk´a Brit´anie, ˇSv´edsko a ˇSvy´carsko – ta posledn´ı zemˇe kv˚uli kont˚um skryty´ch plateb v tamn´ıch bank´ach) [156]. Po ˇcase vˇsak bylo ve ˇSv´edsku vyˇsetˇrova´n´ı uzavˇreno s t´ım, ˇze se nepodaˇrilo prok´azat, ˇze by se spoleˇcnost
44
SAAB na u´platc´ıch pod´ılela. Nicm´enˇe prokuratura tvrdila, ˇze existuj´ı nepochybn´e d˚ukazy o skryty´ch platb´ach ve vy´ˇsi alesponˇ tˇr´ı miliard korun. Ocitujme na tomto m´ıstˇe zaj´ımav´e pas´aˇze z poˇradu ˇCesk´e televize ” Report´eˇri ˇCT“ z roku 2007, ve kter´em autor Marek Wollner a autoˇri ˇsv´edsk´e report´aˇze zmapovali korupci okolo prodeje letoun˚u JAS 39 Gripen [157]. V poˇradu jsou citov´ana zaj´ımava´ slova utajen´eho zdroje [157]: ”
Mˇeli jsme obˇr´ı exklusivn´ı kancel´aˇr nad Prahou s v´yhledem na cel´e mˇesto. M´ıstnost Steva Meada byla uvnitˇr s´ıdla. Vˇse bylo jednoduˇse zaˇr´ızen´e – st˚ul, nˇekolik ˇzidl´ı a n´astˇenka. Steve Mead se hlavnˇe zaj´ımal o ˇcesk´e politiky. Na n´astˇence mˇel 50 aˇz 100 fotografi´ı – ˇcleny vl´ady, kl´ıˇcov´e lidi z parlamentu, sen´atory, opoziˇcn´ı poslance a dalˇs´ı v´yznamn´e lidi, i z Ministerstva obrany. Ke kaˇzd´emu ˇclovˇeku tam byly popisky se jm´enem, pozic´ı a rukou psan´ymi podrobnostmi. Vˇetˇsinu z nich mˇel barevnˇe zakrouˇzkovanou. Zelenou ty, co byli pro Gripen, ˇzlutou ty, co jeˇstˇe nebyli rozhodnut´ı, a nakonec ˇcervenou krouˇzkoval odp˚urce Gripen˚u.“ ”
Steve Mead mluvil o kontaktu v Rakousku, kter´y se postar´a o platby ˇcesk´e vl´adˇe. On byl odpovˇedn´y za tyto pen´ıze, za u´platky. Rakousk´y kontakt mohl rozdˇelovat pen´ıze tˇem ve vl´adˇe, kteˇr´ı st´ale jeˇstˇe nebyli takzvanˇe na palubˇe, ale i tˇem, kdo uˇz se ocitli na naˇs´ı stranˇe. Staˇcilo se soustˇredit na nˇekolik kl´ıˇcov´ych lid´ı ve vl´adˇe, abychom z´ıskali vl´adn´ı podporu a schv´alen´ı tohoto rozhodnut´ı.“
Novin´aˇr˚um se podaˇrilo z´ıskat i ˇc´ast tajny´ch dokument˚u [157]: ”
Jeden z dokument˚u, kter´e jsme naˇsli v ˇCesku, ukazuje, ˇze Rakuˇsan Alfons MensdorffPouilly pracoval jako tajn´y agent pro kampanˇ Gripen. Pˇr´ısnˇe tajn´e. N´avrh na jmenov´an´ı poradcem. O jakou zemi jde? ˇCesk´a republika. Produkty zahrnut´e v dohodˇe: Gripen. A kdo bude t´ım agentem? Jm´eno poradce: Alfons Mensdorff-Pouilly. Adresa poradce: spoleˇcnost MPA V´ıdenˇ.“ ”
Firma Saab tedy ˇr´ık´a: ,Jeden nebo p´ar milion˚u.‘ Jenˇze podle tajn´ych dohod provize pˇrisl´ıben´a Mensdorffovi byla mnohem, mnohem vˇetˇs´ı. Pˇr´ısnˇe d˚uvˇern´e. Odhadovan´a hodnota smlouvy: aˇz jedna miliarda liber. Jedna miliarda liber je v pˇrepoˇctu pˇres 40 miliard korun. Provize ˇcinila 4 %. Spoˇc´ıtejme si to. 4 % z t´eto smlouvy pˇredstavuj´ı v pˇrepoˇctu skoro miliardu a 700 milion˚u ˇcesk´ych korun pro hrabˇete Mensdorffa, pokud by ˇCesk´a republika letadla koupila.“
O skuteˇcnosti, ˇze se novin´aˇr˚um podaˇrilo z´ıskat utajovan´e dokumenty, se s obdivem vyj´adˇril David Leigh, investigativn´ı novin´aˇr britsk´eho den´ıku The Guardian [157]: ”
Je to naprosto neuvˇeˇriteln´e, ˇze m´ate ten dokument. Pˇredstava, ˇze on by mˇel b´yt souˇc´ast´ı dohody, je velmi pˇrekvapiv´a. Mus´ıme se potom pt´at, co vlastnˇe po Alfonsi MensdorffoviPouilly chtˇeli, aby pro nˇe udˇelal v ˇCesk´e republice, co to bylo, a je to nˇeco, co m´a hodnotu milion˚u liber. 4 % z toho jsou miliony a miliony liber.“
45
Dejme slovo opˇet autorovi report´aˇze, v n´ıˇz je zminˇova´n i dobry´ pˇr´ıtel M. Kalouska Richard H´ava, jenˇz byl mezi lety 1997 a 2003 pˇredsedou pˇredstavenstva spoleˇcnosti Omnipol [157]: ”
Nem˚uˇzeme se sice hrabˇete Mensdorffa zeptat na jeho roli poradce v prodeji Gripen˚u, ale na konci jeho smlouvy se jasnˇe p´ıˇse: ,... jm´ena dalˇs´ıch z´astupc˚u na dan´em u´zem´ı: H´ava.‘“
A autoˇri zminˇuj´ı i utajovanou smlouvu mezi spoleˇcnost´ı Gripen International (souˇca´st skupiny BAE Systems) a spoleˇcnost´ı Omnipol [157]: ”
Ale my jsme objevili jinou dohodu, neˇz jak vypad´a ofici´aln´ı smlouva mezi Gripenem a Omnipolem. V n´ı stoj´ı: ,Tajn´e. Region: ˇCesk´a republika. Ve vˇeci: Gripen. Agentem je Richard H´ava. Pr´avn´ı poradcem Remo Teroni v ˇZenevˇe. Odhadovan´a cena kontraktu: 1,5 miliardy liber. Provize: 2 %.‘ Jenˇze adresa v´as neodvede do Omnipolu, ale do ˇSv´ycarska. H´ava by dostal 2 % z prodeje, coˇz je miliarda a 200 tis´ıc ˇcesk´ych korun, pokud by ˇCesko koupilo st´ıhaˇcky JAS-39 Gripen.“ ”
V H´avovˇe smlouvˇe je taky pozn´amka pod ˇcarou. Jm´ena dalˇs´ıch z´astupc˚u na dan´em u´zem´ı: Jelinek. Otto Jelinek, b´yval´y kanadsk´y ministr. Po sv´em n´avratu do vlasti se stal d˚uleˇzitou postavou ˇcesk´eho podnikatelsk´eho a pr˚umyslov´eho ˇzivota. Zn´am´y, u´spˇeˇsn´y a respektovan´y podnikatel. Agent v kampani Gripen.“
Autoˇri nakonec shrnuj´ı [157]: ”
Otto Jelinek, Richard H´ava a Alfons Mensdorff-Pouilly – tˇri agenti, tˇri tajn´ı kontraktoˇri, kter´ym byla pˇrisl´ıbena provize pˇresahuj´ıc´ı v pˇrepoˇctu 3 miliardy ˇcesk´ych korun. Vˇse za jedin´ym u´ˇcelem – prodat letouny JAS-39 Gripen. My se pt´ame – a jak tohle vˇsechno vysvˇetl´ı firma Saab ve ˇSv´edsku?“
V r´amci korektnosti vˇsak dejme prostor i druh´e stranˇe. V ˇcervenci 2012 se k tˇemto naˇrˇcen´ım vyslovil samotny´ Richard H´ava v obs´ahl´em rozhovoru na nejr˚uznˇejˇs´ı t´emata n´asledovnˇe [206]: ”
To je dalˇs´ı absolutn´ı nesmysl, nactiutrh´an´ı na ˇzalobu. Nikdy jsem od pana Mensdorfa nedostal ani korunu, vidˇel jsem ho jednou v ˇzivotˇe na zased´an´ı BAE ve V´ıdni. Nikdy jsem j´a ani Omnipol s Mensdorfem nespolupracoval.“ ”
Nˇekdy v roce 1997, kdyˇz byl Omnipol jeˇstˇe souˇc´ast Chemapolu, tak tento Chemapol, pan ˇreditel Junek, podepsal smlouvu s BAE. My jsme ve sv´e dobˇe dostali jakousi ˇc´astku na u´hradu n´aklad˚u z u´ˇctu BAE. Pˇri vyˇsetˇrov´an´ı, kdy se vˇsichni snaˇzili dok´azat, jak jsme vˇsechny korumpovali, se uk´azalo, ˇze se ty pen´ıze z u´ˇctu ani nehnuly. K tomuto t´ematu jsem byl vypov´ıdat, za u´ˇcasti britsk´ych detektiv˚u. Tot ’ vˇse. Omnipol pracoval pro BAE v oblasti offsetov´ych program˚u, nemˇel ˇz´adnou roli v kontraktaˇcn´ı ˇcinnosti, protoˇze si to pr´avn´ıci
46
BAE nepˇr´ali. A to pr´avˇe po zkuˇsenostech s kontakty v Om´anu a Sau´dsk´e Ar´abii, kter´e jim zprostˇredkoval pan Mensdorff-Pouilly.“
Jak jiˇz v´ıme, poslanci nakonec d´ıky jedin´emu hlasu (pro schv´alen´ı bylo tˇreba 101 hlas˚u, pro n´avrh vˇsak hlasovalo jen 100 poslanc˚u) n´akup st´ıhac´ıch letoun˚u JAS 39 Gripen neschv´alili, nicm´enˇe vl´ada ˇCesk´e republiky n´aslednˇe rozhodla alesponˇ o desetilet´em pron´ajmu tˇechto letoun˚u za necely´ch 20 miliard korun. V citovan´e report´aˇzi jsou i v t´eto souvislosti uv´adˇeny podivnosti [157]: ”
V ˇcesk´ych korun´ach to dˇel´a celkem 240 milion˚u. A kam se podˇely? Nˇekolik plateb, pokaˇzd´e pˇrinejmenˇs´ım v pˇrepoˇctu 30 milion˚u korun, bylo provedeno. Vypl´yv´a to z dokument˚u. Ot´azkou poˇr´ad z˚ust´av´a, kdo je on´ım agentem. Dokument tvrd´ı, ˇze hlavn´ım kontaktem pro provizi za sluˇzby podle podm´ınek smlouvy je hrabˇe Alfons Mensdorff-Pouilly. Hrabˇe Mensdorff – stejn´y ˇclovˇek, kter´eho BAE a Saab najaly v prvn´ı kampani pro Gripen. Byl oˇcividnˇe zamˇestnan´y i v obchodu, ve kter´em ˇsv´edsk´y st´at z´ıskal smlouvu na pron´ajem st´ıhaˇcek do ˇ Cesk´e republiky.“
Miroslav Kalousek podporoval n´akup letoun˚u JAS 39 Gripen pro ˇceskou arm´adu i pˇres nezbytnost zadluˇzen´ı st´atu v d˚usledku u´vˇeru, nutn´eho pro realizaci takov´eho obchodu. Shodou okolnost´ı spoleˇcnost Richarda H´avy, se ktery´m jeho dobry´ pˇr´ıtel Miroslav Kalousek obˇcas zajde ” na pivo a na gul´aˇs“, byla v t´eto kapitole zm´ınˇena a stejnˇe tak byl zm´ınˇen i samotny´ R. H´ava. Tata´ˇz spoleˇcnost Omnipol bude hlavn´ı postavou i v kauze poˇr´ızen´ı vojensky´ch letadel CASA (vizte podkapitolu 3.3). A zakonˇceme tuto podkapitolu humorem. V srpnu 2006 napsal dnes uˇz by´valy´ americky´ velvyslanec v Praze William Cabaniss do Washingtonu zaj´ımavou depeˇsi. Zminˇoval se v n´ı totiˇz o jedn´e z nejvˇetˇs´ıch ˇcesky´ch zak´azek, o tendru na n´akup nadzvukovy´ch letadel JAS 39 Gripen pro ˇceskou arm´adu. Cabaniss do Washingtonu napsal ˇzert koluj´ıc´ı v t´e dobˇe v ˇcesk´em parlamentu [170]: ”
Kalousek si pˇriˇsel pˇri pl´anov´an´ı n´akupu ˇsv´edsk´ych gripen˚u na tolik penˇez, ˇze si ted’ m˚uˇze dovolit b´yt nejpoctivˇejˇs´ı muˇz ve vl´adˇe.“
47
Kapitola 3
Na sam´em vrcholu
3.1 Kauza My´tn´e a kauza Elektronick´e vinˇety
S n´astupem nov´eho tis´ıcilet´ı a d´ıky rozvoji informaˇcn´ıch technologi´ı se objevuje novy´ zp˚usob vyv´adˇen´ı prostˇredk˚u st´atu do soukromy´ch kapes. Je to pˇredevˇs´ım proto, ˇze obor samotny´ je natolik sofistikovany´ a pokroˇcily´, ˇze jen m´alokdo m˚uˇze fundovanˇe rozporovat pˇredraˇzenost ˇci nepotˇrebnost zvolen´eho technologick´ehoˇreˇsen´ı, pˇr´ıpadnˇe fundovanˇe vyb´ırat mezi r˚uzny´mi variantami navrˇzeny´ch ˇreˇsen´ı, porovnat jejich klady a z´apory apod. Ide´aln´ı kombinac´ı pro vyv´adˇen´ı prostˇredk˚u st´atu ˇci pˇredraˇzenost veˇrejny´ch zak´azek vˇzdy byla a st´ale je pak kombinace sloˇzity´ch technologi´ı v arm´adn´ıch zak´azk´ach, nebot ’ u arm´ady lze volit ” utajovac´ı“ strategii smˇerem k veˇrejnosti a odvol´avat se na bezpeˇcnost st´atu. ˇZel, nen´ı-li k dispozici arm´ada, lze vyuˇz´ıt asponˇ civiln´ı veˇrejn´e zak´azky s n´aroˇcny´mi technologiemi. Mezi takovou zak´azku patˇr´ı i ta, kter´a se ty´kala elektronick´eho syst´emu na vy´bˇer my´tn´eho pro jisty´ typ vozidel na nˇektery´ch typech silnic v ˇCesk´e republice. K tomu se pozdˇeji pˇridala i snaha zav´est u n´as elektronick´e d´alniˇcn´ı zn´amky (elektronick´e vinˇety) nam´ısto tˇech pap´ırovy´ch. O v´ıtˇezi veˇrejn´e soutˇeˇze na zhotovitele a provozovatele ˇcesk´eho elektronick´eho syst´emu my´ta bylo rozhodnuto v listopadu roku 2005, tedy v dobˇe, kdy na Ministerstvu dopravy ” kralovali“ z´astupci KDU-ˇCSL v ˇcele s tehdejˇs´ım ministrem Milanem ˇSimonovsky´m a n´amˇestkem Jiˇr´ım Kub´ınkem [108]. V t´e dobˇe je Miroslav Kalousek pˇredsedou KDUˇ CSL. Hodnot´ıc´ı komise pod veden´ım pr´avˇe n´amˇestka Kub´ınka tehdy doporuˇcila pˇrijmout nab´ıdku konsorcia, veden´eho rakouskou spoleˇcnost´ı Kapsch, kter´e za dod´avku syst´emu a desetilet´e provozova´n´ı poˇzadovalo 22 miliard korun [108]. Do lukrativn´ı veˇrejn´e soutˇeˇze se pˇritom pˇrihla´sila jeˇstˇe dalˇs´ı tˇri konsorcia spoleˇcnost´ı. A aˇc spoleˇcnost Kapsch poˇzadovala ze ˇctveˇrice u´ˇcastn´ık˚u druhou nejvyˇsˇs´ı cenu (mezi ˇc´astkami 33,7, resp. 17,5, resp. 15 miliard korun), nakonec nemusela s niky´m soutˇeˇzit – ostatn´ı u´ˇcastn´ıci soutˇeˇze byli hodnotiteli vyˇrazeni kv˚uli nesplnˇen´ı form´aln´ıch n´aleˇzitost´ı [108]. Na podzim 2005 odpovˇedˇel Miroslav Kalousek v ˇCesk´e televizi na pˇr´ımy´ dotaz, zda mu to nepˇrijde divn´e, toto [109]: ”
Pˇrijde mi samozˇrejmˇe divn´e, ˇze firma, kter´a na tak z´asadn´ı zak´azku pˇredkl´ad´a nab´ıdku,
48
ˇze se tam dopust´ı nˇekter´ych z´asadn´ıch pochyben´ı form´aln´ıch.“
A jak´a tato z´asadn´ı form´aln´ı pochyben´ı byla? Pˇr´ısnˇe vzato, form´aln´ı chyby najdete vˇzdy a ve vˇsem. Pakliˇze nen´ı v˚ule, lze form´aln´ı nedostatky ide´alnˇe vyuˇz´ıt jako z´aminku pro vyˇrazen´ı z´ajemce. Tehdejˇs´ı ˇreditel odboru pozemn´ıch komunikac´ı Ministerstva dopravy Jiˇr´ı Nouza v roce 2005 zd˚uraznˇoval, ˇze ministerstvo nemohlo vyzvat u´ˇcastn´ıky soutˇeˇze k vysvˇetlen´ı ˇci doplnˇen´ı nab´ıdek, nebot ’ by samo poruˇsilo z´akon [110]. V ˇcl´anku ty´den´ıku Euro se pˇritom uv´ad´ı vyj´adˇren´ı s prac´ı komise dobˇre obezn´amen´eho zdroje [110]: ”
Nen´ı to pravda. V pˇr´ıpadˇe nejasnost´ı mohla komise vyzvat uchazeˇce, aby problematick´y bod vysvˇetlili. ˇClenov´e komise to vˇsak odm´ıtali udˇelat. Nˇekteˇr´ı ˇclenov´e komise poukazovali pˇri jedn´an´ıch na to, ˇze pokud budeme t´ımto striktnˇe vyluˇcovac´ım zp˚usobem postupovat nad´ale, nez˚ustane v tendru ˇz´adn´y uchazeˇc. Jak se uk´azalo, jeden nakonec zbyl.“
Ve zpr´avˇe hodnot´ıc´ı komise o vylouˇcen´ı jednoho ze z´ajemc˚u o veˇrejnou zak´azku tato nekompromisn´ı komise konstatuje, ˇze z´ajemce nevyhovˇel tˇrem krit´eri´ım. Za prv´e: nesplnil obchodn´ı podm´ınky o doloˇzen´ı syst´emu ˇr´ızen´ı bezpeˇcnosti a ochrany zdrav´ı pˇri pr´aci. Za druh´e: neprok´azal splnˇen´ı poˇzadavk˚u syst´emu ˇr´ızen´ı podnik˚u z hlediska ochrany ˇzivotn´ıho prostˇred´ı. Za tˇret´ı: nepˇredloˇzil zadavateli vy´pisy z trestn´ıho rejstˇr´ıku dvou ˇclen˚u spr´avn´ı rady uchazeˇce [110]. Vzhledem ke sloˇzitosti technick´e str´anky podan´e nab´ıdky jsou tyto d˚uvody pro vyˇrazen´ı nab´ıdky skuteˇcn´e pˇr´ısnˇe form´aln´ı. Nav´ıc, Ministerstvo dopravy v zad´avac´ı dokumentaci pˇripustilo, ˇze m´ısto ofici´aln´ıch certifik´at˚u bylo moˇzn´e dodat potvrzen´ı o splnˇen´ı poˇzadovany´ch norem pˇredloˇzen´ım jiny´ch platny´ch certifik´at˚u nahrazuj´ıc´ıch poˇzadovan´e certifik´aty [110]. A pr´avˇe dod´an´ı dvou n´ahradn´ıch certifik´at˚u bylo komis´ı shled´ano jako nedodrˇzen´ı podm´ınek zad´an´ı veˇrejn´e soutˇeˇze. Vyˇrazen´ı u´ˇcastn´ık˚u veˇrejn´e soutˇeˇze bylo n´aslednˇe dvˇema z nich (z nichˇz jedno bylo konsorcium Mytia) napadeno u ´Uˇradu pro ochranu hospod´aˇrsk´e soutˇeˇze (´UOHS), ktery´ celou soutˇeˇz prozkoumal a nakonec vyˇrazen´ı i vy´sledky soutˇeˇze potvrdil [108]. Tehdejˇs´ı m´ıstopˇredsedkynˇe ´UOHSu k tomu dodala [108]: ”
Mytia nedoloˇzila poˇzadovan´e reference na jeden z kl´ıˇcov´ych bod˚u syst´emu. D´ale nebyla splnˇena zad´avac´ı podm´ınka, kdyˇz nab´ızen´y syst´em neshromaˇzd’oval v re´aln´em ˇcase data o vˇsech automaticky proveden´ych m´ytn´ych transakc´ı centr´alnˇe.“
Z´astupci uveden´e spoleˇcnosti pˇritom tvrdili opak [110]: ”
Plat´ı naprosto opaˇcn´e tvrzen´ı. Navrˇzen´y syst´em shromaˇzd’uje do centra vˇsechna data o transakc´ıch. ´Udaje (...) jsou operativnˇe ukl´ad´any do centr´aln´ıho syst´emu.“
Podle citovan´eho ˇcl´anku pˇritom ve valn´e vˇetˇsinˇe zaˇc´ınaj´ı od˚uvodnˇen´ı komise v pˇr´ıpadˇe vyˇrazen´eho konsorcia Mytia slovy: ” Poˇzadavek je form´alnˇe akceptov´an, ale...“ [110]. Podle z´astupce t´eto spoleˇcnosti byly vy´tky uveden´e v rozhodnut´ı zaloˇzeny pouze na odliˇsnosti syst´emu od nab´ıdky rakousk´e spoleˇcnosti Kapsch [110].
49
Bud’ jak bud’, uˇz v dobˇe, kdy se soutˇeˇz pˇripravovala, mnoz´ı odborn´ıci poukazovali na to, ˇze zad´avac´ı dokumentace je uˇsita na m´ıru pr´avˇe spoleˇcnosti Kapsch a jej´ımu mikrovlnn´emu syst´emu [108]. Alternativou k mikrovlnn´emu syst´emu pˇritom jiˇz tehdy byl syst´em na b´azi satelitn´ı technologie. Tehdejˇs´ı dˇekan Fakulty dopravn´ı ˇCesk´eho vysok´eho uˇcen´ı technick´eho v Praze prof. Ing. Petr Moos, CSc., se ke studii, v n´ıˇz se jeho ty´m vyslovil pro vybudova´n´ı elektronick´eho my´ta na b´azi satelitn´ı technologie, vyj´adˇril na konci roku 2006 takto [111]: ”
Bylo to v letech 2001 aˇz 2003. Vych´azeli jsme z toho, jak cel´a naˇse silniˇcn´ı s´ıt ’ vypad´a, jak mnoho komunikac´ı v´aˇz´ıc´ıch se k d´alnic´ım ˇc´ıt´a, jak hustou m´ame s´ıt ’ silnic I. tˇr´ıdy, kde t´eˇz chyst´ame zpoplatnˇen´ı, a jak jsou prov´az´any s komunikacemi niˇzˇs´ıch tˇr´ıd. Skuteˇcnˇe jsme dospˇeli k n´azoru, ˇze pro naˇsi republiku by byl nejvhodnˇejˇs´ı syst´em vyuˇz´ıvaj´ıc´ı satelitn´ı navigaˇcn´ı technologii GPS, coby prostˇredku k identifikaci m´ısta v´yskytu kamionu, v kombinaci se syst´emem GSM, zabezpeˇcuj´ıc´ım komunikaci s centrem, v nˇemˇz jsou sesb´ıran´e informace zpracov´av´any a kde se uskuteˇcnˇuje administrace poplatk˚u. V t´e studii jsme tak´e uvedli, ˇze by bylo tˇreba zpoplatnit zhruba 3000 kilometr˚u komunikac´ı, daleko v´ıce, neˇz navrhoval tehdejˇs´ı ministr dopravy Milan ˇSimonovsk´y. N´aˇs n´avrh byl souˇc´ast´ı materi´alu St´atn´ıho fondu dopravn´ı infrastruktury pˇripravovan´eho pro vl´adu. Fond doporuˇcil, aby podm´ınky tendru vytvoˇrily prostor i pro technologie satelitn´ı, jenˇze materi´al se nakonec do vl´ady v˚ubec nedostal. Pan ministr ˇSimonovsk´y vych´azel z jin´ych expertiz, kter´e mu pˇripravily jin´e poradensk´e firmy, konkr´etnˇe firma Econsult.“
Jak vidno, na stanoviska akademicky´ch pracovn´ık˚u u n´as st´atn´ı moc mnoho ned´a. Opust ’me vˇsak technick´e detaily a uved’me vˇeci ” kolem nich“, kter´e jsou pro u´ˇcely tohoto textu podstatn´e. Podle ˇcla´nku v ty´den´ıku Ekonom komise pod veden´ım n´amˇestka Kub´ınka nepokl´adala za nutn´e jedinou zbylou nab´ıdku analyzovat a zkoumat, zda je pro st´at skuteˇcnˇe vy´hodn´a [108]. Evropsk´a unie pˇritom vydala nez´avazn´e doporuˇcen´ı o tom, ˇze s ohledem na budouc´ı pˇredpokl´adan´e sjednocova´n´ı my´tn´eho v cel´e Evropˇe doporuˇcuje realizovat nikoli mikrovlnny´, ny´brˇz satelitn´ı syst´em. Kontroverzn´ı rozhodnut´ı hodnot´ıc´ı komise pˇrispˇelo k tomu, ˇze se zaˇcalo jeˇstˇe v´ıce mluvit o moˇzny´ch politicky´ch a lobbisticky´ch vlivech ([109] aˇz [112]). Spolupracovn´ık jedn´e z vyˇrazeny´ch spoleˇcnost´ı Petr Adler n´aslednˇe v roce 2007 kromˇe jin´eho pouk´azal i na to, ˇze spoleˇcnosti Kapsch bylo ministrem dopravy Aleˇsem ˇReb´ıˇckem (ODS) v roce 2007 z´asadnˇe zmˇenˇeno zad´an´ı. Po Rakuˇsanech nakonec st´at nepoˇzadoval vystavˇen´ı 500 my´tny´ch bran na silnic´ıch prvn´ı tˇr´ıdy, k ˇcemuˇz se p˚uvodnˇe zav´azali a coˇz by podle Adlera nebyli schopni zvl´adnout [108]. D´ıky Aleˇsi ˇReb´ıˇckovi a podpisu jeho ” smluvn´ıch dodatk˚u“ vzrost objem zak´azky pro spoleˇcnost Kapsch o dalˇs´ı miliardy [108]. V pr˚ubˇehu veˇrejn´e soutˇeˇze a n´aslednˇe po v´ıtˇezstv´ı spoleˇcnosti Kapsch se zaˇc´ınaj´ı objevovat informace, ˇze na v´ıtˇezstv´ı t´eto spoleˇcnosti mohl m´ıt z´ajem i Miroslav Kalousek [112], [113]. Pomineme skuteˇcnost, ˇze M. Kalousek byl v t´e dobˇe pˇredsedou KDU-ˇCSL, tedy strany, jej´ıˇz ˇclenem byl tak´e tehdejˇs´ı ministr dopravy Milan ˇSimonovsky´. Nen´ı bez zaj´ımavosti, ˇze cely´ my´tny´ projekt mˇel na Ministerstvu dopravy na starost n´amˇestek Jiˇr´ı Kub´ınek, ktery´ tak´e ˇs´efoval hodnot´ıc´ı komisi, kter´a nab´ıdky posuzovala [113]. V roce 2007, kdy se Miroslav Kalousek stal ministrem financ´ı, pˇreˇsel Kub´ınek na jeho ministerstvo a po
50
p´ar mˇes´ıc´ıch se stal Kalouskovy´m n´amˇestkem [113]. Dobr´e vztahy nejen s M. Kalouskem dokl´ada´ i skuteˇcnost, ˇze v roce 2010 se Jiˇr´ı Kub´ınek objevuje na kandida´tce za Pardubicky´ kraj tehdy novˇe zaloˇzen´e strany TOP 09, kde se tak´e st´ava´ pˇredsedou krajsk´e organizace. Od kvˇetna 2011 je jako jediny´ z´astupce st´atu ˇclenem dozorˇc´ı rady akciov´e spoleˇcnosti Sokolovsk´a uheln´a [114]. Mimoto, n´asleduj´ıc´ı ministr dopravy Aleˇs ˇReb´ıˇcek (ODS) podle [112] potvrdil, ˇze jej Kalousek s pˇr´ıtelem Richardem H´avou navˇst´ıvili ve vˇeci my´tn´eho. To vˇsak M. Kalousek popˇrel [112]: ”
To je naprost´y nesmysl. Nikdy, a pros´ım o konfrontaci, nikdy jsem s panem H´avou nenavˇst´ıvil pana ˇReb´ıˇcka. (...) J´a jsem nikdy nebyl na ministerstvu dopravy. Jestli mˇe nˇekdo spojuje s m´ytn´ym, m˚uˇzete mi ˇr´ıct alesponˇ teoretick´y pˇredpoklad jak? Nechcete mˇe spojovat i s kr´adeˇz´ı korunovaˇcn´ıch klenot˚u?“
A koneˇcnˇe, existuje i svˇedectv´ı dlouholet´eho stranick´eho rivala a nˇekdejˇs´ıho ˇclena vl´ady Jiˇr´ıho ˇCunka, ktery´ lidov´e stranˇe pˇredsedal v letech 2006 aˇz 2009. Ten v roce 2010 na adresu Miroslava Kalouska prohl´asil [113]: ”
O m´ytn´em tendru jsem kdysi hovoˇril s Milanem ˇSimonovsk´ym. Z toho, co mi ˇrekl, jsem nabyl jistoty, ˇze on s´am je v t´eto vˇeci naprosto ˇcist´y. Z´arovenˇ jsem ale pochopil, ˇze v pozad´ı tendru byl Kalousek. To on ˇSimonovsk´emu poskytoval informaˇcn´ı servis a vedl nˇekter´a jedn´an´ı, to on chtˇel, aby to takto dopadlo.“
Pochopitelnˇe, Milan ˇSimonovsky´, ktery´ byl usnesen´ım vl´ady ˇCesk´e republiky ˇc. 557 ze dne 27. dubna 2009 jmenov´an od 1. kvˇetna 2009 do funkce ˇclena Rady ˇCesk´eho telekomunikaˇcn´ıho u´ˇradu na dobu pˇeti let [115], takov´e tvrzen´ı odm´ıtl [113]. Mimochodem, ˇclenem vl´ady, kter´a Milana ˇSimonovsk´eho jmenovala do uveden´e vysok´e funkce, byl i tehdejˇs´ı ministr financ´ı Miroslav Kalousek. Jmenov´an´ı ˇSimonovsk´eho vl´ada stihla na posledn´ı chv´ıli – o nˇekolik dn˚u pozdˇeji (konkr´etnˇe 8. kvˇetna 2009) byla jiˇz jmenova´na vl´ada nova´. Jiˇr´ı ˇCunek ale pˇrispˇel jeˇstˇe jednou ” vzpom´ınkou“. O my´tu nˇekdy v roce 2008 hovoˇril pry´ i pˇr´ımo s M. Kalouskem [113]: ” ˇ
Rekl mi tehdy, ˇze uˇz je to vˇsechno za n´ami, a dodal, ˇze tuhle hru nem˚uˇze hr´at kaˇzd´y.“
Na elektronick´e my´tn´e se v pr˚ubˇehu let mˇela n´aslednˇe ”
nabalit“ zak´azka na tzv. elektronick´e vinˇety, kter´e mˇely nahradit pap´ırov´e d´alniˇcn´ı zn´amky. O krabiˇcka´ch s ˇcipem i pro osobn´ı automobily se poprv´e zaˇcalo hovoˇrit na poˇc´atku roku 2008 [113]. Bylo to nedlouho pot´e, co na Ministerstvu dopravy, veden´e tehdy Aleˇsem ˇReb´ıˇckem a jeho n´amˇestkem a kolegou z teplick´e organizace ODS Jiˇr´ım Hodaˇcem, probˇehlo jedn´an´ı se z´astupci spoleˇcnosti Kapsch. U tohoto jedn´an´ı byl i lobbista Marek Dal´ık (prava´ ruka tehdejˇs´ıho pˇredsedy vl´ady Mirka Topol´anka), podle vlastn´ıho vyj´adˇren´ı ” zcela n´ahodnˇe“ [113]. Roli ministra ˇReb´ıˇcka na tomto jedn´an´ı zaj´ımavˇe popisuje ˇcla´nek z roku 2010 [113]:
51
” Ten, spolu se sv´ym n´amˇestkem (...) Jiˇr´ım Hodaˇcem, se zachoval jako v´ychodoevropsk´y vymahaˇc v´ypaln´eho. Nejdˇr´ıve firmˇe Kapsch pohrozil odstoupen´ım od smlouvy, n´aslednˇe se s n´ı dok´azal dohodnout na upraven´em kontraktu, kter´y Rakuˇsan˚um paradoxnˇe pˇrihodil dalˇs´ı miliardov´e kˇsefty. Co vˇsechno zapˇr´ıˇcinilo tento ˇReb´ıˇck˚uv veletoˇc, se asi nikdy nedozv´ıme.“
Z´amˇer zav´est elektronick´e vinˇety i pro osobn´ı automobily nam´ısto pap´ırovy´ch d´alniˇcn´ıch zn´amek se stal pˇredmˇetem diskuz´ı. Negativnˇe se k tomuto z´amˇeru postavila odborn´a veˇrejnost. Napˇr´ıklad jiˇz vy´ˇse citovany´ profesor Petr Moos se v roce 2010 vyj´adˇril [113]: ”
Nestaˇc´ım se divit, jak´e lˇziv´e argumenty dnes nˇekteˇr´ı lid´e pˇri obhajobˇe vinˇet pouˇz´ıvaj´ı. Z hlediska ekonomick´eho, dopravn´ıho i technick´eho je to naprost´y nesmysl.“
Profesor Moos na adresu elektronicky´ch vinˇet a nˇektery´ch osob v pozad´ı ˇrekl nav´ıc velmi z´avaˇzna´ a kategoricka´ slova [122]: ”
Vˇcetnˇe v´yroby a distribuce vlastn´ıch elektronick´ych vinˇet, kontroly a vym´ah´an´ı plateb je cel´y syst´em pouze o devˇet aˇz jeden´act miliard korun v pr˚ubˇehu pˇeti let draˇzˇs´ı neˇz dosud pouˇz´ıvan´e pap´ırov´e d´alniˇcn´ı n´alepky.“ ”
Jak´e v´yhody? Elektronick´e vinˇety jsou jen komplikovanˇejˇs´ı a draˇzˇs´ı n´ahraˇzkou pap´ırov´ych n´alepek, nelze ˇcekat, ˇze by omezily nebo odstranily z´acpy na d´alnic´ıch, ˇz´adn´e lepˇs´ı liniov´e ˇr´ızen´ı neposkytuj´ı.“ ”
Sn´ıˇzen´ı nehodovosti nelze od vinˇet oˇcek´avat. Vˇetˇsina nehod je zp˚usobena nebezpeˇcn´ym zp˚usobem j´ızdy, hlavnˇe vysokou rychlost´ı, a tak´e povˇetrnostn´ımi podm´ınkami. Tyto skuteˇcnosti nelze ovlivnit ˇz´adn´ymi vinˇetami. Takˇrka vˇsichni odborn´ıci projekt elektronick´ych vinˇet odsuzuj´ı jako naprosto zbyteˇcnou investici v dobˇe, kdy zemˇe potˇrebuje pen´ıze jinde.“ ”
(...) Nav´ıc Ivo R´yc sice radil ministr˚um dopravy, ale nen´ı dopravn´ı expert, je sociolog, kter´y reprezentuje rakousk´e z´ajmy, stran´ı firmˇe Kapsch.“ ”
(...) Ano, Voj´ıˇr sympatizuje s firmou Kapsch, ale hospod´aˇrsk´y v´ybor v pl´enu hlasoval proti zaveden´ı elektronick´ych vinˇet. Tehdy to parlamentem proˇslo snad o jedin´y hlas. Do technologie elektronick´ych vinˇet vid´ım, je to velk´a nehor´aznost. Jako obˇcan jsem rozhoˇrˇcen, ˇze jen proto, aby Kapsch dostal pen´ıze, jsou poslanci ochotni prohloubit zadluˇzen´ı vlastn´ı zemˇe.“
Podle profesora Moose by tedy vinˇety oproti souˇcasn´emu stavu nepˇrinesly ˇza´dnou pˇridanou hodnotu. Profesor Moos tak´e pouk´azal na monopolizaci trhu, kter´a by se mohla v budoucnu negativnˇe projevit i pˇri dalˇs´ıch telematicky´ch projektech na silnic´ıch niˇzˇs´ıch tˇr´ıd ˇci pˇri budov´an´ı mˇestsky´ch my´tny´ch syst´em˚u [113]. Bud’ jak bud’, akademici na konci dubna 2010 poslali tehdejˇs´ımu ministru dopravy Gustavu Slameˇckovi dopis a tak´e sv´e expertn´ı
52
stanovisko k pˇripravovan´e zad´avac´ı dokumentaci veˇrejn´e zak´azky. Podle ˇcl´anku v ty´den´ıku Ekonom nelze v jejich textu nal´ezt jediny´ argument, ktery´ by zvoleny´ postup obhajoval [113]. I pˇres odm´ıtav´e stanovisko odborn´e veˇrejnosti se mez´ıt´ım na p˚udˇe poslaneck´e snˇemovny ostˇre bojovalo za zaveden´ı elektronicky´ch vinˇet. N´aklady na jejich zaveden´ı byly odhadov´any pˇribliˇznˇe na 12 miliard korun a zak´azku mˇela z´ıskat spoleˇcnost Kapsch, kter´a jiˇz pˇred ˇcasem z´ıskala mnohamiliardovou zak´azku na realizaci a provoz elektronick´eho my´tn´eho. O tom, ˇze elektronick´e vinˇety jsou pro st´at nevy´hodn´e, vˇedˇel i ministr dopravy Slameˇcka, kdyˇz pozdˇeji pˇriznal, ˇze ” z ˇcistˇe ekonomick´eho hlediska jsou vinˇety samozˇrejmˇe nev´yhodn´e...“ [113]. Na jaˇre 2010 varuje poslanec ODS a m´ıstopˇredseda kontroln´ıho vy´boru poslance, ˇze schv´alena´ podoba elektronicky´ch vinˇet je nejhorˇs´ı a pro st´at nejm´enˇe vy´hodn´a a ˇze nˇekter´e technologie by bylo moˇzn´e poˇr´ıdit i dvan´actkra´t lacinˇeji [116]. Vˇse se zd´a by´t jasn´e! Ale – nen´ı. Vystupuje totiˇz poslanec M. Kalousek a prohlaˇsuje, ˇze argumenty kolegy jsou u´ˇcelov´e a nef´er a obvinˇuje jej ” z posledn´ıho obchodu odch´azej´ıc´ıho poslance.“ A dod´av´a: ” Na to my v´am kaˇsleme!“ a hlasuje proti n´avrhu na zruˇsen´ı vinˇet [116]. Pro zachov´an´ı elektronicky´ch vinˇet a proti n´avrhu na jejich zruˇsen´ı spolu s M. Kalouskem hlasovali v bˇreznu 2010 hlavnˇe poslanci ODS, ˇca´st poslanc˚u KSˇCM, pˇridali se k nim napˇr´ıklad by´val´ı ˇclenov´e KDU–ˇCSL Vlasta Parkanova´ ˇci Jan Hus´ak (v t´e dobˇe jiˇz ˇclenov´e novˇe zaloˇzen´e a do t´e doby nevolen´e strany TOP 09). Poznamenejme, ˇze M. Kalousek nepochybnˇe vˇedˇel, co ˇcinil – do voleb a moˇzn´eho konce jeho politick´e kari´ery zby´valo nˇeco kolem tˇrech mˇes´ıc˚u... Na pozdˇejˇs´ı pˇr´ımy´ dotaz ze strany m´edi´ı, proˇc hlasoval pro zaveden´ı podle odborn´ık˚u pro st´at zcela nevy´hodny´ch elektronicky´ch vinˇet, odpovˇedˇel M. Kalousek po kr´atk´em zav´aha´n´ı slovy [113]: ”
Podporovali jsme jen n´azor ministra dopravy Gustava Slameˇcky.“
Jak jsme uvedli vy´ˇse, tehdejˇs´ı ministr dopravy Slameˇcka pˇritom elektronick´e vinˇety, na ktery´ch mˇel st´at tratit aˇz 12 miliard korun, nijak zvl´aˇst ’ nepodporoval. Zcela symptomatickou pointou Kalouskova pˇr´ıstupu je pak n´asleduj´ıc´ı citace z ˇcl´anku [113]: ”
Pˇr´ıznaˇcn´e je, ˇze deset minut pot´e na tiskov´e konferenci TOP 09 prezentoval sloˇzenku s fiktivn´ı v´yzvou k uhrazen´ı st´atn´ıho dluhu, kterou jeho partaj zaslala stovk´am tis´ıc ˇcesk´ych dom´acnost´ı.“
Nˇekteˇr´ı poslanci, kteˇr´ı se postavili proti vinˇet´am, dokonce tvrdili, ˇze M. Kalousek byl aktivn´ım u´ˇcastn´ıkem z´akulisn´ıch dohod. Na tˇech se mˇel pod´ılet jeˇstˇe komunisticky´ ˇs´ef Vojtˇech Filip a jm´enem ODS mˇel vy´raznou roli sehr´at podnikatel a lobbista Ivo Rittig, ktery´ podle ˇrady zdroj˚u v t´e dobˇe pˇreb´ıral agendu po Marku Dal´ıkovi, pˇr´ıteli by´val´eho pˇredsedy ODS Mirka Topol´anka [113]. Nav´ıc akcie spoleˇcnosti Kapsch vlastnili lid´e napojen´ı na ODS [113]. Bez zaj´ımavosti nen´ı tak´e informace, ˇze jedn´ım ze tˇr´ı soudn´ıch znalc˚u, ktery´ byl v t´e dobˇe osloven ze strany ˇReditelstv´ı silnic a d´alnic stran ot´azky, zda elektronick´e vinˇety m˚uˇze realizovat jin´a spoleˇcnost, neˇz je spoleˇcnost Kapsch, byl i Vladim´ır Smejkal. Trio soudn´ıch znalc˚u se na n´avodnˇe poloˇzenou ot´azku ” M˚uˇze komplex dod´avek a
53
sluˇzeb souvisej´ıc´ıch s realizac´ı syst´emu ˇcasov´eho zpoplatnˇen´ı jako celek realizovat kter´ykoli odbornˇe zp˚usobil´y dodavatel, nebo jsou d´any d˚uvody, pro kter´e je nezbytn´e komplex tˇechto dod´avek a sluˇzeb zadat pouze urˇcit´emu dodavateli?“ u´dajnˇe vyslovilo, ˇze celou zak´azku by mˇela z´ıskat spoleˇcnost Kapsch [113]. Jm´eno profesora Vladim´ıra Smejkala pˇritom figuruje rovnˇeˇz v kauze miliardov´eho tunelu na Ministerstvu pr´ace a soci´aln´ıch vˇec´ı pod veden´ım tehdejˇs´ıho ministra a stranick´eho kolegy M. Kalouska a m´ıstopˇredsedy TOP 09 Jarom´ıra Dr´abka, a to v souvislosti se zav´adˇen´ım nov´eho informaˇcn´ıho syst´emu na vy´platu nepojistny´ch soci´aln´ıch d´avek a sluˇzeb zamˇestnanosti na u´ˇradech pr´ace1. Profesor Vladim´ır Smejkal ostatnˇe figuruje tak´e jako autor posudku ˇc. 2339/2011 ze dne 17. 10. 2011, na jehoˇz z´akladˇe Dr´abkovo ministerstvo n´aslednˇe zadalo v tzv. jednac´ım ˇr´ızen´ı bez uveˇrejnˇen´ı dalˇs´ı IT zak´azku v objemu pˇribliˇznˇe jedn´e miliardy korun, a to spoleˇcnosti IBM ˇCesk´a republika, spol. s r. o., a na jaˇre 2012 doporuˇcilo uzavˇr´ıt s touto spoleˇcnost´ı smlouvu [118]. Z pozdˇejˇs´ıho rozhodnut´ı ´Uˇradu pro ochranu hospod´aˇrsk´e soutˇeˇze (d´ale jen ” ´ UOHS“) z ˇr´ıjna 2012, ktery´ oznaˇcil tento postup za nez´akonny´ a veˇrejnou soutˇeˇz zruˇsil, se pˇritom Dr´abkovo ministerstvo odvol´avalo na z´avˇery Smejkalova posudku, v nˇemˇz znalec konstatoval, ˇze spoleˇcnost IBM ˇCesk´a republika ” je z objektivn´ıch d˚uvod˚u jedin´ym dodavatelem, kter´y je schopen zajistit plnˇen´ı pˇredmˇetu veˇrejn´e zak´azky“ [118]. Bez zaj´ımavosti pˇritom nen´ı skuteˇcnost, ˇze samotny´ ´UOHS ve sv´em rozhodnut´ı vyslovuje explicitnˇe formulovan´e podezˇren´ı, ˇze ” d˚uvodem pro vyhotoven´ı znaleck´eho posudku nebylo prim´arnˇe zjiˇstˇen´ı, zda existuje v´ıce dodavatel˚u zp˚usobil´ych realizovat pˇredmˇet veˇrejn´e zak´azky,“ ale ˇze Smejkal˚uv posudek mˇel ve skuteˇcnosti pouze dodateˇcnˇe legitimizovat dˇr´ıvˇejˇs´ı rozhodnut´ı Dr´abkova ministerstva zadat zak´azku pr´avˇe spoleˇcnosti IBM ˇCesk´a republika [118]. Mimoto, na samotn´em posudku profesora Smejkala ´UOHS nenechal ” nit suchou“2. Poznamenejme, ˇze na podzim 2013 bylo zah´ajeno trestn´ı st´ıha´n´ı profesora Smejkala v souvislosti s pr´avˇe uvedenou zak´azkou pro zloˇcin kˇriv´e vy´povˇedi a nepravdiv´eho znaleck´eho posudku, pro zloˇcin poruˇsen´ı pˇredpis˚u o pravidlech hospod´aˇrsk´e soutˇeˇze, pro zloˇcin poruˇsen´ı povinnosti pˇri spr´avˇe ciz´ıho majetku a pro zloˇcin zneuˇzit´ı pravomoci u´ˇredn´ı osoby podle trestn´ıho z´akon´ıku, vˇsechny ukonˇcen´e ve stadiu pokusu a s vy´jimkou prvn´ıho uveden´eho sp´achan´e ve formˇe u´ˇcastenstv´ı (tedy ve formˇe pomoci)3 [119]. Profesor Smejkal je jakoˇzto soudn´ı znalec jiˇz skoro deset let ˇclenem Legislativn´ı rady vl´ady [120], [121].
1Pr´avˇe soudn´ı znalec Vladim´ır Smejkal vypracoval posudek ˇc. 2373/2012 ze dne 15. 10. 2012, v nˇemˇz dospˇel k n´azoru, ˇze Ministerstvo vnitra a Dr´abkovo ministerstvo postupovalo v souladu se z´akonem, kdyˇz se bez vy´bˇerov´eho ˇr´ızen´ı pˇripojilo k r´amcov´e smlouvˇe z roku 2008 a spoleˇcnosti Fujitsu Technology Solutions s. r. o. zadalo zak´azku na nov´e informaˇcn´ı syst´emy na u´ˇradech pr´ace. By´valy´ ministr vnitra Ivan Langer (ODS), ktery´ v roce 2008 r´amcovou smlouvu podepisoval, Dr´abkovo poˇc´ın´an´ı trefnˇe komentoval slovy: ” To si pan Dr´abek dˇela legraci! To, co s n´ı (smlouvou) provedlo jeho ministerstvo, je stejn´e jako na r´amcovou smlouvu na n´akup kalkulaˇcek koupit raketopl´an a nˇekolik druˇzic k tomu.“ [117]. 2 ´ UOHS mj. konstatoval: ” ´ Uˇrad konstatuje, ˇze pˇr´ıstup znalce ke zpracov´an´ı znaleck´eho posudku, kdy je dopodrobna zkoum´an pouze produkt IBM, pˇriˇcemˇz u produkt˚u dalˇs´ıch dodavatel˚u byla bez detailn´ı znalosti konkr´etn´ıch technick´ych ˇreˇsen´ı konstatov´ana jejich nepouˇzitelnost, nen´ı zp˚usobil´y k pˇrijet´ı z´avˇeru, ˇze jedin´ym dodavatelem schopn´ym realizovat pˇredmˇet veˇrejn´e zak´azky je IBM. (...) Znalec se tak sp´ıˇse neˇz na zodpovˇezen´ı ot´azky, kter´e na trhu nab´ızen´e ˇreˇsen´ı pˇrich´azej´ı v u´vahu, soustˇredil na dok´az´an´ı toho, proˇc je plnˇen´ı poskytovan´e IBM nejlepˇs´ı moˇzn´e k zajiˇstˇen´ı pˇredmˇetu veˇrejn´e zak´azky.“ [118]. 3V z´avˇeru tiskov´e zpr´avy ze dne 15. 11. 2013 Vrchn´ı st´atn´ı zastupitelstv´ı v Praze konstatuje: ” V pˇr´ıpadˇe, ˇze by nedoˇslo ke zruˇsen´ı zad´avac´ıho ˇr´ızen´ı rozhodnut´ım ´Uˇradu na ochranu hospod´aˇrsk´e soutˇeˇze
54
Vrat ’me se vˇsak zpˇet k elektronicky´m vinˇeta´m, kter´e mˇely nahradit pap´ırov´e d´alniˇcn´ı zn´amky i pro osobn´ı automobily. Po volba´ch do poslaneck´e snˇemovny v roce 2010 se strany nov´e vl´adn´ı koalice dohodly – pˇredevˇs´ım kv˚uli ˇcasov´e t´ısni k zaveden´ı elektronicky´ch vinˇet, kter´e mˇely nahradit pap´ırov´e d´alniˇcn´ı zn´amky jiˇz od 1. ledna roku 2011 –, ˇze zaveden´ı vinˇet odloˇz´ı. V listopadu 2010 pak nova´ snˇemovna schv´alila pˇetilety´ odklad zaveden´ı elektronicky´ch vinˇet (pro odklad zvedlo ruku 134 ze 152 pˇr´ıtomny´ch poslanc˚u vˇcetnˇe vˇetˇsiny opoziˇcn´ıch z´astupc˚u) [123]. V prosinci t´ehoˇz roku pak tot´eˇz potvrdili i sen´atoˇri. O elektronick´e my´tn´e a o vˇeci s t´ım souvisej´ıc´ı se v roce 2012 zaj´ımal tak´e Nejvyˇsˇs´ı kontroln´ı u´ˇrad (NK´U). Ten od dubna do listopadu toho roku provedl mj. kontrolu plnˇen´ı pˇr´ıjm˚u z´ıska´vany´ch vyb´ıra´n´ım a vym´ah´an´ım penˇeˇzn´ıch prostˇredk˚u z my´tn´eho a provˇeˇril vy´daje souvisej´ıc´ı s tˇemito pˇr´ıjmy, a to za obdob´ı od roku 2009 do roku 2011, v pˇr´ıpadˇe vˇecny´ch souvislost´ı i obdob´ı pˇredcha´zej´ıc´ı nebo n´asleduj´ıc´ı [124]. Kontrolovany´mi subjekty bylo mj. Ministerstvo dopravy a ˇReditelstv´ı silnic a d´alnic ˇCR. Na z´avˇery t´eto kontroly vˇsak reagovala spoleˇcnost Kapsch, tedy dodavatel a provozovatel my´tn´eho syst´emu, hrozbou pod´an´ı trestn´ıho ozn´amen´ı na NK´U, pˇriˇcemˇz ˇreditel spoleˇcnosti Kapsch k tomu dodal [125]: ”
Ztotoˇznˇen´ı spoleˇcnosti Kapsch s m´ytn´ym syst´emem a n´asledn´a medializace tˇechto nesmysl˚u v ˇCesku a okoln´ıch zem´ıch n´am zp˚usobuje ˇskody na povˇesti a obchodn´ıch pˇr´ıleˇzitostech.“
Z´ajemce o detaily, kter´e zp˚usobily takovou reakci ze strany z´astupc˚u spoleˇcnosti Kapsch, si dovol´ıme odk´azat jednak na samotnou kontroln´ı zpr´avu NK´U [124] a druhak na diskuzi s ˇreditelem spoleˇcnosti Kapsch [126]. Pro naˇse u´ˇcely postaˇc´ı ocitovat zde nˇekter´e u´ryvky z doprovodn´e tiskov´e zpr´avy NK´U z 13. 5. 2013 [124]: ”
Ministerstvo dopravy uzavˇrelo smluvn´ı ujedn´an´ı o zv´yˇsen´ı odmˇen pro gener´aln´ıho dodavatele, kter´e bylo nev´yhodn´e pro st´at. Gener´aln´ı dodavatel m´a podle nˇej n´arok na vyˇsˇs´ı odmˇenu za zv´yˇsenou u´spˇeˇsnost sluˇzeb, pokud je u´spˇeˇsnost pˇredepsan´ych m´ytn´ych transakc´ı za mˇes´ıc vyˇsˇs´ı neˇz 95 % vˇsech transakc´ı zaznamenan´ych m´ytn´ymi branami. Tuto podm´ınku gener´aln´ı dodavatel vˇzdy splnil a v letech 2007 aˇz 2011 mu tak ˇRSD zaplatilo odmˇenu 755,2 milionu korun. Sjednan´y zp˚usob odmˇenˇov´an´ı podle NK´U nezohlednil zabˇehnut´ı elektronick´eho m´ytn´eho do praxe ani dopady zv´yˇsen´ı sazeb m´ytn´eho na v´yˇsi odmˇeny gener´aln´ımu dodavateli. ´Uspˇeˇsnost dod´avan´ych sluˇzeb nav´ıc ovˇeˇroval nez´avisl´y znalec na n´aklady ˇRSD. Jeho pr´ace ve zm´ınˇen´em obdob´ı vyˇsla na dalˇs´ıch 113,5 milionu korun.
M´ytn´e je moˇzn´e platit bezhotovostnˇe platebn´ı nebo tankovac´ı kartou. Ministerstvo dopravy ve smlouvˇe o sluˇzb´ach v´yraznˇe podhodnotilo poˇcet vozidel, kter´a tuto sluˇzbu budou vyuˇz´ıvat. ˇ RSD tak gener´aln´ımu dodavateli za roky 2007 aˇz 2011 vyplatilo 499,5 milionu korun za poplatky za platbu kartou, kter´e nebyly zahrnuty ve smlouvˇe.
pˇred podpisem smlouvy, mohla podle policejn´ıho org´anu ˇCesk´e republice vzniknout ˇskoda ve v´yˇsi 1 mld. Kˇc.“ [119].
55
ˇ RSD si nechalo pro posouzen´ı tohoto poˇzadavku dodavatele vypracovat znaleck´e posudky, za kter´e zaplatilo dalˇs´ıch 810 tis´ıc korun. ˇ
RSD zaˇcalo zjiˇst ’ovat a vyu´ˇctov´avat unikl´e m´ytn´e s tˇr´ılet´ym zpoˇzdˇen´ım. V souvislosti s t´ım uzavˇrelo v roce 2009 smlouvu s advok´atn´ı kancel´aˇr´ı a spoleˇcnost´ı pro vym´ah´an´ı pohled´avek, jej´ıˇz souˇc´ast´ı byly nejen pr´avn´ı sluˇzby, ale i vytvoˇren´ı softwaru za t´emˇeˇr 40 milion˚u korun. Obdobnou agendu, jakou je vym´ah´an´ı unikl´eho m´ytn´eho, si pˇritom jin´e spr´avn´ı org´any zabezpeˇcuj´ı vlastn´ımi silami.
Advok´atn´ı kancel´aˇr a spoleˇcnost na vym´ah´an´ı pohled´avek si za pr˚ubˇeˇznˇe poskytovan´e sluˇzby vˇcetnˇe pr´avn´ıch u´ˇctovaly pauˇs´aln´ı odmˇenu 285 tis´ıc korun mˇes´ıˇcnˇe. Za pr´avn´ı sluˇzby na vyˇz´ada´n´ı pak u´ˇctovaly sazby od 2 500 do 3 500 korun za hodinu. Celkem jejich sluˇzby vyˇsly na 56,8 milionu korun. Vymohly pˇritom unikl´e m´ytn´e ve v´yˇsi 18,3 milionu korun. To znamen´a, ˇze z jedn´e koruny vyplacen´e za sluˇzby advok´atn´ı kancel´aˇre a spoleˇcnosti na vym´ah´an´ı pohled´avek byl v´ynos 32 hal´eˇr˚u.
Kontroloˇri zjistili, ˇze problematick´a je i evidence provozovatel˚u vozidel v reˇzimu placen´ı pˇredem. Ze 476 tis´ıc takov´ych provozovatel˚u byly u´pln´e a spr´avn´e u´daje jen u 33 tis´ıc, tedy u 7 procent. Neu´plnost evidence pˇritom znesnadnˇuje identifikaci dluˇzn´ık˚u. A pr´avˇe nemoˇznost dohledat dluˇzn´ıka byla pˇrev´aˇznˇe d˚uvodem k odepisov´an´ı unikl´eho m´ytn´eho ve v´yˇsi 311,6 milionu korun.“
Nikoli nezaj´ımav´a je zde informace o zm´ınˇen´e advoka´tn´ı kancela´ˇri, kterou je – advok´atn´ı kancel´aˇr exministra spravedlnosti Pavla Nˇemce. Jana Navra´tilov´a – spoleˇcnice ze zm´ınˇen´e advok´atn´ı kancel´aˇre Nˇemec, Bl´aha & Navra´tilova´ a sestra Pavla Nˇemce – na z´avˇery NK´ U konstatovala [127]: ”
Samotn´a kontroln´ı zpr´ava NK ´U o v´ybˇeru m´yta je podle naˇseho n´azoru zpracov´ana profesion´alnˇe a odbornˇe. V souˇcasn´e dobˇe je ale tvrzen´ı veden´ı NK´U, ˇze st´at musel za vymoˇzen´ı jedn´e koruny nezaplacen´eho m´ytn´eho zaplatit tˇri koruny, a tud´ıˇz je vym´ah´an´ı neefektivn´ı a pˇredraˇzen´e, hrubˇe zjednoduˇsen´e a zkreslen´e. Je to podobn´e, jako kdyby fotbalov´a asociace kritizovala hr´aˇce n´arodn´ıho t´ymu uˇz v pr˚ubˇehu prvn´ıho poloˇcasu za stavu 0:1 za to, jak neefektivnˇe hraj´ı, kolik st´ala jejich pˇr´ıprava, kopaˇcky a pˇredz´apasov´e soustˇredˇen´ı, aniˇz by brala v potaz kvalitu soupeˇre, maxim´aln´ı nasazen´ı hr´aˇc˚u a dalˇs´ı objektivn´ı faktory. V naˇsem pˇr´ıpadˇe je evidentn´ı, ˇze efektivita vym´ah´an´ı nedoplatk˚u na m´ytn´em v ˇcase nar˚ust´a.“
Argumentace, ˇze zpr´ava NK´U hodnot´ı pouze pr˚ubˇeˇzny´ stav cel´eho procesu, avˇsak nikoli jeho dynamiku, zaznˇel ostatnˇe rovnˇeˇz i od ˇreditele spoleˇcnosti Kapsch [126]. Mluvˇc´ı NK´ U vˇsak na takov´e n´amitky argumentovala [127]: ”
NK´U pˇrirozenˇe kontroluje jasnˇe vymezen´y ˇcasov´y u´sek. Na z´akladˇe z´ıskan´ych dat popisuje kontrolovan´y fenom´en. NK´U se nem˚uˇze pohybovat v rovinˇe spekulac´ı a dopoˇc´ıt´avat si, jak
56
bude syst´em celkovˇe efektivn´ı, pokud bude pracovat dalˇs´ı tˇri roky. Nikdo – ani NK´U, ani advok´atn´ı kancel´aˇr Nˇemec, Bl´aha & Navr´atilov´a – nem˚uˇze se stoprocentn´ı jistotou ˇr´ıct, jestli si syst´em napˇr´ıklad nevyˇz´ad´a dalˇs´ı investice. Proto se NK´U ˇr´ıd´ı a vˇzdy ˇr´ıdit bude tvrd´ymi daty z jasnˇe vymezen´eho kontrolovan´eho obdob´ı a na jejich z´akladˇe vypracov´av´a sv´e kontroln´ı z´avˇery.“
Pavel Nˇemec, mimo jin´e bl´ızky´ spolupracovn´ık doc. JUDr. Milana Kindla, CSc., a student z pr´avnick´e fakulty Z´apadoˇcesk´e univerzity v Plzni, p˚usobil v minulosti tak´e jako poradce premi´era Mirka Topol´anka. Byl to ostatnˇe tak´e Pavel Nˇemec, ktery´ byl oznaˇcen za ˇclena tzv. justiˇcn´ı mafie. Pavel Nˇemec je t´eˇz spoluautorem souˇcasn´e verze exekutorsk´eho z´akona (Nˇemcova kancel´aˇr r´ada vym´aha´ bagateln´ı pohled´avky). Sluˇzeb jeho advoka´tn´ı kancel´aˇre opakovanˇe vyuˇz´ıvaj´ı nejr˚uznˇejˇs´ı veˇrejn´e instituce (napˇr. Vˇseobecn´a zdravotn´ı pojiˇst ’ovna ˇ Cesk´e republiky, Hospod´aˇrsk´a komora ˇCesk´e republiky). Zakonˇceme tuto podkapitolu konstatov´an´ım, ˇze projekt elektronick´eho my´tn´eho ˇci zat´ım nerealizovany´ projekt elektronicky´ch vinˇet nepochybnˇe znamenal ˇci mˇel znamenat cenny´ zdroj finanˇcn´ıch i nefinanˇcn´ıch vy´hod nejr˚uznˇejˇs´ım osob´am. Nepochybujeme o tom, ˇze existuj´ı dalˇs´ı neveˇrejn´e informace o pozad´ı tohoto projektu a o roli vy´ˇse zm´ınˇeny´ch osob, mezi nimi i Miroslava Kalouska.
3.2 Kauza Hazard
V roce 2008 byl Miroslav Kalousek jiˇz zkuˇseny´m matadorem ˇcesk´e politick´e dˇzungle. Posud’te sami. V pˇredˇcasny´ch parlamentn´ıch volb´ach v roce 1998 byl zvolen do Poslaneck´e snˇemovny Parlamentu ˇCesk´e republiky za KDU-ˇCSL. Po sv´em opˇetovn´em zvolen´ı v roce 2002 se stal pˇredsedou Rozpoˇctov´eho vy´boru Poslaneck´e snˇemovny PˇCR (do roku 2005). Na sjezdu KDU-ˇCSL v roce 2003 v Ostravˇe byl zvolen pˇredsedou KDU-ˇCSL, tento post v roce 2005 na sjezdu v Plzni obh´ajil. Pˇredsedou KDU-ˇCSL byl do roku 2006. V lednu 2007 byl jmenova´n ministrem financ´ı ˇCesk´e republiky [129]. Ministerstvo financ´ı je pˇritom povaˇzova´no za jedno z nejd˚uleˇzitˇejˇs´ıch ministerstev ve st´atˇe. Mimo mnoho dalˇs´ıch a z´avaˇzny´ch d˚uvod˚u (napˇr. v jeho gesci je sestavova´n´ı st´atn´ıch rozpoˇct˚u) tak´e proto, ˇze pod Ministerstvo financ´ı spad´a napˇr. i cel´a nepˇrehledna´ a tajemn´a oblast s pˇriznany´m stamiliardovy´m roˇcn´ım obratem (a jistˇe s jeˇstˇe vˇetˇs´ım obratem nepˇriznany´m), jaky´m je hazard a kurzov´e s´azen´ı. Hazard vˇsude na svˇetˇe vˇzdy pˇredstavoval a st´ale pˇredstavuje odvˇetv´ı na pomez´ı leg´aln´ıho a ileg´aln´ıho ˇci mafi´ansk´eho svˇeta v prav´em smyslu toho slova s jeho syrovou a surovou podstatou tak, jak ji ˇcten´aˇr zn´a z nejr˚uznˇejˇs´ıch dokument´arn´ıch ˇci hrany´ch film˚u. S hazardem souvis´ı i navazuj´ıc´ı – jiˇz zcela ileg´aln´ı a o to vy´nosnˇejˇs´ı – aktivity, ktery´mi jsou drogy a prostituce. Pˇres hazard vˇsude na svˇetˇe docha´z´ı k pran´ı ˇspinavy´ch penˇez z trestn´e ˇcinnosti (napˇr. pr´avˇe z prodeje drog) a snadno se v nˇem tak´e ztrat´ı ˇcern´e financov´an´ı politicky´ch stran. V neposledn´ı ˇradˇe hazard pˇredstavuje ide´aln´ı n´astroj pro vytv´aˇren´ı z´avislosti, coˇz s sebou nese neblah´e n´asledky v podobˇe rozvratu rodin, naruˇsen´ı spoˇr´adanosti vy´chovy dˇet´ı a zvyˇsov´an´ı kriminality.
57
Tˇesnˇe pˇred v´anoˇcn´ımi sv´atky dne 17. 12. 2008 podepsal tehdejˇs´ı kˇrest ’anskodemokraticky´ ministr financ´ı Miroslav Kalousek u´ˇredn´ı rozhodnut´ı, ktery´m pˇetici ˇcesky´ch spoleˇcnost´ı povolil internetov´e kurzov´e s´azen´ı. Uˇcinil tak navzdory sv´e tehdejˇs´ı stranˇe KDU-ˇCSL i u´ˇredn´ık˚um a pr´avn´ık˚um, kteˇr´ı takovy´ postup oznaˇcili za nez´akonny´ (napˇr. [128], [6]). Podle Mlad´e fronty Dnes rozeslalo Ministerstvo financ´ı v ˇcase 11.24 e-mailem informaci, ˇze internetov´e kurzov´e s´azen´ı po nˇekolika letech odm´ıt´an´ı povolilo [128]. O dvˇe minuty pozdˇeji, v 11.26, uˇz ˇs´ef lobbistick´eho sdruˇzen´ı, zastupuj´ıc´ı provozovatele kurzovy´ch s´azek, svola´val novin´aˇre na setk´an´ı s pˇetic´ı ˇreditel˚u spoleˇcnost´ı s ˇcerstvy´m povolen´ım do praˇzsk´eho hotelu Hilton [128]. Salonek si sdruˇzen´ı zadalo uˇz 9. prosince [128]. M. Kalousek pˇritom dˇr´ıve prohlaˇsoval, ˇze internetov´e s´azen´ı bude v republice povoleno jen pˇres jeho mrtvolu [6], [8]. Podle n´azoru ˇrady odborn´ık˚u vyuˇzil ministr Kalousek pr´avn´ı ” kliˇcku“, pomoc´ı kter´e obeˇsel ˇca´st z´akona o loteri´ıch a internetov´e kurzov´e s´azen´ı povolil jako ” novou“ v z´akonˇe nepopsanou hru, kterou ministerstvo m˚uˇze za jisty´ch podm´ınek povolit. S takovy´m vy´kladem pr´ava a loterijn´ıho z´akona vˇsak ani vlastn´ı u´ˇredn´ıci (a nejen oni) na ministerstvu nesouhlasili [6]. Popiˇsme struˇcnˇe zaj´ımavou ” anab´azi“, kter´a pˇredcha´zela Kalouskovu rozhodnut´ı povolit internetov´e s´azen´ı. Zaˇcnˇeme vyj´adˇren´ım by´val´eho stranick´eho kolegy M. Kalouska a expˇredsedy KDU-ˇCSL Jiˇr´ıho ˇCunka4 z roku 2011 [131]: ”
Pan Dospiva mˇe navˇst´ıvil v l´etˇe 2008 a poˇz´adal mˇe, abychom spolupracovali na odstranˇen´ı nez´akonn´eho stavu, kdy v ˇCesk´e republice maj´ı firmy s ohledem na internetov´e s´azen´ı jin´e podm´ınky neˇz jin´e podobn´e firmy v jin´ych st´atech. Uvedl to tak, ˇze by r´ad, aby se ta diskriminace odstranila. ˇRekl jsem mu, ˇze pokud je tu nˇejak´a nez´akonnost nebo diskriminace, tak ˇze se na to pod´ıv´ame. A padlo tam i to, ˇze ty, kteˇr´ı odstranˇuj´ı nez´akonnosti, tak ty ˇze oni podporuj´ı. Zm´ınil pˇritom, ˇze jsou schopni podpoˇrit takov´e strany aˇz ˇc´astkou mezi osmi a deseti mili´ony korun. Na z´akladˇe t´eto sch˚uzky jsem se obr´atil na naˇceho tehdejˇs´ıho ministra financ´ı Miroslava Kalouska s dotazem, jestli tam je skuteˇcnˇe kolize v z´akonˇe. On si to nechal provˇeˇrit a ˇrekl, ˇze tam ˇz´adn´a kolize nen´ı, protoˇze z´akony, kter´e upravuj´ı hazard, jsou pouze v rukou jednotliv´ych st´at˚u a nepodl´ehaj´ı jednotn´ym z´akon˚um EU. Na z´akladˇe toho jsem zatelefonoval panu Dospivovi s t´ım, ˇze j´a ani KDU-ˇCSL hazard nepodporujeme a internetov´e s´azen´ı t´ımto tak´e nechceme rozˇs´ıˇrit. Takto jsem ho informoval. Kdyˇz jsem pak vidˇel, ˇze ministerstvo financ´ı se pˇripravuje k tomu povolen´ı, tak jsme uˇcinili usnesen´ı nejvyˇsˇs´ıho org´anu strany v dobˇe mezi sjezdy, coˇz byla celost´atn´ı konference, o tom, ˇze vyz´yv´ame ˇclena KDU-ˇCSL a ministra financ´ı Kalouska, aby takov´eto zmocnˇen´ı nepodepisoval, tedy ani nerozˇs´ıˇril tu moˇznost pro internetov´e s´azen´ı, nicm´enˇe on to pˇresto vˇsechno udˇelal. Jsem plnˇe k dispozici org´an˚um ˇcinn´ym v trestn´ım ˇr´ızen´ı. Policie se o to zaj´ım´a, uˇz jsem v t´eto vˇeci vypov´ıdal.“
4Jiˇr´ı ˇCunek byl v roce 2006 zvolen do Sen´atu Parlamentu ˇCesk´e republiky a na konci t´ehoˇz roku tak´e pˇredsedou KDU-ˇCSL, ktery´m byl aˇz do kvˇetna 2009. V roce 2007 se stal m´ıstopˇredsedou vl´ady a ministrem pro m´ıstn´ı rozvoj ve vl´adˇe Mirka Topol´anka. V listopadu 2007 byl v d˚usledku prob´ıhaj´ıc´ıho trestn´ıho ˇr´ızen´ı donucen na sv´e posty doˇcasnˇe rezignovat. Do u´ˇrad˚u se vr´atil v roce 2008, v lednu roku 2009 vˇsak na oba posty znovu rezignoval. Sen´atorem za KDU-ˇCSL se stal i ve volb´ach v roce 2012 s mand´atem do roku 2018 [130].
58
Poznamenejme, ˇze Marek Dospiva byl jiˇz v t´e dobˇe spolumajitelem investiˇcn´ı skupiny Penta, do jej´ıhoˇz majetkov´eho portfolia patˇrila s´azkov´a kancela´ˇr Fortuna. Ta se n´aslednˇe tak´e objevila mezi onou pˇetic´ı spoleˇcnost´ı, ktery´m M. Kalousek svy´m podpisem ” dal zelenou“ k provozova´n´ı internetov´eho kurzov´eho s´azen´ı. Miroslav Kalousek slova Jiˇr´ıho ˇCunka popˇrel a oznaˇcil je za ” bl´aboly“ [132]: ”
J´a jsem ˇz´adnou nab´ıdku od nikoho nedostal, jestli KDU-ˇCSL, to nev´ım. Stejnˇe tak nemohu za to, co bl´abol´ı pan ˇCunek.“
´ Udajnou sch˚uzku popˇrel rovnˇeˇz i Marek Dospiva [132]. Bud’ jak bud’, na pˇrelomu l´eta a podzimu 2008 dostaly vˇeci na Ministerstvu financ´ı rychly´ sp´ad. Jeden z u´ˇredn´ık˚u, ktery´ se tehdejˇs´ıch jedn´an´ı u´ˇcastnil, pozdˇeji vzpom´ınal [6]: ”
Ministr vznesl dotaz, zda by pˇr´ısluˇsn´a povolen´ı bylo moˇzn´e vydat jiˇz bˇehem dvou t´ydn˚u. Velmi n´as to pˇrekvapilo.“
Podle [6] to vˇsak tak rychle, jak si pˇra´l ministr Kalousek, neˇslo. Nejdˇr´ıve se totiˇz seˇsla pˇetiˇclenn´a ministersk´a komise pod veden´ım pr´avniˇcky Dany Z´ıchov´e, kter´a, jak je uvedeno v pˇr´ısluˇsn´em z´apise, doˇsla k jednoznaˇcn´emu z´avˇeru: Internetov´e s´azen´ı podle tehdy platn´e legislativy povolit nebylo moˇzn´e, protoˇze neodpov´ıdalo podm´ınk´am kladeny´m loterijn´ım z´akonem [6]. ˇClenov´e t´eto komise odm´ıtli, ˇze by s´azky uzav´ıran´e pˇres internet bylo moˇzno uznat v r´amci spr´avn´ıho ˇr´ızen´ı za zcela novou hazardn´ı hru, kterou, jak jiˇz bylo uvedeno vy´ˇse, ministerstvo za urˇcity´ch podm´ınek m˚uˇze povolit [6]. Komise tehdy prohl´asila, ˇze jde o klasick´e kurzov´e s´azky, pouze se uzav´ıraj´ı pˇres poˇc´ıtaˇce, pˇriˇcemˇz ” podstata je st´ale stejn´a“ [6]. Ke shodny´m z´avˇer˚um doˇsla komise i na dalˇs´ım jedn´an´ı 10. listopadu 2008. Tehdy doporuˇcila, aby se probl´em ˇreˇsil cestou novely loterijn´ıho z´akona [6]. Zaj´ımavy´ a patrnˇe z´asadn´ı v cel´e vˇeci byl postoj tehdejˇs´ıho legislativn´ıho odboru Ministerstva financ´ı. V poˇca´tku byl i tento odbor proti povolen´ı internetov´eho kurzov´eho s´azen´ı, avˇsak posl´eze – u´dajnˇe po ingerenci veden´ı ministerstva – sv˚uj postoj zmˇenil [6]. Skuteˇcnost, ˇze byl ministr financ´ı Kalousek (moˇzna´ prostˇrednictv´ım tˇret´ıch osob) vystaven lobbistick´emu tlaku mimo vy´ˇse uvedenou u´dajnou nab´ıdku, o kter´e hovoˇril Jiˇr´ı ˇCunek, lze povaˇzovat za prok´azanou. Mluvil o tom totiˇz s´am lobbista Marek Herman z Asociace provozovatel˚u kurzovy´ch s´azek, jej´ımiˇz ˇcleny byly ˇci jsou s´azkov´e kancela´ˇre Fortuna, Chance a Tipsport [6]. Herman mj. pˇriznal [6]: ”
Je pravda, ˇze na zaˇc´atku vˇsude ˇr´ıkal, ˇze to projde jen pˇres jeho mrtvolu, my jsme ho ale udolali sv´ymi argumenty. Mluvili jsme s u´ˇredn´ıky, ministrov´ymi poradci i jeho zn´am´ymi.“
Argumenty patrnˇe musely m´ıt velkou v´ahu, nebot ’ lobbista Herman vylouˇcil, ˇze by M. Kalousek mohl by´t korumpov´an [6]. K vylouˇcen´ı moˇznosti nechat se korumpovat se vˇsak v´aˇze nemil´a vˇec, kter´a se Miroslavu Kalouskovi stala v z´aˇr´ı 2009, tedy jen o nˇekolik mˇes´ıc˚u pozdˇeji. Jiˇz jsme tuto pˇr´ıhodu zm´ınili v u´vodu, nicm´enˇe ji zde pˇripomenˇme. Kalousk˚uv
59
dlouholety´ pˇr´ıtel a kolega Ladislav ˇSustr, ktery´ je v t´e dobˇe poslancem a pˇr´ıznivcem tehdy – bez voleb legitimizovan´e – nov´e strany TOP 09, pˇrij´ıma´ faleˇsnou nab´ıdku od novina´ˇre: milion korun pro stranu TOP 09 za zmˇenu loterijn´ıho z´akona. Pˇritom pron´aˇs´ı [9]: ”
Mus´ım ˇr´ıct Mirkovi Kalouskovi, ˇze jste n´am pomohl, aby mˇel pocit, ˇze je povinovanej nˇejak reagovat, ˇze jo?“
Sekret´aˇr strany TOP 09 pˇritom pˇri dotazu novina´ˇre na to, kdo ve stranˇe m´a na starosti sponzory a hazard, pouk´azal pr´avˇe na poslance Ladislava ˇSustra, ktery´ vˇsak v t´e dobˇe nen´ı ani ˇclenem TOP 09, ny´brˇz jen pˇr´ıznivcem. Miroslav Kalousek, se ktery´m se zn´a dvacet let, v nˇej mˇel pˇritom podle vlastn´ıch slov naprostou d˚uvˇeru a t´emˇeˇr s kˇrest ’anskou pokorou vysvˇetloval jeho pochyben´ı [9]: ”
Lidsky je to hroznˇe tˇeˇzk´e, kdyˇz se dopust´ı selh´an´ı nˇekdo, koho m´ate r´ad. To jeˇstˇe neznamen´a, ˇze jste ho pˇrestal m´ıt r´ad. J´a jsem mu dvacet let, co ho zn´am, vˇeˇril a nemˇel jsem sebemenˇs´ı d˚uvod vˇeˇrit, ˇze by tohle udˇelal. Pro mˇe to byl ˇsok. Kdyˇz jsem se o tom v p´atek veˇcer dozvˇedˇel z upout´avek na iDNES.cz, pˇrijel jsem si o p˚ulnoci k v´am do redakce pro ˇcerstv´y v´ytisk novin a zaˇcali jsme to ˇreˇsit jeˇstˇe v noci. Jedin´e, co jsem mohl udˇelat, je, ˇze jsem v n´asleduj´ıc´ıch hodin´ach udˇelal kroky, aby uˇz nikdy nemohl b´yt ˇz´adn´y d˚uvod k ned˚uvˇeˇre.“
Na dotaz novina´ˇre, zda opravdu Ladislav ˇSustr nekonzultoval pˇrijet´ı faleˇsn´eho milionu korun s Miroslaem Kalouskem, odpovˇedˇel M. Kalousek pokornˇe [9]: ”
Ne, na m´e ˇcestn´e slovo, samozˇrejmˇe nev´ım, jak to prok´azat. To, ˇze zm´ınil m´e jm´eno, mˇe upˇr´ımnˇe ˇreˇceno mrz´ı nejv´ıc. Pro mˇe by, tak jako pro kaˇzd´eho politika, nebyla pˇrekvapiv´a informace, ˇze nˇekdo chod´ı po Praze a bez m´eho vˇedom´ı prod´av´a m´e jm´eno. To je v lobbistick´ych salonech bˇeˇzn´a praxe. Ale ˇze to udˇel´a ˇclovˇek, se kter´ym m´am bl´ızk´y pˇr´atelsk´y vztah, to pro mˇe samozˇrejmˇe nen´ı ˇz´adn´a pˇr´ıjemn´a informace.“
Vrat ’me se vˇsak zpˇet do konce roku 2008 a k podpisu u´ˇredn´ıho rozhodnut´ı, ktery´m tehdejˇs´ı ministr financ´ı Miroslav Kalousek (v t´e dobˇe jeˇstˇe ˇclen KDU-ˇCSL) povolil pˇetici ˇcesky´ch spoleˇcnost´ı internetov´e kurzov´e s´azen´ı. A vrat ’me se pˇr´ımo k aktu podpisu tohoto rozhodnut´ı dne 17. 12. 2008. Nedlouho pˇred t´ımto datem pˇritom schv´alila celost´atn´ı konference KDU-ˇCSL usnesen´ı, ˇze nesouhlas´ı s povolen´ım internetov´eho s´azen´ı. Je-li pravda to, jak ud´alosti vyl´ıˇcil nˇekdejˇs´ı m´ıstopˇredseda KDU-ˇCSL David Macek, m´a Miroslav Kalousek vy´razny´ smysl pro dramatickou pointu spojenou se sladky´m vy´smˇechem [132]: ”
Bylo to u´ter´y, zasedal n´aˇs poslaneck´y klub a uprostˇred jedn´an´ı pˇrinesli Mirkovi Kalouskovi velk´y ˇstos pap´ır˚u. On si to teatr´alnˇe a s gustem postavil pˇred sebe, pˇreruˇsil jedn´an´ı, uk´azal na ty materi´aly a ˇrekl: ,Pane Macku, to je to internetov´e s´azen´ı.‘ A zaˇcal to pˇred n´ami podepisovat. Byl to naprost´y v´ysmˇech vˇsem ˇclen˚um celost´atn´ı konference.“
60
Poznamenejme, ˇze ofici´aln´ım d˚uvodem povolen´ı internetov´eho kurzov´eho s´azen´ı bylo poskytnut´ı rovny´ch pˇr´ıleˇzitost´ı ˇcesky´m s´azkovy´m kancela´ˇr´ım v porovna´n´ı se zahraniˇcn´ımi spoleˇcnostmi ve vztahu k s´azej´ıc´ım. Chtˇel-li totiˇz ˇcesky´ obˇcan dˇr´ıve s´azet na kurzy skrze internet, musel tak ˇcinit prostˇrednictv´ım zahraniˇcn´ıch internetovy´ch s´azkovy´ch kancela´ˇr´ı. Svy´mi d˚uvody si byl Miroslav Kalousek natolik jisty´, ˇze nev´ahal na otevˇreny´ dopis tehdejˇs´ıho spolustran´ıka a kolegy z vl´ady Cyrila Svobody5 odpovˇedˇet takto [133]: ”
Ty, kteˇr´ı pod pl´aˇst´ıkem mor´alky bojuj´ı za firmy s´ıdl´ıc´ı v danˇov´ych r´aj´ıch, nelze br´at v´aˇznˇe.“
Oznaˇcit veˇrejnˇe ˇclena vl´ady ˇCesk´e republiky a sv´eho kolegu za nehodna v´aˇznosti mus´ı m´ıt skuteˇcnˇe z´avaˇzn´e pˇr´ıˇciny. V z´aˇr´ı 2009 M. Kalousek vysvˇetlil ofici´aln´ı d˚uvody pro sv´e jedn´an´ı takto [9]: ”
Tady se straˇsn´ym zp˚usobem rozmohlo internetov´e s´azen´ı a jedin´y, kdo k nˇemu nemˇel pˇr´ıstup, byly ˇcesk´e firmy. Lid´e s´azeli na internetu, aˇz se hory zelenaly, ale v´yluˇcnˇe u firem licencovan´ych v zahraniˇc´ı. Takˇze z toho nemˇel ˇcesk´y rozpoˇcet ani korunu. V okamˇziku, kdy jsme to povolili i ˇcesk´ym firm´am, na internetu lid´e s´az´ı u´plnˇe stejnˇe jako dˇr´ıv, akor´at v´yznamn´a ˇc´ast z toho kol´aˇce je pros´azen´a u ˇcesk´ych firem, kter´e tu plat´ı danˇe.“ ”
J´a jsem to dlouho odm´ıtal prostˇe proto, ˇze jsem konzervativec a koneckonc˚u jsem byl ˇclenem KDU-ˇCSL a ctil jsem jej´ı n´azor. Nicm´enˇe objem prostˇredk˚u, kter´e tekly do zahraniˇc´ı bez ˇsance, aby z toho ˇsla koruna do st´atn´ıho rozpoˇctu, rostl tak, ˇze mi to pˇriˇslo stupidn´ı. Tak jsme udˇelali anal´yzu a povolili to.“
A na konci roku 2011 dokonce pˇreˇsel do protiu´toku v˚uˇci svy´m oponent˚um [6]: ”
My jsme zpracov´avali studii, zda je moˇzn´e v internetov´em s´azen´ı zahraniˇcn´ım firm´am zabr´anit. Vyˇslo z n´ı, ˇze to nelze. Proto n´am pˇriˇslo diskriminaˇcn´ı, ˇze to dom´ac´ı firmy dˇelat nemohou. Tady ˇslo o rovn´e podm´ınky pro vˇsechny. Jsem hluboce pˇresvˇedˇcen, ˇze pr´avˇe oponenti, kteˇr´ı n´as tak tvrdˇe kritizovali, byli od zahraniˇcn´ıch spoleˇcnost´ı motivov´ani.“
V t´eto u´vaze se ale M. Kalousek neopatrnˇe pˇriznal k z´avaˇzn´e skuteˇcnosti. Z jeho slov plyne, ˇze bylo moˇzn´e zkorumpovat mj. vˇsechny jeho stranick´e kolegy z KDU-ˇCSL (a nejen je) vˇcetnˇe ˇclen˚u vl´ady ˇCesk´e republiky, a to od zahraniˇcn´ıch s´azkovy´ch spoleˇcnost´ı. To ovˇsem znamen´a, ˇze bylo moˇzn´e zkorumpovat i jeho samotn´eho – tentokr´ate od ˇcesky´ch s´azkovy´ch spoleˇcnost´ı. A nav´ıc mnohem snadnˇeji, nebot ’ pˇrece jen ˇceska´ s´azkov´a spoleˇcnost se vyzn´a v dˇzungli ˇcesk´e reality l´epe, neˇz se v n´ı vyzn´a zahraniˇcn´ı a jeden ˇclovˇek se korumpuje mnohem snadnˇeji, neˇz se korumpuje arm´ada lid´ı. Tento jednoduchy´ d˚usledek Kalouskova
5Cyril Svoboda zast´aval od 9. 1. 2007 do 23. 1. 2009 post ministra bez portfeje a pˇredsedy Legislativn´ı rady vl´ady ˇCesk´e republiky [134].
61
pˇrizna´n´ı lze podpoˇrit i z opaˇcn´e strany: jestliˇze zahraniˇcn´ı spoleˇcnosti napadlo korumpovat stranick´e funkcion´aˇre KDU-ˇCSL vˇcetnˇe ˇclena vl´ady (a podle Kalouska tyto spoleˇcnosti dokonce sv˚uj n´apad tak´e uskuteˇcnily), pak je t´emˇeˇr vylouˇcen´e, aby tot´eˇz nenapadlo tak´e ˇcesk´e s´azkov´e spoleˇcnosti. Mimoto, vyj´adˇren´ı M. Kalouska z roku 2011 pop´ıra´ vyj´adˇren´ı M. Kalouska ze z´aˇr´ı 2009. Tehdy v rozhovoru ohlednˇe internetov´eho s´azen´ı na dotaz, zda se na nˇeho obracej´ı lobbist´e s nab´ıdkami ” nˇeco za nˇeco“, odpovˇedˇel kategoricky [9]: ”
Ne, ne, to si v˚ubec neum´ım pˇredstavit.“
Neumˇet si pˇredstavit to, k ˇcemu posl´eze v pˇr´ıpadˇe cel´e ”
arm´ady“ jeho oponent˚u, podle jeho vlastn´ıch slov, doˇslo, je tˇeˇzko vysvˇetliteln´e... Je to tˇeˇzko vysvˇetliteln´e o to v´ıce i s ohledem na nemilou pˇr´ıhodu, kter´a se ty´kala ” milionu za loterijn´ı z´akon“. Tu jsme zm´ınili vy´ˇse a figuruje v n´ı pˇr´ımo Kalouskovo jm´eno. Shrnuto, z pouh´eho pˇrehl´ednut´ı vlastn´ıch vyj´adˇren´ı Miroslava Kalouska a lid´ı z jeho okol´ı lze vyj´adˇrit z´avaˇzn´e pochyby stran ofici´aln´ıho zd˚uvodnˇen´ı povolit internetov´e kurzov´e s´azen´ı. Na druh´e stranˇe je tˇreba pˇriznat, ˇze Kalouskovo zd˚uvodnˇen´ı, proˇc povolil internetov´e s´azen´ı, obsahuje racion´aln´ı z´aklad – nam´ısto toho, aby na hazardu vydˇela´valy jenom zahraniˇcn´ı s´azkov´e spoleˇcnosti, umoˇznit vydˇela´vat na hazardu tak´e dom´ac´ım s´azkovy´m spoleˇcnostem. T´ım p´adem z´ıskat ˇc´ast jejich zisk˚u zpˇet do st´atn´ıho rozpoˇctu. Oprost´ıme-li se od negativn´ıch soci´aln´ıch jev˚u spojeny´ch s hazardem (vizte u´vod t´eto podkapitoly), lze tuto u´vahu z obchodn´ıho hlediska pˇrijmout jako opr´avnˇenou. Miroslav Kalousek prostˇe chtˇel, aby ˇcesky´ st´at, resp. ˇcesky´ obˇcan, ze zisk˚u z hazardu na internetu tak´e nˇeco dostal. Bojoval prostˇe za z´ajmy st´atu. Budiˇz. Miroslav Kalousek bojoval za z´ajmy st´atu stran hazardu dokonce tak urputnˇe, ˇze v n´asleduj´ıc´ıch letech dˇelal vˇse pro to, aby se pˇr´ıjmy z hazardu soukromy´ch spoleˇcnost´ı ˇr´adnˇe nedanily... Dlouh´a l´eta vˇsechny spoleˇcnosti, provozuj´ıc´ı nejr˚uznˇejˇs´ı druhy hazardu dle z´akona o loteri´ıch a jiny´ch podobny´ch hr´ach, neplatily ze svy´ch mnohamiliardovy´ch pˇr´ıjm˚uˇr´adn´e danˇe. Tak napˇr´ıklad od 1. 1. 1999 vstoupil v u´ˇcinnost z´akon, d´ıky nˇemuˇz byly tyto spoleˇcnosti osvobozeny od danˇe z pˇr´ıjmu pr´avnicky´ch osob [135]. Tento stav pˇritom trval aˇz do roku 2011. V pr˚ubˇehu let tyto spoleˇcnosti odv´adˇely pouze odvody na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely, m´ıstn´ı poplatky, spr´avn´ı poplatky a n´aklady na st´atn´ı dozor [135]. Odvody na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely byly z´akonem rozdˇeleny do pˇeti kategori´ı a jejich vy´ˇse byla stanovena od 6 do 20 procent dle vy´ˇse z´akonem definovan´eho ” vy´tˇeˇzku“ z hazardu6. Bylo na rozhodnut´ı spoleˇcnost´ı provozuj´ıc´ıch hazard, na jak´e u´ˇcely odvedou z´akonem danou vy´ˇsi sv´eho ” vy´tˇeˇzku“. Ty tak rozdˇelovaly svoje pen´ıze r˚uzny´m nadac´ım, sdruˇzen´ım, sportovn´ım klub˚um apod. Dle ofici´aln´ıch u´daj˚u Ministerstva financ´ı se pˇritom kaˇzdoroˇcnˇe nejv´ıce odv´adˇelo sportovn´ım asociac´ım – kolem 50 aˇz 60 procent vˇsech odvod˚u na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e
6V roce 2011 evidovalo Ministerstvo financ´ı 122 provozovatel˚u loteri´ı a jiny´ch podobny´ch her, pˇriˇcemˇz pˇribliˇznˇe 88 % z celkov´eho poˇctu provozovatel˚u odv´adˇelo z´akonn´e odvody na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely ve vy´ˇsi do 10 %. Celkem byla odvedena dle sazby do 10 % necel´a miliarda korun (pˇresnˇeji ˇc´astka 992 519 958,– Kˇc), coˇz pˇredstavuje skoro 31 % z veˇskery´ch odvod˚u na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely, kter´e byly vybr´any v roce 2011 [135].
62
u´ˇcely7 [135]. Souˇcet zbyly´ch odvod˚u za m´ıstn´ı poplatky, spr´avn´ı poplatky a na st´atn´ı dozor tvoˇrily kaˇzdoroˇcnˇe zhruba stejnou vy´ˇsi, jakou tvoˇrily vy´ˇse zm´ınˇen´e odvody na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely (ty se mezi lety 2004 aˇz 2007 pohybovaly kolem hodnoty 2,3 miliard korun roˇcnˇe, mezi lety 2008 aˇz 2011 pak kolem 3,5 miliard korun roˇcnˇe. Pˇr´ıjmy ze hry, tedy rozd´ıly mezi vsazeny´mi a vyplaceny´mi ˇca´stkami, se v tˇechto letech pohybovaly pr˚umˇernˇe kolem 27 miliard korun roˇcnˇe [135]). Kritici tohoto syst´emu opr´avnˇenˇe upozornˇovali, ˇze spoleˇcnosti provozuj´ıc´ı hazard dˇelily svoji ˇcinnost mezi menˇs´ı organizaˇcn´ı jednotky tak, aby se dostaly do kategorie s niˇzˇs´ım procentem povinny´ch odvod˚u na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely (t´ım bylo moˇzn´e celou hazardn´ı spoleˇcnost dostat z kategorie s povinnost´ı odv´est 20 procent sv´eho vy´tˇeˇzku do nˇekolika kategori´ı s povinnost´ı odv´est pouze napˇr. 10 procent sv´eho vy´tˇeˇzku). Nav´ıc bylo opakovanˇe poukazov´ano na to, ˇze povinn´e odvody na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely konˇcily zaˇcast´e u spˇra´teleny´ch instituc´ı ˇci veˇrejnˇe prospˇeˇsny´ch organizac´ı, kter´e ve skuteˇcnosti byly provozov´any a ovl´ada´ny samotny´mi hazardn´ımi spoleˇcnostmi. Kde skuteˇcnˇe tyto povinn´e odvody konˇcily a k ˇcemu skuteˇcnˇe slouˇzily, nikdo poˇra´dnˇe nekontroloval. Pokud nˇejaky´ zloˇcinec potˇreboval ” vyprat“ (tedy zlegalizovat) napˇr. deset milion˚u korun, nebylo podle policist˚u nic jednoduˇsˇs´ıho, neˇz zaplatit majiteli herny dvacet procent z t´eto sumy, za coˇz od majitele zloˇcinec dostal zpˇet potvrzen´ı s datem starˇs´ım tˇr´ı mˇes´ıc˚u, ˇze vyhr´al osm milion˚u korun. ´Udaje o vy´hr´ach a prohr´ach musely herny podle z´akona uchova´vat pouh´e tˇri mˇes´ıce [137]. Jak bylo upozornˇeno v ˇcl´anku Mlad´e fronty Dnes z roku 2009, objevilo se dokonce jm´eno dlouholet´eho zamˇestnance Ministerstva financ´ı Michala Morawsk´eho, ktery´ mˇel ze sv´e pozice na starosti hazard u n´as, ve zpr´avˇe Bezpeˇcnostn´ı informaˇcn´ı sluˇzby [138]. Zpr´ava pˇritom poukazuje na propojen´ı st´atn´ıch u´ˇredn´ık˚u na loterijn´ı spoleˇcnosti [138]. Mimoto, by´valy´ policista Vojtˇech Mujgoˇs, ktery´ se pomˇery v loterijn´ım odboru Ministerstva financ´ı zaby´val, uvedl [138]: ”
Byla tam zvl´aˇstn´ı prov´azanost u´ˇredn´ık˚u na soukrom´e firmy.“
Kdyˇz napˇr´ıklad Mujgoˇs poslal na Ministerstvo financ´ı ot´azky ohlednˇe sv´ehoˇsetˇren´ı, dostaly se okamˇzitˇe do rukou Aleˇse Huˇsa´ka – tehdy ˇreditele spoleˇcnosti Sazka. A kdyˇz chtˇel po tehdejˇs´ım ministru financ´ı Miroslavu Kalouskovi vyˇsetˇrit, co to m´a znamenat, nestalo se nic [138]. To,ˇze popsany´ syst´em mˇel pˇrinejmenˇs´ım korupˇcn´ı a souˇcasnˇe velky´ mocensky´ potenci´al, ostatnˇe pˇriznal i Miroslav Kalousek [139]: ”
Moˇznost firem urˇcovat, kam p˚ujde v´ytˇeˇzek na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely, samozˇrejmˇe d´av´a velk´y mocensk´y potenci´al, kter´y jinak patˇr´ı do rukou Snˇemovny, a ne soukrom´ych firem.“
7Pro zaj´ımavost poznamenejme, ˇze Miroslav Kalousek je v´aˇsnivy´m tenistou, ktery´ v dobˇe ministrov´an´ı i tˇrikr´at do ty´dne (v pondˇel´ı, ve stˇredu nebo ve ˇctvtek) brzo r´ano hraje na praˇzsk´e ˇStvanici hodinu tenis se ˇs´efem ˇCesk´eho tenisov´eho svazu Ivem Kaderkou. M. Kalousek k tomu dod´av´a: ” Hr´avali jsme spolu uˇz jako kluci, to jsem to dˇelal z´avodnˇe,“ vzpom´ınal v roce 2011 [136]. Kalouskovo zap´alen´ı pro tenis bylo moˇzn´e tak´e spatˇrit bˇehem Davisova poh´aru v roce 2012, kdy bezprostˇrednˇe za z´akladn´ı ˇc´arou v´aˇsnivˇe fandil – spolu s davem mj. plny´m lobbist˚u, kmotˇr´ıˇck˚u a kmotr˚u – ˇcesk´emu ty´mu.
63
Ostatnˇe o tom, jak´a je skuteˇcn´a praxe pˇri ”
podpoˇre“ veˇrejnˇe prospˇeˇsny´ch u´ˇcel˚u ze strany spoleˇcnost´ı provozuj´ıc´ıch hazard, velmi barvitˇe, plasticky a s detailn´ı znalost´ı vˇeci pouˇcil ministr Kalousek dokonce poslance na konci roku 2011 [148]: ”
V okamˇziku, kdy ˇs´ef loterijn´ı spoleˇcnosti rozhodne, kam to d´a, nebo ned´a, tak rozhoduje kromˇe jin´eho, kromˇe toho, ˇze to mus´ı odv´est, rozhoduje o sv´em prospˇechu a rozhoduje o sv´e reklamˇe. A ted’ si tady m˚uˇzeme vyjmenovat des´ıtky pˇr´ıklad˚u od okamˇziku, kdy se obr´at´ı na ˇspiˇckov´y klub a ˇrekne ,j´a v´am d´am pˇet milion˚u, ale chci 2,5 zp´atky takov´ymi a takov´ymi zp˚usoby‘, coˇz prostˇe prob´ıh´a a neˇr´ıkejme si ˇze ne. Starosta to udˇelat nem˚uˇze, v u´ˇcetnictv´ı obce by to vypadalo hloupˇe. Zat´ımco v u´ˇcetnictv´ı komplikovan´eho ˇspiˇckov´eho sportovn´ıho odd´ılu se to udˇelat d´a aˇz po pomˇernˇe primitivn´ı zp˚usoby, kdy se obr´at´ı ˇs´ef loterijn´ı spoleˇcnosti na pomˇernˇe mal´y odd´ıl a ˇrekne: ,J´a v´am d´am 250 tis´ıc na zimn´ı soustˇredˇen´ı, ovˇsem bude to u´ˇcelov´e, a vy si to zimn´ı soustˇredˇen´ı poˇr´ıd´ıte tady v tom m´em rekreaˇcn´ım zaˇr´ızen´ı, kde v zimˇe j´a nem´am pasanty.‘ Ten odd´ıl to vezme, byl by hloup´y, kdyby to nevzal. Je r´ad, ˇze m´a soustˇredˇen´ı. Ale z povinn´ych odvod˚u si tak ten ˇs´ef loterijn´ı spoleˇcnosti hrad´ı sv´e vlastn´ı ekonomick´e z´ajmy. A takov´ych pˇr´ıklad˚u je pades´at! A j´a v´am garantuji, ˇze pokud d´av´ate ted’ proti sobˇe 2,2 miliardy t´ımto zp˚usobem vynakl´adan´ych prostˇredk˚u pˇredevˇs´ım ve vlastn´ı prospˇech tˇech, kteˇr´ı je d´avaj´ı, a 800 milion˚u v r´amci pomˇernˇe pˇr´ısn´ych pravidel Ministerstva ˇskolstv´ı, tak ˇze tˇech 800 milion˚u m´a podstatnˇe vyˇsˇs´ı efektivitu neˇz ty 2,2 miliardy. Takˇze nebav´ıme se jenom o objemu, bav´ıme se o efektivitˇe.“
Nepochybnˇe vˇsak Miroslav Kalousek v tomto kratiˇck´em objasnˇen´ı reality neˇrekl zdaleko vˇse, co v´ı o tom, jak vˇeci kolem hazardu funguj´ı. A nepochybnˇe mu tyto skuteˇcnosti – pˇri jeho intelektua´ln´ıch schopnostech – byly zn´amy jiˇz d´avno pˇred rokem 2011. Dalo by se tedy pˇredpokl´adat, ˇze z pozice ministra financ´ı uˇcin´ı kroky, kter´e budou v souladu s jeho veˇrejnˇe deklarovany´mi proklamacemi. Shrnˇme si kr´atce, jak´e kroky ministr Kalousek ve vztahu k hazardu podle ˇcla´nku z roku 2009 do t´e doby ˇcinil [137]: ”
Vˇeˇstit tˇeˇzk´e ˇcasy pro hazard v zemi, kde jenom samotn´e centrum hlavn´ıho mˇesta host´ı v´ıce kasin neˇz cel´e Nˇemecko, je moˇzn´a pˇr´ıliˇs velk´y optimismus. Nav´ıc je zaˇc´atek nov´eho roku a to se tady nˇejak´a debata o nutnosti pˇriˇskrtit zdejˇs´ı hr´aˇcskou v´aˇsenˇ zved´a pravidelnˇe uˇz p´ar let. Na sklonku roku 2006 ji vyvolal sen´ator Josef Novotn´y. Pˇriˇsel s revoluˇcn´ı novelou z´akona, kter´a hazard prudce omezovala. Pˇri hlasov´an´ı v Sen´atu neuspˇel, ale cel´y ten boj pˇrinutil ministra financ´ı Miroslava Kalouska ke slibu, ˇze jeho u´ˇrad vypracuje z´akon, kter´y uk´aˇze stopku vˇsem mafi´an˚um a podvodn´ık˚um. Pak to byla trochu fraˇska. Ministerstvo pracovalo rok na novele, kterou pak pˇred V´anocemi 2007 vl´ada smetla ze stolu jako ,naprosto nevhodnou a zastaralou‘. Kalousek znovu sl´ıbil, ˇze do roka pˇredloˇz´ı nov´y z´akon. K debatˇe o nˇem pˇrizval politiky, majitele heren, ˇs´efy velk´ych s´azkov´ych podnik˚u. Po roce – ted’ pˇred V´anocemi – ohl´asil Kalousek, ˇze pr´ace m´a skluz, a vyˇz´adal si od vl´ady dalˇs´ı rok. A pak se vydal na cestu dalˇs´ıho povolov´an´ı hazardu. Pustil na internet dosud zak´azan´e kurzov´e s´azky s vysvˇetlen´ım, ˇze ˇCeˇsi stejnˇe na internetu s´azej´ı, ale na zahraniˇcn´ıch serverech. Jeho krok vˇsak vyvolal sluˇsnou bouˇri. Ozvali se znovu sen´atoˇri – uˇz bez Novotn´eho, kter´y sv´e kˇreslo pˇri
64
podzimn´ıch volb´ach neobh´ajil. ,Ministerstvo financ´ı nepln´ı sliby,‘ tvrd´ı sen´atoˇri a rozhodli se opr´aˇsit, vylepˇsit a projednat kdysi zam´ıtnutou Novotn´eho novelu. Uˇz nejde o skupinku kolem jednoho nadˇsence, ale o dvac´ıtku sen´ator˚u ze vˇsech stran, kteˇr´ı by mohli m´ıt re´alnou ˇsanci zmˇeny protlaˇcit. Tento struˇcn´y, neu´pln´y popis posledn´ıch ud´alost´ı kolem kontroly hazardu posiluje jedno jiˇz dlouho existuj´ıc´ı podezˇren´ı – a sice, ˇze velk´e zmˇeny v tuzemsk´e praxi ,hazardn´ıho r´aje‘ si tu skoro nikdo nepˇreje. A protoˇze st´avaj´ıc´ı pravidla jdou na ruku mafi´ım a praˇck´am penˇez, k jejichˇz podpoˇre se nelze veˇrejnˇe hl´asit, tv´aˇr´ı se zainteresovan´ı, ˇze na zmˇenˇe pracuj´ı, ale ˇze revoluci v kontrole hazardu br´an´ı jak´asi nemoˇznost politick´e a odborn´e dohody. Ot´azka je, co se za tˇemi vyt´aˇckami skr´yv´a. Nab´ızej´ı se dvˇe odpovˇedi – korupce nebo diletantstv´ı.“
V tom sam´em duchu ”
kontroly nad hazardem“ vˇsak Miroslav Kalousek pokraˇcoval i po roce 2009. Veˇrejny´ tlak vˇsak s´ılil, a proto bylo pˇrece jen tˇreba nˇeco pˇredloˇzit za u´ˇcelem ” uspokojen´ı davu“. Dne 9. u´nora 2011 pˇredstupuje ministr financ´ı Miroslav Kalousek pˇred tehdejˇs´ı poslance a pˇredkla´d´a vl´adn´ı n´avrh novely loterijn´ıho z´akona. Ten vˇsak obsahuje jenom drobn´e u´pravy, st´ale vˇsak ponecha´v´a volnost spoleˇcnostem provozuj´ıc´ım hazard rozhodovat komu a na jak´e u´ˇcely odvedou ˇca´st svy´ch vy´tˇeˇzk˚u ze hry a neobsahuje ani n´avrh na ˇra´dn´e zdanˇen´ı jejich pˇr´ıjm˚u. To slibuje ministr Kalousek zav´est aˇz v jin´em z´akonˇe, ktery´ pry´ pˇredloˇz´ı do p˚ul roku, a dokonce pros´ı poslance, aby uveden´e poˇzadavky do pr´avˇe projedn´avan´e – v podstatˇe kosmetick´e – novely nenavrhovali [140]: ”
R´ad bych v r´amci tohoto pˇredloˇzen´ı vyj´adˇril sv˚uj n´azor na to ˇze opravdu – pˇred nov´ym loterijn´ım z´akonem a pˇred dan´ı z pˇr´ıjm˚u – skuteˇcnˇe nejde o nic jin´eho neˇz o d´ılˇc´ı novelu a o moˇznost, aby obce a mˇesta na sv´em u´zem´ı, co se t´yk´a provozov´an´ı s´azkov´ych her, tahaly za delˇs´ı konec provazu. Mysl´ım si, ˇze to je z´amˇer vˇsech tˇr´ı pˇredkladatel˚u. Proto se domn´ıv´am, ˇze efektivn´ı postup by byl takov´y, kdyby vˇsechny tˇri pˇredlohy, kter´e ted’ diskutujeme ve spoleˇcn´e rozpravˇe, postoupily do druh´eho ˇcten´ı. Jsem pˇripraven b´yt velmi flexibiln´ı k jednotliv´ym pozmˇenˇovac´ım n´avrh˚um. Znovu opakuji, ta z´asadn´ı a jedin´a priorita t´eto novely jsou vyˇsˇs´ı pravomoci obc´ı. Budete-li si pˇr´at vˇetˇsinovˇe sjednotit odvody, budete-li si pˇr´at jinak upravit nebo vyndat z n´avrhu karetn´ı hry, jsem pˇripraven to naprosto respektovat.
M´am jedinou prosbu, a sice prosbu, abychom se v r´amci loterijn´ıho z´akona nepokouˇseli novelizovat z´akon o dani z pˇr´ıjm˚u ˇci zav´adˇet novou loterijn´ı danˇ. (Pobaven´ı v ˇrad´ach ˇ CSSD.) J´a pˇredloˇz´ım jeˇstˇe v prvn´ı polovinˇe roku, tedy vl´adˇe na jaˇre, a vl´ada jeˇstˇe v prvn´ı polovinˇe roku pˇredloˇz´ı Poslaneck´e snˇemovnˇe nov´y z´akon o dani z pˇr´ıjm˚u, kter´y, budete-li pak s t´ım souhlasit, uˇcin´ı ze st´avaj´ıc´ıch loterijn´ıch spoleˇcnost´ı ˇr´adn´e danˇov´e subjekty. Zruˇs´ıme osvobozen´ı z onˇech odvod˚u, stanou se danˇov´ymi subjekty, kter´e budou ˇr´adnˇe plnit danˇ z pˇr´ıjm˚u a vedle t´eto danˇe z pˇr´ıjm˚u jeˇstˇe nav´ıc budou platit speci´aln´ı loterijn´ı danˇ, coˇz je naprosto bˇeˇzn´y modern´ı zp˚usob zdanˇov´an´ı tˇechto subjekt˚u v cel´em civilizovan´em svˇetˇe. Ale ˇreˇsme to pros´ım v r´amci z´akona o dani z pˇr´ıjm˚u, nikoliv v loterijn´ım z´akonˇe. To je moje jedin´a prosba. Dˇekuji.“
65
Tento vl´adn´ı n´avrh byl poslanci schva´len v prvn´ım ˇcten´ı (samotny´ Miroslav Kalousek se pˇri nˇem zdrˇzel hlasov´an´ı podobnˇe, jako napˇr. Jarom´ır Dr´abek ˇci Karel Schwarzenberg [141]) a posl´an k projedn´an´ı do rozpoˇctov´eho vy´boru. O to v´ıce pˇrekvap´ı, ˇze nedlouho pot´e, co ministr financ´ı takto prosil poslance o zdrˇzenlivost, pˇredloˇzil poslanec Miroslav Kalousek rozpoˇctov´emu vy´boru n´avrh s datem 31. 3. 2011, ktery´ – slovy poslance ODS Michala Doktora – byl ” jedin´ym n´avrhem, kter´y smˇeˇroval k zaveden´ı ˇr´adn´eho zdanˇen´ı loteri´ı v ˇCesk´e republice“, a to jiˇz od ledna 2012 [142]! V souhrnn´em stanovisku Ministerstva financ´ı se k tomuto n´avrhu Miroslava Kalouska uv´ad´ı [143]: ”
Tento n´avrh jako jedin´y reaguje na Programov´e prohl´aˇsen´ı vl´ady, kter´e uv´ad´ı, ˇze ,vl´ada pˇristoup´ı k vyˇsˇs´ımu zdanˇen´ı loteri´ı, veˇsker´eho hazardu a k odstranˇen´ı v´yjimek v t´eto oblasti. Pˇr´ıjmy firem podnikaj´ıc´ıch v t´eto oblasti budou zdanˇov´any jednotnou sazbou 20 %.‘ V tomto smˇeru jsou proto vˇsechny ostatn´ı pozmˇenˇovac´ı n´avrhy v rozporu s Programov´ym prohl´aˇsen´ım vl´ady, a proto rovnˇeˇz s pozmˇenˇovac´ım n´avrhem poslance Kalouska, nebot ’ zachov´avaj´ı v praxi neosvˇedˇcen´y reˇzim odvodu ˇc´asti v´ytˇeˇzku na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely a s menˇs´ımi u´pravami rovnˇeˇz dalˇs´ı souˇcasn´e poplatky ˇci odvody placen´e provozovateli hazardn´ıch her, tj. spr´avn´ı poplatky, odvod na st´atn´ı dozor a m´ıstn´ı poplatky.“
Rozpoˇctovy´ vy´bor tento Kalousk˚uv n´avrh drtivˇe nepˇrijal (podle Mlad´e fronty Dnes byl jediny´m, kdo pro nˇej v rozpoˇctov´em vy´boru hlasoval, poslanec Michal Doktor [139]) a M. Kalousek jej bˇehem druh´eho ˇcten´ı novely loterijn´ıho z´akona poslanc˚um nepˇredloˇzil [139]. Existuj´ı pouze tˇri d˚uvody tohoto Kalouskova jedn´an´ı: prvn´ı moˇznost´ı je, ˇze svy´m n´avrhem chtˇel zabr´anit tomu, aby nˇekdo jiny´ navrhl pr´avn´ı u´pravu, kter´a by spoleˇcnostem provozuj´ıc´ım hazard jeˇstˇe v´ıce ” naloˇzila“, tj. jeˇstˇe v´ıce je zdanila (o opr´avnˇenosti t´eto moˇznosti svˇedˇc´ı vyj´adˇren´ı poslance Josefa Novotn´eho, ktery´ se problematikou hazardu dlouhodobˇe zaby´val a ktery´ dne 21. 6. 2011 pˇred poslanci pronesl na adresu M. Kalouska slova: ” Nechce hazard zdanit. Jsou to jenom ˇreˇci. Protoˇze jeho norma pˇredloˇzen´a jako poslancem Kalouskem v podstatˇe ˇr´ık´a, ˇze to n´ızk´e zdanˇen´ı, kter´e je kolem 6 mld., letos z˚ustane. Na to mˇel napasovan´e koeficienty, kter´e v jeho n´avrhu byly.“ [145]). Druh´a moˇznost je, ˇze M. Kalousek dobˇre vˇedˇel, ˇze jeho n´avrh rozpoˇctovy´ vy´bor neschva´l´ı, a tedy on bude moci na veˇrejnosti kdykoli tvrdit, ˇze chtˇel pˇrece hazard zdanit, ale jin´ı to nechtˇeli. Je moˇzn´e si vˇsak hypoteticky pˇredstavit i tˇret´ı moˇznost, kterou by mohl by´t vzkaz hazardn´ım spoleˇcnostem – kdyˇz neudˇela´te to, co chci j´a, mohu kdykoli zaˇr´ıdit, ˇze vaˇse miliardov´e pˇr´ıjmy budou zdanˇeny. Bud’ jak bud’, dne 19. 5. 2011 vystupuje ministr financ´ı Kalousek na tiskov´e konferenci sv´eho ministerstva stran boje proti danˇovy´m u´nik˚um, kde na sam´em konci odpov´ıda´ na dotaz novina´ˇrky ” Jak jste daleko s pˇr´ıpravou z´akona o loterijn´ı dani?“ doslova [144]: ”
Je souˇc´ast´ı novely z´akona 586 o dani z pˇr´ıjmu, kter´y podle pl´anu legislativn´ıch prac´ı mus´ı opustit Ministerstvo financ´ı do jednatˇric´at´eho p´at´y – a j´a sv´e pl´any pln´ım.“
T´ımto tvrzen´ım se tedy ministr Kalousek vrac´ı pˇresnˇe k tomu, co tvrdil v u´noru t´ehoˇz roku pˇred poslanci a o co je tak pokornˇe prosil. Tento Kalousk˚uv veˇrejnˇe deklarovany´ z´amˇer pˇritom pˇredpokl´adal, ˇze spoleˇcnosti provozuj´ıc´ı hazard budou ˇra´dnˇe danˇeny jiˇz od
66
ledna 2012. O skoro pˇresnˇe mˇes´ıc pozdˇeji, dne 22. 6. 2011, vˇsak jiˇz vysvˇetluje d˚uvody odloˇzen´ı sv´eho z´amˇeru ˇr´adnˇe zdanit hazard slovy [139]: ”
Kdyˇz si vezmu vˇsechny z´akonn´e lh˚uty a poˇc´ıt´am s t´ım, ˇze o tom bude jednat tripartita a vr´at´ı mi to Sen´at, tak nevˇeˇr´ım, ˇze by se to do konce roku stihlo.“
O odloˇzen´ı sv´eho z´amˇeru a o tom, ˇze hazard bude ˇra´dnˇe zdanˇen aˇz o rok pozdˇeji, tedy od 1. 1. 2013, hovoˇril ministr Kalousek tak´e pˇred poslanci v pr˚ubˇehu tˇret´ıho ˇcten´ı vy´ˇse zm´ınˇen´e a pozmˇenˇen´e ” kosmetick´e“ novely loterijn´ıho z´akona, jej´ımˇz obsahem bylo pouze zvy´ˇsen´ı odvod˚u na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely a zvy´ˇsen´ı pravomoc´ı obc´ım [145]: ”
Tou prvn´ı ˇc´ast´ı je definitivn´ı pˇredstava o odvodech z loterijn´ıch her, tedy chcete-li z hazardu. Ministerstvo financ´ı ji m´a pˇripravenou v nov´em z´akonˇe o dani z pˇr´ıjmu, jedn´a se o zaveden´ı takzvan´e loterijn´ı danˇe, a souˇc´ast´ı toho je i naprost´y pr˚ulom, kter´y zp˚usob´ı, ˇze loterijn´ı spoleˇcnosti se stanou ˇr´adn´ymi subjekty danˇov´eho pr´ava. Coˇz ted’ nejsou, a upˇr´ımnˇe ˇreˇceno, at ’ bude pˇrijat jak´ykoliv pozmˇenˇovac´ı n´avrh, kter´y dnes m´ame na lavici, ani pot´e nebudou subjekty danˇov´eho pr´ava, nebot ’ st´ale hovoˇr´ıme o povinn´ych odvodech pro dobroˇcinn´e u´ˇcely. Definitivn´ı model, kter´y pˇripravuji v nov´em z´akonˇe o dani z pˇr´ıjmu, je, ˇze jiˇz nebudou osvobozeny od korpor´atn´ı danˇe, budou platit korpor´atn´ı danˇ 19 %, ˇci jak´akoliv procenta, o kter´ych rozhodnou budouc´ı politick´e reprezentace, a vedle toho jeˇstˇe budou platit loterijn´ı danˇ, pamˇetn´ıci si tuto loterijn´ı danˇ m˚uˇzou pˇredstavit jako danˇ o obratu, a objem t´eto loterijn´ı danˇe bude odeˇcitateln´y od z´akladu korpor´atn´ı danˇe. T´ım se stanou subjekty danˇov´eho pr´ava, budou podl´ehat danˇov´ym kontrol´am, budou ˇr´adnˇe spravovateln´e, koneckonc˚u je to obvykl´y model v drtiv´e vˇetˇsinˇe zem´ı Evropsk´e unie.
Odstran´ı se t´ımhle definitivn´ım modelem i v´yznamn´y korupˇcn´ı potenci´al, protoˇze dokud to budou byt ’ povinn´e odvody, ale odvody na z´akladˇe rozhodnut´ı vlastn´ıka spoleˇcnosti, tak kaˇzd´y z v´as je z nˇejak´eho regionu a v´ıte, jakou pˇredstavuje s´ılu, kdyˇz ta ˇci ona spoleˇcnost se m˚uˇze dobrovolnˇe rozhodnout, ˇze vˇenuje tolik a tolik milion˚u do tohoto sportovn´ıho zaˇr´ızen´ı ˇci do tohoto kulturn´ıho zaˇr´ızen´ı ˇci do tohoto zaˇr´ızen´ı charitativn´ıho. O tom m´a rozhodovat politick´a reprezentace, o tom by nemˇeli rozhodovat povinn´ı pl´atci. To je tedy ten koneˇcn´y model. Nicm´enˇe u´ˇcinnost tohoto modelu evidentnˇe nebude dˇr´ıv neˇz od 1. 1. 2013, a jsme-li v polovinˇe roku 2011, je na m´ıstˇe cht´ıt vyˇsˇs´ı zdanˇen´ı loterijn´ıch her jiˇz v roce 2012.
Proto dovolte, abych n´avrh pana poslance Farsk´eho, nebot ’ je to nosiˇc naˇseho hlasov´an´ı – je to komplexn´ı pozmˇenˇovac´ı n´avrh – rozdˇelil na dvˇe ˇc´asti. Ta prvn´ı ˇc´ast je vyˇsˇs´ı zdanˇen´ı hazardu, kter´e jednoznaˇcnˇe z pozice Ministerstva financ´ı podporuji. Druh´a ˇc´ast je – prominˇte mi ten pracovn´ı n´azev – cenzura internetu, kterou nemohu podpoˇrit uˇz jenom proto, ˇze si do nedoka´ˇzu technicky pˇredstavit. (...).
N´avrh, t´ykaj´ıc´ı se internetov´ych s´azek, kter´y pˇredloˇzil pan poslanec Farsk´y, je veden ctihodn´ymi u´mysly a je hoden u´cty. Jenom to nikdo neum´ı technicky, proto ho nemohu podpoˇrit.“
67
Na slova ministra Kalouska o tom, ˇze podporuje vyˇsˇs´ı zdanˇen´ı hazardu jiˇz od poˇc´atku roku 2012, vˇsak zareagoval poslanec Michal Doktor, ktery´ poznamenal, ˇze M. Kalousek nespr´avnˇe hovoˇril o dani, byt ’ se jednalo pouze o zvy´ˇsen´ı odvod˚u na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely (o jejichˇz skuteˇcn´em pouˇzit´ı panovaly obecnˇe v´aˇzn´e pochyby, jak bylo uvedeno vy´ˇse, a je-li pravda, ˇze skrze tyto odvody mohly by´t financov´any napˇr. politick´e strany, pak zvy´ˇsen´ım tˇechto odvod˚u by mohlo by´t zvy´ˇseno tak´e financov´an´ı tˇechto stran), nikoli vˇsak o danˇ [145]: ”
Budu to znovu a znovu opakovat: to nen´ı ˇz´adn´a ˇr´adn´a danˇ, to jsou odvody loterijn´ıho trhu odv´adˇen´e ve prospˇech veˇrejnˇe prospˇeˇsn´ych u´ˇcel˚u.“
Uzavˇreme tuto anab´azi konstatova´n´ım, ˇze poslanci dne 21. 6. 2011 nakonec schv´alili ve tˇret´ım ˇcten´ı vy´ˇse zm´ınˇenou ” kosmetickou“ novelu loterijn´ıho z´akona (s mnoha dodateˇcny´mi pozmˇenˇuj´ıc´ımi n´avrhy) a n´aslednˇe dne 6. 9. 2011 schva´lili Sen´atem Parlamentu ˇCesk´e republiky vr´acenou verzi t´eto novely. T´ım bylo – alesponˇ v t´e dobˇe – odloˇzeno ˇra´dn´e zdanˇen´ı hazardu nejm´enˇe o jeden rok. A zaˇcala anab´aze nova´, jej´ıˇz vy´sledek anuloval schva´lenou novelu loterijn´ıho z´akona. Pˇredevˇs´ım tlak veˇrejnosti a nˇektery´ch politik˚u (i koaliˇcn´ıho partnera) nakonec donutil ministra Kalouska k tomu, k ˇcemu se p˚uvodnˇe zava´zal jiˇz v kvˇetnu na tiskov´e konferenci a co se posl´eze snaˇzil opustit – v r´amci novely danˇovy´ch z´akon˚u ˇra´dnˇe zdanit hazard, a to s u´ˇcinnost´ı jiˇz od 1. 1. 2012. Dne 8. 9. 2011 vl´ada pˇredloˇzila poslaneck´e snˇemovnˇe Vl´adn´ı n´avrh z´akona o zmˇenˇe z´akon˚u souvisej´ıc´ı se zˇr´ızen´ım jednoho inkasn´ıho m´ısta a dalˇs´ıch zmˇen´ach danˇov´ych a pojistn´ych z´akon˚u, jehoˇz prvn´ı ˇcten´ı probˇehlo v poslaneck´e snˇemovnˇe dne 20. 9. 2011. Ten mj. obsahoval zruˇsen´ı osvobozen´ı spoleˇcnost´ı provozuj´ıc´ıch hazard od danˇe z pˇr´ıjmu (tedy tyto spoleˇcnosti by se novˇe staly standardn´ımi danˇovy´mi subjekty se vˇs´ım, co k tomu n´aleˇz´ı), zruˇsen´ı odvod˚u ze z´akonem definovan´eho vy´tˇeˇzku z hazardu na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely (kter´e ve skuteˇcnosti konˇcily b˚uhv´ı kde) a naopak zavedl novy´ odvod, a to tzv. loterijn´ı danˇ ve vy´ˇsi 20 procent z rozd´ılu mezi vsazeny´mi ˇca´stkami a vyplaceny´mi vy´hrami8. Deklarovan´a u´ˇcinnost tˇechto zmˇen byla od 1. 1. 2012 [151]. N´asledovalo klasick´e schvalovac´ı koleˇcko (druh´e a tˇret´ı ˇcten´ı, n´aslednˇe projedn´an´ı a schv´alen´ı pozmˇenˇen´eho n´avrhu v sen´atu a pˇredloˇzen´ı sen´atn´ıho n´avrhu ke schva´len´ı poslaneck´e snˇemovnˇe). P´ar dn˚u pˇred v´anoˇcn´ımi sv´atky, konkr´etnˇe 20. 12. 2011, pˇredstupuje ministr financ´ı Miroslav Kalousek pˇred poslance a objasnˇuje a vychvaluje podstatu sen´atem schv´alen´eho konglomera´tu pr´avn´ıch u´prav (ten n´aslednˇe ponese ˇc´ıslo 458/2011 Sb. [149]), jenˇz obsahuje i vy´ˇse zm´ınˇen´e zdanˇen´ı hazardu. Dejme slovo samotn´emu ministru financ´ı [148]: ”
Syst´emov´a zmˇena totiˇz nespoˇc´ıv´a v niˇcem jin´em, neˇz ˇze odvody z loteri´ı pˇrest´avaj´ı b´yt osvobozeny od korpor´atn´ı danˇe, tedy od danˇe z pˇr´ıjm˚u, coˇz znamen´a, ˇze budou platit danˇ
8V d˚uvodov´e zpr´avˇe k tomu vl´adn´ımu n´avrhu se uv´ad´ı odhad ˇc´astky, kterou z´ıskaj´ı veˇrejn´e rozpoˇcty pˇrijet´ım tˇechto zmˇen: ” Zaveden´ı odvodu z loteri´ı a jin´ych podobn´ych her a zruˇsen´ı osvobozen´ı od danˇe z pˇr´ıjm˚u, kde tento odvod bude sniˇzovat z´aklad danˇe z pˇr´ıjm˚u, by mˇelo celkovˇe pˇrin´est do veˇrejn´ych rozpoˇct˚u t´emˇeˇr 7,2 mld. Kˇc. (cca 6,4 mld. Kˇc v´ynos z odvodu a cca 0,8 mld. Kˇc v´ynos ze zruˇsen´ı osvobozen´ı). Rozpoˇctovˇe budou tyto pˇr´ıjmy rozdˇeleny mezi st´atn´ı rozpoˇcet a obecn´ı rozpoˇcty.“ [151].
68
z pˇr´ıjm˚u pr´avnick´ych osob jako jak´ekoliv jin´e pr´avnick´e osoby, at ’ uˇz ten parametr bude jak´ykoliv. Ted’ je 19, budou platit 19. Jestli kdykoliv nˇejak´a politick´a reprezentace rozhodne o tom, ˇze to bude 15 nebo 25, budou platit 15 nebo 25. Ale to z´asadn´ı je, ˇze prostˇe budou platit danˇ z pˇr´ıjm˚u pr´avnick´ych osob a ˇze, coˇz je moˇzn´a jeˇstˇe d˚uleˇzitˇejˇs´ı, budou podl´ehat standardn´ı danˇov´e kontrole finanˇcn´ıch u´ˇrad˚u podle danˇov´eho ˇr´adu, coˇz dnes nepodl´ehaj´ı! Zd˚uraznˇuji: Jestliˇze dnes ten ˇci onen finanˇcn´ı u´ˇrad kontroluje loterijn´ı spoleˇcnost, pak kontroluje podle z´akona o loteri´ıch, kde jeho procesn´ı pravomoci jsou neskonale slabˇs´ı a menˇs´ı, neˇz kdyˇz kontroluje danˇov´y subjekt podle danˇov´eho ˇr´adu. Tohle je ta syst´emov´a zmˇena.
Druh´a ˇc´ast t´e syst´emov´e zmˇeny je, ˇze vedle korpor´atn´ı danˇe je zav´adˇen u´plnˇe jin´y instrument, a sice loterijn´ı danˇ, kter´y bude spravov´an stejnˇe jako danˇ z pˇr´ıjm˚u pr´avnick´ych osob, byt ’ by si zaslouˇzilo samostatnou teoretickou diskusi, zda loterijn´ı danˇ je danˇ pˇr´ım´a, ˇci nepˇr´ım´a. (...) Tak tohle je ta syst´emov´a zmˇena, ˇze vedle korpor´atn´ı danˇe je zav´adˇena tak´e danˇ z loteri´ı. A opˇet je pouze jenom parametrick´a z´aleˇzitost, zda ta danˇ bude 20 % pro vˇsechny nebo 15 % pro vˇsechny nebo 25 % pro vˇsechny, nebo r˚uzn´e parametry pro r˚uzn´e typy loteri´ı.
Dobˇre v´ıte, ˇze souˇcasn´y pr´avn´ı stav je takov´y, ˇze dodnes o povinn´ych odvodech loterijn´ıch spoleˇcnost´ı nerozhoduj´ı demokraticky volen´a zastupitelstva, ale vlastn´ıci loterijn´ıch spoleˇcnost´ı. Takˇze ta z´asadn´ı syst´emov´a zmˇena nen´ı o niˇcem jin´em neˇz o odpovˇedi na ot´azku, kdo m´a rozhodnout o povinn´ych odvodech. (...) Pouze v tomto jedin´em pˇr´ıpadˇe, v povinn´ych odvodech, o tom rozhoduj´ı ˇs´efov´e loterijn´ıch spoleˇcnosti. Je to absurdn´ı! Zakl´ad´a to obrovsk´y korupˇcn´ı potenci´al! Ne n´ahodou se kolem toho vedou tak sloˇzit´e a dlouh´e diskuse. A pˇriznejme si, ˇze i tady i v Sen´atu bylo velk´e v´aben´ı Sir´en. Proˇc by o tom mˇela rozhodovat demokraticky volen´a zastupitelstva? Proˇc bychom o tom nemohli rozhodovat my? Vˇzdyt ’ kdyˇz n´am v tom pom˚uˇzeˇs, my se s tebou rozdˇel´ıme. My si nech´ame poradit, kam to m´ame poslat. Pod´ıvej se, ta oˇskliv´a vl´ada, ten Kalousek s t´ım Neˇcasem uˇz nechtˇej´ı pˇripustit ˇz´adn´eho medvˇeda, my ti udˇel´ame takov´eho hezk´eho loterijn´ıho medv´ıdka. Nech n´am asponˇ tˇretinu a my si r´adi necha´me poradit, co je to spr´avn´e dobro v tom tv´em volebn´ım obvodˇe nebo v˚uˇci tomu ˇci onomu tv´emu kamar´adovi. Nenech to na tˇech demokraticky zvolen´ych zastupitelstvech. U n´as budeˇs m´ıt mnohem vˇetˇs´ı slovo. Mnoz´ı z n´as tomu moˇzn´a chv´ılemi podlehli. Mnoz´ı z n´as moˇzn´a kv˚uli tomu i z´azraˇcn´ym zp˚usobem mˇenili sv´a stanoviska z t´ydne na t´yden. Prostˇe z nejvˇetˇs´ıch bojovn´ık˚u proti korupci najednou byli nejvˇetˇs´ı bojovn´ıci za to, aby asponˇ tˇretina tˇech odvod˚u mohla z˚ustat tˇem loterijn´ık˚um k tomuhle rozhodov´an´ı. V´ysledkem byl tot´aln´ı paskvil, za kter´y se jako ˇclen Poslaneck´e snˇemovny styd´ım, ˇze Poslaneck´a snˇemovna nˇeco takov´eho mohla schv´alit a odeslat do Sen´atu.“
Vyskytuje se vˇsak obava, ˇze hazard bude ˇra´dnˇe danˇen v souladu se z´akonem o dani z pˇr´ıjmu moˇzn´a aˇz od roku 2015 (nikoli od 1. 1. 2012), coˇz souvis´ı s t´ım, ˇze u´prava stran zdanˇen´ı hazardu je schvalov´ana v konglomera´tu dalˇs´ıch a propojeny´ch pr´avn´ıch u´prav. S toutu obavou vystupuje nejprve poslanec Michal Doktor [148]:
69
” Vyjdu-li z podklad˚u, kter´e m´am k dispozici, vyslovuji obavu, ˇze i zaveden´ı korpor´atn´ı danˇe, danˇe z pˇr´ıjmu t´ykaj´ıc´ı se loterijn´ıch spoleˇcnost´ı, je v t´e ˇc´asti, kter´a z hlediska sv´ych u´ˇcink˚u bude odsunuta do roku 2015, a vyjadˇruji, pane ministˇre financ´ı, protoˇze ted’ uˇz jste pˇr´ıtomen, obavu z toho, ˇze veˇsker´e komponenty t´ykaj´ıc´ı se danˇe z pˇr´ıjmu z tohoto pohledu jsou samozˇrejmˇe posunuty aˇz do tohoto roku.“
Na obavu poslance Doktora upozornˇuje tak´e poslanec Michal Bab´ak [148]: ”
J´a bych velice r´ad vystoupil pouze k jednomu t´ematu a k jednomu parametru, kter´y tady zaznˇel, ale r´ad bych ho jeˇstˇe zd˚uraznil, protoˇze v t´e kostˇre z´akona o jednotn´em inkasn´ım m´ıstˇe se stala chyba a j´a vˇeˇr´ım a jsem si jist, ˇze ta chyba nebyla schv´alnost, nicm´enˇe mus´ım tady tu vˇec zd˚uraznit, protoˇze u´ˇcinnost danˇe z pˇr´ıjmu pr´avnick´ych osob u hazardu bohuˇzel vzhledem k t´eto chybˇe bude pravdˇepodobnˇe vyb´ırateln´a aˇz od 1. 1. 2015. Pokud se n´am podaˇr´ı schv´alit sen´atn´ı n´avrh, ˇcili pokud prezident podep´ıˇse z´akon aˇz vlastnˇe po roce 2011, tak m´am potvrzeno ze snˇemovn´ı legislativy, ˇze bohuˇzel hazard jako takov´y bude korpora´tn´ı dan´ı zdanˇen aˇz od roku 2015. Pokud by se naˇsemu prezidentovi podaˇrilo podepsat tento ˇreknˇeme vr´acen´y sen´atn´ı n´avrh, tento z´akon o jednotn´em inkasn´ım m´ıstˇe, jeˇstˇe do konce roku 2011, potom je tato vˇec velice problematick´a a pravdˇepodobnˇe o tom budou rozhodovat spr´avn´ı, moˇzn´a i u´stavn´ı soudy. Tuto vˇec m´am potvrzenou jak od snˇemovn´ı legislativy, tak od Legislativn´ı rady vl´ady, takˇze si mysl´ım, ˇze je potˇreba ji br´at t´eˇz jako bernou minci, jako z´asadn´ı vˇec pˇred cel´ym hlasov´an´ım o jednotn´em inkasn´ım m´ıstˇe.“
Ministr financ´ı vˇsak probl´emy s u´ˇcinnost´ı n´avrh˚u pˇr´ıtomny´m poslanc˚um n´aslednˇe objasnil. Obavy se vˇsak tak jako tak ty´kaly danˇe z pˇr´ıjmu, nikoli vˇsak novˇe zaveden´eho odvodu – tzv. loterijn´ı danˇe, zm´ınˇen´e vy´ˇse. Mimoˇra´dnˇe zaj´ımav´a a z´avaˇzn´a jsou vˇsak slova ministra Kalouska, pronesen´a pˇred poslanci na t´eˇze sch˚uzi poslaneck´e snˇemovny, ve ktery´ch pˇrizna´v´a kolos´aln´ı tlak lobbisticky´ch skupin na poslance a sen´atory stran schva´len´ı ˇci neschva´len´ı z´akona, ty´kaj´ıc´ıho se zdanˇen´ı, resp. nezdanˇen´ı hazardu [148]: ”
J´a opravdu slibuji, ˇze fakticky vystupuji naposled, ale pros´ım, abychom se tady neh´adali s panem poslancem B´emem, pros´ım, aby n´as rozsoudila autorita v t´eto vˇeci nejvyˇsˇs´ı, a to jsou vlastn´ıci loterijn´ıch spoleˇcnost´ı. Vy vˇsichni v´ıte, jak pˇr´ıˇsernˇe tady lobbovali, kdyˇz o tom jednala Snˇemovna. Vˇsichni sen´atoˇri potvrd´ı, jak straˇsnˇe lobbovali v Sen´atu, kdyˇz o tom jednal Sen´at. To tam skoro spali a vˇsichni lobbovali za poslaneckou verzi proti sen´atn´ı verzi ze vˇsech sil.“ ˇ
Cten´aˇr si moˇzna´ jeˇstˇe vzpomene na slova M. Kalouska z roku 2009 ”
ne, ne, to si v˚ubec neum´ım pˇredstavit,“ ktery´mi reagoval na dotaz, zda nemohla by´t za jeho povolen´ım internetov´eho kurzov´eho s´azen´ı nˇejaka´ nab´ıdka lobbist˚u typu ” nˇeco za nˇeco“. To je ale pˇrekvapuj´ıc´ı, nebot ’ o dva roky pozdˇeji podle t´ehoˇz M. Kalouska lobbist´e ” spali v sen´atu“, aby h´ajili svoje z´ajmy... Pˇripust ’me na chv´ıli, ˇze by lobbist´e masivnˇe h´ajili svoje z´ajmy jak u poslanc˚u, tak u sen´ator˚u a pˇritom by tˇemto poslanc˚um, resp. sen´ator˚um za to nic
70
nenab´ızeli. Takovy´ ”
lobbista“ by se vˇsak r´azem ocitl na u´rovni n´ahodn´eho kolemjdouc´ıho, ktery´ pouze pros´ı poslance, resp. sen´atory, aby mu vyˇsli vstˇr´ıc. Ostatnˇe, Miroslav Kalousek s´am pˇriznal, jak bylo citova´no vy´ˇse, spoleˇcnostem provozuj´ıc´ım hazard ” obrovsk´y korupˇcn´ı potenci´al“ [148]. Pro konkr´etnˇejˇs´ı pˇredstavu o m´ıˇre tohoto potenci´alu zopakujme jiˇz uveden´a ˇc´ısla: odvody na veˇrejnˇe prospˇeˇsn´e u´ˇcely se mezi lety 2004 aˇz 2007 pohybovaly kolem hodnoty 2,3 miliard korun roˇcnˇe, mezi lety 2008 aˇz 2011 pak kolem 3,5 miliardy korun roˇcnˇe [135]. Pˇredevˇs´ım o tˇechto prostˇredc´ıch hovoˇril tehdejˇs´ı ministr financ´ı ve vztahu ke korupˇcn´ımu potenci´alu. Je proto mimoˇra´dnˇe obt´ıˇzn´e si pˇredstavit, ˇze si M. Kalousek ani neumˇel pˇredstavit... Poznamenejme, ˇze poslanci cely´ komplet sen´atem pˇredloˇzeny´ch zmˇen z´akon˚u, ktery´ obsahoval i n´avrh zdanˇen´ı hazardu korpor´atn´ı dan´ı a dalˇs´ı jednotlivosti, schv´alili a prezident republiky jej jeˇstˇe do konce roku 2011 podepsal (z´akon ˇc. 458/2011 Sb.) [148]. Od 1. 1. 2012 tak nabyla u´ˇcinnost ta ˇc´ast, kter´a se ty´kala hazardu9. Kon´an´ı Ministerstva financ´ı pod veden´ım ministra Kalouska ohlednˇe podpory hazardu vˇsak kritizoval opakovanˇe i veˇrejny´ ochr´ance pr´av (ombudsman) Pavel Varvaˇrovsky´ a tak´e ´Ustavn´ı soud. ˇSlo o to, ˇze Ministerstvo financ´ı udˇelovalo povolen´ı na provozova´n´ı videoloterijn´ıch termin´al˚u v obc´ıch na m´ıstech, kde podle obecn´ıch vyhl´aˇsek nesmˇely by´t vy´hern´ı automaty um´ıstˇeny (okol´ı ˇskol, nemocnic apod.). Starostov´e obc´ı pˇritom mohli regulovat pouze klasick´e vy´hern´ı automaty a mnoh´e obce tak i ˇcinily, to ovˇsem vedlo k neby´val´emu rozmachu modernˇejˇs´ıch termin´al˚u, kter´e vˇsak schvalovalo Ministerstvo financ´ı [146]. ´Ustavn´ı soud svy´m n´alezem ze z´aˇr´ı 2011 tak dal obc´ım pr´avo zakazovat nejen vy´hern´ı automaty, ale i modernˇejˇs´ı videoloterijn´ı termin´aly a dokonce uloˇzil Ministerstvu financ´ı povinnost odebrat j´ım jiˇz dˇr´ıve udˇelen´e licence na provoz videoloterijn´ıch termin´al˚u na m´ıstech, kde to obecn´ı vyhl´aˇska nepovoluje [146]. Jak ´Ustavn´ı soud, tak i ombudsman Pavel Varvaˇrovsky´ poˇzadovali po Ministerstvu financ´ı n´apravu jedn´an´ı. Pavel Varvaˇrovsky´ pˇritom Kalouskovo ministerstvo kritizoval stran udˇelov´an´ı licenc´ı na provozova´n´ı videoloterijn´ıch termin´al˚u jiˇz delˇs´ı dobu jeˇstˇe pˇred n´alezem ´Ustavn´ıho soudu. Ministr Kalousek vˇsak ombudsmana v podstatˇe ignoroval. Podle Varvaˇrovsk´eho se Ministerstvo financ´ı dopustilo nez´akonnost´ı ” v cel´e ˇradˇe aspekt˚u“, napˇr´ıklad nerespektovalo vyhl´aˇsky mˇest a obc´ı ohlednˇe m´ıst (ministerstvo po urˇcitou dobu ani nezjiˇst ’ovalo, jestli ˇzadatel o povolen´ı nebude pˇr´ıstroj provozovat v budovˇe ˇskoly, nemocnice, c´ırkve ˇci u´ˇradu, pˇr´ıpadnˇe v sousedstv´ı takov´e budovy), kde byl provoz vy´hern´ıch pˇr´ıstroj˚u zak´az´an, povolilo tak´e pˇr´ıstroje, na ktery´ch lid´e mohli prohr´at v´ıce, neˇz kolik jako maxim´aln´ı prohru stanovil z´akon. Veˇrejny´ ochr´ance pr´av tak´e oznaˇcil ˇCeskou republiku za kasino Evropy [147]. Pˇresto vˇsechno vˇsak
9Podle obh´ajen´e bakal´aˇrsk´e pr´ace [135] vˇsak ˇslo z´akonny´m zp˚usobem doc´ılit odd´alen´ı placen´ı danˇe z pˇr´ıjm˚u aˇz od zdanˇovac´ıho obdob´ı 2013: ” I pˇresto, ˇze veˇsel v u´ˇcinnost jiˇz 1. ledna 2012, jeho rea´ln´e dopady na provozovatele loteri´ı a jin´ych podobn´ych her budou patrn´e aˇz v pr˚ubˇehu roku 2013, resp. 2014. Mnoh´e firmy vyuˇzily moˇznosti prodlouˇzen´ı zdanˇovac´ıho obdob´ı, toho doc´ılily zah´ajen´ım pˇremˇeny obchodn´ı spoleˇcnosti (napˇr. odˇstˇepen´ı slouˇcen´ım bylo v praxi velmi obl´ıben´e). T´ımto si zajistily, ˇze po dobu pˇremˇeny byla pro provozovatele smˇerodatn´a legislativa platn´a ke dni zah´ajen´ı pˇremˇeny. Proto, aby spr´avci danˇe nemohli nam´ıtat, ˇze se jedn´a o c´ılenou danˇovou optimalizaci, kter´a je ve sv´e podstatˇe zneuˇzit´ım pr´ava, museli provozovatel´e loteri´ı a jin´ych podobn´ych her prok´azat ekonomick´y d˚uvod pro zah´ajen´ı pˇremˇeny. Ekonomick´ym d˚uvodem mohla b´yt zmˇena struktury spoleˇcnosti, kdy napˇr. bylo oddˇeleno provozn´ı stˇredisko od servisn´ıho stˇrediska. Z´akonn´ym zp˚usobem tedy ˇslo doc´ılit toho, aby provozovatel´e loteri´ı a jin´ych podobn´ych her zaˇcali platit danˇ z pˇr´ıjm˚u pr´avnick´ych osob aˇz za zdanˇovac´ı obdob´ı roku 2013.“
71
Miroslav Kalousek z´avˇery ombudsmana Varvaˇrovsk´eho odm´ıtl [147]: ”
Ministr financ´ı Miroslav Kalousek moje z´avˇery fakticky odm´ıtl.“
V z´ajmu objektivity dejme nyn´ı znovu prostor pro obhajobu krok˚u tehdejˇs´ıho ministra financ´ı v popisovan´e kauze. Po ˇradu let Miroslav Kalousek vystaˇcil pˇri sv´em ” h´ajen´ı“ hazardu v podstatˇe se dvˇema argumenty. Za prv´e, opakovanˇe upozornˇoval na to, ˇze pokud bude hazard v´ıce zdanˇen, hroz´ı, ˇze spoleˇcnosti provozuj´ıc´ı hazard pˇresunou svoje podnik´an´ı mimo ˇCeskou republiku, ˇc´ımˇz by veˇrejn´e rozpoˇcty pˇriˇsly i o to m´alo, co z hazardu dost´avaj´ı (vizte napˇr. [145]). Za druh´e, Ministerstvo financ´ı pod veden´ım M. Kalouska upozornˇovalo pˇri nejr˚uznˇejˇs´ıch pˇr´ıleˇzitostech na hrozbu arbitr´aˇz´ı (napˇr. [147]). Arbitr´aˇzemi ostatnˇe M. Kalousek hrozil tak´e napˇr. v souvislosti se zruˇsen´ım obˇr´ı zak´azky na likvidaci ekologicky´ch ˇskod [150]. Filozofie vˇsak byla v minulosti takova´, ˇze st´atn´ı org´any uˇcinily rozhodnut´ı, kter´e tˇreba poˇskozovalo z´ajmy obˇcan˚u ˇCesk´e republiky ve prospˇech soukromy´ch spoleˇcnost´ı, proˇceˇz tyto org´any posl´eze odm´ıtaly prov´est revizi tohoto rozhodnut´ı, nebot ’ by hrozilo, ˇze by se soukrom´a spoleˇcnost dom´ahala odˇskodnˇen´ı v arbitr´aˇzi – nejl´epe v mezin´arodn´ı... Zakonˇceme tuto podkapitolu t´ım, ˇc´ım jsme ji zaˇcali. Jaky´si lobbista pˇriznal, ˇze ministra financ´ı M. Kalouska k jeho rozhodnut´ı povolit internetov´e kurzov´e s´azen´ı ” udolali sv´ymi argumenty“, a to ve prospˇech tˇech, kdo takov´e argumenty poskytl – tedy ve prospˇech provozovatel˚u kurzovy´ch s´azek [6]. S ohledem na nepopirateln´e devastuj´ıc´ı socioekonomick´e d˚usledky cel´eho hazardn´ıho byznysu na ˇra´dny´ chod spoleˇcnosti konstatujeme, ˇze zm´ınˇen´e argumenty musely m´ıt skuteˇcnˇe velkou v´ahu – takovou, kterou nebylo moˇzn´e un´est.
3.3 Znovu arm´ada – kauza Letadla CASA
Kauza, popsan´a v t´eto podkapitole, pˇredstavuje vrchol cel´e dosavadn´ı u´ˇrednick´e a politick´e kari´ery Miroslava Kalouska. D˚uvodem nen´ı podstata kauzy – ta je, jak uvid´ıme n´ıˇze, velmi ban´aln´ı. D˚uvodem nen´ı ani finanˇcn´ı objem s kauzou spojeny´, nebot ’ M. Kalousek se za dvacet let sv´e kari´ery nepochybnˇe zaby´val vyˇsˇs´ımi ˇc´astkami. D˚uvodem je pouze a jenom medi´aln´ı obraz cel´e kauzy. Poprv´e za dvacet let mˇel totiˇz Miroslav Kalousek probl´em se bˇehem svy´ch veˇrejny´ch vystoupen´ıch plnˇe ovl´adat. Od tohoto okamˇziku v podstatˇe tak´e klesaj´ı preference jeho strany TOP 09 (s vy´jimkou obdob´ı kolem pˇr´ım´e volby prezidenta republiky, kdy kandid´atem strany TOP 09 byl jej´ı pˇredseda Karel Schwarzenberg). Hlavn´ı argument, ktery´ bude v t´eto podkapitole z u´st M. Kalouska opakovanˇe zazn´ıvat, spoˇc´ıva´ v prost´em konstatov´an´ı: u unik´atn´ıho vy´robku nelze stanovit cenu obvyklou. Toto tvrzen´ı m´a ˇzeleznou logiku a v z´asadˇe s n´ım nelze polemizovat. Je-li nˇejak´a vˇec na svˇetˇe jedineˇcna´, pak je – logicky – osamocen´a a nelze tedy stanovit jej´ı obvyklou cenu, nebot ’ obvykl´a cena znamen´a, ˇze tu samou vˇec lze koupit – obraznˇe ˇreˇceno – v Praze i v Paˇr´ıˇzi, v New Yorku i v Tokiu, a to nav´ıc ve stejn´e dobˇe. Pokud by chtˇel ˇclovˇek dov´est tuto u´vahu do konce, pak v podstatˇe vˇsechno je unik´atn´ı – i rohl´ık na kr´amˇe. Ostatnˇe, jaky´si znalecky´ posudek na tisk pap´ırovy´ch j´ızdenek pro praˇzsky´ dopravn´ı podnik, ktery´ byl objedn´an v
72
souvislosti s podezˇren´ımi ty´kaj´ıc´ımi se lid´ı kolem lobbisty Ivo Rittiga a jeho samotn´eho, konstatoval, ˇze nelze rozhodnout o tom, zda vy´roba jedn´e pap´ırov´e j´ızdenky byla ˇci nebyla pˇredraˇzena o 17 hal´eˇr˚u (tj. o sto procent p˚uvodn´ıch n´aklad˚u). Bylo argumentova´no, ˇze nov´e j´ızdenky obsahuj´ı ochrann´e prvky proti padˇel´an´ı, kter´e ty p˚uvodn´ı neobsahovaly, a tedy nov´e j´ızdenky jsou unik´atn´ı a nelze tedy stanovit jejich cenu obvyklou10! Moˇzn´a nˇejak´eho lobbistu napadne vnutit napˇr. fakultn´ı nemocnici dod´avku o sto procent draˇzˇs´ıch rohl´ık˚u jenom proto, ˇze ty nov´e jsou o 20 u´hlovy´ch stupnˇ˚u v´ıce zatoˇcen´e, ˇc´ımˇz se l´epe drˇz´ı v ruce, a tedy jsou unik´atn´ı, a tedy nelze stanovit jejich cenu obvyklou...11 Popiˇsme nejprve v kostce kontury cel´eho pˇr´ıpadu. Z´amˇer Ministerstva obrany poˇr´ıdit pro arm´adu ˇctyˇri lehk´a transportn´ı letadla CASA C-295M (d´ale jen ” CASA“) ˇspanˇelsk´e vy´roby schva´lila vl´ada Mirka Topol´anka v demisi p´ar ty´dn˚u pˇred koncem u´ˇradov´an´ı dne 20. 4. 2009 [173], [174]. Za letouny mˇela ˇCesk´a republika zaplatit vˇcetnˇe logistiky 3,577 miliardy korun a pˇridat k tomu pˇet nepotˇrebny´ch bitevn´ıch letoun˚u L-159 (pˇresnˇejiˇreˇceno mˇelo v r´amci projektu doj´ıt ke smˇenˇe pˇeti letoun˚u L-159 za jeden novˇe vyrobeny´ letoun CASA a k n´akupu tˇr´ı kus˚u letoun˚u stejn´eho typu) [175]. O necel´e tˇri ty´dny pozdˇeji, dne 7. 5. 2009, podepsali slavnostnˇe na veletrhu v Brnˇeˇreditel sekce vyzbrojov´an´ı Ministerstva obrany Jiˇr´ı Stanˇek a gener´aln´ıˇreditel akciov´e spoleˇcnosti Omnipol Michal Hon smlouvu o n´akupu uvedeny´ch letoun˚u. Souˇc´ast´ı kontraktu mˇela by´t i celkova´ logisticka´ podpora a zabezpeˇcen´ı vy´cviku l´etaj´ıc´ıho a technick´eho person´alu v podm´ınka´ch ˇcesk´e arm´ady a doprovodn´e programy offsetov´e spolupr´ace ve vy´ˇsi 100 procent celkov´e ceny kontraktu (bez DPH) [175]. Spoleˇcnost Omnipol v tomto kontraktu figurovala jako prostˇredn´ık – sama letouny nakoupila od druh´eho nejvˇetˇs´ıho evropsk´eho zbrojaˇrsk´eho koncernu EADS12 (t´ım prvn´ım je BAE Systems – vizte podkapitolu 2.2). Cenu, za kterou spoleˇcnost Omnipol letouny nakoupila od vy´robce – tedy od spoleˇcnosti EADS – byla tajn´a a obˇe strany ji odm´ıtly zveˇrejnit13. ˇ Cten´aˇri pˇripomenˇme, ˇze dlouholety´m pˇredsedou pˇredstavenstva spoleˇcnosti Omnipol byl dobry´ pˇr´ıtel Miroslava Kalouska Richard H´ava a ˇze jsme se s touto spoleˇcnost´ı, resp. s osobou Richarda H´avy, setkali jiˇz nˇekolikr´at (vizte podkapitolu 1.4, 1.5, 2.2). V dobˇe, kdy
10Posudek vypracoval znalecky´ u´stav Equita Consulting, citujme pˇr´ımo z tisku: ”
Znalci konstatovali, ˇze smlouva podniku s Neographem je ˇcasovˇe a vˇecnˇe neporovnateln´a s firmami, kter´e dod´avaly podniku j´ızdenky pˇred a po Neographu (...). Vˇecn´a neporovnatelnost (...) spoˇc´ıv´a podle u´stavu v tom, ˇze dod´avan´e j´ızdenky maj´ı r˚uznou strukturu a u´rovenˇ zabezpeˇcen´ı. Z anal´yzy d´ale vypl´yv´a, ˇze nelze porovn´avat ceny j´ızdenek praˇzsk´eho dopravn´ıho podniku s cenami l´ıstk˚u v jin´ych mˇestech a jejich dopravn´ıch podnic´ıch — napˇr´ıklad z d˚uvodu odliˇsn´eho poˇctu cestuj´ıc´ıch nebo kv˚uli odliˇsn´emu pojet´ı zp˚usobu zabezpeˇcen´ı j´ızdenek proti padˇel´an´ı. Podle znalc˚u nebylo moˇzn´e porovnat cenu j´ızdenek od Neographu s cenami konkurence, nebot ’ ,z ˇsetˇren´ı znalce vyplynulo, ˇze jedin´y v´yrobce ceninov´eho pap´ıru v ˇCR je spoleˇcnost Neograph a v Evropˇe vyr´ab´ı tento pap´ır cca sedm spoleˇcnost´ı‘.“ [171]. 11Ostatnˇe, o pˇredraˇzenosti dod´avek potravin do ˇcesky´ch nemocnic, poˇc´ıtaje v to i peˇcivo, by bylo moˇzn´e napsat samostatny´ elabor´at. 12Spoleˇcnost EADS byla v lednu 2014 pˇrejmenov´ana na Airbus Group [154]. 13V tehdejˇs´ım tisku se nicm´enˇe objevily informace, ˇze Omnipol z´ıskal na obchodu provizi ve vy´ˇsi 890 milion˚u korun [176]. M. Kalousek k tomu v ˇcervnu 2012 vznesl v ˇCesk´e televizi pochyby: ” Tak jsem si jist, nebo jsem hluboce pˇresvˇedˇcen, ˇze v´yˇse t´e provize je prostˇe nesmysln´a kalkulace. Prostˇe nikdo nevyplat´ı marˇzi 890, ale to at ’ se, to at ’ se vyˇsetˇr´ı. To at ’ se vyˇsetˇr´ı. To se klidnˇe, to at ’ se vyˇsetˇr´ı. J´a si to dokonce velmi pˇreji, aby se to vyˇsetˇrilo, pokl´ad´am to za nesmysl.“ Pozdˇeji se vyj´adˇril, ˇze provize pro Omnipol ˇcinila 4,5 % ceny obchodu [176], [178].
73
vl´ada dne 20. 4. 2009 rozhodla o n´akupu letoun˚u CASA od spoleˇcnosti Omnipol, byl v t´eto vl´adˇe do 8. 5. 2009 ministrem financ´ı – Miroslav Kalousek14. Dne 13. 6. 2012 poˇz´adali policist´e poslaneckou snˇemovnu o vyd´an´ı m´ıstopˇredsedkynˇe poslaneck´e snˇemovny za TOP 09 Vlasty Parkanov´e k trestn´ımu st´ıha´n´ı, a to v souvislosti s podezˇren´ım policie na sp´acha´n´ı dvou trestny´ch ˇcin˚u, ktery´ch se Parkanova´ mˇela dopustit v dobˇe, kdy byla ministryn´ı obrany v Topol´ankovˇe vl´adˇe. Konkr´etnˇe se jednalo o podezˇren´ı, ˇze zneuˇzila sv´e pravomoci a poruˇsila povinnosti pˇri spr´avˇe ciz´ıho majetku, a to pˇri pˇr´ıpravˇe podklad˚u k n´akupu letoun˚u CASA, pˇresnˇeji ˇreˇceno, nesplnila povinnost zajistit znalecky´ posudek o cenˇe letoun˚u, resp. nedoloˇzila pˇrimˇeˇrenost ceny pˇri n´akupu tˇechto letoun˚u [176], [178]. T´ım mˇela st´atu vzniknout ˇskoda ve vy´ˇsi 658 482 064,– Kˇc. Vedle Vlasty Parkanov´e se policie zaj´ımala tak´e o tehdejˇs´ıho ˇs´efa sekce vyzbrojov´an´ı Ministerstva obrany Jiˇr´ı Stanˇka, jenˇz mj. smlouvu o n´akupu letoun˚u se spoleˇcnost´ı Omnipol podepsal [176]. Dne 11. 7. 2012 poslaneck´a snˇemovna po emotivn´ım jedn´an´ı – o kter´em bude jeˇstˇe zm´ınˇeno n´ıˇze – Vlastu Parkanovou vydala k trestn´ımu st´ıha´n´ı (pro vyd´an´ı hlasovalo 117 poslanc˚u, proti 45). Ta n´aslednˇe rezignovala na post m´ıstopˇredsedkynˇe poslaneck´e snˇemovny [177]. Den pˇredt´ım doporuˇcil Vlastu Parkanovou vydat k trestn´ımu st´ıha´n´ı mand´atovy´ a imunitn´ı vy´bor. Posl´eze policie oba zm´ınˇen´e obvinila. Nejen v poslaneck´e snˇemovnˇe se Miroslav Kalousek k cel´e z´aleˇzitosti vyjadˇroval velmi emotivnˇe a velmi expresivnˇe. Podle jeho vlastn´ıch slov tak ˇcinil vˇedomˇe a se z´amˇerem, aby se jeho vyj´adˇren´ı dostala do vˇsech m´edi´ı [178]. To se mu podaˇrilo. Nev´ahal hovoˇrit o ” policejn´ı zv˚uli“, ” est´eba´cky´ch praktik´ach“, ” policejn´ı provokaci“ a napˇr. v˚uˇci arm´adˇe jako celku se vyj´adˇril veskrze kladnˇe, kdyˇz na adresu by´val´eho n´aˇceln´ıka gener´aln´ıho ˇst´abu Vlastimila Picka prohl´asil15 [179]: ”
Jako major v z´aloze tˇeˇzko mohu uvˇeˇrit, ˇze velitel arm´ady byl tot´aln´ı sr´aˇc. Kdybych mˇel pˇripustit, ˇze se nech´a zmas´ırovat od nˇejak´yho podˇelan´yho n´amˇestka, tak si arm´ada nezaslouˇz´ı ani korunu. Jestli se nˇejakej gener´alplukovn´ık nechal zmas´ırovat od nˇejak´yho neurochirurga, tak nemˇel bejt nikdy ani des´atn´ık.“
On´ım ”
podˇelany´m n´amˇestkem“, resp. ”
nˇejaky´m neurochirurgem“ byl nˇekdejˇs´ı n´amˇestek ministrynˇe obrany Vlasty Parkanov´e a posl´eze ministr obrany Martin Bart´ak, ktery´ nekompromisnˇe prosazoval n´akup letoun˚u CASA, a to p˚uvodnˇe i navzdory gener´aln´ımu ˇsta´bu a jej´ımu n´aˇceln´ıkovi Vlastimilu Pickovi [178], [181]. Je to pr´avˇe ten Martin Bart´ak, ktery´ je v souˇcasn´e dobˇe trestnˇe st´ıha´n v souvislosti s u´dajnou korupc´ı pˇri n´akupu n´akladn´ıch voz˚u Tatra pro ˇceskou arm´adu16, kter´e se mˇel dopustit pr´avˇe jako n´amˇestek ministrynˇe obrany
14Podle vlastn´ıch slov z ˇcervna 2012 byl M. Kalousek jedn´ım ze 14 ˇclen˚u vl´ady, kteˇr´ı hlasovali pro tento obchod: ” J´a jsem jeden z tˇech 14, na vl´adˇe bylo pˇr´ıtomno 14 ministr˚u a vˇsech 14 hlasovalo pro. Nikdo nevznesl ˇz´adn´e pochybnosti a projedn´avala se ta z´aleˇzitost tˇrikr´at. J´a jsem dodnes pˇresvˇedˇcen, ˇze to rozhodnut´ı bylo spr´avn´e a ˇze ministr obrany plnil pouze zad´an´ı vl´ady.“ [176]. 15Jistou pikantnost dod´av´a tomuto vyj´adˇren´ı skuteˇcnost, ˇze po ˇcase usedl Vlastimil Picek do stejn´e vl´ady, ve kter´e byl i Miroslav Kalousek. 16Praˇzsky´ mˇestsky´ soud v kvˇetnu 2014 zprostil Martina Bart´aka obˇzaloby v t´eto vˇeci. Podle pˇredsedy sen´atu uveden´eho soudu byl soud v d˚ukazn´ı nouzi a relevantn´ı podle nˇej byly jen ˇctyˇri d˚ukazy, kter´e vˇsak
74
Vlasty Parkanov´e v roce 2008 [182]. A je to pr´avˇe ten Martin Bart´ak, kter´eho ministr financ´ı Kalousek jmenoval v roce 2010 svy´m n´amˇestkem a o nˇemˇz se v t´emˇze roce vyj´adˇril pochvalnˇe a jehoˇz n´aplnˇ pr´ace objasnil ministr slovy [183]: ”
Bude m´ıt tˇri z´akladn´ı u´koly – kontrolu, jak veˇrejn´e instituce dodrˇzuj´ı rozpoˇctov´a pravidla, audit prostˇredk˚u z fond˚u Evropsk´e unie a dohled nad ˇcinnost´ı Finanˇcn´ıho analytick´eho u´tvaru ministerstva financ´ı.“ ”
Jsem r´ad, ˇze jsem mohl pos´ılit t´ym o zkuˇsen´eho a kompetentn´ıho administr´atora, kter´y je provˇeˇren NB´U na stupenˇ tajn´e. Takov´ych u´ˇredn´ık˚u moc nen´ı. Kdyby to, co se o nˇem psalo, byla pravda, jistˇe by letos na jaˇre provˇerku nedostal.“
Pot´e, co policie zaˇcala Martina Bart´aka vyˇsetˇrovat, po nˇejak´em ˇcase odeˇsel i z Ministerstva financ´ı [184], proˇceˇz ministr Kalousek k jeho odchodu ˇrekl [184]: ”
Na Martina Bart´aka budu vzpom´ınat vˇzdy v dobr´em... Jsem docela ˇspatn´y z toho, jak dlouho se ten pˇr´ıpad t´ahne. Vˇeˇr´ım, ˇze se ve vyˇsetˇrov´an´ı oˇcist´ı, aˇz se oˇcist´ı, mˇel by b´yt rehabilitov´an.“
Dodejme, ˇze m´edia kritizovala Martina Bart´aka – mimo popisovany´ n´akup letoun˚u CASA – tak´e v souvislosti s arm´adn´ımi zak´azkami na obrnˇen´e transport´ery Pandur, obrnˇen´a vozidla Iveco, ter´enn´ı automobily Tatra, obrnˇen´e vozy Dingo a v souvislosti s obchody se spoleˇcnost´ı MPI Group [184]. Mimoto, podle ˇcla´nku ty´den´ıku Respekt pˇredcha´zelo rozhodnut´ı o n´akupu pr´avˇe letoun˚u CASA jedn´an´ı tehdejˇs´ıho n´amˇestka ministrynˇe obrany Bart´aka se z´astupcem spoleˇcnosti Alenia, na kter´em z´astupce t´eto spoleˇcnosti nab´ızel jin´a transportn´ı letadla [172]. Sch˚uzka mˇela zaj´ımavy´ pr˚ubˇeh. Citujme pˇr´ımo ˇcl´anek [172]: ”
Aˇckoli se ve velk´em byznyse pohyboval roky, jeˇstˇe nic ho tolik nezaskoˇcilo jako tahle sch˚uzka. Kdyˇz na n´ı prvn´ımu n´amˇestku ministrynˇe obrany Martinu Bart´akovi detailnˇe vysvˇetlil, proˇc by bylo pro ˇceskou arm´adu v´yhodn´e koupit popt´avan´a transportn´ı letadla pr´avˇe od jeho firmy Alenia, n´amˇestek ˇrekl, ˇze rozum´ı. A pak znovu zopakoval vˇetu, kterou pronesl hned na u´vod audience: ,Proˇc bych mˇel m´ıt z´ajem o vaˇse letadla?‘ Pot´e, co se vykolejen´y byznysmen nezmohl na v´ıc neˇz na rozpaˇcit´e ,nech´apu...‘, n´amˇestek jedn´an´ı ukonˇcil.“
Poznamenejme, ˇze v m´edi´ıch se objevilo svˇedectv´ı, ˇze na Ministerstvo obrany protlaˇcil Martina Bart´aka pr´avˇe Miroslav Kalousek [179]. Ten to vˇsak expresivnˇe popˇrel [179]. V souvislosti s trestn´ım st´ıha´n´ım Vlasty Parkanov´e se Miroslav Kalousek tak´e nevyb´ıravˇe vyj´adˇril na adresu tehdejˇs´ıho policejn´ıho prezidenta Petra Lessyho, kter´emu doporuˇcil strmy´ kari´ern´ı sestup [179]:
oznaˇcil za kontroverzn´ı. ”
Kdyby nepˇripouˇstˇely pochybnosti, staˇcily by,“ dodal soudce [233].
75
” At ’ jde ˇslapat chodn´ık na Ostravsko.“
To souviselo s telefon´aty M. Kalouska vyˇsetˇruj´ıc´ımu policistovi i policejn´ımu prezidentovi. O jeho telefon´atu (resp. tˇrech telefon´atech) s policejn´ım prezidentem Petrem Lessym by bylo moˇzn´e napsat kratiˇck´e pojedn´an´ı n´azvu Kdyˇz dva zaˇz´ıj´ı tot´eˇz, pak kaˇzd´y ˇzaˇzije u´plnˇe nˇeco jin´eho. Obsah jejich hovoru byl prezentov´an ˇsirok´e veˇrejnosti v pˇr´ım´em pˇrenosu na jedn´an´ı bezpeˇcnostn´ıho vy´boru dne 13. 7. 2012 [185]. ˇCten´aˇri doporuˇcujeme shl´ednout z´aznam z tohoto jedn´an´ı, na kter´em oba dva hlavn´ı akt´eˇri sedˇeli necel´e tˇri metry od sebe a kaˇzdy´ prezentoval obsah jejich tˇrech telefon´at˚u ze dne 4. 7. 2012 – a kaˇzdy´ zcela jinak. Zat´ımco ministr Kalousek vysvˇetloval, ˇze spolu ˇreˇsili n´akup vozidel passat pro policii, policejn´ı prezident Petr Lessy to kategoricky odm´ıtl slovy [185]: ”
To, co tady uv´adˇel pan ministr financ´ı Kalousek bylo pravdiv´e po druhou vˇetu! Od druh´e vˇety t´ema policejn´ı passaty je pro mˇe naprosto nov´a informace.“
D´ale pak policejn´ı prezident prezentoval obsah hovoru s ministrem tak, jak jej s´am zaˇzil. Podle nˇej zaˇcal hovor sporem o SMS zpr´avu, kterou kdosi z ˇc´ısla mobiln´ıho telefonu ministra Kalouska poslal vyˇsetˇruj´ıc´ımu policistovi o nˇekolik dn˚u dˇr´ıve. Tato SMS zpr´ava byla adres´atovi skuteˇcnˇe doruˇcena, uloˇzena v pamˇeti a zdokumentov´ana. Obsah t´eto SMS zpr´avy a pˇredevˇs´ım jej´ı konec pˇritom o tˇri dny dˇr´ıve Miroslav Kalousek v ˇCesk´e televizi naprosto vylouˇcil [178]. V hovoru s policejn´ım prezidentem pak ministr Kalousek – podle slov Petra Lessyho – vyhroˇzoval policist˚um st´ıha´n´ım [185]: ”
(Prvn´ı) hovor vygradoval t´ım, ˇze n´am bylo naznaˇcov´ano, ˇze budeme vˇsichni odst´ıh´ani ve velmi kr´atk´e dobˇe. (...) V posledn´ım hovoru mˇe vyz´yval k tomu, ˇze na tento hovor zcela zapomeneme.“
V ten samy´ den, kdy se odehr´aly toto hovory, bylo v m´edi´ıch otiˇstˇeno Kalouskovo vyj´adˇren´ı a doporuˇcen´ı vyˇsetˇrovateli a dozoruj´ıc´ımu st´atn´ımu z´astupci [186]: ”
Je to bezprecedentn´ı manipulace s trestn´ım ˇr´ızen´ım. J´a jako kˇrest ’an nemohu doporuˇcit vyˇsetˇrovateli ani dozorov´emu st´atn´ımu z´astupci, aby se zastˇrelili. Ale upˇr´ımnˇe ˇreˇceno, kdyˇz ne zastˇrelen´ı, tak rezignace je ta jedina´ moˇzn´a varianta.“
Poznamenejme, ˇze na konci srpna t´ehoˇz roku byl policejn´ı prezident Petr Lessy odvol´an ministrem vnitra ze sv´e funkce a skuteˇcnˇe trestnˇe st´ıha´n... O zhruba rok pozdˇeji bylo st´ıha´n´ı zastaveno a n´aslednˇe byl Petr Lessy uveden zpˇet do funkce policejn´ıho prezidenta (k tomu doˇslo aˇz po volba´ch do poslaneck´e snˇemovny a po zmˇenˇe vl´ady). Vrat ’me se vˇsak k samotn´emu hlasova´n´ı o vyd´an´ı poslankynˇe Parkanov´e k trestn´ımu st´ıha´n´ı a k tomu, co zazn´ıvalo na jej´ı obranu z u´st Miroslava Kalouska. Policie poˇza´dala poslaneckou snˇemovnu o vyd´an´ı Vlasty Parkanov´e, pˇriˇcemˇz ve sv´e ˇza´dosti uvedla, ˇze svy´m jedn´an´ım jako ministrynˇe obrany naplnila vˇsechny znaky trestny´ch ˇcin˚u zneuˇz´ıv´an´ı pravomoci veˇrejn´eho ˇcinitele a poruˇsova´n´ı povinnost´ı pˇri spr´avˇe ciz´ıho majetku, ˇc´ımˇz mˇela ˇCesk´e
76
republice zp˚usobit ˇskodu ve vy´ˇsi 658 482 064,– Kˇc [213]. Toho se mˇela dopustit t´ım, ˇze jako ministrynˇe obrany pˇredloˇzila vl´adˇe n´avrh na uzavˇren´ı smlouvy mezi Ministerstvem obrany a spoleˇcnost´ı Omnipol, aniˇz by doloˇzila pˇrimˇeˇrenost ceny za n´akup tˇr´ı letoun˚u CASA, kter´e Ministerstvo obrany nakoupilo za ˇc´astku 3 006 632 747,- Kˇc bez DPH (pˇredmˇetem t´eto smlouvy byla tak´e smˇena jednoho letounu CASA za tˇri jednom´ıstn´e letouny L-159 a dva dvoum´ıstn´e letouny L-159 T1) [213]. Podle policie mˇela by´t pˇrimˇeˇrenost ceny stanovena v souladu se z´akonem jako cena obvykl´a. Policie d´ale ve sv´e ˇz´adosti uv´ad´ı, ˇze Ministerstvo obrany disponovalo dostateˇcny´mi podklady k tomu, aby bylo schopno tuto cenu stanovit, mj. upozornˇen´ım, ˇze na Ministerstvu obrany byla zaloˇzena podrobn´a nab´ıdka spoleˇcnosti EADS ve vˇeci letoun˚u CASA C-295M z roku 2006 kter´a, jako svoji pˇr´ılohu, obsahovala i cenu a financova´n´ı, pˇriˇcemˇz nab´ıdkova´ cena za ˇctyˇri tyto letouny mˇela podle policie v podstatˇe odpov´ıdat pozdˇeji sjednan´e cenˇe za koupi letoun˚u tˇr´ı [213]. Mimoto policie upozornila, ˇze Ministerstvo obrany mˇelo k dispozici pr´avn´ı rozbor od jak´esi advoka´tn´ı kancela´ˇre ze z´aˇr´ı 2007 n´azvu Pr´avn´ı posouzen´ı moˇznosti z´akonn´eho zp˚usobu smˇeny 8 ks letoun˚u L-159A a 2 ks letoun˚u L-159T1 za 2 ks nov´ych letoun˚u EADS CASA C-295, ktery´ se mj. vˇenuje i majetkopra´vn´ım ot´azk´am a ot´azce ocenˇen´ı majetku. Vyˇsi uveden´e ˇskody policie stanovila na z´akladˇe znaleck´eho posudku spoleˇcnosti American Appraisal s. r. o.17, ktery´ stanovil cenu obvyklou tˇr´ı vy´ˇse uvedeny´ch letoun˚u CASA na hodnotu 2 348 150 683,- Kˇc [213]. Miroslav Kalousek argumentoval velmi emotivnˇe v tom duchu – mimo upozornˇen´ı na nˇekter´e faktick´e chyby v u´daj´ıch vyskytuj´ıc´ıch se v policejn´ı ˇza´dosti –, ˇze nelze u tohoto druhu vojensk´e techniky stanovit cenu obvyklou [232]: ”
Prostˇe pro tento typ nelze zadat znaleck´y posudek na cenu obvyklou, protoˇze to ani nejde, ani takov´a z´akonn´a povinnost nem˚uˇze existovat. (...) Skuteˇcnˇe m´ame-li hovoˇrit o ˇskodˇe v pˇr´ıpadˇe CASA, tak jedin´a ˇskoda, kterou jsem zat´ım schopen vyˇc´ıslit... J´a netvrd´ım, ˇze nebyly pˇredraˇzen´e, to se mohlo st´at, ale rozhodnˇe je absurdn´ı to ˇc´ıslo, kter´e uv´ad´ı policie. To je opravdu jenom subjektivn´ı n´azor American Appraisal. To je naprosto nepouˇziteln´y posudek naprosto nezp˚usobil´eho znalce. A jedin´a ˇskoda, kterou dnes mohu autoritativnˇe ˇr´ıct, ˇze vznikla, je, ˇze kdyˇz vezmeme znaleˇcn´e, kter´e vyˇsetˇrovatel zaplatil tzv. znalci, a odeˇcteme hodnotu pap´ıru do sbˇern´ych surovin, tak m´ame stoprocentnˇe ˇskodu, kter´a vznikla ˇCesk´e republice, protoˇze to je nepouˇziteln´y znaleck´y posudek. To je jedin´a ˇskoda, kterou m˚uˇzu autoritativnˇe ˇr´ıct, ˇze m˚uˇze Ministerstvo financ´ı evidovat. ˇZ´adn´a jin´a ˇskoda neexistuje.“ ”
Mysl´ım si, ˇze n´am kaˇzd´emu staˇc´ı p˚ul mozkov´eho z´avitu, abychom vˇedˇeli, ˇze na unik´at nelze stanovit cenu obvyklou (...).“ ”
Takˇze jeˇstˇe ujiˇst ’uji, h´aj´ım tady stanovisko pana ministra financ´ı Sobotky, pana ministra financ´ı Mertl´ıka, pana ministra financ´ı Janoty a tak´e tedy stanovisko ministra financ´ı Kalouska, ˇze na unik´at nelze uˇcinit znaleck´y posudek na cenu obvyklou, a ˇze je tam dokonce
17Jedn´a se o ˇceskou poboˇcku v r´amci celosvˇetov´e s´ıtˇe americk´e spoleˇcnosti American Appraisal Associates, Inc.
77
pˇr´ımo naps´ano, ˇze na materi´al, kter´y je urˇcen k zajiˇstˇen´ı obranyschopnosti a bezpeˇcnosti st´atu, nelze – ted’ cituji legislativu – nelze stanovit znaleck´y posudek na cenu obvyklou, nebot ’ takov´y posudek by byl vˇzdy jenom subjektivn´ım n´azorem znalce. Je-li to subjektivn´ı n´azor znalce jeˇstˇe firmy American Appraisal, a ted’ pros´ım pˇeknˇe to ˇr´ık´am na zvukov´y z´aznam a m˚uˇzete si to kdykoliv zkontrolovat, firmy, na kterou Ministerstvo financ´ı v minulosti pod´avalo st´ıˇznost na Komoru znalc˚u, firmy, kter´a v´am kdykoliv udˇel´a znaleck´y posudek na firmu, aniˇz by vidˇela jej´ı u´ˇcetnictv´ı, firmy, kter´a je sice ,emeriken‘ (u´myslnˇe pˇrehnan´a anglick´a v´yslovnost), tak je emeriken, ale v ˇcele stoj´ı ˇcistokrevn´y ˇceskoslovensk´y est´eb´ak, a pˇritom je zaj´ımav´e, pane poslanˇce, ˇze policie ˇCR sluˇzby tohoto znalce vyuˇz´ıv´a masivnˇe. J´a bych ˇrekl, ˇze co se t´yˇce objemu zak´azek nejv´ıce. Moˇzn´a ˇze bezpeˇcnostn´ı v´ybor by se mohl vˇenovat tomu, na jak´e znalce se obrac´ı Policie ˇCR, protoˇze napˇr´ıklad kdyˇz v pˇr´ıpadˇe Severoˇcesk´e zdravotn´ı Ministerstvo financ´ı podalo trestn´ı ozn´amen´ı, tak emeriken s est´eb´akem v ˇcele ˇreklo pro policisty, kteˇr´ı si je objednali, ˇze je vˇsechno v nejlepˇs´ım poˇr´adku, nebot ’ jsme neuvaˇzovali o tom, ˇze to nebylo napˇr´ımo, ale pˇres prostˇredn´ıka, prostˇredn´ık si napoˇc´ıtal 43procentn´ı marˇzi a 43procentn´ı marˇze je na trhu naprosto bˇeˇzn´a, kdyˇz integrujete gynekologick´y st˚ul s rentgenem. My jsme konfrontov´ani jako Ministerstvo financ´ı s takov´ymito posudky emeriken Appraisal. ˇR´ık´am to na zvukov´y z´aznam s plnou odpovˇednost´ı a velmi bych si pˇr´al, aby mˇe takhle obskurn´ı firma ˇzalovala.“ ”
Tak tihle hoˇsi udˇelali takov´yto posudek na cenu obvyklou, tj. konfigurace na speci´aln´ı zak´azku ˇCR. Ta konfigurace je tajn´a, j´a ji nezn´am. V´ım jenom, ˇze ˇrada prvk˚u se musela vyv´ıjet na poˇzadavky ˇcesk´e arm´ady, ten v´yvoj byl drah´y, ale znalec tohle pominul a udˇelal posudek na cenu obvyklou. Existuj´ı jenom ˇctyˇri takov´e letouny na svˇetˇe a ty se neobchoduj´ı. Ty stoj´ı ve Kbel´ıch. Nen´ı moˇzn´e na nˇe udˇelat posudek na cenu obvyklou. ˇR´ık´am v´am to jako ˇs´ef u´ˇradu, kter´y je odpovˇedn´y za odborn´a stanoviska pro v´yklad praxe v majetkov´ych z´akonech.“ ”
Prostˇe ten posudek je ˇskv´ar, to je hn˚uj! Ale vydejte ji!“
Poslanec Stanislav Kˇreˇcek reagoval na slova ministra Kalouska s t´ım, ˇze na unik´at pochopitelnˇe nelze stanovit cenu obvyklou a pˇripomnˇel pˇr´ıtomny´m, ˇze povinnost´ı Vlasty Parkanov´e bylo stanovit cenu pˇrimˇeˇrenou, kter´a je v ˇza´dosti policie rovnˇeˇz zm´ınˇena [232]: ”
J´a uˇz to, d´amy a p´anov´e, tˇeˇzko poslouch´am. Samozˇrejmˇe ˇze za unik´at nelze stanovit cenu bˇeˇznou a obvyklou, ale kaˇzd´y, kdo vyd´av´a st´atn´ı pen´ıze, mus´ı stanovit cenu pˇrimˇeˇrenou! A v tom je ten probl´em. ˇZe se nezjistila cena pˇrimˇeˇren´a! ˇZ´adn´a obvykl´a cena – o tom nikdo nemluv´ı.
Jinak samozˇrejmˇe m´a pravdu pan ministr financ´ı, ˇze to letadlo je unik´at. Nel´ıt´a, nic neuveze a jeho zbranˇov´e syst´emy dosud nefunguj´ı. Takov´ych letadel opravdu na svˇetˇe mnoho nen´ı! (Sm´ıch a delˇs´ı potlesk ˇc´asti poslanc˚u.)“
V policejn´ı ˇz´adosti o vyd´an´ı Vlasty Parkanov´e je vˇsak v souvislosti s cenou pˇrimˇeˇrenou
78
tvrzeno, ˇze tato cena mˇela by´t stanovena jako cena obvykla´ a rovnˇeˇz znalecky´ posudek, ktery´ si policie nechala vypracovat, obsahuje stanoven´ı ceny obvykl´e – a to dokonce s pˇresnost´ı jednotek korun! Autor˚um tohoto textu nepˇr´ısluˇs´ı hodnotit tento posudek, avˇsak pˇresnost ceny, kter´a byla stanovena jako cena obvykla´, je zar´aˇzej´ıc´ı – i kdyby byla zn´ama veˇskera´ specifikace ocenˇovany´ch letoun˚u a i kdyby byla stanovena jen cena pˇrimˇeˇren´a, nikoli obvykla´. Kaˇzdy´ mˇeˇreny´ ˇci odhadovany´ u´daj, ktery´ nen´ı ud´an s toleranc´ı (chybou), je bezcenny´. A kaˇzdy´ soustruˇzn´ık, ktery´ m´a vysoustruˇzit hˇr´ıdel do motoru automobilu, to dobˇre v´ı. Soustruˇzn´ık mus´ı zn´at napˇr. pr˚umˇer hˇr´ıdele o hodnotˇe 10 milimetr˚u s toleranc´ı ±0,005 milimetru. Pak v´ı, ˇze pr˚umˇer hˇr´ıdele m˚uˇze vysoustruˇzit nejm´enˇe 9,995 milimetr˚u a nejvy´ˇse 10,005 milimetr˚u, aby souˇca´stka v motoru jeˇstˇe ˇr´adnˇe plnila svoji funkci. Na druhou stranu je zjevnˇe nesmyslny´ napˇr. u´daj o dobˇe letu z m´ısta A do m´ısta B, ktery´ by byl d´an jako 2,864 hodiny s toleranc´ı 100 hodin! Uv´adˇet desetiny ˇci dokonce dalˇs´ı ˇr´ady zjevnˇe nem´a smysl, kdyˇz chyba je jiˇz v jednotk´ach (resp. dokonce ve stovk´ach jednotek). Jiny´mi slovy, teprve uv´adˇena´ tolerance (chyba) vy´sledku dokl´ada´ hodnovˇernost a pˇresnost samotn´eho vy´sledku18. V tomto smˇeru m´a vystudovany´ inˇzeny´r chemie Miroslav Kalousek nepochybnˇe pravdu, a to i kdyby mˇela by´t stanovena cena obvykla´ napˇr. rohl´ık˚u za celou ˇ Ceskou republiku. Uv´aˇz´ıme-li k tomu, ˇze autoˇri znaleck´eho posudku velmi pravdˇepodobnˇe neznali u´plnou specifikaci ocenˇovany´ch letoun˚u, pak odhadnout jejich cenu s pˇresnost´ı jednotek korun (a bez ud´an´ı tolerence, kter´a by musela by´t v hal´eˇr´ıch) je nemoˇzn´e. Mimoto lze jen obt´ıˇznˇe takovou cenu nazvat cenou obvyklou. V podobn´em duchu se vyj´adˇril i M. Kalousek [232]: ”
Cenu pˇrimˇeˇrenou stanovila ministrynˇe obrany a jej´ı odborn´e org´any tak jako vˇsem ostatn´ım ministr˚um pˇredt´ım metodou, kter´a nijak neporuˇsuje z´akony ˇCesk´e republiky. Pokud jsou ty z´akony ˇspatn´e, nedokonal´e, je tˇreba je zlepˇsit, aby ta metodika byla pˇresnˇejˇs´ı, spolehlivˇejˇs´ı, transparentnˇejˇs´ı, tak to mus´ı udˇelat Parlament ˇCR demokratickou cestou, nem˚uˇze to udˇelat policista sv´evolnou kriminalizac´ı. To je ten rozd´ıl mezi pr´avn´ım a policejn´ım st´atem. To za prv´e.
A za druh´e. Dˇekuji v´am, pane poslanˇce, za to, ˇze jste ˇrekl, ˇze samozˇrejmˇe na to nelze stanovit cenu obvyklou, ale cenu pˇrimˇeˇrenou, protoˇze v obˇzalobˇe je naps´ano, ˇze obezˇretn´y policista zadal posudek na cenu obvyklou – na cenu obvyklou – a z toho vyvodil ˇskodu 658 milion˚u. Samozˇrejmˇe ˇze pouze emeriken Appraisal (u´myslnˇe pˇrehnan´a anglick´a v´yslovnost) mohl vz´ıt takov´y u´kol, protoˇze seri´ozn´ı znalec by ˇrekl, ˇze je to nesplniteln´y u´kol. Emeriken Appraisal v´am za jak´ekoli pen´ıze udˇel´a cokoliv, dokonce i cenu obvyklou tam, kde to udˇelat
18V pˇr´ıpadˇe mˇeˇren´ı napˇr. sportovn´ıch vy´kon˚u se chyba (tolerance) pro veˇrejnost neuv´ad´ı, nebot ’ ta je nejm´enˇe ˇr´adovˇe menˇs´ı, neˇz je zveˇrejnˇeny´ vy´sledek. Naproti tomu ekonomov´e svoje odhady uv´adˇej´ı z´asadnˇe bez toleranc´ı, pˇritom vˇsak jejich chyba by´v´a kolos´aln´ı! Sv´e o tom v´ı i M. Kalousek, jehoˇz Ministerstvo financ´ı pˇredpovˇedˇelo v ˇr´ıjnu 2008 r˚ust HDP za rok 2009 (oproti roku 2008) na hodnotu 3,7 procent, ve skuteˇcnosti vˇsak doˇslo k poklesu HDP v roce 2009 (oproti roku 2008) o 2,3 procenta [236], [237]! Tedy m´ısto hodnoty +3,7 nastala hodnota −2,3. Chyba pˇredpovˇedi ˇcinila tedy plny´ch 6 procentn´ıch bod˚u, coˇz pˇredstavuje relativn´ı chybu pˇredpovˇedi plny´ch 260 procent! Skuteˇcnost, ˇze ekonomov´e z´asadnˇe uv´adˇej´ı svoje odhady s desetinami, pˇrestoˇze jejich chyba je i ve stovk´ach procent, ledacos o ˇradˇe z nich vypov´ıd´a.
79
nejde. T´ım jen ˇr´ık´am, ˇze ten posudek je naprosto nepouˇziteln´y pro vaˇsi u´vahu nebo pro informaci do veˇrejnosti, ˇze snad doˇslo ke ˇskodu 658 milion˚u. Moˇzn´a doˇslo ke ˇskodˇe, ale moˇzn´a tak´e doˇslo k u´spoˇre 400 milion˚u. Pokud by tady existoval jeˇstˇe jeden takov´y est´eb´ak jako pan Krch a vedl by nikoliv emeriken, ale ostraulien Appraisal, zadal bych si u nˇeho posudek za 3/4 milionu a on by mi urˇcitˇe spoˇc´ıtal, ˇze ta letadla vyˇsla o 400 milion˚u levnˇeji, a mohli bychom tady Vlastu Parkanovou vyznamen´avat, a nikoliv vyd´avat. To je u´plnˇe stejn´a logika. To je vˇzdycky subjektivn´ı n´azor znalce! A to je to, co jsem chtˇel odpovˇedˇet panu poslanci Ohl´ıdalovi.“
Poznamenejme, ˇze poslankynˇe Vlasta Parkanova´ byla nakonec poslaneckou snˇemovnou vyd´ana k trestn´ımu st´ıh´an´ı – i pˇres u´pornou snahu Miroslava Kalouska tomu zabr´anit [232]. Posunˇme se nyn´ı v ˇcase o nˇejak´e dva mˇes´ıce do budoucna. V t´e dobˇe je nat´aˇcen investigativn´ı poˇrad ˇCesk´e televize Report´eˇri ˇCT k n´akupu letoun˚u CASA [230]. V r´amci tohoto poˇradu mj. zazn´ı, ˇze Vlasta Parkanova´ coby ministrynˇe obrany poˇz´adala jen nˇekolik dn´ı pˇred kl´ıˇcovy´m jedn´an´ım vl´ady, kter´a obchod schvalovala, ministra financ´ı Kalouska, aby se vyj´adˇril k pˇrimˇeˇrenosti ceny letoun˚u CASA. V tomto smyslu tak´e ministrynˇe Parkanov´a informovala vl´adu, ˇze cenu obchodu jeˇstˇe pˇred podpisem smlouvy ovˇeˇr´ı Ministerstvo financ´ı. Ministr Kalousek odpovˇedˇel, ˇze se k cenˇe vyjadˇrovat nem˚uˇze, nebot ’ jde o vojensky´ materi´al a na dany´ pˇr´ıpad se nevztahuj´ı pˇr´ısluˇsn´e paragrafy z´akona o ocenˇov´an´ı [230]. V odpovˇedi ministr financ´ı Kalousek p´ıˇse ministryni obrany Parkanov´e doslova [230]: ”
K pˇredmˇetn´e z´aleˇzitosti si v´am dovoluji sdˇelit,ˇze MF (...) nepˇr´ısluˇs´ı tento souhlas udˇelovat, nebot ’ se nejedn´a o bˇeˇznˇe obchodovateln´e zboˇz´ı, ale o vojenskou techniku a vojensk´y materi´al pro zajiˇstˇen´ı obrany a bezpeˇcnosti st´atu, kde obvyklou cenu stanovit nelze.“
To, co je ale v cel´e kauze n´akupu letoun˚u CASA mimoˇr´adnˇe d˚uleˇzit´e, je skuteˇcnost, ˇze ministr financ´ı Kalousek pˇripsal ke sv´emu stanovisku i tuto vˇetu [230]: ”
Neshledal jsem vˇsak na smluvn´ı dokumentaci nic, co by zakl´adalo d˚uvod k domnˇence, ˇze se jedn´a o operaci pro AˇCR nev´yhodnou.“
Teprve toto ujiˇstˇen´ı bylo pro ministryni Parkanovou kl´ıˇcov´e k tomu, aby dala souhlas k podpisu smlouvy o n´akupu letoun˚u CASA. Pˇriznal to ostatnˇe i Jiˇr´ı Stanˇek, ktery´ byl n´amˇestkem ministrynˇe Parkanov´e a ktery´ tak´e fakticky za Ministerstvo obrany smlouvu se spoleˇcnost´ı Omnipol podepsal. I on byl polici´ı – stejnˇe jako Vlasta Parkanov´a – obvinˇen. Jiˇr´ı Stanˇek k odpovˇedi ministra Kalouska ˇrekl [230]: ”
Bez tohoto stanoviska, to mohu ˇr´ıct s veˇskerou v´aˇznost´ı, bez t´eto odpovˇedi na ten dotaz pan´ı ministrynˇe, by pan´ı ministrynˇe v ˇz´adn´em pˇr´ıpadˇe nedala souhlas k podpisu smlouvy a mnˇe neuloˇzila prostˇrednictv´ım pana n´amˇestka pro vyzbrojov´an´ı, abych smlouvu podepsal. To bylo samozˇrejmˇe kl´ıˇcov´e.“
80
Odpovˇed’ ministra financ´ı Kalouska ministryni obrany Parkanov´e o tom, ˇze neshledal na smluvn´ı dokumentaci nic, co by zakl´adalo d˚uvod k domnˇence, ˇze se jedn´a o operaci pro arm´adu nevy´hodnou, sv´ad´ı poloˇzit Miroslavu Kalouskovi ot´azku, na z´akladˇe ˇceho doˇsel k tomuto z´avˇeru. Tuto ot´azku novin´aˇri poˇradu Report´eˇri ˇCT Miroslavu Kalouskovi v z´aˇr´ı 2012 skuteˇcnˇe poloˇzili, pˇresnˇeji ˇreˇceno mu poloˇzili ot´azku tohoto znˇen´ı [230]: ”
A na z´akladˇe ˇceho jste pˇresvˇedˇcen´y, ˇze ta zak´azka nebyla pˇredraˇzen´a?“
Pod´ıva´-li se ˇctena´ˇr na videoz´aznam uveden´eho poˇradu [230], uvid´ı, ˇze tato prost´a ot´azka Miroslava Kalouska zjevnˇe zaskoˇcila a nebyl na n´ı pˇripraven. ˇCten´aˇri d˚uraznˇe doporuˇcujeme shl´ednout, s jaky´m zjevny´m zava´h´an´ım a hled´an´ım slov (a dokonce s u´smˇeˇskem) na tuto ot´azku M. Kalousek odpovˇedˇel. Prosty´ pˇrepis jeho odpovˇedi vypad´a takto [230]: ”
Na z´akladˇe platn´ych z´akon˚u. A na z´akladˇe platn´ych z´akon˚u, na z´akladˇe bˇeˇzn´ych cen.“
Podle Slovn´ıku spisovn´eho jazyka ˇcesk´eho je heslo ”
obvykly´“ vysvˇetleno mj. i pomoc´ı
pˇr´ıdavn´eho jm´ena ”
bˇeˇzny´“ [239]. Ministr Kalousek tedy pˇred poslanci spr´avnˇe argumentoval, ˇze na unik´at nelze stanovit cenu obvyklou (bˇeˇznou) a ˇze kaˇzd´emu na pochopen´ı tohoto faktu staˇc´ı p˚ul mozkov´eho z´avitu. S´am pˇritom pˇredt´ım doˇsel k z´avˇeru, ˇze letouny nebyly pˇredraˇzen´e, a to na z´akladˇe bˇeˇzny´ch (obvykly´ch) cen... Mimoto, s´am pozdˇeji pˇred poslanci pˇripustil – jak citov´ano vy´ˇse –, ˇze netvrd´ı, ˇze letouny nebyly pˇredraˇzen´e, pˇritom vˇsak pˇredt´ım svoji kolegyni z TOP 09 ministryni obrany Vlastu Parkanovou ujistil o opaku. Na uvedeny´ rozpor ve svy´ch vlastn´ıch tvrzen´ıch byl M. Kalousek ze strany novin´aˇrky poˇradu Report´eˇri ˇCT dot´aza´n. Ministr nam´ısto vysvˇetlen´ı pˇreˇsel do protiu´toku a se zjevnou zlost´ı pronesl [230]: ”
Ale vy nepˇrich´az´ıte jako objektivnˇe pˇripraven´a novin´aˇrka, kter´a chce informovat. Vy pˇrich´az´ıte jako nˇekdo, kdo je nabitej jednou z´ajmovou skupinou, jedn´ım z´ajmov´ym ˇclovˇekem, nˇeˇc´ım, ˇc´ım v´am nalil palici.“
Z ˇreˇcen´eho plyne, ˇze ministr Kalousek nemohl objektivnˇe rozhodnout o vy´hodnosti ˇci nevy´hodnosti n´akupu letoun˚u CASA z pohledu ceny. Pˇresto vˇsak k n´akupu vydal souhlasn´e stanovisko – pr´avˇe z pohledu vy´hodnosti. Pozdˇeji tvrdil, ˇze hlavn´ım motivem pro nˇeho osobnˇe byla smˇena pˇeti ˇcesky´ch letoun˚u L-159 za jeden letoun CASA, kter´a byla souˇca´st´ı obchodu mimo n´akup tˇr´ı dalˇs´ıch letoun˚u CASA, resp. to, ˇze se ˇcesky´ letoun dostane do vy´zbroje ˇspanˇelsk´e arm´ady [230]: ”
Pro mˇe osobnˇe ten hlavn´ı motiv byl, ˇze L-159 jako fin´aln´ı ˇcesk´y v´yrobek budou zavedeny do v´yzbroje ˇspanˇelsk´e arm´ady.“
Avˇsak ˇspanˇelsk´e ministerstvo obrany se novina´ˇr˚um vyj´adˇrilo, ˇze o t´eto moˇznosti nikdy neuvaˇzovalo [230]:
81
” ˇ Spanˇelsk´a arm´ada nikdy neuvaˇzovala, ˇze by do sv´e v´yzbroje ˇcesk´a letadla L-159 zavedla.“
Bohuˇzel je osud ˇcesk´eho letounu L-159 v tomto smˇeru smutny´ – letouny totiˇz skonˇcily rozloˇzen´e v hang´aru spoleˇcnosti EADS, kter´a letouny CASA vyrobila [230]. Ostatnˇe, v kupn´ı smlouvˇe se poˇzadavek na uplatnˇen´ı ˇcesky´ch letoun˚u L-159 neobjevil [230]. Bylo-li tedy hlavn´ı motivac´ı ministra Kalouska stran n´akupu letoun˚u CASA to, ˇze se ˇcesk´e bitevn´ıky L-159 dostanou do vy´zbroje ˇspanˇelsk´e arm´ady, jak s´am ˇr´ıka´, pak je zar´aˇzej´ıc´ı, ˇze tento poˇzadavek nebyl zapracova´n do kupn´ı smlouvy. Patrnˇe nebylo ostatnˇe ani pˇredem osloveno ˇspanˇelsk´e ministerstvo obrany, zda o tomto zaveden´ı do sv´e vy´zbroje v˚ubec uvaˇzuje. Jiny´mi slovy, prav´e d˚uvody pro sv´e jedn´an´ı v tomto n´akupu zn´a pravdˇepodobnˇe jenom mal´a skupina lid´ı kolem ministra Kalouska. Mimoto bylo v m´edi´ıch prokazatelnˇe dok´aza´no na z´akladˇe dokument˚u Ministerstva obrany, ˇze tehdejˇs´ı n´amˇestek ministrynˇe Parkanov´e Martin Bart´ak tlaˇcil na veden´ı arm´ady, aby s k n´akupem letoun˚u CASA souhlasilo, byt ’ veden´ı arm´ady p˚uvodnˇe n´akup – a to velmi ostˇre a na zakladˇe technicky´ch u´daj˚u o pˇrepravn´ı kapacitˇe, doletu ˇci n´akladovosti provozu letoun˚u CASA – odm´ıtalo [230], [238]. Motivace pro toto Bart´akovo jedn´an´ı je rovnˇeˇz – jako v pˇr´ıpadˇe Miroslava Kalouska – nejasn´a... Poznamenejme z´avˇerem, ˇze v pˇr´ıpadˇe unik´atn´ıho letounu CASA nebylo moˇzn´e – podle vlastn´ıch slov Miroslava Kalouska – stanovit cenu obvyklou, avˇsak v pˇr´ıpadˇe mimoˇra´dnˇe unik´atn´ı zak´azky na likvidaci stary´ch ekologicky´ch ˇskod po cel´em u´zem´ı ˇCesk´e republiky v objemu mnohades´ıtek miliard korun se to v podstatˇe podaˇrilo. Znalecky´ posudek (i k nˇemu oponentn´ı posudek), ktery´ vznikl na objedn´avku Ministerstva financ´ı pod veden´ım pr´avˇe M. Kalouska, totiˇz stanovil odhad maxim´aln´ı ceny t´eto unik´atn´ı zak´azky tak, ˇze se odhad liˇsil v podstatˇe mikroskopicky od skuteˇcny´ch cen, kter´e tˇri uchazeˇci v t´eto veˇrejn´e soutˇeˇzi posl´eze skuteˇcnˇe nab´ıdli...
3.4 Starost o pˇr´ırodu ˇcili ekologick´a superzak´azka
Vy´sledky pr´ace lid´ı z r˚uzny´ch profes´ı jsou r˚uzn´e. Napˇr´ıklad vy´sledek pr´ace ukl´ızeˇcky se liˇs´ı od vy´sledku pr´ace ekonoma v bance ˇci politika. Na tomto zjevn´em faktu nen´ı nic pˇrekvapiv´eho a nepochopiteln´eho. Pˇresto m´a toto zjevn´e tvrzen´ı svoje pˇrekvapiv´e a obt´ıˇznˇe pochopiteln´e souvislosti. Povaˇzte sami. Kdyˇz pan´ı ukl´ızeˇcka ˇspatnˇe vykona´ svoji pr´aci, kaˇzdy´ okamˇzitˇe vid´ı, ˇze nen´ı vyneˇsen koˇs, ˇze nen´ı vyluxov´ano ˇci setˇreno, ˇze nen´ı utˇren prach apod. ˇSpatnˇe odvedena´ pr´ace je v pˇr´ıpadˇe profese ukl´ızeˇcky okamˇzitˇe vidˇet. A m˚uˇze by´t tak´e okamˇzitˇe n´aleˇzitˇe potrest´ana. Kdyˇz vˇsakˇspatnˇe odvede svoji pr´aci ekonom v bance (ktery´ moˇzna´ propust´ı zm´ınˇenou ukl´ızeˇcku za jej´ı ˇspatnˇe vykonanou pr´aci), nestane se nic. Skoro nikdo to totiˇz nepozn´a. A pˇr´ıpadn´ı ˇst ’ouralov´e se umlˇc´ı ideologi´ı. Pˇr´ıpady krach˚u bank v bohaty´rsky´ch 90. letech v ˇCesk´e republice a jejich n´asledna´ z´achrana ze strany st´atu to bohatˇe dosvˇedˇcuj´ı. A pˇr´ıpady splasknut´ı r˚uzny´ch finanˇcn´ıch bublin kolem roku 2008 ve Spojeny´ch st´atech americky´ch rovnˇeˇz – banky byly natolik velik´e, ˇze se nemohly
82
nechat zkrachovat. Jeˇstˇe markantnˇejˇs´ı je to v pˇr´ıpadˇe politika – tam uˇz si m˚uˇze dotyˇcny´ dˇelat u´plnˇe cokoli. Nikdo totiˇz nev´ı, jak m´a spr´avnˇe takovy´ vy´sledek pr´ace politika vypadat (vyjma z´ajmu dotyˇcn´eho, aby byl znovu obˇcany zvolen)19. Dne 15. 12. 2008 bylo ofici´alnˇe zveˇrejnˇeno vyhl´aˇsen´ı veˇrejn´e zak´azky na komplexn´ı odstranˇen´ı stary´ch ekologicky´ch z´atˇeˇz´ı vznikly´ch pˇred privatizac´ı v devades´aty´ch letech [219]. O dva dny pozdˇeji k tomu Ministerstvo financ´ı, jeˇz je v t´e dobˇe pod veden´ım ministra Miroslava Kalouska, uspoˇra´d´ava´ tiskovou konferenci, na kter´e tehdejˇs´ı prvn´ı n´amˇestek ministra financ´ı Ivan Fuksa20 spolu s dalˇs´ımi z´astupci ministerstva informuj´ı veˇrejnost o n´aleˇzitostech t´eto zak´azky [219]. V prezentaci je tak mj. vysvˇetlen d˚uvod pro rozhodnut´ı vypsat jednu gigantickou veˇrejnou zak´azku na odstranˇen´ı vˇetˇsiny zby´vaj´ıc´ıch ekologicky´ch ˇskod, kter´e se st´at pˇri prodej´ıch podnik˚u v devadesa´ty´ch letech zav´azal odstranit. Hned v u´vodu t´eto prezentace se varuje a hroz´ı [219]: ”
Z´avazek je platn´y, pr´avnˇe vymahateln´y a sankcionovateln´y (riziko arbitr´aˇz´ı).“ ”
Odkl´ad´an´ım ˇreˇsen´ı hroz´ı zvˇetˇsen´ı rozsahu a objemu ekologick´ych ˇskod.“
Hlavn´ım d˚uvodem, proˇc nevypisovat veˇrejn´e zak´azky na odstranˇen´ı jednotlivy´ch ekologicky´ch ˇskod zvl´aˇst ’ pro kaˇzdou d´ılˇc´ı lokalitu, je uv´adˇeno ˇcasov´e hledisko – od analy´zy rizik aˇz do zaˇca´tku sanace ubˇehne pry´ minim´alnˇe cca 5 let a jenom intern´ı administrativa zabere v pr˚umˇeru 2 roky [219]. Zad´an´ım jedn´e obˇr´ı zak´azky by se tyto lh˚uty zkr´atily. V prezentaci je celkem tˇrikr´at varova´no pˇred hrozbou arbitr´aˇz´ı21, napˇr. na stranˇe ˇsest se k dosavadn´ımu (tj. pomal´emu) zp˚usobu odstranˇov´an´ı ekologicky´ch ˇskod mj. uv´ad´ı [219]: ”
Budouc´ı rizika: ˇZaloby nabyvatel˚u na ˇskodu zp˚usobenou nemoˇznost´ı uˇz´ıvat majetek vˇcetnˇe moˇzn´ych arbitr´aˇz´ı.“
N´aslednˇe je prezentova´na nutnost vˇse urychlit [219]: ”
Nutnost z´asadnˇe urychlit a zefektivnit odstranˇov´an´ı star´ych ekologick´ych z´atˇeˇz´ı a minimalizovat technicka´ a finanˇcn´ı rizika.“
Miroslav Kalousek tuto obˇr´ı zak´azku od sam´eho poˇca´tku obhajoval a ˇcinil tak v podstatˇe aˇz do u´pln´eho jej´ıho konce. V roce 2009 napˇr´ıklad prohl´asil [220]: ”
Vypisov´an´ı jednotliv´ych soutˇeˇz´ı nem˚uˇze b´yt efektivnˇejˇs´ı neˇz jedna zak´azka, na kterou bude koukat cel´y svˇet. Pt´am se, jestli za t´ım, ˇze nˇekdo dnes horuje za zruˇsen´ı megatendru, nestoj´ı to, ˇze na stole leˇz´ı nab´ıdka na mnohem v´yhodnˇejˇs´ı likvidaci ˇskod, neˇz za jak´ych
19Tento fenom´em tak´e vysvˇetluje zaslouˇzeny´ respekt veˇrejnosti v˚uˇci sportovc˚um ˇci umˇelc˚um a jejich obecnou popularitu – ˇspatny´ vy´kon hokejov´eho muˇzstva ˇci houslisty hraj´ıc´ıho faleˇsnˇe kaˇzdy´ hned pozn´a. 20Ivan Fuksa se pozdˇeji na veˇrejnosti ” proslav´ı“ v souvislosti se svy´m vzd´an´ım se poslaneck´eho mand´atu – vizte t´eˇz podkapitolu 3.5. 21Toto varov´an´ı zopakuje i ministr financ´ı Miroslav Kalousek v m´edi´ıch [150].
83
podm´ınek je nyn´ı.“
V tomto jeho vyj´adˇren´ı je on´ım ”
koukat cel´y svˇet“ patrnˇe m´ınˇeno, ˇze obˇr´ı zak´azka by byla pozornˇe sledova´na nejen dom´ac´ımi – a v ˇcesky´ch podm´ınka´ch zcela jistˇe ” nez´avisly´mi“ – institucemi. Avˇsak ” koukat“ by mohl cely´ svˇet tak´e v jin´em smyslu. O jak velkou zak´azku se vlastnˇe jednalo? Dejme slovo pˇr´ımo tehdejˇs´ımu pˇredsedovi vl´ady Petru Neˇcasovi, ktery´ na adresu Ministerstva financ´ı pod veden´ım Miroslava Kalouska v z´aˇr´ı 2010 prohl´asil [221]: ” ˇ
C´ısla, kter´a zazn´ıvaj´ı okolo zak´azky, vznikaj´ı souˇctem cen za souˇcasn´e ekologick´e zak´azky a jsou tam zapoˇc´ıt´any i uskuteˇcnˇen´e sanace. Neexistuje ˇza´dn´y re´aln´y odhad ceny. Ministerstvo financ´ı odhaduje cenu kolem 90 miliard korun, ministerstvo ˇzivotn´ıho prostˇred´ı kolem 30 miliard korun.“
Objem zak´azky byl tedy skuteˇcnˇe ”
svˇetovy´“. Citovana´ slova pˇredsedy vl´ady Neˇcase pˇritom pˇredcha´zela podrobn´e zpr´avˇe, kterou k dan´e obˇr´ı zak´azce mˇeli ministr financ´ı Miroslav Kalousek a ministr ˇzivotn´ıho prostˇred´ı Pavel Drobil pˇredloˇzit vl´adˇe do konce z´aˇr´ı 2010. Jej´ı souˇca´st´ı mˇela by´t i inventura cenov´eho odhadu cel´e zak´azky, nebot ’ rozd´ıl 90 versus 30 miliard je pˇrece jen znaˇcny´. S cenovou kalkulac´ı zak´azky vl´ada ani Ministerstvo financ´ı nechtˇelo veˇrejnost sezn´amit s t´ım, ˇze by to v pr˚ubˇehu tendru bylo netaktick´e [221]. P˚uvodnˇe postoupily do druh´eho kola obˇr´ı zak´azky tˇri firmy z ˇsesti uchazeˇc˚u, konkr´etnˇe uspˇely spoleˇcnosti Geosan Group, Marius Pedersen Engineering a Environmental Services ze skupiny J&T [223]. V ˇr´ıjnu 2009 vˇsak ´Uˇrad pro ochranu hospod´aˇrsk´e soutˇeˇze (´UOHS) vr´atil mezi uchazeˇce Ministerstvem financ´ı vyˇrazen´e konsorcium PPF Advisory, za n´ımˇz st´al nejbohatˇs´ı ˇCech Petr Kellner [223]. V l´etˇe 2010 vˇsak Ministerstvo financ´ı, veden´e tehdy odstupuj´ıc´ım ministrem Eduardem Janotou, vylouˇcilo konsorcium PPF Advisory podruh´e, a to z d˚uvod˚u u´dajn´eho nesplnˇen´ı vˇsech kvalifikaˇcn´ıch pˇredpoklad˚u pro z´ıska´n´ı zak´azky [224]. Mluvˇc´ı Ministerstva financ´ı k tomu tehdy dodal [224]: ”
Aby ministerstvo pˇredeˇslo naˇrˇcen´ım o nerovn´em pˇr´ıstupu k uchazeˇc˚um, provˇeˇrilo nav´ıc, nad r´amec z´akona, ve stejn´ych aspektech i ostatn´ı uchazeˇce, kteˇr´ı se kvalifikovali do druh´eho kola soutˇeˇze. Tito uchazeˇci maj´ı kvalifikaˇcn´ı pˇredpoklady v poˇr´adku.“
Sdruˇzen´ı PPF Advisory vˇsak o zak´azku d´ale jevilo z´ajem, o ˇcemˇz svˇedˇc´ı mj. i vyj´adˇren´ı mluvˇc´ıho tohoto sdruˇzen´ı [222]: ”
Konsorcium PPF Advisory se ovˇsem zdrˇz´ı jak´ychkoli koment´aˇr˚u k tzv. ekozak´azce, nebot ’ prob´ıh´a rozhodov´an´ı ´UOHS ohlednˇe ˇz´adosti konsorcia o n´avrat mezi u´ˇcastn´ıky soutˇeˇze. M˚uˇzeme pouze obecnˇe zopakovat, ˇze budeme o n´avrat do soutˇeˇze usilovat vˇsemi dostupn´ymi pr´avn´ımi prostˇredky.“
V tehdejˇs´ım tisku se vˇsak objevily informace, ˇze pojem ”
vˇsemi dostupny´mi pr´avn´ımi prostˇredky“ by mohl by´t trochu ˇsirˇs´ı. Sdruˇzen´ı tak napˇr. mˇelo vyuˇz´ıt dobr´e vazby na politiky TOP 09, pˇredevˇs´ım pak na Miroslava Kalouska (ten se opˇet po ˇcase st´ava´ ministrem
84
financ´ı) a Karla Schwarzenberga [222]. Styˇcny´m ”
d˚ustojn´ıkem“ mˇel by´t by´valy´ Kalousk˚uv poradce Vladim´ır Mlyn´aˇr. Citujme z ˇcl´anku [222]: ”
V posledn´ıch t´ydnech se ale vztahy mezi topkou a PPF vylepˇsuj´ı, na ˇcemˇz m´a pod´ıl exministr Vladim´ır Mlyn´aˇr, sv´eho ˇcasu Kalousk˚uv poradce, dnes ˇclen nejvyˇsˇs´ıho veden´ı Kellnerovy skupiny. Spekuluje se, ˇze si ho po skonˇcen´ı angaˇzm´a u b´yval´eho premi´era Jana Fischera na ´Uˇradu vl´ady PPF vyt´ahla pˇredevˇs´ım kv˚uli ekozak´azce.“ ”
V prostˇred´ı politiky a byznysu se tvrd´ı, ˇze m´a Mlyn´aˇr mluvit o ˇc´astce v rozmez´ı 37 aˇz 38,4 miliardy korun, kterou by PPF mohla nab´ıdnout, pokud by se do soutˇeˇze vr´atila. Mlyn´aˇr ale na toto t´ema mluvit striktnˇe odm´ıt´a. ,Vˇsechny ot´azky pˇresmˇerujte na tiskov´eho mluvˇc´ıho,‘ ˇrekl LN Mlyn´aˇr vˇcera a v´ıc se bavit nechtˇel.“
O tom, ˇze se jak ministr financ´ı M. Kalousek, tak i pˇredseda TOP 09 Karel Schwarzenberg sch´azeli v t´e dobˇe se z´astupci Kellnerova sdruˇzen´ı ˇci pˇr´ımo s Petrem Kellnerem, svˇedˇc´ı n´asleduj´ıc´ı citace [222]: ”
Napˇr´ıklad pˇredminul´y ˇctvrtek se v praˇzsk´em hotelu Hoffmeister seˇsli pr´avˇe Mlyn´aˇr a Kellner s pˇredsedou topky Karlem Schwarzenbergem. ,O ekozak´azce jsme v˚ubec nemluvili, j´a tomu moc nerozum´ım. Mˇe jen zaj´ım´a, jak´y (Kellner) je. Ten ˇclovˇek mˇe prostˇe zaj´ım´a,‘ ˇrekl LN Schwarzenberg. S Kellnerem se ale sch´az´ı i hlavn´ı architekt ekotendru Kalousek. ,Samozˇrejmˇe se v´ıd´ame. Co je divn´eho na tom, ˇze se ministr financ´ı bav´ı se ˇs´efy d˚uleˇzit´ych finanˇcn´ıch skupin? Proˇc si mysl´ıte, ˇze se bav´ıme zrovna o ekotendru?‘ ˇr´ık´a ministr financ´ı. Dod´av´a ale, ˇze kdyby ´UOHS vr´atil konsorcium veden´e PPF do soutˇeˇze, ministerstvo financ´ı uˇz by ji potˇret´ı nevyˇrazovalo.“
Nakonec vˇsak po r˚uzny´ch vyj´adˇren´ıch politicky´ch pˇredstavitel˚u (vˇcetnˇe tehdejˇs´ıho pˇredsedy vl´ady Petra Neˇcase) se sdruˇzen´ı PPF Advisory rozhodlo v lednu 2011 soutˇeˇz opustit [225]. Mezit´ım si Ministerstvo financ´ı pod veden´ım M. Kalouska objednalo u poradensk´e spoleˇcnosti Deloitte Advisory posudek, jenˇz mˇel odhadnout maxim´aln´ı cenu obˇr´ı zak´azky na odstranˇen´ı stary´ch ekologicky´ch ˇskod [226]. Samotny´ tento krok a pˇredevˇs´ım jeho motivace vzbudila pochybnosti. Citujme z ˇcl´anku [226]: ” ˇ
Rada expert˚u i kritik˚u zak´azky nad t´ım krout´ı hlavou. Proˇc si ministerstvo najalo na stanoven´ı ceny zak´azky poradce bez kompetenc´ı v oblasti odstranˇov´an´ı ekologick´ych ˇskod? A proˇc to udˇelalo aˇz po v´ıce neˇz dvou letech od vyps´an´ı tendru, kdy uˇz na zaˇc´atku z´aˇr´ı maj´ı tˇri finalist´e dodat v´ybˇerov´e komisi sv´e cenov´e nab´ıdky? A jak se nav´ıc ukazuje, poradensk´a firma m´a podle zad´an´ı zˇrejmˇe doj´ıt k vyˇsˇs´ı cenˇe, neˇz o jak´e dosud mluvilo ministerstvo ˇzivotn´ıho prostˇred´ı ˇci ˇCesk´a inspekce ˇzivotn´ıho prostˇred´ı. ´Uˇrady naposledy spoˇc´ıtaly n´aklady na vyˇciˇstˇen´ı stovek pozemk˚u loni v z´aˇr´ı pro vl´adu a konkr´etnˇe doˇsly k sumˇe ,jen‘ 25,4 aˇz 31,7 miliardy korun. ˇC´astka pˇres sto miliard, uv´adˇen´a ministerstvem financ´ı, totiˇz neodr´aˇz´ı skuteˇcn´e n´aklady na ˇciˇstˇen´ı zamoˇren´ych are´al˚u podnik˚u, ale jen v´yˇsi celkov´ych garanc´ı, kter´e st´at firm´am vydal pˇri privatizaci. Mluvˇc´ı ministerstva
85
financ´ı Ondˇrej Jakob MF DNES jako vysvˇetlen´ı, proˇc nestaˇc´ı studie MˇZP a je tˇreba dalˇs´ı od firmy Deloitte, ˇrekl, ˇze mu zpracov´an´ı odhadu uloˇzila v prosinci vl´ada a ˇze odhady MˇZP mohou b´yt v´yznamnˇe ,zav´adˇej´ıc´ı‘. ,Napˇr´ıklad z toho d˚uvodu, ˇze doposud byly sanov´any sp´ıˇse m´enˇe zat´ıˇzen´e lokality,‘ ˇrekl. Jin´ymi slovy, ˇcistilo se u´dajnˇe jen to, co bylo levnˇejˇs´ı. To podle nˇej m˚uˇze zkreslovat n´aklady, kter´e bude pˇr´ıpadn´y v´ıtˇez zak´azky skuteˇcnˇe m´ıt. ,V neposledn´ı ˇradˇe plat´ı, ˇze nab´ıdkov´a cena nebude zahrnovat pouze samotn´e n´aklady na sanaci, n´ybrˇz i veˇsker´e souvisej´ıc´ı n´aklady dodavatele, vˇcetnˇe n´aklad˚u na financov´an´ı a na rizika spojen´a s cel´ym procesem,‘ dodal Jakob. Jde napˇr´ıklad o to, ˇze kdyˇz v´ıtˇezn´a firma zjist´ı, ˇze zneˇciˇstˇen´ı p˚udy ˇci spodn´ı vody je vˇetˇs´ı, neˇz se pˇredpokl´adalo, nebude od st´atu moct jako doposud inkasovat dalˇs´ı pen´ıze nad r´amec toho, co si vysoutˇeˇzila. Jenˇze nad takov´ym v´ykladem se pozastavuje ministerstvo ˇzivotn´ıho prostˇred´ı. ,Nelze zcela souhlasit s t´ım, ˇze byly sanov´any jen m´enˇe zat´ıˇzen´e lokality. Ani tvrzen´ı, ˇze jsme pˇri stanoven´ı odhadu nebrali v u´vahu rizika dodavatele, nen´ı zcela pˇresn´e,‘ uvedla mluvˇc´ı MˇZP Michaela Jendekov´a. ´Uˇrad podle n´ı naopak vych´azel ze zkuˇsenost´ı z ukonˇcen´ych ˇciˇstˇen´ı. MF DNES m´a nav´ıc k dispozici materi´al o odhadu n´aklad˚u na odstranˇen´ı star´ych ˇskod z d´ılny MˇZP pro vl´adu, v nˇemˇz v´yslovnˇe stoj´ı: kromˇe vlastn´ıch n´aklad˚u na sanaci je tˇreba poˇc´ıtat i s riziky na z´akladˇe dosavadn´ıch zkuˇsenost´ı, a to ve v´yˇsi dalˇs´ıch 6,6 aˇz 8,2 miliardy korun. Celkem, s n´aklady na sanaci za 31,7 miliardy, by tedy cena zak´azky stejnˇe nemˇela pˇrekroˇcit zm´ınˇenou hranici 40 miliard korun. Dalˇs´ı v´ıcen´aklady na financov´an´ı i celou zak´azku, o kter´ych mluv´ı ministerstvo financ´ı, pˇripadaj´ı zvl´aˇstn´ı i b´yval´e ˇs´efce ˇCesk´e inspekce ˇzivotn´ıho prostˇred´ı Evˇe Tylov´e. ,Pokud bude odhad firmy Deloitte Advisory vyˇsˇs´ı neˇz MˇZP, st´at by mˇel oba odhady porovnat a zv´aˇzit, zda se mu pˇrevod z´avazk˚u na jednoho dodavatele vyplat´ı. Obzvl´aˇstˇe v dobˇe, kdy ˇskrt´a pen´ıze, kde se d´a,‘ upozornila. Podle n´ı se d´a v´ıcen´aklad˚um pˇredej´ıt tak, ˇze si bude st´at v´ıce hl´ıdat, co vlastnˇe plat´ı. ,Napˇr´ıklad pˇri v´ystavbˇe ar´eny Sazky st´at zaplatil v r´amci sanac´ı pozemk˚u i vyhlouben´ı z´aklad˚u pro halu, takˇze nam´ısto 400 milion˚u korun zaplatil 700 milion˚u. Obdobnˇe podpoˇril i ˇSkodu Plzenˇ, kdyˇz zaplatil sanaci stavebn´ıch konstrukc´ı v cel´em are´alu nad r´amec standardn´ıho postupu. M´ısto dvou miliard korun to pˇriˇslo ve v´ysledku na 12 miliard,‘ upozornila Tylov´a.“
Vl´ada vˇsak nakonec obdrˇzela jeˇstˇe oponenturu k posudku spoleˇcnosti Deloitte Advisory, kterou vypracovala spoleˇcnost Ernst & Young. Oba dokumenty pak nechala zapeˇcetˇen´e v trezoru a neznala jejich podm´ınky, pˇriˇcemˇz otevˇr´ıt je mˇela aˇz na jedn´an´ı vl´ady, aby se provedlo srovn´an´ı mezi nab´ıdkou uchazeˇc˚u a odborny´m posouzen´ım [229]. Bud’ jak bud’, trojice zbyly´ch uchazeˇc˚u nakonec pˇredloˇzila svoje cenov´e nab´ıdky na odstranˇen´ı ekologicky´ch ˇskod: Marius Pedersen Engineering (56,8 miliardy korun), Geosan Group (57,8 miliardy korun) a Environmental Services ze skupiny J&T za 65,5 miliardy korun [227]. Tyto nab´ıdky a tato ˇc´ısla sama o sobˇe vzbuzuj´ı opr´avnˇeny´ u´div. V obˇr´ı zak´azce takov´eho rozsahu a s tolika nezn´amy´mi faktory pˇredstavuje druh´a nejlevnˇejˇs´ı nab´ıdka necel´a 102 (!) procenta nejlevnˇejˇs´ı nab´ıdky a nejdraˇzˇs´ı nab´ıdka pak pˇribliˇznˇe 115 procent nejlevnˇejˇs´ı nab´ıdky. Aby ˇcten´aˇr n´alˇeˇzitˇe ocenil tˇesnost pˇredevˇs´ım prvn´ı a druh´e nab´ıdky, uvedeme pˇr´ımˇer, ktery´ zachova´ uveden´e proporce. Pˇredstavte si soutˇeˇz na dod´avku kancel´aˇrsk´eho pap´ıru a necht ’ v´ıtˇez nab´ıdne cenu 2 miliony korun. Pak druhy´ v poˇrad´ı by musel nab´ıdnout cenu jenom o pˇribliˇznˇe 35 tis´ıc vˇetˇs´ı. Cenu kancela´ˇrsk´eho pap´ıru vˇsak lze
86
nˇekolikan´asobnˇe snadnˇeji odhadnout, neˇz rozsah a m´ıru ˇskod, jejichˇz skuteˇcny´ rozsah se uk´aˇze aˇz pˇr´ımou realizac´ı. Ostatnˇe, vy´ˇse cenovy´ch nab´ıdek tˇr´ı uchazeˇc˚u zaujala i tehdejˇs´ıho pˇredsedu vl´ady Petra Neˇcase, ktery´ k tomu v z´aˇr´ı 2011 ˇrekl [227], [229]: ”
Mˇel jsem a nad´ale m´am u t´eto zak´azky celou ˇradu n´amitek a pochybnost´ı. Zveˇrejnˇen´e ceny tyto n´amitky a pochybnosti nejen nerozpt´ylily, ale pos´ılily.“
Uchazeˇc s nejniˇzˇs´ı nab´ıdkou, tedy spoleˇcnost Marius Pedersen Engineering, kr´atce po zveˇrejnˇen´ı nab´ıdek uvedl, ˇze cena, kterou v tendru nab´ıdl, se skl´ad´a ze skuteˇcny´ch n´aklad˚u na odstranˇen´ı ekologicky´ch ˇskod ve vy´ˇsi 35 miliard korun. K tomu si spoleˇcnost pˇripoˇcetla pˇrira´ˇzku 15 procent za pˇrenos pˇr´ıpadny´ch rizik ze st´atu na spoleˇcnost. ” Zbytek ceny tvoˇr´ı finanˇcn´ı a pojistn´e n´aklady, kter´e zohlednˇuj´ı v´ıce neˇz desetilet´y horizont zak´azky a koneˇcnˇe zhruba osmiprocentn´ı zisk,“ uvedla spoleˇcnost [229]. Ze znalosti struktury t´eto celkov´e ceny pak o to v´ıce pˇrekvap´ı tˇesnost vˇsech tˇr´ı nab´ıdek a opr´avnˇenost pochyb pˇredsedy vl´ady Petra Neˇcase. Vl´ada Petra Neˇcase nakonec tˇesnˇe pˇred v´anoˇcn´ımi sv´atky dne 21. 12. 2011 na sv´em jedn´an´ı odm´ıtla schv´alit smlouvu se spoleˇcnost´ı Marius Pedersen Engineering, kter´a nab´ıdla v soutˇeˇzi nejniˇzˇs´ı cenu. Jiˇz pˇredt´ım to bylo ostatnˇe z ofici´aln´ıch m´ıst avizova´no. Ministru financ´ı Miroslavu Kalouskovi, ktery´ byl po vˇetˇsinu ˇcasu ” zapˇris´ahly´m“ podporovatelem t´eto zak´azky, vl´ada uloˇzila zak´azku zruˇsit [228]. Na tomto jedn´an´ı vl´ada tak´e rozpeˇcetila ob´alky s odborny´m posudkem a s oponenturou k tomuto posudku. Bylo by mimoˇra´dnˇe zaj´ımav´e se dozvˇedˇet odhad ceny cel´e obˇr´ı zak´azky od obou poradensky´ch spoleˇcnost´ı. Na tiskov´e konferenci po jedn´an´ı vl´ady byl naˇstˇest´ı pˇredseda vl´ady Petr Neˇcas na odhad ceny ze strany ” nez´avisly´ch“ poradensky´ch spoleˇcnost´ı dot´az´an. Pot´e, co se ujistil, ˇze se nejedn´a o utajovanou informaci, ˇrekl mimoˇra´dnˇe zaj´ımava´ slova, a to nav´ıc se zjevny´m pobaven´ım a sarkasmem [228]: ”
Pokud si najdete nˇekter´a m´a starˇs´ı vyj´adˇren´ı o ekologick´e zak´azce, vˇcetnˇe nˇekter´ych rozhovor˚u, kde jsem prorocky odhadoval v´yˇsi cen a nab´ıdek vˇcetnˇe tohoto posudku a jeho oponentury, tak byste zjistili, ˇze jsem se v podstatˇe trefil. To znamen´a, ano, ten posudek ˇr´ık´a, ˇze horn´ı hranice by byla nˇekde na u´rovni 59 aˇz 61 miliard a oponentura ˇr´ık´a, ˇze jeˇstˇe maliˇcko v´yˇse. Jin´ymi slovy, kdyˇz by to nˇekdo vzal velmi demagogicky – a j´a jsem r´ad, ˇze to nevzal nikdo z ˇclen˚u vl´ady demagogicky – tak by to jeˇstˇe znamenalo, ˇze ona nab´ıdka za t´emˇeˇr 57 miliard ve skuteˇcnosti nˇekolik miliard jeˇstˇe ˇsetˇr´ı, ˇze by to mohlo b´yt jeˇstˇe draˇzˇs´ı a z tohoto pohledu nejsem jaksi t´ım odhadem ceny i oponenturou pˇrekvapen. Pohybovalo se to v tˇech intenc´ıch, kter´e j´a jsem pˇred nˇekolika mˇes´ıci odhadoval.“
Pod´ıva´-li se ˇcten´aˇr na videoz´aznam tohoto Neˇcasova vystoupen´ı, uvid´ı zjevny´ vy´smˇech Petra Neˇcase smˇerem k nˇekter´emu ˇclenovi vl´ady. S´am Petr Neˇcas pˇri sv´em proslovu dramaticky zd˚uraznil gestikulac´ı a intonac´ı, ˇze je r´ad, ˇze ” ... to NEVZAL nikdo z ˇclen˚u vl´ady demagogicky,“ ˇc´ımˇz – podle naˇseho odhadu – mˇel na mysli pr´avˇe Miroslava Kalouska. Skuteˇcnost, ˇze i dva ” nez´avisl´e“ posudky na tak kolosa´ln´ı a unik´atn´ı zak´azku s mnoha nezn´amy´mi parametry odhadly cenu skoro identicky, jako ˇcinily nab´ıdky od tˇr´ı uchazeˇc˚u,
87
dokl´ada´, ˇze to nemohla by´t n´ahoda. A skuteˇcnost, ˇze tyto ceny odhadl pˇredseda vl´ady Petr Neˇcas mˇes´ıce pˇredem i bez n´akladny´ch studi´ı, vypov´ıd´a, ˇze vˇedˇel o z´akulis´ı t´eto zak´azky mnohem v´ıce, neˇz co ˇrekl na veˇrejnosti. Jeho slova na citovan´e tiskov´e konferenci, vˇcetnˇe zp˚usobu pˇrednesu, mˇela by´t pro veˇrejnost jasny´m vzkazem v tomto smˇeru... Poznamenejme na z´avˇer, ˇze se v tisku objevily informace o person´aln´ı prov´azanosti lid´ı ze spoleˇcnost´ı, kter´e se o zak´azku ucha´zely, a nav´ıc i spekulace, ˇze v pˇr´ıpadˇe v´ıtˇezstv´ı jedn´e mˇely poraˇzen´e spoleˇcnosti s v´ıtˇezem na zak´azce participovat [227], [226].
3.5 Starost o c´ırkev ˇcili c´ırkevn´ı narovn´an´ı
T´ema c´ırkevn´ıch ”
restituc´ı“22 vzbudilo v minulosti opakovanˇe velk´e v´aˇsnˇe. Moˇzna´ proto se koneˇcn´e rozhodnut´ı v t´eto vˇeci protahovalo pˇribliˇznˇe dvacet let. Vˇse nabralo neby´vale rychly´ sp´ad v roce 2012, kdy se vl´adˇe Petra Neˇcase podaˇrilo – navzdory protest˚um znaˇcn´e ˇca´sti politick´eho spektra a ˇcesk´e veˇrejnosti – schva´lit v noci ze 7. na 8. 11. 2012 kolem 0:30 hodin poˇctem 102 hlas˚u (pro schv´alen´ı bylo tˇreba 101 hlas) z´akon ˇc. 428/2012 Sb., o majetkov´em vyrovn´an´ı s c´ırkvemi a n´aboˇzensky´mi spoleˇcnostmi [212]. Ke schv´alen´ı doˇslo tedy tˇesny´m poˇctem hlas˚u a pouhy´ch nˇekolik hodin pot´e, co se dne 7. 11. 2012 v dopoledn´ıch hodin´ach vzdali sv´eho poslaneck´eho mand´atu tˇri poslanci za ODS – Marek ˇSnajdr, Petr Tluchoˇr a Ivan Fuksa (Ivan Fuksa – dlouholety´ obecn´ı politik a tak´e starosta mˇesta Pˇr´ıbram, kter´e je tak´e nazy´va´no ” stˇredoˇcesky´m Palermem“ – byl mezi lety 2007 aˇz 2010 prvn´ım n´amˇestkem ministra financ´ı, pˇriˇcemˇz do t´eto funkce jej dne 29. 1. 2007 jmenoval tehdejˇs´ı ministr financ´ı Miroslav Kalousek [217], [218]). Jedn´ım z n´ahradn´ık˚u byl i poslanec za ODS Roman Pek´arek, ktery´ v dobˇe hlasov´an´ı (hlasoval pro c´ırkevn´ı restituce) byl jiˇz nepravomocnˇe odsouzen na ˇsest let odnˇet´ı svobody nepodm´ınˇenˇe za korupci (pozdˇeji mu byl trest zm´ırnˇen na pˇet let a Pek´arek nastoupil k vy´konu trestu). Podle zm´ınˇen´eho z´akona, resp. jeho § 18 odst. 4, bylo u´ˇcelem c´ırkevn´ıch ”restituc´ı“, v r´amci ktery´ch dojde k pˇresunu majetku a finanˇcn´ıch prostˇredk˚u ze strany st´atu na stranu c´ırkv´ı aˇz v hodnotˇe 134 miliard, ” zm´ırnˇen´ı majetkov´ych kˇrivd zp˚usoben´ych registrovan´ym c´ırkv´ım a n´aboˇzensk´ym spoleˇcnostem v rozhodn´em obdob´ı“ [210]. Mezi velk´e zast´ance tˇechto ” restituc´ı“ patˇril i tehdejˇs´ı ministr financ´ı a m´ıstopˇredseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten po schva´len´ı zm´ınˇen´eho z´akona vyj´adˇrit i sv´e dojet´ı [211]: ”
M´am obrovskou radost a pˇrizn´am se, ˇze jsem i dojat´y. Po dvaceti letech se podaˇrilo dos´ahnout spravedlnosti v t´eto ot´azce. Po dlouh´ych dvaceti letech jde jen o ˇc´asteˇcnou kompenzaci ˇskod, kter´e komunist´e zp˚usobili. V´yznamn´a ˇc´ast obˇcansk´e spoleˇcnosti, kter´a je antikomunistick´a, se stane ekonomicky nez´avislou na st´atn´ı moci. Je to symbolick´y okamˇzik.“
22Toto oznaˇcen´ı nen´ı zcela spr´avn´e, nebot ’ se nejedn´a de facto o restituce, nicm´enˇe je struˇcn´e a ˇsirok´e veˇrejnost zn´am´e, proto jej v t´eto podkapitole pouˇz´ıv´ame – ovˇsem s uvozovkami. Spr´avnˇejˇs´ı oznaˇcen´ı by bylo ” majetkov´e vyrovn´an´ı s c´ırkvemi a n´aboˇzensky´mi spoleˇcnostmi“. Nicm´enˇe, tehdejˇs´ı pˇredseda vl´ady Petr Neˇcas o ˇc´asti tohoto vyrovn´an´ı hovoˇril jako o ” natur´aln´ıch restituc´ıch“, kter´e se ty´kaj´ı zhruba 75 miliard korun, jeˇz pˇredstavuj´ı hodnotu vyd´avan´eho majetku [228].
88
S c´ırkevn´ımi ”
restitucemi“ tak, jak byly vl´adou a n´aslednˇe i poslaneckou snˇemovnou schv´aleny, je vˇsak spojena ˇrada podivnost´ı. Podrobnˇe je o nich pojedn´ano v elabor´atu Nadaˇcn´ıho fondu proti korupci n´azvu Podivnosti kolem c´ırkevn´ıch ” restituc´ı“, ktery´ je dostupny´ na str´ank´ach Fondu23 [213]. V souvislosti s c´ırkevn´ımi ” restitucemi“ se objevila jiˇz v roce 2010 spekulace, ˇze na jejich realizaci by mˇel – vedle jiny´ch osob – profitovat i pˇr´ıtel Miroslava Kalouska zbrojaˇr Richard H´ava24 [214]. A to v souvislosti s t´ım, ˇze v r´amci zm´ınˇeny´ch ” restituc´ı“ by se mˇelo – mimo jin´eho25 – c´ırkv´ım vydat kolem 140 tis´ıc hektar˚u lesn´ıch pozemk˚u (pˇribliˇznˇe tolik lesn´ıch pozemk˚u pro tento u´ˇcel blokuje podnik Lesy ˇCesk´e republiky [215]). ˇCten´aˇr se patrnˇe podiv´ı, jak souvis´ı vojensk´a technika s lesn´ım porostem. Citujme ˇcla´nek z roku 2010, ktery´ souvislost nab´ız´ı [214]: ”
Vlivn´y byznysmen Richard H´ava, obchodn´ık s vojensk´ym materi´alem a pˇr´ıtel ministra financ´ı Miroslava Kalouska, u´dajnˇe ovl´ad´a z´apadoˇceskou lesn´ı spoleˇcnost LST s´ıdl´ıc´ı v Trhanovˇe u Domaˇzlic.
Informaci o tom jako prvn´ı pˇrinesl jiˇz v dubnu letoˇsn´ıho roku server Motejlek.com s odkazem na vysoce d˚uvˇeryhodn´y zdroj. K cel´e vˇeci se vˇsak zat´ım nikdo ofici´alnˇe nevyj´adˇril a zat´ım nic nenasvˇedˇcuje tomu, ˇze by trhanovsk´a firma, kter´a patˇr´ı k v´yznamn´ym smluvn´ım partner˚um Les˚u ˇCR, prodˇelala nˇejakou akcion´aˇrskou zmˇenu.
Pˇresto jsou i lid´e z oboru pˇresvˇedˇceni, ˇze H´ava firmu ovl´ad´a. ,Je to pravda, m´a tam urˇcitˇe pod´ıl,‘ nepochybuje ˇs´ef jedn´e z konkurenˇcn´ıch firem. D˚ukazy nem´a a asi ani m´ıt nem˚uˇze. LST totiˇz patˇr´ı ke spoleˇcnostem, kter´e maj´ı anonymn´ı akcie.“26
Pr´avˇe uveden´e spekulace vˇsak kategoricky odm´ıtl ˇreditel a prokurista spoleˇcnosti LST a. s. Miloslav Konop´ık, ktery´ byl jeˇstˇe v prvn´ım pololet´ı roku 2009 veden v obchodn´ım rejstˇr´ıku jako jediny´ akcion´aˇr t´eto spoleˇcnosti [214]: ”
J´a v´am garantuji, ˇze tady ˇz´adn´y pod´ıl nem´a. Je to hloupost.“
23Text elabor´atu vyvolal odezvu ze strany z´astupc˚u nejvy´znaˇcnˇejˇs´ıch c´ırkevn´ıch instituc´ı v ˇCesk´e republice, jeˇz vedla k pozv´an´ı z´astupc˚u Nadaˇcn´ıho fondu proti korupci na Arcibiskupstv´ı praˇzsk´e a k n´asledn´e debatˇe na dan´e t´ema s c´ırkevn´ımi pˇredstaviteli – vizte Prohl´aˇsen´ı v u´vodu textu elabor´atu Podivnosti kolem c´ırkevn´ıch ” restituc´ı“ [213]. 24O jejich pˇr´atelstv´ı a o osobˇe Richarda H´avy se lze v´ıce dozvˇedˇet v pˇr´ıloze 1 tohoto textu. 25Celkem 16 c´ırkv´ı, kter´e uzavˇrely se st´atem ” smlouvu o vypoˇr´ad´an´ı“, obdrˇz´ı v pr˚ubˇehu 30 let dohromady celkem 59 miliard korun (v souˇcasny´ch cen´ach – nomin´alnˇe ˇc´astka bude zvyˇsov´ana o roˇcn´ı m´ıru inflace) ze st´atn´ıho rozpoˇctu coby finanˇcn´ı n´ahradu za majetek, ktery´ byl v tzv. rozhodn´em obdob´ı (tj. obdob´ı od 25. u´nora 1948 do 1. ledna 1990) c´ırkv´ım ” zabaven“ a ktery´ nelze c´ırkv´ım nyn´ı navr´atit, nebot ’ jiˇz nen´ı v drˇzen´ı st´atu (pˇr´ıpadnˇe z jiny´ch d˚uvod˚u). Mimoto budou c´ırkv´ım vyd´any budovy a pozemky jin´eho druhu, neˇz lesn´ıho (napˇr. pole, rybn´ıky). 26Dle obchodn´ıho rejstˇr´ıku doˇslo v ˇr´ıjnu 2010 ke zmˇenˇe z akci´ı na majitele v listinn´e podobˇe na akcie na jm´eno v listinn´e podobˇe.
89
Zm´ınˇeny´ Miloslav Konop´ık v z´aˇr´ı roku 2010 rovnˇeˇz popˇrel vlastnicky´ pod´ıl V´aclava Junka27 v uveden´e lesnick´e spoleˇcnosti LST a oznaˇcil takov´e informace za nesmysly [214]. V´aclav Junek byl kdysi mocny´ ˇs´ef skupiny Chemapol Group, kter´a vlastnila – mimo jin´e – i zbrojaˇrskou spoleˇcnost Omnipol, v n´ıˇz byl Richard H´ava tehdy pˇredsedou pˇredstavenstva (vizte pˇr´ılohu). M. Konop´ık vˇsak nemluvil pravdu. Dle vy´roˇcn´ı zpr´avy spoleˇcnosti LST za rok 2009 byla od 27. 5. 2009 akciona´ˇrsk´a struktura n´asleduj´ıc´ı: CONLAMES TRADING LIMITED s pod´ılem 75 % (se s´ıdlem na Kypru) a V´aclav Junek s pod´ılem 25 %. A dne 14. 10. 2010 byl V´aclav Junek zaps´an do obchodn´ıho rejstˇr´ıku jako jiˇz jediny´ akciona´ˇr t´eto spoleˇcnosti. Stalo se tak nedlouho pot´e, co se v m´edi´ıch objevily prvn´ı spekulace o tom, ˇze vlastnicky´ pod´ıl mˇel m´ıt v t´eto spoleˇcnosti i Richard H´ava. Kdo st´al za vy´ˇse zm´ınˇenou kyperskou spoleˇcnost´ı, nen´ı snadn´e zjistit. V citovan´em ˇcl´anku jsou d´ale zm´ınˇeny vazby r˚uzny´ch politicky´ch ˇcinovn´ık˚u na lesn´ı hospod´aˇrstv´ı [214]: ”
LST je pˇritom jednou z firem, kter´a se nyn´ı hodl´a uch´azet o obˇr´ı desetilet´e zak´azky ve st´atn´ıch les´ıch. Pokud by ji Richard H´ava skuteˇcnˇe ovl´adal, mohla by firma vyuˇz´ıvat jeho vazeb na ˇcesk´e politiky. Nejde jenom o ministra Miroslava Kalouska, m´ıstopˇredsedu TOP 09, ale i dalˇs´ı nov´e parlamentn´ı strany. Je aˇz pˇrekvapiv´e, kolik z nich m´a k les˚um bl´ızko.“ ”
Je tˇreba pˇripomenout, ˇze s´am pˇredseda strany Karel Schwarzenberg, kter´y vystudoval lesnictv´ı v Mnichovˇe, se vˇetˇs´ı ˇc´ast ˇzivota zab´yval spr´avou rodov´eho majetku zahrnuj´ıc´ıho pˇrev´aˇznˇe lesy.“ ”
Absolventem stˇredn´ı lesnick´e ˇskoly je rovnˇeˇz m´ıstopˇredseda partaje Pavol Lukˇsa, kter´y pˇred revoluc´ı pracoval u Severomoravsk´ych st´atn´ıch les˚u v Krnovˇe. Dnes je pˇredsedou parlamentn´ıho zemˇedˇelsk´eho v´yboru a problematika les˚u spad´a do jeho kompetence. ˇClenem tohoto v´yboru je dalˇs´ı ˇclen pˇredsednictva TOP 09 – Jiˇr´ı Oliva, b´yval´y dlouholet´y ˇs´ef Les˚u ˇ CR.“ ”
K dokreslen´ı osobn´ıch vazeb pˇripomenˇme, ˇze ministrem zemˇedˇelstv´ı je nˇekdejˇs´ı Kalousk˚uv n´amˇestek Ivan Fuksa. Souˇcasn´ym ˇreditelem Les˚u ˇCR je zase Svatopluk S´ykora, kter´y m˚uˇze m´ıt pomˇernˇe bl´ızko k jiˇz zm´ınˇen´emu V´aclavu Junkovi. Po krachu Chemapol Group totiˇz ˇr´ıdil nejcennˇejˇs´ı ˇc´asti cel´e chemick´e skupiny – firmy sdruˇzen´e pod hlaviˇckou Aliachem.“
Bez zaj´ımavosti tak´e nen´ı ani pˇredpokl´adany´ rozmach lesnick´e spoleˇcnosti LST smˇerem k podniku Lesy ˇCesk´e republiky. Citujme zde u´ryvek z vy´roˇcn´ı zpr´avy spoleˇcnosti LST za rok 2010, jenˇz popisuje vy´znamn´e ud´alosti, kter´e nastaly po datu u´ˇcetn´ı z´avˇerky [216]:
27Ing. V´aclav Junek, CSc., byl dle obchodn´ıho rejstˇr´ıku od 1. 6. 2009 do 1. 1. 2014 pˇredsedou pˇredstavenstva spoleˇcnosti LST a. s., od 1. 1. 2014 je jediny´m ˇclenem pˇredstavenstva t´eto spoleˇcnosti. Pˇredsedou pˇredstavenstva t´eto spoleˇcnosti byl tak´e kr´atce na pˇrelomu let 1999 a 2000.
90
” V roce 2011 uzavˇrela spoleˇcnost s LˇCR smlouvy na lesnick´e sluˇzby v hodnotˇe cca 210 mil. Kˇc a na odkup 640 tis. dˇr´ıv´ı. Vzhledem k t´eto skuteˇcnosti, kdy se pˇredpokl´adan´y obrat spoleˇcnosti nav´yˇs´ı na cca 1 300 mil. Kˇc, bylo nutn´e zajistit provozn´ı financov´an´ı pro rozjezd v´yroby. Proto byla v prosinci uzavˇrena smlouva o u´vˇeru se zahraniˇcn´ım poskytovatelem na celkov´y objem 35 mil. Kˇc, prostˇredky ve v´yˇsi 20 mil. Kˇc byly vyˇcerp´any v lednu 2011. D´ale spoleˇcnost uzavˇrela v lednu 2011 smlouvu o poskytov´an´ı bankovn´ıch produkt˚u se spoleˇcnost´ı PPF banka a.s., kter´a poskytla na profinancov´an´ı z´asob, kr´atkodob´e financov´an´ı (revolving, kontokorent) ˇc´astku aˇz 90 mil. Kˇc, v z´avislosti na objemu zastaven´ych pohled´avek.“
Poznamenejme na z´avˇer, ˇze jistou angaˇzovanost v lesnick´e spoleˇcnosti LST pˇriznal i samotny´ Richard H´ava. V obs´ahl´em rozhovoru z l´eta roku 2012 odpovˇedˇel na dotazy novin´aˇrky Jany Kl´ımov´e n´asleduj´ıc´ı [206]:
J. K.: ” ˇ
R´ık´ate, ˇze v ˇCesku nepodnik´ate, ale jak´y m´ate vztah k lesn´ı firmˇe LST Trhanov, kterou ovl´ad´a v´aˇs kamar´ad V´aclav Junek? M´ate v n´ı pod´ıl?“
Richard H´ava: ”
J´a m´am Vaˇska Junka velmi r´ad, velmi mi pomohl, kdyˇz mˇe chtˇel pan Musela spolu s panem Milanem ˇCern´ym dostat z Chemapolu a potaˇzmo Omnipolu. Jednou mˇe do Trhanova pan Junek pozval a ˇr´ıkal, ˇze potˇrebuje firmu stabilizovat a chtˇel koupit pilu. Z investorsk´eho hlediska ˇc´ısla t´e spoleˇcnosti vypadala dobˇre, takˇze jsme se dohodli a j´a jsem mu na to p˚ujˇcil pen´ıze.“
J. K.: ”
O jak velkou investici ˇslo?“
Richard H´ava: ”
Sto milion˚u korun. Samozˇrejmˇe jsem se o situaci kolem les˚u zaˇcal zaj´ımat a najednou vypukla panika – nepˇr´ıtel H´ava pˇred branami. Po zbrojaˇrinˇe jsem se stal velk´ym obl´ıbencem i v ,lesaˇrinˇe‘.“
Nechme se tedy pˇrekvapit, zda si c´ırkve pot´e, aˇz jim budou vyd´any rozs´ahl´e lesn´ı a jin´e pozemky, nenajmou na jejich obhospodaˇrov´an´ı pr´avˇe lesnickou spoleˇcnost LST. Tato volba se totiˇz pˇr´ımo nab´ız´ı, nebot ’ hlavn´ı ˇcinnost´ı uveden´e spoleˇcnosti je ” prov´adˇen´ı lesnick´ych ˇcinnost´ı pro Lesy ˇCesk´e republiky, s. p., tj. lesnick´e sluˇzby v pˇestebn´ı a tˇeˇzebn´ı ˇcinnosti a v´ykup dˇreva, jeho zpracov´an´ı ve vlastn´ıch dˇrevaˇrsk´ych provozech nebo n´asledn´y prodej“ [216].
91
Kapitola 4
Humorn´e odlehˇcen´ı na z´avˇer
4.1 Plukovn´ık ”
N´ahl´ık“ odch´az´ı!
V roce 2002 se novina´ˇri z den´ıku Mlad´a fronta Dnes vydali oslovit nˇekter´e politiky a zeptali se jich na jejich n´azor na vˇeci, kter´e se ty´kaly oblast´ı jejich z´ajm˚u. Dva z nich poˇzadali, aby zhodnotili odchod plukovn´ıka N´ahl´ıka, absolventa prestiˇzn´ı Kr´alovsk´e vojensk´e akademie v Londy´nˇe, z ˇcesk´e arm´ady [234]. Je ˇskoda takovy´ch odborn´ık˚u? Kdyby se na tot´eˇz novin´aˇri zeptali n´ahodn´eho kolemjdouc´ıho na ulici, mˇela by odpovˇed’ by´t stejn´a – plukovn´ık N´ahl´ık totiˇz neexistoval! Ot´azka byla provokac´ı ze strany novina´ˇr˚u s u´myslem zjistit, jak politici zareaguj´ı na nˇeco, o ˇcem prokazatelnˇe nemohou nic vˇedˇet. A jak tedy dva tehdejˇs´ı ” experti“ na arm´adn´ı problematiku a jiˇz tehdy ” staˇr´ı harcovn´ıci“, totiˇz poslanec za ODS Jan Vid´ım a tehdejˇs´ı poslanec za KDU–ˇCSL Miroslav Kalousek, reagovali na odchod vymyˇslen´eho plukovn´ıka N´ahl´ıka? Jan Vid´ım ot´azky vyuˇzil k tomu, aby si to ” vyˇr´ıdil“ s tehdejˇs´ım ministrem obrany Jaroslavem Tvrd´ıkem a fiktivn´ıho plukovn´ıka N´ahl´ıka uklidnil, ˇze jeˇstˇe nen´ı vˇse ztraceno [234]: ”
Jen si vzpomenˇte na jeho velmi sil´ack´a prohl´aˇsen´ı, kdyˇz nastupoval do funkce. Jak ozdrav´ı arm´adu, jak bude voj´ak vˇzdy na prvn´ım m´ıstˇe. Jenomˇze skutek utek. Za p´ar dn´ı jsou volby a j´a douf´am, ˇze vymˇen´ı i ministra obrany.“
A jak zareagoval Miroslav Kalousek? Nam´ısto prost´eho pˇrizn´an´ı, ˇze o odchodu plukovn´ıka N´ahl´ıka nic nev´ı, vystˇrelil M. Kalousek ” bez v´ah´an´ı“ [234]: ”
Je to ˇskoda. Ale nevypov´ıd´a to ani tak o stavu naˇs´ı arm´ady jako o politick´e nev˚uli stanovit jej´ı perspektivu. Posledn´ı hlasov´an´ı Sen´atu o nadzvukov´ych st´ıhaˇck´ach je toho pˇr´ıkladem.“
Nedomn´ıva´me se, ˇze je nˇeco ˇspatn´eho na tom, kdyˇz ˇclovˇek uvˇeˇr´ı tvrzen´ı novina´ˇre z celost´atn´ıho den´ıku. V civilizovan´e spoleˇcnosti je sp´ıˇse norm´aln´ı, kdyˇz si lid´e navza´jem vˇeˇr´ı. Zar´aˇzej´ıc´ı je vˇsak fakt, ˇze i takovy´ protˇrely´ a zkuˇseny´ u´ˇredn´ık, politik a z´akulisn´ı hr´aˇc, jaky´m Miroslav Kalousek nepochybnˇe je, s´am a ” naivnˇe“ uvˇeˇr´ı tvrzen´ı druhy´ch...
92
4.2 Miroslav Kalousek a humor
Jedn´ım z nejspolehlivˇejˇs´ıch indik´ator˚u dostateˇcny´ch intelektua´ln´ıch schopnost´ı ˇclovˇeka je smysl pro inteligentn´ı humor. Jenom ten, kdo je schopen pochopit a pˇrehl´ednout celou situaci a jej´ı smysl, m˚uˇze n´aslednˇe tuto situaci zkarikovat do zkratky humoru. Hlup´ak, ktery´ situaci nech´ape, z n´ı tˇeˇzko vykˇrese humornou zkratku. Humor znamen´a l´epe vˇedˇet. Ze vˇsech politik˚u na ˇcesk´e sc´enˇe patˇr´ı Miroslav Kalousek v tomto ohledu ” ke ˇspiˇcce“. At ’ jiˇz vystupuje v poslaneck´e snˇemovnˇe, v debat´ach a v rozhovorech v televizi, nebo se vyjadˇruje pro noviny, t´emˇeˇr vˇzdy jeho vystoupen´ı obsahuje alesponˇ jednu neˇcekanou a humornou karikaturu nˇejak´e ud´alosti. V jeho vystoupen´ıch je skoro vˇzdy argumentace zabalena do humorn´eho h´avu, coˇz jej´ı u´ˇcinek umocnˇuje. Jeho vystoupen´ı jsou skoro vˇzdy zaj´ımav´a – bez ohledu na to, zda ˇclovˇek s jeho argumenty a s pohledem na vˇec souhlas´ı ˇci nikoli. I bez ohledu na to, zda ˇclovˇek jeho slov˚um vˇeˇr´ı ˇci nevˇeˇr´ı. Tento text o pozoruhodn´em dvacetilet´em p˚usoben´ı Miroslava Kalouska ve veˇrejn´em ˇzivotˇe proto zakonˇceme humorem. Bylo by moˇzn´e uv´est ˇradu jeho trefny´ch komenta´ˇr˚u. Jako uk´azku vˇsak za vˇsechny uved’me ˇca´st z jeho vystoupen´ı v poslaneck´e snˇemovnˇe ze dne 4. listopadu 2011, ve kter´em se objektem jeho vtipu stal – on s´am. Poznamenejme, ˇze v citaci zm´ınˇeny´ poslanec ˇSl´egr je hokejovy´ olympijsky´ v´ıtˇez z Nagana 1998 Jiˇr´ı ˇSl´egr. Nuˇze, pane Kalousku, m´ate slovo [235]: ”
Pan´ı pˇredsedaj´ıc´ı, d´amy a p´anov´e, jistˇe mi odpust´ıte, neˇz pˇrednesu sv˚uj pozmˇenˇovac´ı n´avrh, abych velmi kr´atce zareagoval na pana poslance ˇSl´egra, kter´y vzpom´ınal na svou kr´asnou chv´ıli, kdyˇz st´al na Staromˇestsk´em n´amˇest´ı a ten nekonˇc´ıc´ı dav kˇriˇcel ˇCeˇsi! ˇCeˇsi!, a ˇr´ıkal: vˇeˇr´ım, ˇze jste tak´e kˇriˇceli. Ano, j´a tam byl, j´a jsem kˇriˇcel, to se pˇrizn´av´am, a dobˇre v´ım, Jiˇr´ı, o ˇcem jste hovoˇril, protoˇze m´am tak´e takov´e kr´asn´e vzpom´ınky, ne tedy ze sportu, tak vysoko j´a to ve sportu nikdy nedot´ahl, ale z politiky, kdy jsem st´al v t´e Letensk´e ulici a ten nekonˇc´ıc´ı dav kˇriˇcel: Povˇesit! Povˇesit! Povˇesit! (Pobaven´ı v s´ale.) Vˇeˇr´ım, ˇze vy jste tenkr´at nekˇriˇceli, ale podez´ır´am v´as, ˇze nˇekter´ym z v´as se to l´ıbilo.“
93
Pˇr´ıloha 1
Richard H´ava & Miroslav Kalousek
Na poˇca´tku pˇr´atelstv´ı mezi tehdejˇs´ım ekonomicky´m n´amˇestkem na Ministerstvu obrany Miroslavem Kalouskem a zbrojaˇrem Ing. Richardem H´avou bylo policejn´ı proˇsetˇrova´n´ı spoleˇcnosti Zenit. Majoritn´ım vlastn´ıkem a jednatelem t´eto spoleˇcnosti se stal v ˇcervnu 1993 pr´avˇe Richard H´ava (pozdˇeji se stal jej´ım jediny´m vlastn´ıkem a jeˇstˇe pozdˇeji opˇet jej´ım majoritn´ım vlastn´ıkem). Proˇsetˇrova´n´ı inicioval s´am M. Kalousek nedlouho pot´e, co se v lednu 1993 stal n´amˇestkem. Uˇcinil tak na z´akladˇe informac´ı o u´dajn´em nekal´em jedn´an´ı firmy v jak´esi arm´adn´ı zak´azce [40]. Pozdˇeji to M. Kalousek okomentoval slovy [40]: ” ˇ
Sel jsem po nich jako slepice po flusu, ale nakonec se uk´azalo, ˇze je vˇse v poˇr´adku.“
Vypjat´e situace vˇzdy lidi bud’ sbl´ıˇz´ı, nebo rozdˇel´ı. V tomto pˇr´ıpadˇe se stalo to prvn´ı a od roku 1994 se podle vlastn´ıch slov M. Kalouska s R. H´avou znaj´ı a pozdˇeji se st´avaj´ı i pˇr´ateli [59]. O tom ostatnˇe svˇedˇc´ı mj. i ud´alost z ˇr´ıjna 1996, kdy zbrojaˇrsk´a spoleˇcnost Omnipol – v t´e dobˇe vlastnˇen´a tuzemskou skupinou Chemapol Group – poˇra´d´a v hang´aru p´arty pro obchodn´ıky se zbranˇemi, novina´ˇre, politiky a arm´adn´ı pˇredstavitele. Richard H´ava je tehdy pˇredsedou pˇredstavenstva spoleˇcnosti Omnipol (pozdˇeji se stane jej´ım majoritn´ım vlastn´ıkem). Zjevnˇe dobrou atmosf´eru, jeˇz panovala na t´eto p´arty, pˇeknˇe pˇribliˇzuje dobovy´ tisk [202]: ”
Dlouhonoh´e hostesky, tabule proh´ybaj´ıc´ı se pod vybran´ymi pochoutkami, v´yteˇcn´e pit´ı, ale i pˇr´ıjemn´a hudba spojily na nˇekolik okamˇzik˚u asi dvˇe stovky pozvan´ych host˚u, kteˇr´ı si jinak d´avaj´ı pozor na kaˇzd´e slovo. Drav´y obchodn´ıch Richard H´ava c´ılevˇedomˇe okouzlil a zˇrejmˇe si tak trochu i podmanil budouc´ı z´akazn´ıky. ,Kde jsi, Richarde, sehnal tak hezk´e holky,‘ zaj´ımal se n´amˇestek ministra obrany Miroslav Kalousek. Chladn´ym z˚ustal jako obvykle jen n´aˇceln´ık gener´aln´ıho ˇst´abu Jiˇr´ı Nekvasil. ,Hm, nic moc,‘ ocenil snahy hostesek gener´al.“
Ostatnˇe, v z´aˇr´ı 1997 samotny´ Richard H´ava k pˇra´telstv´ı s Miroslavem Kalouskem poznamen´ava´ [46]: ”
Obˇcas spolu zajdeme na pivo a na gul´aˇs.“
T´ema k hovoru nad pivem mˇeli oba p´anov´e tak´e kolem 14. dubna 1997, kdy se n´amˇestek Miroslav Kalousek zu´ˇcastnil ustavuj´ıc´ı sch˚uze Asociace obrann´eho pr˚umyslu ˇCesk´e republiky (d´ale jen ” AOP“), kterou zaloˇzili dva gener´aln´ı ˇreditel´e Jiˇr´ı Marouˇsek z ˇCKD Praha Holding a Jaroslav Valouˇsek z pardubick´e Synthesie Semt´ın, jeˇz byla v t´e dobˇe dceˇrinou
94
spoleˇcnost´ı skupiny Chemapol Group [203]. Pˇripomenˇme, ˇze skupina Chemapol Group tehdy vlastn´ı tak´e spoleˇcnost Omnipol, jej´ıˇz pˇredsedou pˇredstavenstva je – Richard H´ava. Ostatnˇe, Richard H´ava byl – pˇred samotny´m jedn´an´ım – ustanoven sekret´aˇrem nov´e asociace. H´ava tehdy tak´e na poradˇe ” sezn´amil pˇr´ıtomn´e s c´ılem a n´apln´ı ˇcinnosti asociace,“ jak je podle ˇcasopisu Ty´den uvedeno v z´apise, ktery´ mˇel na starosti Jozef Piga, jenˇz byl v 90. letech nˇejaky´ ˇcas gener´aln´ım ˇreditelem Omnipolu [203]. Zm´ınˇena´ asociace pˇritom vznikla jako rychla´ reakce na vznik jin´e asociace t´ehoˇz jm´ena, kterou zaloˇzilo dne 4. dubna 1997 tˇrina´ct zbrojaˇrsky´ch firem s u´myslem nab´ıdnout z´apadu neziskov´eho partnera, ktery´ s nimi mˇel ˇreˇsit obchodn´ı z´aleˇzitosti [203]. Zaloˇzen´ı prvn´ı asociace se vˇsak M. Kalousek nezu´ˇcastnil [203]. ´Uˇcast n´amˇestka Kalouska na ustavuj´ıc´ı sch˚uzi AOP vyvolala jiˇz tehdy nevoli mezi politiky a ministry [204]. M. Kalousek vˇsak kritiku odm´ıtal [204]: ”
Neangaˇzuji se ve prospˇech ˇz´adn´e, pouze jsem apeloval, aby doˇslo k jejich sjednocen´ı!“
K tomuto zd˚uvodnˇen´ı je vˇsak moˇzn´e vzn´est pochybnost. Za prvn´ı asociac´ı totiˇz p˚uvodnˇe st´ala spoleˇcnost RDP Group a na projektu od poˇca´tku pracoval i arm´adn´ı gener´al Karel Kuba (ten z arm´ady odeˇsel k 1. lednu 1997), ktery´ se stal ˇreditelem prvn´ı asociace [203]. Avˇsak pot´e, co se novy´m ministrem obrany stal nelidovecky´ Michal Lobkowicz a M. Kalousek ministerstvo opustil, stal se Karel Kuba ministrovy´m poradcem, coˇz M. Kalousek ostˇre komentoval [191]: ”
Pˇri odvol´an´ı ˇs´efa majetkov´e sekce neˇslo o zmˇenu syst´emu, ale o to, ˇze ministr bud’ ustoupil, nebo ˇsel pˇr´ımo vstˇr´ıc nˇekter´ym skupin´am, kter´e vˇzdy usilovaly o exkluzivn´ı vztah k arm´adˇe. Plukovn´ık L´egl je ˇclovˇek, kter´y tˇemto tlak˚um vˇzdy odol´aval. V okamˇziku, kdy se jeden z hlavn´ıch exponent˚u RDP Group, b´yval´y gener´al Karel Kuba, stal opˇet ministrov´ym poradcem, vˇedˇel jsem, ˇze L´egl bude nepohodln´y a bude muset odej´ıt. Nen´ı to ˇcist´a hra.“
Vliv spoleˇcnosti Omnipol se ˇcas od ˇcasu tak´e projevil na veˇrejnosti i jiny´m zp˚usobem. Medi´aln´ı ohlas mˇelo sv´eho ˇcasu zveˇrejnˇen´ı informace, ˇze tehdejˇs´ı d˚ustojn´ık majetkov´e sekce Ministerstva obrany plukovn´ık Josef Fabia´n bydlel v bytˇe, ktery´ mu poskytli ” jeho pˇra´tel´e“ z Omnipolu, a to jiˇz od prosince 1996 [41]. Tehdejˇs´ı pˇredseda vy´boru pro obranu a bezpeˇcnost poslaneck´e snˇemovny Petr Neˇcas k tomu v roce 1998 pronesl [41]: ”
Pokud je to pravda, tak je to pˇr´ıpad nepˇr´ım´e korupce jako ˇremen.“
A mnohem pozdˇeji mˇelo tak´e nemaly´ medi´aln´ı ohlas zveˇrejnˇen´ı informace ohlednˇe p˚udn´ıho bytu na praˇzsk´em Veleslav´ınˇe, ve kter´em bydleli manˇzel´e Kalouskovi od roku 1999. Byt pˇritom p˚uvodnˇe poˇr´ıdil – podle vlastn´ıch slov – pro sv´e investiˇcn´ı z´amˇery Richard H´ava, ktery´ jej vˇsak dˇr´ıve, neˇz jej cely´ splatil, prodal ˇsvagrovi M. Kalouska Lubom´ıru Kaˇsa´kovi [205]. Citujme zde zaj´ımav´e souvislosti tohoto obchodu a n´asledny´ch ud´alost´ı [205]: ”
Kalousk˚uv ˇsvagr Kaˇs´ak podle kupn´ı smlouvy s prod´avaj´ıc´ı firmou zaplatil za byt 6,5 mili´onu korun v ˇcervnu 1999. Pouh´y den pˇred t´ım vystavil sv´e sestˇre a ˇzenˇe Kalouska smˇenku
95
na stejnou ˇc´astku, tedy 6,5 mili´onu korun. Kalouskova ˇzena se stala ofici´aln´ı majitelkou apartm´anu pot´e, co Kaˇs´ak zemˇrel. Byt z´ıskala od vdovy po bratrovi, opˇet za 6,5 mili´onu korun. Kalouskov´a za byt neplatila, obˇe ˇzeny operaci vyˇreˇsily zapoˇcten´ım smˇenky z roku 1999.“
K transakci neposkytl pˇr´ısluˇsn´e dokumenty ani M. Kalousek ani R. H´ava [205]: ”
,J´a k tomu ty doklady nem´am. S´am jsem se b´al, jestli po tˇech letech jeˇstˇe existuj´ı, ale byl jsem ujiˇstˇen´y, ˇze ano. Takˇze se mus´ıte obr´atit na ty, kteˇr´ı je maj´ı,‘ uvedl Kalousek.“ ”
,S nejvˇetˇs´ı pravdˇepodobnost´ı tyto doklady, pokud jeˇstˇe existuj´ı, budou u m´eho pr´avn´ıka, kter´y to tehdy zaˇrizoval. J´a ˇz´adn´e doklady nevlastn´ım,‘ dodal H´ava.“
V citovan´em ˇcla´nku tak vyslovuj´ı podezˇren´ı stran prav´e podstaty cel´e transakce [205]: ”
Zapojen´ı H´avy do operace s bytem totiˇz znovu vrac´ı do hry ot´azku, zda ˇsvagr Kaˇs´ak roky nevystupoval jako majitel bytu jen ,na oko‘ a ve skuteˇcnosti nemovitost od poˇc´atku nepatˇrila Kalouskov´ym, kteˇr´ı ji financovali z nezn´am´ych penˇez. ˇS´ef lidovc˚u i H´ava takovou variantu striktnˇe odm´ıtaj´ı. ,To je nesmysl,‘ prohl´asil Kalousek.“
Miroslav Kalousek pozdˇeji tuto ”
af´eru“ s poˇr´ızen´ım bytu nazval ”
splasklou bublinou“ a na
svoji obhajobu ˇrekl [112]: ”
T´e vˇeci byla vˇenov´ana mimoˇr´adn´a pozornost, coˇz j´a pokl´ad´am za f´er. Byl jsem obvinˇov´an z danˇov´eho u´niku a vˇenovala se tomu d˚uslednˇe finanˇcn´ı policie a danˇov´e ˇreditelstv´ı pro Prahu 10. Dodnes m´am pap´ıry s kulat´ymi raz´ıtky, kter´e dokazuj´ı, ˇze je vˇsechno v poˇr´adku. Nicm´enˇe zat´ımco af´ery se ˇreˇs´ı na tituln´ıch str´ank´ach, jakmile se uk´aˇze, ˇze je to splaskl´a bublina, objev´ı se to maxim´alnˇe na ˇsest´e stranˇe.“
Ponechme vˇsak byt bytem, nebot ’ se jedn´a o v podstatˇe ned˚uleˇzity´ detail v cel´e kari´eˇre Miroslava Kalouska a jeho pˇr´atelstv´ı s Richardem H´avou. Nen´ı bez zaj´ımavosti, ˇze bezprostˇrednˇe po volba´ch v roce 2010 se Richard H´ava – podle vlastn´ıch slov – na ˇctvrt hodiny zastavil ve ˇZluty´ch l´azn´ıch, kam se sjely nˇekter´e vlivn´e lobbistick´e skupiny (mezi jiny´mi se tam stavil tak´e Roman Janouˇsek). Samotny´ H´ava to okomentoval slovy [208]: ”
Potkal jsem se s Mirkem Dvoˇr´akem (ˇs´efem Letiˇstˇe Praha – pozn. redakce) nˇekdy o p˚ul druh´e odpoledne v Praze a on mi ˇr´ık´a: Jedu do ˇZlut´ych l´azn´ı pozdravit p´ar kamar´ad˚u, pojd’ si tam d´at s n´ami skleniˇcku v´ına. Je to kluk, kter´eho m´am r´ad a obˇcas s n´ım jdu na v´ıno (mimochodem Romana Janouˇska zn´am, ale tak´e jenom ze skleniˇcky v´ına), a proto jsem nevidˇel nic ˇspatn´eho na tom, ˇze se tam zastav´ım na skleniˇcku v´ına. Pˇrijel jsem tam asi ve dvˇe hodiny odpoledne, ve ˇctvrt na tˇri jsem odjel a od t´e doby neust´ale poslouch´am a zachycuji jak´esi tajemn´e rozhovory prob´ıhaj´ıc´ı po noc´ıch. Pokud tam cokoli takov´eho bylo, tak toho j´a jsem se nezu´ˇcastnil. Opakuji, ˇze jiˇz v p˚ul tˇret´ı jsem sedˇel se ˇzenou v kinˇe. Proto na
96
tom nevid´ım nic tak z´asadn´ıho, kontroverzn´ıho, jako z toho spousta novin´aˇr˚u a osv´ıcen´ych politik˚u udˇelalo.“
V tisku se tak´e spekulovalo, ˇze Richard H´ava st´al v pozad´ı pˇri vzniku strany TOP 09, v n´ıˇz je m´ıstopˇredsedou M. Kalousek [208]. R. H´ava takov´e spekulace odm´ıtal, nicm´enˇe pˇripustil, ˇze s M. Kalouskem se jako kamar´adi bavili o ledasˇcem [208]: ”
Samozˇrejmˇe, ˇze jsem mˇeli celou ˇradu diskus´ı o tom, jestli je, nebo nen´ı vhodn´a doba k tak nesm´ırnˇe obt´ıˇzn´emu kroku, jako je zaloˇzen´ı nov´e politick´e strany. Zcela objektivnˇe jsem r´ad, ˇze to uˇcinil. Ale rozhodnˇe k tomu nepotˇreboval ani moji pomoc, ani moji podporu, protoˇze jin´a neˇz psychick´a podpora od kamar´ada ani nepˇrich´azela v u´vahu.“
V tom sam´em rozhovoru R. H´ava definuje svoji roli ve vztahu k M. Kalouskovi, ktery´ v t´e dobˇe used´a do vl´ady za TOP 09, tˇemito slovy [208]: ”
Jasnˇe, ale j´a nejsem nikdo, j´a jsem soukrom´a osoba. To pˇrece nem˚uˇzeme dˇelat tak, ˇze j´a m´am kamar´ada. Tady m´a kaˇzd´y nˇejak´eho kamar´ada.“
Tato slova jsou pomˇernˇe d˚uleˇzit´a v souvislosti s ud´alost´ı, kter´a se stala v z´aˇr´ı 2011. Veˇcer pˇred t´ım, kdy mocny´ Martin Roman odstoupil z funkce gener´aln´ıho ˇreditele a pˇredsedy pˇredstavenstva energetick´e spoleˇcnosti ˇCEZ, byl Richard H´ava s Miroslavem Kalouskem a s Martinem Romanem na veˇceˇri v hotelu Four Seasons [206]. Na samotn´em setk´an´ı ministra financ´ı s gener´aln´ım ˇreditelem ˇCEZu (ˇci sp´ıˇse s pˇredsedou pˇredstavenstva ˇCEZu) by nebylo – za jisty´ch okolnost´ı – zase nic tak neobvykl´eho, nebot ’ Ministerstvo financ´ı je za ˇ Ceskou republiku1 majoritn´ım akciona´ˇrem spoleˇcnosti ˇCEZ. Avˇsak pˇr´ıtomnost Richarda H´avy, tedy soukrom´e osoby, kter´a ” nen´ı nik´ym“, je k zamyˇslen´ı. Richard H´ava na d˚uvody, proˇc byl na t´eto veˇceˇri pˇr´ıtomen, o rok pozdˇeji pˇri rozs´ahl´em rozhovoru odpovˇedˇel [206]: ”
Asi je moˇzn´e, ˇze jsem byl s Mirkem Kalouskem na veˇceˇri, ale rozhodnˇe jsem nesedˇel u nˇejak´eho jedn´an´ı. Jestli Roman odejde, nebo pˇrijde, mnˇe je fakt jedno. Jestli ta ot´azka smˇeˇruje k tomu, zda zasahuji do person´aln´ıch vˇec´ı v kompetenci pana Kalouska, tak nezasahuji, je to dalˇs´ı nesmysl.“
Nechme vˇsak nejen byt bytem, ale ponechme i veˇceˇri veˇceˇr´ı. ˇCten´aˇre informujeme, ˇze s Richardem H´avou jsme se mohli setkat v souvislosti se spoleˇcnost´ı Zenit2, resp. Omnipol3, resp. LST Trhanov a odkazujeme ˇctena´ˇre na kapitoly 1.4, 1.5, 1.7, 2.2, 3.3, 3.5.
1Dle vy´roˇcn´ı zpr´avy spoleˇcnosti ˇCEZ byla k 31. 12. 2013 majoritn´ım akcion´aˇrem ˇCesk´a republika zastoupen´a Ministerstvem financ´ı, Ministerstvem pr´ace a soci´aln´ıch vˇec´ı a ´Uˇradem pro zastupov´an´ı st´atu ve vˇecech majetkovy´ch s pod´ılem v celkov´e vy´ˇsi 69,78 % z´akladn´ıho kapit´alu [209]. 2Podle obchodn´ıho rejstˇr´ıku pˇrevedl Richard H´ava sv˚uj 64% pod´ıl ve spoleˇcnosti Zenit, spol. s r.o., v roce 2008 rovny´m d´ılem na sv´e dva syny. 3Podle obchodn´ıho rejstˇr´ıku (konkr´etnˇe podle pˇr´ılohy u´ˇcetn´ı z´avˇerky za rok 2008) pˇrevedl Richard H´ava sv˚uj 58% pod´ıl ve spoleˇcnosti OMNIPOL a. s. v roce 2008 rovny´m d´ılem na sv´e dva syny.
97
Pˇr´ıloha 2
Detailn´ı popis hlavn´ı linie kauzy Diag Human
V srpnu 2008 vydal v Praze ˇcesky´ tˇr´ıˇclenny´ rozhodˇc´ı tribun´al koneˇcny´ rozhodˇc´ı n´alez [67], v nˇemˇz ukl´ad´a ˇCesk´e republice – Ministerstvu zdravotnictv´ı povinnost zaplatit soukrom´e spoleˇcnosti DIAG HUMAN SE se s´ıdlem v Lichtenˇstejnsk´em kn´ıˇzectv´ı na n´ahradˇe ˇskody ˇc´astku 4 089 716 666,– Kˇc (tedy pˇres 4 miliardy korun) a na n´ahradˇe u´rok˚u z prodlen´ı za obdob´ı od 1. ˇcervence 1992 do 30. ˇcervna 2007 ˇc´astku 4 244 879 686,– Kˇc (tedy opˇet pˇres 4 miliardy korun), a to oboj´ı do jednoho mˇes´ıce od nabyt´ı pr´avn´ı moci uveden´eho rozhodˇc´ıho n´alezu [67]. Nav´ıc rozhodci uloˇzili ˇCesk´e republice povinnost zaplatit uveden´e spoleˇcnosti na u´roc´ıch z prodlen´ı ˇc´astku 1 287 877,– Kˇc dennˇe, poˇc´ınaje dnem 1. ˇcervence 2007 do zaplacen´ı. Vedle toho byla ˇCesk´e republice uloˇzena povinnost zaplatit spoleˇcnosti na u´roc´ıch z prodlen´ı ˇca´stku, odv´ıjej´ıc´ı se od vy´ˇse repo sazby ˇCesk´e n´arodn´ı banky z ˇca´stky nˇeco m´alo pˇres 58 milion˚u korun, a to od 14. ˇcervence 2007 do zaplacen´ı. Jako u´pln´e drobn´e pak mˇela ˇCesk´a republika uhradit mnohasettis´ıcov´e n´aklady za vypracov´an´ı znalecky´ch posudk˚u [67]. V dobˇe vynesen´ı tohoto n´alezu tak mˇela ˇCesk´a republika celkem zaplatit soukrom´e spoleˇcnosti DIAG HUMAN SE necely´ch 9 miliard korun. Poznamenejme, ˇze rozhodcem v tribun´alu, jmenovany´m pro zastupova´n´ı z´ajm˚u st´atu v pˇredmˇetn´em sporu jiˇz na konci 90. let, byl JUDr. Zdenˇek Rusek. Ten byl od roku 1993 aˇz do sv´eho odchodu z ministerstva v roce 1997 ˇs´ef inspekce na Ministerstvu obrany [68]. ˇCten´aˇri patrnˇe nemus´ıme pˇripom´ınat, ˇze v t´e dobˇe byl na Ministerstvu obrany ekonomicky´m n´amˇestkem Miroslav Kalousek. Byl to pr´avˇe Rusek, ktery´ podle Mlad´e fronty Dnes zvedl – spolu z rozhodcem h´aj´ıc´ım z´ajmy spoleˇcnosti DIAG HUMAN SE – ruku pro vyplacen´ı onˇech necely´ch 9 miliard korun t´eto spoleˇcnosti [68]. Spoleˇcnosti, jej´ımˇz majitelem dlouh´a l´eta byl (a patrnˇe st´ale je) ˇceskoslovensky´ emigrant, obchodn´ık se vˇs´ım moˇzny´m a od poˇca´tku 80. let zn´amy´ Miroslava Kalouska (a posl´eze i jeho soused pˇres ˇreku v jihoˇcesk´e Bechyni) Josef ˇ St ’´ava [69]. To, ˇze se oba p´anov´e dobˇre znaj´ı, pˇriznal opakovanˇe M. Kalousek i veˇrejnˇe, napˇr. v roce 2008 – tehdy jako ministr financ´ı – prohl´asil: ” J´a jsem nezap´ıral, ˇze se zn´ame dvacet sedm let a ˇze jsme soused´e pˇres ˇreku. Nem˚uˇzeme se nev´ıdat. S jeho dcerou jsem sedˇel v mˇestsk´em zastupitelstvu. Ale j´a jsem do toho nikdy nevstupoval. ˇZe o tom obˇcas mezi n´ami nˇekolik vˇet padlo, to ano. Ale nikdy ne tak, ˇze bychom si svˇeˇrovali podrobnosti. Uˇz jen proto, ˇze j´a jsem se jich d˚uslednˇe stranil. J´a jsem nikdy nebyl u ˇz´adn´ych rozhodov´an´ı o kauze Diag Human.“ [69]. A o co v˚ubec v kauze ” Diag Human“ ˇslo? Odpovˇed’: O krev, pˇresnˇejiˇreˇceno o tzv. krevn´ı plazmu. Necely´ch devˇet miliard korun mˇel v roce 2008 st´at zaplatit soukrom´e spoleˇcnosti za to, ˇze j´ı mˇel znemoˇznit moˇzny´ – ale nikoli jisty´ – obchod s krevn´ı plazmou ˇcesky´ch obˇcan˚u a tak´e za poˇskozen´ı dobr´eho jm´ena u svy´ch obchodn´ıch partner˚u. Velmi struˇcnˇe
98
nyn´ı pop´ıˇseme nejd˚uleˇzitˇejˇs´ı body cel´e kauzy a vy´voj jej´ı hlavn´ı linie. V bˇreznu roku 1992 tehdejˇs´ı ministr zdravotnictv´ı MUDr. Martin Bojar, CSc., podepsal dopis d´ansk´e spoleˇcnosti Novo Nordisk, v nˇemˇz jej´ımu viceprezidentovi nastinˇuje d˚uvody, proˇc jeho spoleˇcnost neuspˇela v konkurzu na spolupr´aci pˇri zpracova´n´ı ˇcesk´e krevn´ı plazmy [70]. Ocitujme nejd˚uleˇzitˇejˇs´ı pas´aˇze z pˇredmˇetn´eho dopisu ze dne 9. 3. 1992 [70]: ”
V´ybor odborn´ık˚u Ministerstva zdravotnict´ı ˇCesk´e republiky peˇclivˇe posoudil vˇsechny pˇredloˇzen´e projekty a bohuˇzel rozhodl ve prospˇech jin´ych spoleˇcnost´ı neˇz Vaˇs´ı. Jedn´ım z d˚uvod˚u byla i pochybnost o solidnosti Conneco a.s., spoleˇcnosti, kter´a spolupr´aci zprostˇredkovala.“ ”
V rozporu s t´ımto rozhodnut´ım Ministerstva zdravotnictv´ı ˇCesk´e republiky a v rozporu s vˇseobecn´ym etick´ym principem d´arcovstv´ı krve a frakcionac´ı, Conneco a.s. nakupuje plazmu v ˇCesk´e republice a pos´ıl´a ji k frakcionaci do Vaˇs´ı spoleˇcnosti (smlouva byla asi zprostˇredkov´ana Diag-Human).“ ”
Oˇcek´av´ame, ˇze z v´yˇse uveden´eho probl´emu vyvod´ıte pˇr´ısluˇsn´e z´avˇery, nejen pro pˇr´ıˇst´ı spolupr´aci s Conneco a.s., ale tak´e pˇri jedna´n´ı se vˇsemi nezodpovˇedn´ymi dodavateli plazmy.“
Na uveden´e informace reaguje viceprezident spoleˇcnosti Novo Nordisk dopisem ministru Bojarovi ze dne 23. 3. 1992, ve kter´em ministrovi sdˇeluje, ˇze jeho spoleˇcnost pozastavuje dod´avky krevn´ı plazmy z ˇCSFR prostˇrednictv´ım spoleˇcnosti Diag Human, A.G., (se s´ıdlem ve ˇSvy´carsku) a jej´ı podˇr´ızen´e (v anglick´em origin´alu pouˇzito slovo subsidiary) spoleˇcnosti Conneco a. s. do D´anska, a to do doby, neˇz probˇehne rozhovor s ministrem Bojarem v dan´e vˇeci (ˇsvy´carsk´a spoleˇcnost Diag Human, A.G., v t´e dobˇe vlastn´ı 49 procent akci´ı spoleˇcnosti Conneco a. s. [91]). Toto jedn´an´ı probˇehlo dne 18. kvˇetna 1992 v Praze a ministr Bojar na nˇem informoval z´astupce spoleˇcnosti Novo Nordisk mj. o chybnˇe pouˇzit´em term´ınu ” decision“ (rozhodnut´ı) na m´ısto term´ınu ” recommendation“ (doporuˇcen´ı), ktery´ mˇel by´t spr´avnˇe pouˇzit v zaslan´em dopisu spoleˇcnosti Novo Nordisk ze dne 9. 3. 1992 [71]. Rozd´ıl mezi ” rozhodnut´ım“ a ” doporuˇcen´ım“ se uk´azal pro vy´voj cel´e kauzy velmi d˚uleˇzity´. V z´apisu z jedn´an´ı ministra Bojara s pr´avn´ımi z´astupci spoleˇcnosti Conneco a. s. ze dne 17. dubna 1992 se o tomto doporuˇcen´ı p´ıˇse doslova [72]: ”
T´ımto doporuˇcen´ım se rozum´ı dva u´ˇredn´ı dopisy adresovan´e jednak u´zemn´ım org´an˚um st´atn´ı spr´avy s urˇcen´ım pro jimi ˇr´ızen´a zdravotnick´a zaˇr´ızen´ı a jednak transfuzn´ım stanic´ım. Tˇemito dopisy byl vyd´an pokyn pro postup pˇri zpracov´an´ı krevn´ı plazmy. Tyto dopisy nebyly urˇceny obchodn´ım partner˚um, tedy ani firmˇe Conneco, a.s. (proto ani Conneco, a.s. nemohlo jednat v rozporu s doporuˇcen´ım MZ ˇCR). Firmy byly o v´ysledku v´ybˇerov´eho ˇr´ızen´ı a stanovisku ministerstva zdravotnictv´ı ˇCR v t´eto vˇeci informov´any samostatnˇe.“
Formulace ministra Bojara, pouˇzit´e v dopisu z´astupc˚um spoleˇcnosti Novo Nordisk, tedy byly nepˇresn´e, resp. byly dokonce chybn´e. V Bojarovˇe dopise zm´ınˇena´ ” pochybnost o solidnosti Conneco a. s.“ se nicm´enˇe op´ırala o solidn´ı indicie. V srpnu roku 1990 totiˇzˇreditel tehdejˇs´ıho Vy´zkumn´eho u´stavu pro farmacii a biochemii potvrzuje dopisemˇrediteli spoleˇcnosti
99
Conneco pˇr´ıjem jeho objedn´avky ze dne 3. 8. 1990 na vy´robu 120 kg metachalonu (omamn´e l´atky) [73], [77], proˇceˇz samotny´ ˇreditel spoleˇcnosti Conneco ˇza´d´a dne 14. 8. 1990, resp. 28. 9. 1990 tehdejˇs´ı Ministerstvo zdravotnictv´ı a soci´aln´ı p´eˇce ˇCR, resp. Ministerstvo zdravotnictv´ı ˇCR o povolen´ı k zach´azen´ı s psychotropn´ı l´atkou metachalon s t´ım, ˇze ” substance Metachalon bude vyvezena do zahraniˇc´ı k u´ˇcel˚um l´eˇcebnˇe preventivn´ı p´eˇce. Prvn´ı dod´avka se uskuteˇcn´ı do objemu cca 150 kg ke dni 30. 8. 1990, jako prvn´ı zkuˇsebn´ı vzorek pro zahraniˇcn´ıho partnera.“ [74], [75]. Mezit´ım, dne 25. 9. 1990, ˇza´d´a ˇreditel spoleˇcnosti Conneco opˇet Ministerstvo zdravotnictv´ı o povolen´ı k vy´vozu tablet obsahuj´ıc´ıch jako jednu ze dvou komponent psychotropn´ı l´atku metachalon do africk´eho st´atu Lesotho [76]. A zde se uk´azal by´t probl´em. Dovoz omamny´ch l´atek do Lesotha totiˇz muselo povolit tamˇejˇs´ı ministerstvo zdravotnictv´ı. Povolen´ı k dovozu produktu s obsahem metachalonu do Lesotha, datovan´e 17. 9. 1990 a podepsan´e ze strany z´astupc˚u ministerstva zdravotnictv´ı st´atu Lesotho, postoupili z´astupci spoleˇcnosti Conneco ˇcesk´emu Ministerstvu zdravotnictv´ı v souvislosti s jejich ˇza´dost´ı o z´ıska´n´ı povolen´ı vyv´ezt tablety obsahuj´ıc´ı metachalon z ˇCSFR do Lesotha [78], [79]. Jak vˇsak naˇsemu Ministerstvu zdravotnictv´ı potvrdil Mezin´arodn´ı u´ˇrad pro kontrolu omamny´ch l´atek ve V´ıdni faxem ze dne 9. 10. 1990 (a n´aslednˇe i ze dne 26. 11. 1990), postoupen´e povolen´ı z Lesotha bylo zcela faleˇsn´e [80]. Skuteˇcnost, ˇze pˇredloˇzen´e povolen´ı z Lesotha je falzum, potvrdil i Interpol zpr´avou ze dne 30. 11. 1990 [81]. Ministerstvo zdravotnictv´ı ˇCR proto dopisem ze dne 16. 11. 1990 informuje z´astupce spoleˇcnosti Conneco, ˇze nevyd´a t´eto spoleˇcnosti povolen´ı k vy´vozu pˇr´ıpravku s obsahem metachalonu do Lesotha a nevyd´a ani povolen´ı se zacha´zen´ım s touto omamnou l´atkou. Dne 18. 12. 1990 pak ˇreditel spoleˇcnosti Conneco pˇredkl´ada´ pˇri jedn´an´ı na Ministerstvu zdravotnictv´ı ˇCR dokument [82] (maj´ıc´ı form´at ofici´aln´ıho dopisu a datovany´ dnem 19. 11. 1990), v nˇemˇz u´dajn´ı z´astupci ministerstva zdravotnictv´ı st´atu Lesotho potvrzuj´ı existenci povolen´ı (toho povolen´ı, o nˇemˇz i Interpol potvrdil, ˇze jde o falzum) k dovozu pˇr´ıpravku s obsahem metachalonu do Lesotha a mj. ˇza´daj´ı ˇcesk´eho ministra zdravotnictv´ı Martina Bojara o ” pˇridˇelen´ı vyˇsˇs´ı priority“ pˇri udˇelen´ı povolen´ı spoleˇcnosti Conneco stran vy´vozu tablet obsahuj´ıc´ıch metachalon do Lesotha... Jen pro zaj´ımavost uved’me, ˇze dopis z u´dajn´eho ministerstva zdravotnictv´ı st´atu Lesotho je podeps´an – podle funkc´ı – tˇemi samy´mi ˇciniteli, jac´ı figuruj´ı i na pˇredmˇetn´em faleˇsn´em povolen´ı, avˇsak podle podpis˚u se jedn´a o zcela jin´e osoby [78], [82]. Pˇritom skuteˇcn´e ministerstvo zdravotnictv´ı africk´eho st´atu Lesotho potvrdilo Mezin´arodn´ımu u´ˇradu pro kontrolu omamny´ch l´atek ve V´ıdni, ˇze ˇz´adn´e takov´e povolen´ı nevydalo [80]. ˇ Cten´aˇr, ktery´ by mohl z uvedeny´ch ˇra´dk˚u snad zapochybovat ” o solidnosti“ spoleˇcnosti Conneco, by mˇel by´t opatrny´. Nelze vylouˇcit, ˇze z´astupc˚um t´eto spoleˇcnosti byly faleˇsn´e dokumenty jednoduˇse podstrˇceny tˇret´ımi osobami a ˇze spoleˇcnost Conneco byla jednoduˇse zneuˇzita v pokusu o nekaly´ obchod, nebo ˇze ˇslo o pokus ze strany konkurence vyhnat spoleˇcnost Conneco, resp. jej´ıho akciona´ˇre Diag Human, A.G., z tehdy vznikaj´ıc´ıho ˇcesk´eho trhu [91]. Budiˇz. Jsou zde ovˇsem dvˇe skuteˇcnosti, kter´e nelze tak snadno sm´est ze stolu. Prvn´ı je obsaˇzena ve zpr´avˇe Ministerstva zdravotnictv´ı o proˇsetˇren´ı vy´roby metachalonu ve Vy´zkumn´em u´stavu pro farmacii a biochemii ze dne 30. 11. 1990, ve kter´e se mj. uv´ad´ı [83]:
100
” Dne 17. 8. 1990 bylo dodac´ım listem ˇc. 16/90/EK, detaˇsovan´ym pracoviˇstˇem V´UFB v Olomouci pˇred´ano 1,5 kg metachalonu z´astupci fy Conneco, Dr. Marii Hrudkov´e, kter´a tuto l´atku pˇredala pracovn´ıkovi s. p. L´eˇciva Praha (...) ke zkuˇsebn´ımu ztabletov´an´ı.“ ”
Dne 22. 8. 1990 byl dodac´ım listem ˇc. 17/90/EK, poloprovozem V´UFB, pˇred´an dalˇs´ı vyroben´y metachalon v mnoˇzstv´ı 120 kg z´astupci fy Conneco. Tato ˇc´ast substance byla dne 24. 8. 1990 pˇrivezena do s. p. L´eˇciva Praha s t´ım, ˇze zde bude ztabletizov´ana.“
Pozorny´ ˇctena´ˇr jistˇe postˇrehl, ˇze v dobˇe, kdy z´astupci spoleˇcnosti Conneco pˇrej´ımali vyrobeny´ metachalon, nemˇela tato spoleˇcnost udˇeleno povolen´ı k zacha´zen´ı s touto psychotropn´ı l´atkou. Ostatnˇe, podle citovan´e zpr´avy [83] nemˇel povolen´ı manipulovat s metachalonem ani tehdejˇs´ı st´atn´ı podnik L´eˇciva Praha, ve kter´em mˇela probˇehnout tabletizace metachalonu. Jak jsme uvedli vy´ˇse, povolen´ı zach´azet s metachalonem, a t´ım sp´ıˇse povolen´ı jej od n´as vyv´ezt do Lesotha, nedostala spoleˇcnost Conneco v˚ubec. Druh´a podivnost se ty´ka´ zp˚usobu komunikace, jaky´m se ˇreditel spoleˇcnosti Conneco obrac´ı na ministra Bojara ohlednˇe probl´em˚u s metachalonem. Je neby´vale u´toˇcny´ a vyhroˇzuj´ıc´ı. Jeˇstˇe v dopise ze dne 4. 3. 1991 trv´a zm´ınˇeny´ ˇreditel na pravosti dopisu z u´dajn´eho ministerstva zdravotnictv´ı st´atu Lesotho, kdyˇz ministru Bojarovi p´ıˇse, ˇze ” jsou opakov´ana pouze tvrzen´ı, kter´a byla podle n´as dopisem MZ Lesotha vyvr´acena“ [84]. A nejen to. V citovan´em dopisu ministru Bojarovi ˇreditel spoleˇcnosti Conneco tak´e celkem tˇrikra´t zminˇuje vy´raz ” kriminalizace“ jeho spoleˇcnosti a jej´ı ˇcinnosti ze strany ˇcesk´eho Ministerstva zdravotnictv´ı, ˇcehoˇz se mˇelo ministerstvo dopustit svy´m postupem pˇri proˇsetˇrov´an´ı nejasnost´ı ohlednˇe existence (faleˇsn´eho) povolen´ı k dovozu produkt˚u s metachalanonem do Lesotha a tak´e t´ım, ˇze se obr´atilo na Interpol ohlednˇe proˇsetˇren´ı existence jak´ehosi obchodn´ıho partnera spoleˇcnosti Conneco. Ministru Bojarovi je tak´e v dopise vyhroˇzova´no pr´avn´ımi n´asledky za jedn´an´ı Ministerstva zdravotnictv´ı ˇCR [84]: ”
Je vˇsak s podivem, ˇze opˇet v tomto pˇr´ıpadˇe jsou naˇse snahy o pomoc ˇceskoslovensk´emu zdravotnictv´ı Vaˇsimi u´ˇredn´ıky kriminalizov´any. Pokud se to bude opakovat, poˇz´ad´ame o ochranu proti takov´ym jedn´an´ım pˇr´ısluˇsn´e org´any, a to nejen v ˇCSFR.“
Mimoto, Josef ˇ St ’´ava – z´astupce spoleˇcnosti Diag Human, A.G. – se v dopisu ministru Bojarovi ze dne 4. 10. 1990 zast´av´a spoleˇcnosti Conneco a opˇet zd˚uraznˇuje ” ohroˇzen´ı dobr´e povˇesti“ t´eto spoleˇcnosti [85]: ”
Cel´y pˇr´ıpad a to, ˇze firma Conneco a.s. byla ve sv´e ˇcinnosti vr´acena do p˚uvodn´ı pozice, zneuˇz´ıv´a naˇse konkurence k pomluvˇe ve smyslu z´akona ˇc. 103 z 18. 4. 1990, hospod´aˇrsk´eho z´akona. Naˇse konkurenty jsme pˇr´ısluˇsnˇe informovali. Odstaven´ı ˇcinnosti firmy Conneco a.s. pˇresto znaˇcnˇe ˇskod´ı pˇri prov´adˇen´ı jej´ı obchodn´ı ˇcinnosti v ˇCSFR a tak´e mezin´arodnˇe.“
Soud´ıme, ˇze pokud Mezin´arodn´ı u´ˇrad pro kontrolu omamny´ch l´atek ve V´ıdni a rovnˇeˇz i Interpol oznaˇc´ı povolen´ı, ktery´m operuje a pˇredkl´ada´ spoleˇcnost Conneco, za falzum, pak by prvoˇrady´m z´ajmem z´astupc˚u t´eto spoleˇcnosti mˇelo by´t ˇra´dn´e vyˇsetˇren´ı, kdo pˇr´ıpadnˇe
101
zneuˇzil jejich spoleˇcnost pro nekal´e u´ˇcely. Z vyj´adˇren´ı a z vy´hruˇzek ˇreditele spoleˇcnosti Conneco (a koneckonc˚u i z vyj´adˇren´ı Josefa ˇ St ’´avy) by vˇsak ˇclovˇek mohl naby´t dojmu, ˇze pravy´m z´ajmem tˇechto p´an˚u byl pravy´ opak. Opust ’me vˇsak rok 1990, resp. jaro roku 1991, a vrat ’me se zpˇet do roku 1992 a ke kl´ıˇcov´emu dopisu ministra Bojara z´astupci spoleˇcnosti Novo Nordisk z 9. 3. 1992. Ministr Bojar nedlouho pot´e vystoupil na tiskov´e konferenci, na kter´e se opˇet nelichotivˇe vyj´adˇril na adresu spoleˇcnosti Conneco [86]. N´asledkem toho pr´avn´ı z´astupce spoleˇcnosti Conneco pod´av´a dne 10. 6. 1992 na ministra Bojara ˇzalobu, ve kter´e se dom´ah´a ochrany dobr´e povˇesti a ˇza´d´a po ministrovi veˇrejnou omluvu za jeho vy´roky1. Ocitujme zde z´avˇer pˇredmˇetn´e ˇzaloby [86]: ”
Jelikoˇz cel´a tiskov´a kampanˇ, kter´a vyvrcholila na tiskov´e konferenci dne 4. 6. 92 a jelikoˇz dopis ze dne 9. 4. 92 velice poˇskodily dobr´e jm´eno firmy CONNECO navrhujeme, aby po proveden´em ˇr´ızen´ı soud vynesl tento r o z s u d e k : Martin Bojar je povinen formou placen´eho inzer´atu uveˇrejnit v den´ıc´ıch Mlad´a fronta dnes, Svobodn´e slovo a Lidov´e noviny text tohoto znˇen´ı: ,V minulosti jsem se ve funkci ministra zdravotnictv´ı ˇCR vyj´adˇril nˇekolikr´at nepˇr´ıznivˇe o obchodn´ı aktivitˇe firmy CONNECO, zejm´ena jsem uvedl, ˇze tato firma dov´aˇz´ı do ˇCeskoslovenska krevn´ı deriv´aty, o kter´ych nen´ı jist´e, ˇze jsou vyrobeny z krve odebran´e a vyvezen´e z ˇCeskoslovenska a uvedl jsem, ˇze firma CONNECO zp˚usobuje zdravotnictv´ı naˇseho st´atu znaˇcnou ˇskodu. Prohlaˇsuji, ˇze tyto skuteˇcnosti nejsou pravdiv´e. firma CONNECO pˇri sv´ych obchodn´ıch aktivit´ach neporuˇsila ˇz´adn´y ˇcs. pˇredpis ani jin´e z´avazn´e rozhodnut´ı org´anu st´atn´ı spr´avy a za sv´a tvrzen´ı se firmˇe CONNECO omlouv´am‘. Martin Bojar je povinen zaplatit navrhovateli n´aklady tohoto sporu.“
Tento u´ryvek ze ˇzaloby na Martina Bojara z l´eta roku 1992 obsahuje z´avaˇzn´e skuteˇcnosti, hovoˇr´ıc´ı vˇsak proti spoleˇcnosti Conneco a jej´ım budouc´ım krok˚um. Pˇrednˇe, pomineme nepˇresnost v datov´an´ı dopisu Martina Bojara z´astupc˚um d´ansk´e spoleˇcnosti Novo Nordisk (dopis nese datum 9. 3. 1992, nikoli 9. 4. 1992). Z´avaˇznˇejˇs´ı je vˇsak skuteˇcnost, ˇze v ˇzalobˇe je poˇzadova´na omluva za vy´roky, kter´e Martin Bojar pronesl na adresu spoleˇcnosti Conneco, avˇsak kter´e nejsou obsaˇzeny v dopisu, jenˇz byl adresova´n z´astupc˚um spoleˇcnosti Novo Nordisk (a ktery´ se o ˇctyˇri roky pozdˇeji stane hlavn´ım d˚uvodem pro pod´an´ı ˇzaloby na st´at s vyu´stˇen´ım v mnohamiliardovou arbitr´aˇz). Mimoˇra´dnˇe z´avaˇzn´a je pak posledn´ı vˇeta citovan´e ˇzaloby: ” Martin Bojar je povinen zaplatit navrhovateli n´aklady tohoto sporu.“ Spoleˇcnost Conneco vyhodnotila z´avaˇznost poˇskozen´ı sv´eho jm´ena v d˚usledku vy´rok˚u Martina Bojara (vˇcetnˇe vy´rok˚u obsaˇzeny´ch v pˇredmˇetn´em dopise z´astupc˚um spoleˇcnosti Novo Nordisk) a n´asledkem toho poˇzaduje po Martinu Bojarovi pouze veˇrejnou omluvu a zaplacen´ı n´aklad˚u spojeny´ch s uvedenou ˇzalobou, tedy poˇzaduje zaplacen´ı v podstatˇe zanedbatelny´ch n´aklad˚u soudn´ıho ˇr´ızen´ı. Pochopitelnˇe, ve sporech tohoto druhu by´va´ takov´a ” neˇskodn´a“ ˇzaloba pouze prvn´ım stupnˇem a po pˇr´ıpadn´em v´ıtˇezstv´ı soudn´ıho sporu, po kter´em se ˇzalovany´ subjekt skuteˇcnˇe veˇrejnˇe omluv´ı, n´asleduje jiˇz ” ostr´a“ ˇzaloba, ve
1Pr´avn´ım z´astupcem spoleˇcnosti Conneco, jenˇz podal trestn´ı ozn´amen´ı na ministra Bojara, byl v t´e dobˇe JUDr. Stanislav Kˇreˇcek – v dobˇe tvorby tohoto textu z´astupce veˇrejn´eho ochr´ance pr´av (ombudsmana).
102
kter´e je po neˇst ’astn´ıkovi poˇzadova´no tuˇcn´e odˇskodnˇen´ı za zp˚usobenou – a jiˇz veˇrejnˇe pˇriznanou – u´jmu. Zaj´ımav´e vˇsak je, ˇze k tomuto sc´ena´ˇri v pˇr´ıpadˇe ˇzaloby na ministra Bojara (resp. ˇzaloby na fyzickou osobu Martina Bojara) nedoˇslo. Jak totiˇz plyne z textu usnesen´ı soudu ze dne 23. 6. 1993, jeˇstˇe pˇredt´ım, neˇz soud otevˇrel jedn´an´ı ve vˇeci sam´e, vzala spoleˇcnost Conneco zpˇet sv˚uj n´avrh na zah´ajen´ı ˇr´ızen´ı s Martinem Bojarem v cel´em rozsahu, ˇcehoˇz n´asledkem soudˇr´ızen´ı zastavil [87]. Mezi pod´an´ım ˇzaloby na ministra Bojara a zastaven´ım ˇr´ızen´ı s Martinem Bojarem v d˚usledku zpˇetvzet´ı ˇzaloby uplynul jeden rok a tˇrina´ct dn´ı, tedy dostateˇcnˇe dlouh´a doba na to, aby se mohlo ud´at nˇeco tak z´asadn´ıho, ˇze z´astupci spoleˇcnosti Conneco jiˇz nepoˇzadovali veˇrejnou omluvu za poˇskozen´ı dobr´eho jm´ena a nepoˇzadovali ani jakoukoli finanˇcn´ı n´ahradu v t´eto vˇeci. Co se stalo tak z´asadn´ıho? Stalo se nˇekolik vˇec´ı. Ani ne mˇes´ıc pot´e, co byla pod´ana ˇzaloba na ministra Bojara, pˇrestal by´t Martin Bojar ministrem zdravotnictv´ı – stal se tak u´ˇradem ” nechr´anˇenou“ soukromou osobou. Jeho pozice ve sporu se spoleˇcnost´ı Conneco se tedy vy´raznˇe zhorˇsila a z´astupci t´eto spoleˇcnosti si mohli mnout ruce a tˇeˇsit se na soudn´ı l´ıˇcen´ı (a zadostiuˇcinˇen´ı). A pak dne 22. 6. 1993 (tedy pouhy´ den pˇred t´ım, neˇz soud zastavil ˇr´ızen´ı v d˚usledku zpˇetvzet´ı ˇzalob) p´ıˇse Martin Bojar dopis ˇrediteli spoleˇcnosti Diag Human, A.G., Josefu ˇ St ’´avovi, ve kter´em mj. uv´ad´ı [88]: ”
V´aˇzen´y pane doktore, na z´akladˇe naˇseho dneˇsn´ıho jedn´an´ı o sporn´e z´aleˇzitosti, t´ykaj´ıc´ı se v´yvozu a zpracov´an´ı lidsk´e plazmy, zajiˇst ’ovan´e firmou CONNECO pro firmu DIAG HUMAN jsem doˇsel k z´avˇeru, ˇze firma DIAG HUMAN jednala v letech 1991 a 1992 bona fide.“ ”
Dokumenty, s nimiˇz jsem se dnes sezn´amil, mˇe pˇresvˇedˇcily o tom, ˇze jste byl od˚uvodnˇenˇe pˇresvˇedˇcen o tom, ˇze v´yvoz lidsk´e plasmy a dovoz krevn´ıch deriv´at˚u byl prov´adˇen firmou CONNECO v souladu s tehdy platn´ymi pˇredpisy (...).“ ”
Nechtˇel jsem jako tehdejˇs´ı ministr zdravotnictv´ı v ˇz´adn´em pˇr´ıpadˇe poˇskodit dobr´e jm´eno firmy DIAG HUMAN nebo firmy NOVO NORDISK, kdyˇz se jednalo o prevenci nepovolen´eho obchodov´an´ı s krevn´ı plasmou v ˇCesk´e republice.“
Na tomto m´ıstˇe je tˇreba poznamenat a zd˚uraznit, ˇze p´ıˇse-li Martin Bojar o spoleˇcnosti ” Diag Human“, m´a na mysli ˇsvy´carskou spoleˇcnost Diag Human, A.G. Jedn´a se o pomˇernˇe d˚uleˇzity´ detail, jak bude patrn´e z n´asleduj´ıc´ıch ˇra´dk˚u. A pak, v dopise se Martin Bojar nikterak neomlouv´a spoleˇcnosti Conneco a z jeho ˇra´dk˚u nijak neplyne, ˇze by spoleˇcnost Conneco nejednala v minulosti nespr´avnˇe ˇci proti tehdy platny´m pˇredpis˚um. Den pot´e bylo zastaveno soudn´ı ˇr´ızen´ı proti Martinu Bojarovi, jak je uvedeno vy´ˇse. O nˇekolik mˇes´ıc˚u pozdˇeji, konkr´etnˇe dne 23. 11. 1993, mˇen´ı spoleˇcnost Conneco a. s. svoje jm´eno, jeˇz mˇelo by´t poˇskozeno, na nov´e jm´eno DIAG HUMAN a. s. [89]. Souˇcasnˇe s t´ım docha´z´ı patrnˇe i ke zmˇenˇe akcion´aˇr˚u a n´aslednˇe je za jej´ı mateˇrskou spoleˇcnost oznaˇcova´na ˇsvy´carsk´a spoleˇcnost Diag Human, A.G. [89], [90]. V naˇsem pˇr´ıbˇehu nyn´ı udˇel´ame skok a dalˇs´ı skuteˇcnosti a vy´voj jiˇz pop´ıˇseme pouze velice struˇcnˇe. To hlavn´ı vˇsak bude zachov´ano. V ˇr´ıjnu 1995 se ministrem zdravotnictv´ı st´ava´ Jan Str´asky´, ktery´ stˇr´ıda´ Lud’ka Rub´aˇse.
103
Ministr Rub´aˇs jeˇstˇe v z´aˇr´ı 1995 obdrˇz´ı dopis od nov´eho pr´avn´ıho z´astupce ˇsvy´carsk´e mateˇrsk´e spoleˇcnosti Diag Human, A.G., a jej´ıch evropsky´ch podˇr´ızeny´ch spoleˇcnost´ı vˇcetnˇe spoleˇcnosti Diag Human a. s. (neboli by´val´e spoleˇcnosti Conneco a. s.) JUDr. Jiˇr´ıho Orˇsuly. V dopise Orˇsula vyˇc´ısluje ˇskodu zp˚usobenou cel´e t´eto skupinˇe (konkr´etnˇe: Diag Human ˇ Cesk´a republika, Diag Human - by´val´a Jugosl´avie, Diag Human - Nˇemecko, Diag Human - ˇSvy´carsko, Diag Human - Polsko, Diag Human - Mad’arsko) postupem ministerstva z roku 1992 na necely´ch 500 milion˚u korun a navrhuje sm´ır za 199 313 059,– Kˇc (tˇechto necely´ch 200 milion˚u korun mˇelo pˇredstavovat ˇskodu, kter´a byla zp˚usobena pr´avˇe spoleˇcnosti Diag Human a. s., tj. Diag Human - ˇCesk´a republika z uveden´eho vy´ˇctu) [100]. Pokusy ze strany spoleˇcnosti Diag Human a. s. o dosaˇzen´ı mimosoudn´ıho vyrovna´n´ı s Ministerstvem zdravotnictv´ı byly podle [90] ˇcinˇeny opˇetovnˇe zejm´ena v obdob´ı z´aˇr´ı 1995 aˇz u´nor 1996, a to pˇredevˇs´ım formou dopis˚u, kter´e zaslal Jiˇr´ı Orˇsula Ministerstvu zdravotnictv´ı. O mimosoudn´ı narovna´n´ı vˇsak ministr Str´asky´ nejev´ı z´ajem [90]. Dne 14. 2. 1996 p´ıˇse pr´avn´ı z´astupce spoleˇcnosti Diag Human a. s. dopis ministru Str´ask´emu, ve kter´em jej varuje [91]: ”
Bod 2. Pˇristupte na to, aby spor mezi ˇCR (MZ) a m´ym mandantem rozhodli rozhodci (z´ak. 216/1994 Sb.). T´ımto postupem bude jasno bˇehem nˇekolika t´ydn˚u, zat´ımco u bˇeˇzn´eho soudu aˇz za nˇekolik let. Najmenujte si mezi rozhodce koho chcete. M˚uj mandant V´am pˇredloˇz´ı jm´ena nejuzn´avanˇejˇs´ıch ˇcesk´ych specialist˚u na tuto oblast a i za sebe najmenuje jen ty rozhodce, kter´e si bude MZ pˇr´at. Jejich rozhodnut´ı se m˚uj mandant podˇr´ıd´ı a v pˇr´ıpadˇe sv´eho neu´spˇechu zaplat´ı n´aklady tohoto ˇr´ızen´ı.“ ”
Pokud odm´ıtnete n´avrh na mimosoudn´ı vyrovn´an´ı i n´avrh na rozhodˇc´ı ˇr´ızen´ı, bude se m˚uj mandant soudit pˇred ˇr´adn´ym soudem libovolnˇe dlouhou dobu. To uˇz vˇsak bude spor nikoliv o 200 mil. Kˇc a z toho dar ˇcesk´emu ˇCerven´emu kˇr´ıˇzi, ale spor o 500 mil. Kˇc bez jak´ekoliv slevy a daru a bez medi´aln´ı a trestnˇepr´avn´ı zdrˇzenlivosti, kterou m˚uj mandant zat´ım dodrˇzuje jen z u´cty k V´am osobnˇe.“
A pak, v bˇreznu 1996, pod´ava´ spoleˇcnost Diag Human a. s. prostˇrednictv´ım sv´eho pr´avn´ıho z´astupce ˇzalobu na Ministerstvo zdravotnictv´ı u Krajsk´eho obchodn´ıho soudu v Praze [94]. A tato ˇzaloba – spolu s vy´ˇse uvedeny´m varova´n´ım – naˇsla svoji odezvu. Ta vyu´stila ve sjedn´an´ı rozhodˇc´ı smlouvy (sepsan´e na pouhy´ch dvou stran´ach) mezi spoleˇcnost´ı Diag Human a. s. a Ministerstvem zdravotnictv´ı dne 18. 9. 1996 s t´ım, ˇze ministerstvo pot´e jmenovalo rozhodcem JUDr. Zdenˇka Ruska a spoleˇcnost Diag Human a. s. pak JUDr. Moniku Pauknerovou, CSc. [90]. Tito dva rozhodci mˇeli n´aslednˇe spoleˇcnˇe zvolit tˇret´ıho, tj. posledn´ıho, rozhodce. Na tomto m´ıstˇe pˇripomenˇme, co jsme jiˇz uvedli na zaˇc´atku t´eto podkapitoly: JUDr. Zdenˇek Rusek byl od roku 1993 aˇz do sv´eho odchodu z ministerstva v roce 1997 ˇs´efem inspekce na Ministerstvu obrany a v t´eˇze dobˇe byl na tomt´eˇz ministerstvu ekonomicky´m n´amˇestkem Miroslav Kalousek, tedy od poˇc´atku 80. let dobry´ zn´amy´ majitele spoleˇcnosti Diag Human, A.G. (a tud´ıˇz i dceˇrin´e spoleˇcnosti Diag Human a. s.) Josefa ˇ St ’´avy. Role JUDr. Ruska se uk´aˇze pozdˇeji jako kl´ıˇcova´ (mj. to byl pr´avˇe Rusek, ktery´ podle Mlad´e fronty Dnes tak´e zvedl v roce 2008 ruku pro vyplacen´ı necely´ch 9 miliard korun t´eto spoleˇcnosti [68]). Rozhodˇc´ı smlouvu podepsal v roce 1996 za Ministerstvo zdravotnictv´ı
104
tehdejˇs´ı ministr Jan Str´asky´, ktery´ k tomu mnohem pozdˇeji – v roce 2009 – ˇrekl [96]: ”
To tehdy rozhodl m˚uj n´amˇestek Aleˇs Dvoulet´y. Chtˇeli jsme, aby se to vyˇreˇsilo co nejrychleji. Samozˇrejmˇe se s odstupem ˇcasu ukazuje, ˇze to byla pouh´a iluze.“
Ministr Str´asky´ tak podpisem rozhodˇc´ı smlouvy de facto vyhovˇel z´astupc˚um spoleˇcnosti Diag Human a. s., tedy bodu 2 z vy´ˇse citovan´eho dopisu pr´avn´ıho z´astupce t´eto spoleˇcnosti JUDr. Jiˇr´ıho Orˇsuly ze dne 14. 2. 1996. V citovan´em dopise je ministru Str´ask´emu vyhroˇzova´no, ˇze pokud by nepˇristoupil na rozhodˇc´ı ˇr´ızen´ı, tak ˇze se spoleˇcnost Diag Human a. s. obr´at´ı na soud a ˇze to bude ” spor nikoliv o 200 mil. Kˇc a z toho dar ˇcesk´emu ˇ Cerven´emu kˇr´ıˇzi, ale spor o 500 mil. Kˇc bez jak´ekoli slevy a daru a bez medi´aln´ı a trestnˇepr´avn´ı zdrˇzenlivosti“. A pr´avˇe s takovou ˇzalobou se spoleˇcnost Diag Human a. s. na Krajsky´ obchodn´ı soud v Praze skuteˇcnˇe obr´atila. Zd˚uraznˇeme to explicitnˇe jeˇstˇe jednou: na z´akladˇe podan´e ˇzaloby u soudu tedy st´atu hrozilo, ˇze bude muset – v pˇr´ıpadˇe prohry – vyplatit spoleˇcnosti Diag Human a. s. nˇejaky´ch 500 milion˚u korun. Kdyby vˇsak ministr Str´asky´ pˇristoupil na rozhodˇc´ı ˇr´ızen´ı – coˇz nakonec uˇcinil – slibuje mu pr´avn´ı z´astupce spoleˇcnosti Diag Human a. s., ˇze spor bude o ” 200 mil. Kˇc a z toho dar ˇcesk´emu ˇCerven´emu kˇr´ıˇzi“. Pochopitelnˇe, 200 milion˚u je m´enˇe neˇz 500 milion˚u. A ted’ pˇrijde pˇrekvapen´ı. Tenty´ˇz pr´avn´ı z´astupce spoleˇcnosti Diag Human a. s. pod´av´a po uzavˇren´ı rozhodˇc´ı smlouvy arbitr´aˇzn´ı ˇzalobu na ˇCeskou republiku – Ministerstvo zdravotnictv´ı, nesouc´ı datum 15. 10. 1996, v n´ıˇz poˇzaduje zaplatit n´ahrady ˇskod v u´hrnn´e vy´ˇsi 1 873 874 500,– Kˇc [90], tedy skoro dvˇe miliardy korun, tedy zhruba desetin´asobek ˇc´astky, o kterou se mˇel podle dopisu ze dne 14. 2. 1996 v pˇr´ıpadˇe arbitr´aˇze v´est spor! Poznamenejme, ˇze poˇzadovana´ ˇca´stka byla ze strany spoleˇcnosti Diag Human a. s. jeˇstˇe navy´ˇsena opˇetovny´mi pod´an´ımi ze dne 31. 10. 1996 a 10. 2. 1997 na ˇc´astku 2 073 938 880,– Kˇc (tedy pˇres dvˇe miliardy korun) [97]. Dalˇs´ı vy´voj kauzy se jiˇz nesl v pˇredpokl´adan´em duchu. Rozhodˇc´ı tˇr´ıˇclenny´ sen´at (jehoˇz ˇclenem byl jiˇz zm´ınˇeny´ JUDr. Zdenˇek Rusek) rozhodl dne 19. 3. 1997 v tzv. mezitimn´ım rozhodˇc´ım n´alezu, ˇze ” ˇzalobn´ı n´aroky na n´ahradu ˇskody a nehmotn´e zadostiuˇcinˇen´ı – omluvn´y dopis, jsou, pokud jde o z´aklad n´arok˚u, po pr´avu. O n´aroku na finanˇcn´ı zadostiuˇcinˇen´ı nebylo rozhodnuto.“. Souˇcasnˇe rozhodci v tomto mezitimn´ım rozhodˇc´ım n´alezu zam´ıtly ˇzalobn´ı n´arok na n´ahradu ˇskody ve vy´ˇsi 67,5 milion˚u korun za poˇskozen´ı ˇzalobcova obchodn´ıho jm´ena [97]. Ot´azka vy´ˇse n´ahrady ˇskody mˇela by´t n´aslednˇe ˇreˇsena na z´akladˇe znaleck´eho posudku. Pˇrezkumny´ rozhodˇc´ı n´alez ze dne 27. 5. 1998, uˇcinˇeny´ jiny´m tˇr´ıˇclenny´m rozhodˇc´ım sen´atem, potvrdil mezitimn´ı rozhodˇc´ı n´alez a stal se pozdˇeji pravomocny´m (k tomu doˇslo aˇz v roce 2002 mj. v d˚usledku usnesen´ı vl´ady premi´era Miloˇse Zemana ze dne 10. 12. 2001 ˇc. 1337, na jehoˇz z´akladˇe st´at st´ahl ˇzalobu, kterou chtˇel u soudu doc´ılit zruˇsen´ı mezitimn´ıho a pˇrezkumn´eho rozhodˇc´ıho n´alezu a kdy st´at tak´e vzal zpˇet sv˚uj n´avrh na pˇrezkoum´an´ı pˇrezkumn´eho rozhodˇc´ıho n´alezu) [98]. Dne 25. 6. 2002 rozhodl tˇr´ıˇclenny´ rozhodˇc´ı sen´at, v nˇemˇz byl rozhodcem i JUDr. Zdenˇek Rusek, v tzv. ˇca´steˇcn´em rozhodˇc´ım n´alezu o tom, ˇze st´at je povinen zaplatit spoleˇcnosti Diag Human a. s. prozat´ım ˇca´stku 326 608 334,– Kˇc jako ” n´ahradu minim´aln´ı ˇskody, o n´ıˇz nen´ı sporu“ [98]. A ohlednˇe ostatn´ıch ˇc´ast´ı projedn´avan´e vˇeci vˇcetnˇe pˇr´ısluˇsenstv´ı, jakoˇz i ohlednˇe n´aklad˚u ˇr´ızen´ı, odk´azal na tzv. koneˇcny´ rozhodˇc´ı n´alez, ktery´ mˇel by´t
105
teprve vypracova´n [98]. St´at na to reaguje pod´an´ım ze dne 23. 7. 2002, ve kter´em ˇza´d´a o pˇrezkoum´an´ı pr´avˇe uveden´eho ˇca´steˇcn´eho rozhodˇc´ıho n´alezu [98]. Dne 16. 12. 2002 jiny´ tˇr´ıˇclenny´ rozhodˇc´ı sen´at tento ˇc´asteˇcny´ rozhodˇc´ı n´alez potvrzuje [98]. Vl´ada premi´era Vladim´ıra ˇSpidly n´aslednˇe v lednu 2003 vyplatila spoleˇcnosti Diag Human a. s. ˇca´stku 326 608 334,– Kˇc, jak st´atu uloˇzil ˇc´asteˇcny´ rozhodˇc´ı n´alez [99]. A spor bˇeˇzel d´al a d´ale se komplikoval. V kvˇetnu 2003 pˇrijal tehdejˇs´ı premi´er ˇSpidla u sebe doma v Kram´aˇrovˇe vile tehdy jiˇz by´val´eho pr´avn´ıho z´astupce spoleˇcnosti Diag Human a. s. JUDr. Jiˇr´ıho Orˇsulu [99]. Vod´ıtkem, o ˇcem spolu oba p´anov´e asi hovoˇrili, m˚uˇze by´t vyj´adˇren´ı majitele a ˇreditele mateˇrsk´e spoleˇcnosti Josefa ˇ St ’´avy, ktery´ pozdˇeji v rozhovoru pro m´edia ˇrekl [99]: ”
Loni na jaˇre jsem nab´ızel st´atu, ˇze nebudu trvat na odhadech ministerstva, ale budu ˇz´adat 3,6 miliardy bez ohledu na to, zda bych je dostal v hotovosti ˇci v pozemc´ıch.“
Samotny´ Vladim´ır ˇSpidla se k obsahu sch˚uzky nechtˇel vyjadˇrovat a konstatoval: ”
Z´avˇer byl: odloˇzeno ad acta.“ [99]. Kauza vˇsak ze strany z´astupc˚u spoleˇcnosti Diag Human a. s. (resp. od roku 2006 jej´ı n´astupkynˇe DIAG HUMAN SE) odloˇzena ” ad acta“ nebyla, o ˇcemˇz mj. svˇedˇc´ı tzv. koneˇcny´ rozhodˇc´ı n´alez ze 4. 8. 2008, ktery´m jsme uvedli tuto podkapitolu. Pˇripomenˇme, ˇze v tomto n´alezu tˇr´ıˇclenny´ rozhodˇc´ı sen´at, v nˇemˇz byl rozhodcem i JUDr. Zdenˇek Rusek, uloˇzil st´atu povinnost zaplatit spoleˇcnosti DIAG HUMAN SE necely´ch 9 miliard korun. To, co pˇredch´azelo tomuto koneˇcn´emu rozhodˇc´ımu n´alezu a to, co po nˇem n´asledovalo, by zaslouˇzilo samostatny´ elabor´at chmurn´eho obsahu. Sv´e by o tom mohlo povˇedˇet mnoho vy´znamny´ch pˇredstavitel˚u veˇrejn´ehoˇzivota a st´atn´ı moci, a to vˇcetnˇe by´valy´ch pˇredstavitel˚u vl´ady. Hraje se totiˇz st´ale o 9 miliard korun, urˇceny´ch rozhodˇc´ım sen´atem v srpnu 2008, pˇriˇcemˇz ˇc´astka se zvˇetˇsuje o u´roky z prodlen´ı, kter´e v souˇctu kaˇzdou sekundu ˇcin´ı podle [101] nˇejaky´ch 18 korun, tedy cca 1,6 milion˚u korun dennˇe, neboli necely´ch 570 milion˚u korun roˇcnˇe. St´at se proti rozhodnut´ı odvolal a jako sv´eho z´astupce do pˇrezkumn´eho rozhodˇc´ıho sen´atu, maj´ıc´ıho h´ajit z´ajmy ˇCesk´e republiky, byl jmenov´an by´valy´ ˇclen pr´avn´ıho poradn´ıho sboru prezidenta V´aclava Klause, tehdejˇs´ı prodˇekan a by´valy´ dˇekan pr´avnick´e fakulty Z´apadoˇcesk´e univerzity v Plzni doc. JUDr. Milan Kindl, CSc. Ten Milan Kindl, ktery´ spolu s dalˇs´ımi kolegy ” proslav´ı“ pr´avnickou fakultu v Plzni (fakulta by mˇela n´est sp´ıˇse n´azev ” vysok´aˇskola zloˇcinu“). Pˇredsedou tˇr´ıˇclenn´eho pˇrezkumn´eho rozhodˇc´ıho sen´atu byl pozdˇeji soudem jmenov´an prezident Hospod´aˇrsk´e komory ˇCesk´e republiky Petr Kuˇzel, ktery´ byl, mimochodem, studentem doc. Kindla pr´avˇe na plzenˇsk´e pr´avnick´e fakultˇe, kde vˇsak po vypuknut´ı af´ery studium v p´at´em roˇcn´ıku zanechal2 [96], [103]. A je to ten Petr Kuˇzel, na kter´eho tak´e – jakoˇzto na prezidenta Hospod´aˇrsk´e komory ˇCesk´e republiky – pozdˇeji pod´a Nadaˇcn´ı fond proti korupci trestn´ı ozn´amen´ı pro podezˇren´ı ze sp´acha´n´ı
2Kuˇzel s´am zanech´an´ı studia v p´at´em roˇcn´ıku vtipnˇe zd˚uvodnil obavou o ”
vlastn´ı bezpeˇcnost“. Dne
8. 3. 2012 v poˇradu Dvacet minut radioˇzurna´lu ˇrekl doslova: ”
To se pan´ı velmi m´yl´ı, m˚uj ˇzivotopis je velmi ˇspatnˇe, j´a jsem zvl´adl MBA v ˇr´adn´em term´ınu a kdyby posluchaˇcka moˇzn´a si pustila i z´aznamy z Radioˇzurn´alu z minulosti, tak by vˇedˇela, ˇze jsem d´ıky tomu, ˇze jsem byl rozhodcem v kauze Diag Human a byly na mˇe vyv´ıjeny vysok´e tlaky, tak jsem z pr´av v Plzni byl nucen pro svoji bezpeˇcnost odej´ıt“.
106
trestny´ch ˇcin˚u zpronevˇery, poruˇsen´ı povinnost´ı pˇri spr´avˇe ciz´ıho majetku, sjedn´an´ı vy´hody pˇri zad´ava´n´ı veˇrejn´e zak´azky, pletichy pˇri zad´av´an´ı veˇrejn´e zak´azky a jiny´ch trestny´ch ˇcin˚u. A je to ten Petr Kuˇzel, jenˇz je prezidentem organizace, na kterou pod´a jeˇstˇe pozdˇeji trestn´ı ozn´amen´ı i evropsk´a protikorupˇcn´ı agentura OLAF pro podezˇren´ı, ˇze z´astupci t´eto komory u´dajnˇe zfalˇsovali podpisy odborn´ık˚u, d´ıky ˇcemuˇz komora z´ıskala z evropsky´ch penˇez zak´azku v objemu pˇribliˇznˇe sto milion˚u korun [102]. Petr Kuˇzel byl pˇritom tak´e pˇet let ˇclenem Zastupitelstva hlavn´ıho mˇesta Prahy za ODS, mj. v dobˇe, kdy hlavn´ımu mˇestu kraloval ” kolibˇr´ık“ Pavel B´em [104]. Poˇca´tkem roku 2010 se do arbitr´aˇze pˇrihla´sila ˇsvy´carsk´a spoleˇcnost Towit Machinery Trading, AG, a spoleˇcnost DUMFRIES HOLDING, S.A., se s´ıdlem v karibsk´em st´atu Svaty´ Vincent a Grenadiny. Podle ˇCesk´e televize obˇe spoleˇcnosti tvrdily, ˇze ˇca´st n´aroku spoleˇcnosti DIAG HUMAN SE v˚uˇci ˇCesk´e republice odkoupily, a dohromady si n´arokovaly zhruba ˇctvrtinu cel´e pohled´avky [105]. Spoleˇcnost DUMFRIES HOLDING, S.A., byla zastupova´na jaky´msi pr´avn´ıkem s nˇemecky znˇej´ıc´ım jm´enem, jenˇz byl souˇcasnˇeˇreditelem jist´e kypersk´e spoleˇcnosti, jej´ıˇz skuteˇcny´ vlastn´ık nen´ı zn´am [105]. Za tuto kyperskou spoleˇcnost vˇsak v jak´esi obchodn´ı transakci jednala advoka´tn´ı kancela´ˇr Milana Kindla [106]. Zveˇrejnˇen´ı t´eto informace v r´amci poˇradu ˇCesk´e televize Report´eˇri ˇCT [106] zp˚usobilo prudkou reakci ze strany jak Milana Kindla, tak Petra Kuˇzela, tak i Marka ˇSnajdra – v t´e dobˇe prvn´ıho n´amˇestka ministrynˇe zdravotnictv´ı Dany Jur´askov´e. Ba co v´ıc, odvys´ıla´n´ı report´aˇze mˇelo za n´asledek odstoupen´ı ˇsvy´carsk´eho rozhodce za spoleˇcnost DIAG HUMAN SE [107]. Tento rozhodce dokonce pos´ıl´a dne 15. 4. 2010 dopis tehdejˇs´ımu pˇredsedovi vl´ady Janu Fischerovi. V nˇem mj. p´ıˇse [107]: ” ˇ
Ceˇst´ı rozhodci spolupracuj´ı s vl´adou a nech´avaj´ı se politicky zneuˇz´ıt, aby v r´amci arbitr´aˇze umoˇznili prostˇrednictv´ım offshorov´ych spoleˇcnost´ı pˇr´ımo ˇci nepˇr´ımo zcizit pen´ıze ˇCesk´e republiky. Takov´e machinace jsou velmi obt´ıˇznˇe pˇredstaviteln´e v demokratick´e zemi, ale z´aleˇz´ı na vaˇs´ı vl´adˇe, zda se takov´ym pr´avn´ım extr´em˚um postav´ı.“ ”
Znepokojiv´a informace o podjatosti arbitra Milana Kindla, kterou zveˇrejnila ˇCesk´a televize 29. bˇrezna 2010, byla jen posledn´ım impulzem pro m´e rozhodnut´ı. Hlavn´ımi d˚uvody jsou sv´evoln´e a nez´akonn´e kroky rozhodce, pana Kuˇzela. Do sporu ileg´alnˇe vpustil dvˇe offshorov´e spoleˇcnosti, aniˇz by k tomu ostatn´ım rozhodc˚um poskytl pˇr´ısluˇsn´e dokumenty.“
Poznamenejme, ˇze ˇsvy´carsky´ pr´avn´ık jako rozhodce v arbitr´aˇzi jiˇz v lednu 2010 p´ıˇse Milanu Kindlovi a pˇredsedaj´ıc´ımu rozhodci Petru Kuˇzelovi rozhoˇrˇcuj´ıc´ı dopis, ve kter´em mj. ˇza´d´a a upozornˇuje [107]: ”
Chci vˇedˇet, co jsou ty firmy zaˇc.“ ”
Jsem povinen zabr´anit pran´ı penˇez ve vˇsech transakc´ıch.“
Jak je d´ale v [107] uvedeno, ˇCesk´a republika, zastoupen´a Ministerstvem zdravotnictv´ı,
107
nemˇela proti u´ˇcasti pochybny´ch spoleˇcnost´ı v arbitr´aˇzi n´amitky. To vˇsak platilo aˇz do vys´ıla´n´ı zminˇovan´e report´aˇze [106], tedy do 29. bˇrezna 2010. Po odvys´ıla´n´ı report´aˇze vˇsak na 12. dubna 2010 svola´va´ Ministerstvo zdravotnictv´ı mimoˇr´adnou tiskovou konferenci (jiˇz druhou v t´eto vˇeci), na kter´e Marek ˇSnajdr oznamuje, ˇze zminˇovan´e dvˇe spoleˇcnosti s nezn´amy´mi vlastn´ıky jiˇz nejsou u´ˇcastn´ıky sporu, nebot ’ jejich ˇza´dosti v tomto smˇeru byly zam´ıtnuty. Toto prohl´aˇsen´ı tedy pˇredstavuje obrat ˇcesk´e strany k u´ˇcasti zminˇovany´ch offshorovy´ch spoleˇcnost´ı ve sporu se spoleˇcnost´ı DIAG HUMAN SE. Na to, proˇc byly vyˇrazeny tyto spoleˇcnosti s nezn´amy´mi vlastn´ıky teprve v dobˇe, kdy na tento probl´em bylo upozornˇeno ˇCeskou televiz´ı, se autoˇri report´aˇze [107] zeptali pˇr´ımo pˇredsedaj´ıc´ıho rozhodce Petra Kuˇzela (ODS). Ten jim na to odpovˇedˇel doslova [107]: ”
Ne, j´a jako... vy... jestli jste si o tom nˇeco zjistili, jako ˇze ne, protoˇze vy jste mi poslal dokument, o kter´y... v˚ubec o t´e kauze nic nev´ıte, nic, vy o tom nic nev´ıte, a vy jste mi poslal ot´azky, kter´e j´a jsem pˇreposlal vaˇsemu gener´aln´ımu ˇrediteli. Jestli takhle pracuj´ı report´eˇri ˇ CT z neznalosti vˇeci, prominˇte, ale to mˇe ur´aˇz´ı.“
K tomu, aby tˇr´ıˇclenny´ rozhodˇc´ı sen´at rozhodl o vyplacen´ı mnoha miliard ˇzaluj´ıc´ı stranˇe v neprospˇech ˇCesk´e republiky, staˇc´ı hlas dvou rozhodc˚u. Dva ze tˇr´ı rozhodc˚u pˇritom byli Milan Kindl a jeho ˇz´ak Petr Kuˇzel – oba spolupracuj´ıc´ı s vy´znamny´mi ˇcinovn´ıky ODS. ˇ Cten´aˇri na tomto m´ıstˇe nab´ıdneme hypotetickou konstrukci, o kter´e lze pr´avem tvrdit, ˇze d´ava´ smysl. Pˇredstavte si hypoteticky, ˇze za onˇemi offshorovy´mi spoleˇcnostmi by st´al napˇr. Milan Kindl spolu s Petrem Kuˇzelem nebo – napˇr´ıklad – Marek ˇSnajdr. Pˇredstavte si d´ale, ˇze by Milan Kindl spolu s Petrem Kuˇzelem, jakoˇzto dva ze tˇr´ı rozhodc˚u v rozhodˇc´ım sen´atu, rozhodli o tom, ˇze tˇemto offshorovy´m spoleˇcnostem budou ve sporu se spoleˇcnosti DIAG HUMAN SE od st´atu vyplaceny napˇr. tˇri miliardy korun. I kdyby se nˇejaka´ ˇc´ast z t´eto ˇca´stky mˇela nˇejaky´m zp˚usobem vr´atit mezi disponibiln´ı prostˇredky st´atu, je moˇzn´e si hypoteticky pˇredstavit, ˇze nˇejak´a jin´a ˇca´st z tˇechto napˇr. tˇrech miliard by se mohla cestou z daleky´ch ostrov˚u – hypoteticky – ztratit do kapes soukromy´ch osob. Netvrd´ıme – na rozd´ıl od tˇret´ıho rozhodce za spoleˇcnost DIAG HUMAN SE – ˇze tomu tak mˇelo by´t, avˇsak hysterick´a reakce a prudky´ obrat ze strany p´an˚u Kindla, Kuˇzela a ˇSnajdra jednoznaˇcnˇe dokl´ada´, ˇze tito p´anov´e potˇrebovali urychlenˇe nˇeco zakry´t.
108
Literatura
[1] KASL, David. Radim Janˇcura: Je revoluˇcn´ı doba a jak´akoliv forma ”
pr´ask´an´ı“ je povolen´a. [online]. 16. 4. 2012. Dostupn´e na www.ceskapozice.cz/domov/politika/ [2] (RAV); NOVINKY; PR´AVO. Podnikatel Janˇcura osoˇcil Kalouska z kr´adeˇz´ı, ten na nˇej podal trestn´ı ozn´amen´ı. [online]. 16. 4. 2012. Dostupn´e na www.novinky.cz/ [3] ˇCT24. ” Trv´am na tom, ˇze si Kalousek nakradl miliardy,“ ˇr´ık´a Radim Janˇcura. [online]. 14. 11. 2012. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/ [4] MLAD´A FRONTA DNES. Fanf´ary, d´ym a blesky prov´azely premi´eru letadla. 13. 6. 1997. Mlad´a fronta Dnes. [5] PR´AVO. Ministerstvo obrany zvaˇzuje nˇekolik variant n´akupu L-159. 21. 4. 1997. Pr´avo. [6] PˇSENIˇCKA, Jiˇr´ı. Kalouskova otoˇcka proti vˇsem. 1. 12. 2011. Ekonom. [7] NˇEMEC, Pavel. Velk´y spˇech kolem hazardu na internetu. 15. 12. 2008. Mlad´a fronta Dnes. [8] KERLES, Marek. ˇCesko: Las Vegas Evropy. 13. 12. 2008. Lidov´e noviny. [9] ˇ Sˇ TASTN´Y, Ondˇrej; SYROV´ATKA, Toma´ˇs. ” M´e ˇcestn´e slovo, nic jsem nevˇedˇel“. 29. 9. 2009. Mlad´a fronta Dnes. [10] PˇSENIˇCKA, Jiˇr´ı. Mal´a krabiˇcka a velk´y lobbing. 20. 5. 2010. Ekonom.
[11] IHNED.CZ. Elektronick´e vinˇety jsou re´alnˇejˇs´ı. Poslanci zam´ıtli n´avrh na jejich zruˇsen´ı. [online]. 16. 3. 2010. Dostupn´e na Domaci.iHNed.cz/ [12] RAKUˇSANOV´A, L´ıda. ´Upadek ˇcesk´e politiky. 7. 7. 2011. ˇCesky´ rozhlas 6. [13] SPURN´Y, Jaroslav. Padouch, nebo hrdina. 9. 4. 2001. Respekt.
[14] PRIMA TV. Vl´ada schv´alila n´avrh st´atn´ıho rozpoˇctu s deficitem 71 mld. Kˇc. 23. 9. 2007. PRIMA TV.
109
[15] RYCHETSK´Y, Jan. Kalousek: St´at se jako firma ˇr´ıdit ned´a. [online]. 25. 9. 2013. Dostupn´e na www.top09.cz [16] (MˇZI). Pad´aky za sto milion˚u korun leˇz´ı ve skladech. 30. 3. 2000. Slovo. [17] ˇCERN´Y, Filip. Ministerstvo obrany se neu´spˇeˇsnˇe snaˇz´ı reklamovat pad´aky. 12. 3. 2001. ˇCT1. [18] GAZD´IK, Jan. Lobkowicz ruˇs´ı strategickou zak´azku na pad´aky. 7. 4. 1998. Mlad´a fronta Dnes.
[19] HOUSKA, Kamil. Chyba u´ˇredn´ık˚u asi umoˇzn´ı arm´adˇe zruˇsit n´akup pad´ak˚u. 8. 1. 1999. Pr´avo. [20] T´YDEN. Arm´ada m´a luxusn´ı pˇrehozy proti prachu. 5. 12. 2011. Ty´den. [21] KOM´AREK, Michal; POT˚ UˇCEK, Jan. BL´ATO A ONI. 3. 3. 2005. Reflex. [22] GAZD´IK, Jan. ˇStefec: Arm´ada bojuje s pˇrekupn´ıky, kteˇr´ı z n´ı pumpuj´ı pen´ıze. 9. 6. 1999. Mlad´a fronta Dnes. [23] SPURN´Y, Jaroslav. Soutˇeˇz o tank za tˇrin´act miliard. 29. 8. 1995. Respekt. [24] PR´AVO. MHS pozastavilo soutˇeˇz na arm´adn´ı zamˇeˇrovaˇce. 11. 9. 1995. Pr´avo.
[25] KMENTA, Jaroslav. Lukrativn´ı soutˇeˇz o tanky i pˇres pochybnosti plat´ı. 13. 10. 1995. Mlad´a fronta Dnes. [26] GAZD´IK, Jan. Ministr obrany je nespokojen s arm´adn´ımi pr´avn´ıky. 13. 10. 1995. Mlad´a fronta Dnes. [27] SPURN´Y, Jaroslav. Nic nedˇelat a ˇcekat. Parlament uloˇzil vl´adˇe zastavit modernizaci Mig-21. 28. 12. 1995. Respekt. [28] T´YDEN. Drah´e omyly arm´ady. 14. 10. 1997. Ty´den. [29] MOJˇ Z´ Iˇ S, Frantiˇsek. Pokus zamezit srovn´avac´ım zkouˇsk´am tank˚u Kalouskovi nevyˇsel. 5. 11. 1998. Slovo.
[30] HOUSKA, Kamil. Italsk´a firma m´a b´yt po neu´spˇechu odstavena od modernizace tanku. 10. 3. 1999. Pr´avo.
[31] KMENTA, Jaroslav. Hol´anˇ zruˇsil zak´azku na nal´eh´an´ı n´amˇestka – Tajn´e sluˇzby provˇeˇruj´ı, zda motivem nebyla korupce. 2. 3. 1996. Mlad´a fronta Dnes. [32] SPURN´Y, Jaroslav. Lidovci br´an´ı Ministerstvo obrany. 12. 3. 1996. Respekt. [33] MLAD´A FRONTA DNES. Spis FBI naznaˇcil, ˇze u´platk˚u bylo nˇekolik. 10. 2. 1997. Mlad´a fronta Dnes.
110
[34] PEROUTKA, Ferdinand. T´emˇeˇr po dvou letech od zad´an´ı prvn´ı veˇrejn´e obchodn´ı soutˇeˇze na ˇSt´abn´ı informaˇcn´ı syst´em (ˇSIS), vyhlaˇsuje ministerstvo obrany tuto soutˇeˇz znovu. 9. 10. 1996. ˇCTA. [35] MLAD´A FRONTA DNES. Cestu do NATO komplikuje spor o d˚uleˇzitou zak´azku. 22. 2. 1997. Mlad´a fronta Dnes. [36] MLAD´A FRONTA DNES. O v´ıtˇezstv´ı EDS-Digital bylo zˇrejmˇe rozhodnuto pˇredem. 25. 3. 1997. Mlad´a fronta Dnes.
[37] KMENTA, Jaroslav. Lidovci dostali milionov´y u´platek, ˇr´ık´a podnikatel. 1. 7. 1998. Mlad´a fronta Dnes.
[38] KALOUSEK, Miroslav. MiG-29 a suverenita. 27. 2. 2001. Mlad´a fronta Dnes. [39] ˇCTA. Resort obrany nemˇel jinou moˇznost, jak se zbavit deseti letoun˚u MiG-29. 4. 4. 1996. ˇCTA.
[40] KMENTA, Jaroslav. Pozice n´amˇestka ministra obrany Kalouska se otˇr´as´a. 25. 7. 1996. Mlad´a fronta Dnes. [41] HOˇREJˇ S´I, Tom´aˇs. Realitn´ı kancel´aˇr Omnipol. 5. 10. 1998. Ty´den. [42] HOˇREJˇ S´I, Tom´aˇs. Kalousek se br´an´ı, policie vyˇsetˇruje. 1. 12. 1996. Ty´den.
[43] KMENTA, Jaroslav. N´amˇestek chce soud za naˇrˇcen´ı ze zpronevˇery. 6. 12. 1996. Mlad´a fronta Dnes. [44] HOˇREJˇ S´I, Tom´aˇs. Luxova svat´a v´alka. 24. 11. 1996. Ty´den. [45] MLAD´A FRONTA DNES. Zmatky kolem tank˚u odhaluj´ı chaos v obranˇe. 29. 7. 1997. Mlad´a fronta Dnes. [46] T´YDEN. Tankov´e fiasko lidovc˚u. 16. 9. 1997. Ty´den. [47] T´YDEN. Omnipol m´a tanky a vliv. 8. 7. 1997. Ty´den. [48] MLAD´A FRONTA DNES. Prodej tank˚u podm´ınil ˇZantovsk´y trestem. 27. 8. 1997. Mlad´a fronta Dnes. [49] PR´AVO. V´yborn´y vyvracel ve v´yboru argumenty proti prodeji tank˚u. 19. 9. 1997. Pr´avo. [50] PR´AVO. Nˇekteˇr´ı ˇceˇst´ı politici by mˇeli dostat met´al za podporu ciz´ıho pr˚umyslu. 18. 9. 1997. Pr´avo.
[51] RESPEKT. Chemapol ovl´adl zbrojn´ı trh. 8. 7. 1997. Respekt. [52] T´YDEN. Tˇrenice kolem prodeje tank˚u. 14. 7. 1997. Ty´den.
111
[53] LIDOV´E NOVINY. Tanky vyvolaly ostr´e konflikty. 30. 7. 1997. Lidov´e noviny. [54] PR´ACE. Podle Kuby potˇrebuje ˇCR vˇsech 540 tank˚u. 31. 7. 1997. Pr´ace. [55] VL´ADA ˇCR. Usnesen´ı vl´ady ˇCesk´e republiky. [online]. 8. 11. 1995. Dostupn´e na https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usnweb.nsf/ [56] VL´ADA ˇCR. Usnesen´ı vl´ady ˇCesk´e republiky. [online]. 13. 11. 1996. Dostupn´e na https://racek.odok.cz/usneseni/usnweb.nsf/ [57] KNˇEZ˚U, Jakub; HRNˇ C´ Iˇ ROV´A, Eva. Kdo vydˇelal na prodeji? 3. 5. 2004. ˇCT1. [58] SPURN´Y, Jaroslav. Podnikatel´e odm´ıtli miliardu – Tajemn´a firma odpustila st´atu pen´ale a nechce ˇr´ıci proˇc. 12. 8. 2002. Respekt.
[59] TELEGRAF. Kr´atkozrakost laik˚u v obchodˇe se nevypl´ac´ı. 20. 9. 1997. Telegraf. [60] SPURN´Y, Jaroslav. Vˇernost pˇredsedy Kalouska – Nov´y ˇs´ef lidovc˚u se chtˇel dostat do ˇc´ıtanek a moˇzn´a bude m´ıt u´spˇech. 18. 11. 2003. Respekt. [61] GAZD´IK, Jan. Pad´aky vhodn´e jen k povleˇcen´ı postel´ı. 16. 3. 2005. Mlad´a fronta Dnes. [62] GAZD´IK, Jan. Tvrd´ık: Doˇsly n´am pad´aky. 29. 5. 2001. Mlad´a fronta Dnes. [63] GAZD´IK, Jan. Nab´ıdli mi pad´aky. Vyrazil jsem s nimi dveˇre. 16. 3. 2005. Mlad´a fronta Dnes. [64] GAZD´IK, Jan. Soud: Nekvalitn´ı pad´ak zabil. 4. 4. 2001. Mlad´a fronta Dnes. [65] HOˇREJˇ S´I, Tom´aˇs. Miliony utopen´e v nebi. 29. 6. 1998. Ty´den. [66] GAZD´IK, Jan. ´Uˇredn´ıci ohrozili voj´aky – Tajn´a zpr´ava: Pad´aky za 200 milion˚u nelze pouˇz´ıt. 18. 1. 2001. Mlad´a fronta Dnes. [67] RADIO ˇCESKO. Koneˇcn´y rozhodˇc´ı n´alez ve sporu Diag Human versus st´at. [online]. 29. 8. 2008. Dostupn´e na www.rozhlas.cz/ [68] PETR´ AˇSOV´A, Lenka. Miliardy soudil st´ıhan´y muˇz. 19. 8. 2008. Mlad´a fronta Dnes. [69] PETR´ AˇSOV´A, Lenka; KL´IMOV´A, Jana. Do v´ıˇrivky chod´ım nah´y. 20. 9. 2008. Mlad´a fronta Dnes.
[70] CIKRT, Tom´aˇs. Dopis Martina Bojara firmˇe Novo Nordisk z 9. 3. 1992 anglick´a verze i ˇcesk´y pˇreklad. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
[71] CIKRT, Tom´aˇs. Z´apis z jedn´an´ı ministra zdravotnictv´ı se z´astupci firmy Novo Nordisk, 18. 5. 1992. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
112
[72] CIKRT, Toma´ˇs. Z´apis z jedn´an´ı p. ministra s pr´avn´ımi z´astupci firmy Conneco a.s. Praha dne 17. dubna 1992. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [73] CIKRT, Tom´aˇs. ˇReditel V´UFB J. Kˇrepelka potvrzuje Waldhauserovi objedn´avku na 120 kg metachalonu. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [74] CIKRT, Tom´aˇs. ˇZ´adost o povolen´ı k zach´azen´ı a v´yvozu metachalonu podepsan´a F. Waldhauserem, ze dne 14. 8. 1990. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [75] CIKRT, Toma´ˇs. ˇZ´adost firmy Conneco, a.s. o povolen´ı zach´azen´ı s metachalonem ze dne 28. 9. 1990. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [76] CIKRT, Toma´ˇs. ˇZ´adost firmy Conneco, a.s., o povolen´ı v´yvozu tablet 10 mil. tbl do Lesotha, ze dne 25. 9. 1990. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [77] CIKRT, Toma´ˇs. Zpr´ava o proˇsetˇren´ı v´yroby metachalonu ve V´UFB ze dne 30. 11. 1990. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
[78] CIKRT, Tom´aˇs. License to import habit forming drugs for the purposes of examination tests or analysis ze dne 17. 9. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
[79] CIKRT, Toma´ˇs. Zam´ıtnut´ı ˇz´adosti o povolen´ı v´yvozu pˇr´ıpravku s obsahem metachalonu z 16. 11. 1990. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [80] CIKRT, Tom´aˇs. Faxov´a zpr´ava z INCB V´ıdenˇ pro MZ ˇCSR z 9. 10. a n´aslednˇe i 26. 11. 1990. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
[81] CIKRT, Tom´aˇs. Zpr´ava Interpolu z 30. 11. 1990, pˇreloˇzena 3. 12. 1990. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
[82] CIKRT, Tom´aˇs. Dopis z u´dajn´eho ministerstva zdravotnictv´ı st´atu Lesotho ˇcesk´emu ministrovi Martinu Bojarovi ze dne 19. 11. 1990. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [83] CIKRT, Toma´ˇs. Zpr´ava o proˇsetˇren´ı v´yroby metachalonu ve V´UFB ze dne 30. 11. 1990. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
[84] CIKRT, Toma´ˇs. Dopis F. Waldhausera Martinu Bojarovi ze dne 4. 3. 1991. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [85] CIKRT, Tom´aˇs. Dopis Josefa ˇ St ’´avy Martinu Bojarovi datovan´y 4. ˇr´ıjna 1990. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [86] CIKRT, Tom´aˇs. ˇZaloba na Martina Bojara ze strany firmy Conneco z 10. 6. 1992. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
113
[87] CIKRT, Toma´ˇs. Usnesen´ı Obvodn´ıho soudu pro Prahu 5 o zastaven´ı ˇr´ızen´ı ve vˇeci Conneco vs. Martin Bojar ze dne 23. 6. 1993. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [88] CIKRT, Tom´aˇs. Vyj´adˇren´ı Martina Bojara sepsan´e na vyˇz´ad´an´ı Josefa ˇ St ’´avy ze dne 22. 6. 1993. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
[89] CIKRT, Toma´ˇs. CONNECO (Diag Human a.s., Diag Human SE) v´ypis ze OR dnes jiˇz vymazan´y. [online]. 7. 3. 2011. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [90] CIKRT, Tom´aˇs. Arbitr´aˇzn´ı ˇzaloba Diag Human proti ˇCR, autor Jiˇr´ı Orˇsula, 15. 10. 1996. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
[91] URBAN, Jan. Tunel pln´y krve aneb kauza Diag Human (trochu jinak). 2007. Galerie Gema. [92] ˇ C´APOV´A, Hana. ˇ St ’´ava jde na krev – Vl´adn´ı pr´avn´ıci kopali v miliardov´em procesu za Diag Human. 14. 6. 2004. Respekt. [93] SLONKOV´A, Sabina. V bitvˇe o st´atn´ı miliardy ˇsel Kalousek na ruku pˇr´ıteli. [online]. 2. 3. 2010. Dostupn´e na www.aktualne.cz
[94] ZVELEBIL, Jan. Krev nad zlato. 27. 5. 1999. Reflex. [95] PR´AVO. Osudov´a arbitr´aˇz. 3. 4. 2004. Pr´avo. [96] PˇSENIˇCKA, Jiˇr´ı. Miliardov´a transfuze. 17. 12. 2009. Ekonom.
[97] CIKRT, Toma´ˇs. Mezitimn´ı rozhodˇc´ı n´alez. [online]. 26. 2. 2011. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
[98] CIKRT, Toma´ˇs. Pˇrezkumn´y rozhodˇc´ı n´alez. [online]. 26. 2. 2011. Dostupn´e na www.anikorunu.cz [99] KMENTA, Jaroslav; RIEBAUEROV´A, Martina. Co chce st´at utajit v kauze Diag Human? 16. 6. 2004. Mlad´a fronta Dnes.
[100] CIKRT, Tom´aˇs. Dopis Jiˇr´ıho Orˇsuly ministrovi Lud’ku Rub´aˇsovi, n´ahrada ˇskody z 12. 9. 1995. [online]. 30. 12. 2013. Dostupn´e na www.anikorunu.cz
[101] DIAG HUMAN. Diag Human. [online]. 25. 3. 2014. Dostupn´e na www.diaghuman.eu [102] (PRO), ˇCTK. Hospod´aˇrsk´a komora pr´y podv´adˇela. 17. 1. 2014. Pr´avo. [103] ˇCECHOV´ A, ˇStˇep´anka. Petr Kuˇzel, prezident Hospod´aˇrsk´e komory ˇCR. [online]. 8. 3. 2012. Dostupn´e na www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/ [104] NAˇSI POLITICI. Petr Kuˇzel, MBA. [online]. 28. 5. 2013. Dostupn´e na www.nasipolitici.cz/cs/politik/2516-petr-kuzel
114
[105] ˇCT24. Diag Human: Z´astupce st´atu Kindl m´a vazby na ˇzaluj´ıc´ı stranu. [online]. 30. 3. 2010. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/ct24/ [106] HAVL´IK, David; FIALA, Michael. Report´eˇri ˇCT: Pochyby o arbitr´aˇzi Diag Human. [online]. 29. 3. 2010. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/ [107] HAVL´IK, David; FIALA, Michael. Report´eˇri ˇCT: Historie kauzy Diag Human. [online]. 31. 5. 2010. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/
[108] JUNEK, Adam. Mari´aˇs o st´atn´ı miliardy. 21. 5. 2009. Ekonom. [109] ˇCT1. Zaveden´ı m´ytn´eho v ˇCR. 20. 11. 2005. ˇCT1. [110] PISK´ AˇCEK, Vladim´ır. Hlasit´y tendr. 12. 12. 2005. Euro. [111] PˇSENIˇCKA, Jiˇr´ı. Nejsme s Kapschem ve pˇri. 18. 12. 2006. Euro. [112] TVAR˚ UˇZKOV´A, Lucie; KL´IMOV´A, Jana. Jsem ˇcist´y, vˇsechno jsou jen pomluvy. 15. 1. 2007. Mlad´a fronta Dnes. [113] PˇSENIˇCKA, Jiˇr´ı. Mal´a krabiˇcka a velk´y lobbing. 20. 5. 2010. Ekonom.
[114] JUSTICE. V´ypis z obchodn´ıho rejstˇr´ıku. [online]. 29. 3. 2014. Dostupn´e na https://or.justice.cz/ias/ui/ [115] VL´ADA ˇCR. Usnesen´ı vl´ady ˇCesk´e republiky ze dne 27. dubna 2009 ˇc. 558. [online]. 27. 4. 2009. Dostupn´e na www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/
[116] IHNED.CZ. Elektronick´e vinˇety jsou re´alnˇejˇs´ı. Poslanci zam´ıtli n´avrh na jejich zruˇsen´ı. [online]. 16. 3. 2010. Dostupn´e na iHned.cz [117] SVOBODA, Jakub; OVˇ C´ AˇCEK, Jiˇr´ı. Dr´abek chce seˇskrtat d´avky o tˇri miliardy. 14. 3. 2012. Pr´avo. [118] KUBIˇSOV´A, Eva. ROZHODNUT´I: S327/2012/VZ-16330/2012/521/ML. [online]. 9. 11. 2012. Dostupn´e na https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirkyrozhodnuti/detail-9976.html
[119] MATULA, Zdenˇek. Vrchn´ı st´atn´ı zastupitelstv´ı v Praze – Tiskov´a zpr´ava ze dne 15. 11. 2013. [online]. 15. 11. 2013. Dostupn´e na Justice.cz [120] VL´ADA ˇCR. Vl´ada ˇCesk´e republiky – ˇclenov´e Legislativn´ı rady vl´ady. [online]. Dostupn´e na www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/clenove/
[121] Prof. Smejkal. [online]. 18. 1. 2013. Dostupn´e na http://www.znalci.cz/cs/smejkal/ [122] KAL´AB, Vladim´ır. Vinˇety jsou nehor´aznost. Vydˇel´a na nich jen Kapsch. 15. 6. 2010. Hospod´aˇrsk´e noviny.
115
[123] LINKA, Jakub. Odklad elektronick´ych vinˇet o pˇet let. 5. 11. 2010. ˇCT24, Relace: Ekonomika ˇCT24. [124] NK´ U. NK´U – N´aklady na vybudov´an´ı a provoz syst´emu elektronick´eho m´ytn´eho odˇcerpaly v prvn´ıch pˇeti letech polovinu jeho v´ynos˚u. [online]. 13. 5. 2013. Dostupn´e na www.nku.cz/cz/media/ [125] KREˇC, Luboˇs. St´at na m´ytn´em promrhal stamiliony. 14. 5. 2013. Hospod´aˇrsk´e noviny.
[126] (JUM). Jsem pˇresvˇedˇcen, ˇze m´ytn´y projekt je mezi stovkami IT projekt˚u v´yjimeˇcn´y, tvrd´ı ˇs´ef Kapsch. [online]. 17. 5. 2013. Dostupn´e na zpravy.ihned.cz/ [127] KODˇERA, Petr. NK´U zkreslil data, ˇze st´at prodˇel´av´a na vym´ah´an´ı m´yta, tvrd´ı exministr Nˇemec a spol. [online]. 23. 5. 2013. Dostupn´e na iHNed.cz [128] ˇSTICK´Y, Jiˇr´ı; LYSONˇEK, Tom´aˇs. Kalousek obeˇsel z´akon, pustil ˇcesk´y hazard na internet. 18. 12. 2008. Mlad´a fronta Dnes. [129] KALOUSEK, Miroslav. Miroslav Kalousek – ˇZivotopis. [online]. Dostupn´e na www.miroslav-kalousek.cz/zivotopis [130] NAˇSI POLITICI. Jiˇr´ı ˇCunek. [online]. 6. 2. 2013. Dostupn´e na www.nasipolitici.cz [131] ˇCUNEK, Jiˇr´ı. ˇCunek: ˇZe jsem v pˇr´ım´em rozporu s panem Dospivou mi nijak nevad´ı. 19. 10. 2011. Pr´avo. [132] PˇSENIˇCKA, Jiˇr´ı. Kalouskova hazardn´ı hra. 10. 6. 2010. Ekonom.
[133] (STI). Kalousek proti lidovc˚um: spor o s´azen´ı na internetu. 18. 12. 2008. Mlad´a fronta Dnes. [134] VL´ADA ˇCR. JUDr. Cyril Svoboda – Vl´ada ˇCR. [online]. Dostupn´e na www.vlada.cz/ [135] DUBSK´A, Simona. V´yvoj zdanˇen´ı hazardu v ˇCR – VˇSE. Bakala´ˇrska´ pr´ace. [online]. 31. 1. 2013. Dostupn´e na www.vse.cz
[136] EISENHAMMER, Milan. Kalousek versus Pirk. 21. 11. 2011. Ty´den. [137] SPURN´Y, Jaroslav. Kalouskova s´azka. 26. 1. 2009. Respekt. [138] WANATOWICZOV´A, Krystyna. Janot˚uv poradce na loterie se objevuje ze zpr´avˇe BIS. 26. 10. 2009. Mlad´a fronta Dnes. [139] MAˇSEK, Jaroslav. Hazard dostal rok v´ydˇelku nav´ıc. St´at pˇrijde o pˇet miliard. 23. 6. 2011. Mlad´a fronta Dnes.
116
[140] PARLAMENT ˇCR. Parlament ˇCesk´e republiky, Poslaneck´a snˇemovna 20102013, 13. sch˚uze, ˇc´ast 143 (9. 2. 2011). [online]. 9. 2. 2011. Dostupn´e na www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/ [141] PARLAMENT ˇCR. Hlasov´an´ı Poslaneck´e snˇemovny – 13/131, 9. u´nora 2011, Novela z. o loteri´ıch. [online]. 9. 2. 2011. Dostupn´e na www.psp.cz/ [142] PARLAMENT ˇCR. Parlament ˇCesk´e republiky, Poslaneck´a snˇemovna 20102013, 19. sch˚uze, ˇc´ast 183 (15. 6. 2011). [online]. 15. 6. 2011. Dostupn´e na www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/ [143] SVAZ MˇEST A OBC´ I. N´avrh poslance Kalouska – duben 2011. [online]. 31. 3. 2011. Dostupn´e na www.smocr.cz
[144] JAKOB, Ondˇrej. Boj proti danˇov´ym u´nik˚um se stupnˇuje, 2011, Ministerstvo financ´ı ˇCR. [online]. 19. 5. 2011. Dostupn´e na www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2011/ [145] PARLAMENT ˇCR. Parlament ˇCesk´e republiky, Poslaneck´a snˇemovna 20102013, 19. sch˚uze, ˇc´ast 295 (21. 6. 2011). [online]. 21. 6. 2011. Dostupn´e na www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/ [146] BROˇZ, Jan. Soudci zkrotili hazard hned, poslanci to napl´anovali za tˇri roky. 9. 9. 2011. Mlad´a fronta Dnes. [147] ˇCTK. Ombudsman: Kalousk˚uv u´ˇrad povoloval hazard nez´akonnˇe. [online]. 26. 10. 2011. Dostupn´e na Ty´den.cz [148] PARLAMENT ˇCR. Parlament ˇCesk´e republiky, Poslaneck´a snˇemovna 2010-2013, 32. sch˚uze, ˇc´ast 293 (20. 12. 2011). [online]. 20. 12. 2011. Dostupn´e na www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/ [149] PARLAMENT ˇCR. Tisk 473 ve Sb´ırce z´akon˚u – Pˇredpis 458/2011 Sb. [online]. 30. 12. 2011. Dostupn´e na www.psp.cz/sqw/ [150] SEDL´ AˇCKOV´A, Veronika; KOTTOV´A, Alice. Zruˇs´ıme-li ekozak´azku, m˚uˇzou hrozit arbitr´aˇze. ˇRekl Kalousek. [online]. 17. 6. 2010. Dostupn´e na www.rozhlas.cz/zpravy/ [151] PARLAMENT ˇCR. Snˇemovn´ı tisk 473/0, ˇc´ast ˇc. 1/3. [online]. 9. 9. 2011. Dostupn´e na www.psp.cz/sqw/text/ [152] HRABAˇCKA, Roman. Kancel´aˇr ministra – rozhodnut´ı. 28. 4. 2014. Ministerstvo obrany. [153] GAZD´IK, Jan. Arm´adˇe hroz´ı kv˚uli pad´ak˚um stamilionov´a pokuta. 25. 9. 1998. Mlad´a fronta Dnes.
117
[154] SIPRI. The SIPRI Top 100 arms-producing and military services companies in the world excluding China, 2012. [online]. Dostupn´e na www.sipri.org/research/armaments/production/Top100 [155] VL´ADA ˇCR. Vl´ada ˇCesk´e republiky – usnesen´ı vl´ady ˇCesk´e republiky ze dne 10. prosince 2001 ˇc. 1331. [online]. 10. 12. 2001. Dostupn´e na kormoran.vlada.cz/usneseni/ [156] SPURN´Y, Jaroslav. Kdo p˚ujde sedˇet za gripeny – ˇCesk´a policie pˇripravuje obvinˇen´ı v obrovsk´em skand´alu kolem drah´ych st´ıhaˇcek. 29. 6. 2009. Respekt.
[157] WOLLNER, Marek; BERGMAN, Sven; DYFVERMARK, Joachim; LAURIN, Frederik. Report´eˇri ˇCT: Korupce okolo prodeje st´ıhaˇcek Gripen. [online]. 26. 2. 2007. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/ [158] SPURN´Y, Jaroslav. Gripeny, nebo NATO – Vl´ada chce za kaˇzdou cenu koupit zbyteˇcn´e stroje. 22. 4. 2002. Respekt. [159] SPURN´Y, Jaroslav. L´ıt´ame v tom vˇsichni – Proˇc vl´ada usiluje o n´akup st´ıhaˇcek. 29. 4. 2002. Respekt. [160] PARLAMENT ˇCR. Snˇemovn´ı tisk 1229/0, Vl´adn´ı n´avrh z´akona o u´vˇer˚u na letadla JAS 39 Gripen. [online]. 17. 1. 2002. Dostupn´e na www.psp.cz/sqw/text/ [161] PARLAMENT ˇCR. Usnesen´ı PS ˇc. 2314 k vl´adn´ımu n´avrhu z´akona o pˇrijet´ı u´vˇer˚u na financov´an´ı Programu poˇr´ızen´ı a provozov´an´ı 24 nadzvukov´ych letadel JAS 39 Gripen /snˇemovn´ı tisk 1229/ – tˇret´ı ˇcten´ı (9. kvˇetna 2002). 9. 5. 2002. [online]. Dostupn´e na www.psp.cz/sqw/text/ [162] PARLAMENT ˇCR. Parlament ˇCesk´e republiky, Poslaneck´a snˇemovna 19982002, 51. sch˚uze, ˇc´ast 8 (13. 6. 2002). [online]. 13. 6. 2002. Dostupn´e na www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/ [163] NOVOTN´Y, Jiˇr´ı. Smlouva o gripenech podeps´ana. 15. 6. 2004. Pr´avo. [164] PARLAMENT ˇCR. Parlament ˇCesk´e republiky, Poslaneck´a snˇemovna 19982002, 49. sch˚uze, ˇc´ast 43 (24. 4. 2002). [online]. 24. 4. 2002. Dostupn´e na www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/ [165] SPURN´Y, Jaroslav. Nic nedˇelat a ˇcekat. 28. 12. 1995. Respekt. [166] PR´AVO. Soc. dem. se ob´av´a destabilizace arm´ady. 13. 10. 1997. Pr´avo.
[167] SLOVO. D˚ustojn´ıci jsou za mˇr´ıˇzemi kv˚uli zak´azk´am. 7. 10. 2000. Slovo. [168] ˇCTK. Nov´e d˚ukazy o korupci v prodeji gripen˚u, tentokr´at v JAR. [online]. 16. 8. 2010. Dostupn´e na www.novinky.cz/zahranicn´ı/
118
[169] ˇCT24. BAE platil za zajiˇstˇen´ı dod´avek gripen˚u v ˇCR a Mad’arsku. [online]. 6. 2. 2010. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/ [170] VAL´ AˇSKOV´A, Marie. Depeˇse citovala ˇcesk´y ˇzert´ık: Kalousek dostal za gripeny tolik, ˇze ted’ m˚uˇze dˇelat poctiv´eho. [online]. 30. 8. 2011. Dostupn´e na zpravy.iHned.cz [171] KOUTN´IK, Ondˇrej. Posudek nahr´av´a Rittigovi: ˇskodu nelze vyˇc´ıslit. 18. 2. 2014. Lidov´e noviny.
[172] KUNDRA, Ondˇrej. Tˇeˇzk´e ˇcasy Vlasty Parkanov´e. 25. 6. 2012. Respekt.
[173] WIRNITZER, Jan. Konˇc´ıc´ı vl´ada schv´alila n´akup letoun˚u pro arm´adu za 3,5 miliardy. [online]. 20. 4. 2009. Dostupn´e na iDNES.cz [174] WOLLNER, Marek; SNOPOV´A, Aneta; DOBI´ AˇSOV´A, Mark´eta. Report´eˇri ˇ CT: Kupn´ı smlouva letadel CASA. [online]. 26. 11. 2012. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/
[175] MINISTERSTVO OBRANY. Podpis smlouvy o n´akupu taktick´ych transportn´ıch letoun˚u – Ministerstvo obrany. [online]. 7. 5. 2009. Dostupn´e na www.acr.army.cz/ [176] VESELOVSK´Y, Martin; KRUˇCINSK´A, Tereza. St´ıh´an´ı za letouny CASA? 13. 6. 2012. ˇCT24. Poˇrad: Ud´alosti, komenta´ˇre. [177] ˇCT24. Snˇemovna vydala Parkanovou k trestn´ımu st´ıh´an´ı. 11. 7. 2012. ˇCT24. [178] KLEPETKO, Bohumil. Krok k vyd´an´ı Parkanov´e. 10. 7. 2012. ˇCT24. Poˇrad: Ud´alosti, komenta´ˇre. [179] NEVYHOˇSTˇEN´Y, Martin. Tupec, podˇelanej n´amˇestek, sr´aˇc. Komu uˇz Kalousek vynadal? [online]. 16. 7. 2012. Dostupn´e na www.lidovky.cz [180] P´ALKOV´ A, ˇS´arka. Kalousek p´ıˇse Pickovi: Omlouv´am se v´am za slova o ” tot´aln´ım sr´aˇci“. [online]. 18. 7. 2012. Dostupn´e na www.lidovky.cz [181] SYROV´ATKA, Toma´ˇs; KROUPA, Janek. Obhajoba Bart´aka versus dokumenty: nˇeco tu nehraje. 3. 7. 2012. Mlad´a fronta Dnes. [182] TRON´ Iˇ CEK, Jakub. Kauza Tatra: Bart´ak u soudu odm´ıtl vinu, skutky z obˇzaloby se pr´y v˚ubec nestaly. [online]. 20. 1. 2014. Dostupn´e na www.novinky.cz [183] SYROV´ATKA, Tom´aˇs; VIKTORA, Anton´ın. Bart´ak bude odhalovat pran´ı ˇspinav´ych penˇez. 17. 8. 2010. Mlad´a fronta Dnes. [184] ˇCT24. Bart´ak konˇc´ı na financ´ıch, Kalousek ho pustil. [online]. 28. 3. 2011. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/ct24
119
[185] ˇCT24. Bezpeˇcnostn´ı v´ybor: Kalousek pr´y mluvil o passatech, Lessy to pop´ır´a. [online]. 13. 7. 2012. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/ct24 [186] T´YDEN.CZ. Kalousek: Kdyˇz se nezastˇrel´ı, mˇel by vyˇsetˇrovatel rezignovat. [online]. 4. 7. 2012. Dostupn´e na www.tyden.cz [187] HOˇREJˇ S´I, Toma´ˇs. Z´atah na mal´e ryby – Nakl´ad´an´ı se st´atn´ımi penˇezi provokovalo korupci. 8. 6. 1998. Ty´den. [188] SPURN´Y, Jaroslav; KUNDRA, Ondˇrej. Podveden´a arm´ada – Politici a d˚ustojn´ıci spoleˇcnˇe rozkr´adaj´ı st´atn´ı rozpoˇcet. 14. 5. 2007. Respekt. [189] GAZD´IK, JAN. Ministr obrany se rozhodl kv˚uli u´platk˚um propouˇstˇet. 26. 5. 1998. Mlad´a fronta Dnes. [190] DRTINOV´A, Daniela; ST´ARKOV´A, Anna. Korupce na ministerstvu obrany. 22. 5. 1998. ˇCT2. Poˇrad: 21. [191] ˇSEBEK, David. Nahr´av´a st´avaj´ıc´ı syst´em zad´av´an´ı a plnˇen´ı arm´adn´ıch zak´azek korupci? 29. 5. 1998. Slovo. [192] SYROV´ATKA, Toma´ˇs. S´am, schovan´y. S polici´ı za z´ady. Tak ˇzije Dal´ık. 14. 12. 2012. Mlad´a fronta Dnes. [193] MORAVEC, V´aclav. Proˇc Krejˇc´ık odeˇsel? 15. 7. 2007. ˇCT24. Poˇrad: Ot´azky V´aclava Moravce.
[194] KMENTA, Jaroslav. Ministr˚um vad´ı, ˇze jiˇz nezmˇen´ı arm´adn´ı zak´azky. ODS se zlob´ı, jak lidovci utr´acej´ı vojensk´e miliardy. 8. 1. 1996. Mlad´a fronta Dnes.
[195] (KV). Lidovci pop´ıraj´ı profit na arm´adn´ıch zak´azk´ach. 9. 1. 1996. Pr´avo. [196] GAZD´IK, Jan. Nov´akovi se zd´a, ˇze Kalousek m´a v arm´adˇe pˇr´ıliˇs velk´e pravomoci. 15. 1. 1996. Mlad´a fronta Dnes.
[197] KMENTA, Jaroslav. Tajn˚ustk´aˇrstv´ı koncepci arm´ady neprospˇeje. 8. 1. 1996. Mlad´a fronta Dnes.
[198] (RED). Kdo chce v´aˇs hlas. 15. 5. 2002. Mlad´a fronta Dnes. [199] MLAD´A FRONTA DNES. ˇZantovsk´y: Kalousek mus´ı n´est odpovˇednost. 15. 9. 1997. Mlad´a fronta Dnes. [200] ˇCTA. ˇZ´adnou pr´avn´ı odpovˇednost za rozhodov´an´ı o arm´adn´ıch zak´azk´ach nenese ekonomick´y n´amˇestek ministra obrany Miroslav Kalousek. 16. 1. 1996. ˇCTA.
[201] OTTO, Pavel. Proˇsetˇren´ı af´er jen v´ıt´am. 7. 9. 1998. Hospod´aˇrsk´e noviny.
120
[202] GAZD´IK, Jan. Omnipol uspoˇr´adal party v hang´aru. 9. 10. 1996. Mlad´a fronta Dnes. [203] T´YDEN. Bitva o ˇcesk´e zbranˇe. 27. 4. 1997. Ty´den. [204] PR´AVO. Ruml znepokojen aktivitami n´amˇestka MO Kalouska. 30. 4. 1997. Pr´avo. [205] SLONKOV´A, Sabina. Pochyby o bytu Kalousek nerozpt´ylil – Nejasn´y majetek ˇs´efa lidovc˚u. 14. 4. 2005. Hospod´aˇrsk´e noviny. [206] KL´IMOV´A, Jana. Richard H´ava: Letouny CASA nebyly pˇredraˇzen´e. Nˇekdo chce jen odstranit Kalouska. 26. 7. 2012. Mlad´a fronta Dnes.
[207] KAISER, Daniel. M´am pochyby o ekozak´azce i o vinˇet´ach. 5. 6. 2010. Lidov´e noviny.
[208] PLESL, Jaroslav. Nehrajeme si s Kalouskem na loutky a na loutk´aˇre – Richard H´ava, zbrojaˇr. 10. 6. 2010. Hospod´aˇrsk´e noviny. [209] ˇCEZ. V´yroˇcn´ı zpr´avy – Hospod´aˇrsk´e v´ysledky – Skupina ˇCEZ. [online]. 10. 4. 2014. Dostupn´e na www.cez.cz [210] VL´ADA ˇCR; PARLAMENT ˇCR. Z´akon o majetkov´em vyrovn´an´ı s c´ırkvemi a n´aboˇzensk´ymi spoleˇcnostmi a o zmˇenˇe nˇekter´ych z´akon˚u (z´akon o majetkov´em vyrovn´an´ı s c´ırkvemi a n´aboˇzensk´ymi spoleˇcnostmi). [online]. 5. 12. 2012. Dostupn´e na www.mkcr.cz
[211] DANDA, Oldˇrich. Restituce odklepnuty, ˇcek´a se na Klause. 9. 11. 2012. Pr´avo. [212] PARLAMENT ˇCR. Parlament ˇCesk´e republiky, Poslaneck´a snˇemovna 20102013, 47. sch˚uze, ˇc´ast 222 (8. 11. 2012). [online]. 8. 11. 2012. Dostupn´e na www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/ [213] NADAˇCN´I FOND PROTI KORUPCI. Podivnosti kolem c´ırkevn´ıch restituc´ı. [online]. 10. 9. 2013. Dostupn´e na www.nfpk.cz [214] PˇSENIˇCKA, Jiˇr´ı. Zbrojaˇr H´ava v lesn´ım h´avu – LST Trhanov. 2. 9. 2010. Ekonom.
[215] PRINZ, Jiˇr´ı; JEMELKA, Frantiˇsek. Majetkov´e vyrovn´an´ı ve svˇetle aktu´aln´ıch informac´ı. [online]. 8. 11. 2013. Dostupn´e na tisk.cirkev.cz
[216] LST a.s. V´yroˇcn´ı zpr´ava za rok 2010. [online]. 2. 5. 2011. Dostupn´e na or.justice.cz [217] NAˇSI POLITICI. Ing. Ivan Fuksa – ˇzivotopis. [online]. 20. 6. 2013. Dostupn´e na www.nasipolitici.cz [218] MINISTERSTVO FINANC´ I. Jmenov´an prvn´ı n´amˇestek ministra financ´ı. [online]. 29. 1. 2007. Dostupn´e na www.mfcr.cz [219] MINISTERSTVO FINANC´ I. Vyps´ana veˇrejn´a zak´azka na komplexn´ı odstranˇen´ı star´ych ekologick´ych z´atˇeˇz´ı. [online]. 17. 12. 2008. Dostupn´e na www.mfcr.cz
121
[220] S˚URA, Jan. Megazak´azka se odkl´ad´a, ˇcek´a na novou vl´adu. 16. 12. 2009. Mlad´a fronta Dnes.
[221] SVOBODA, Jakub. Obˇr´ı ekotendr za sto miliard korun nab´ır´a zpoˇzdˇen´ı. 20. 10. 2010. Pr´avo. [222] KOL´ AˇR, Petr; ZL´AMALOV´A, Lenka. PPF usiluje o n´avrat do hry o ekotendr, ˇzehl´ı vztahy s TOP 09. [online]. 8. 12. 2010. Dostupn´e na byznys.lidovky.cz [223] ˇCTK. PPF se vrac´ı do hry o ekologickou superzak´azku. [online]. 12. 10. 2009. Dostupn´e na www.tyden.cz [224] FR´ANEK, Tom´aˇs. Kellnera vyˇradili z megazak´azky, Neˇcase to rozzlobilo. [online]. 2. 7. 2010. Dostupn´e na zpravy.aktualne.cz [225] ˇCT24. Obˇr´ı ekotendr m˚uˇze po odstoupen´ı PPF Advisory pokraˇcovat. [online]. 2. 2. 2011. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/ct24/ [226] KL´IMOV´A, Jana. Cena obˇr´ı ekozak´azky se m˚uˇze na posledn´ı chv´ıli zv´yˇsit. 4. 7. 2011. Mlad´a fronta Dnes. [227] ˇSTEFEK, Jiˇr´ı; SVOBODA, Petr. Rozbuˇska jm´enem ekotendr. 19. 9. 2011. Ty´den. [228] (JˇS). Miliardov´y ekotendr zruˇsen. [online]. 21. 12. 2011. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz:8003/ct24/
[229] (DUK); (AMA). Nab´ıdky v ekotendru zveˇrejnˇeny, politici jej vˇsak chtˇej´ı zruˇsit. [online]. 13. 9. 2011. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/ct24/ [230] WOLLNER, Marek; SNOPOV´A, Aneta; DOBI´ AˇSOV´A, Mark´eta. Report´eˇri ˇ CT: Kauza ˇspanˇelsk´ych letadel CASA. [online]. 24. 9. 2012. Dostupn´e na www.ceskatelevize.cz/ [231] PARKANOV´A, Vlasta. 11. 06. 2012 ˇZ´adost o vyd´an´ı. [online]. 11. 6. 2012. Dostupn´e na www.parkanova.cz [232] PARLAMENT ˇCR. Parlament ˇCesk´e republiky, Poslaneck´a snˇemovna 20102013, 41. sch˚uze, ˇc´ast 80 (11. 7. 2012). [online]. 11. 7. 2012. Dostupn´e na www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/ [233] TˇREˇCEK, ˇCenˇek. Proti Bart´akovi chybˇely d˚ukazy. 15. 5. 2014. Mlad´a fronta Dnes. [234] SLONKOV´A, Sabina; GAZD´IK, Jan; ZPRAVODAJOV´E MF DNES. Plukovn´ık N´ahl´ık odch´az´ı? Hr˚uza! Pˇred volbami (a pravdˇepodobnˇe i jindy) se politici ochotnˇe vyj´adˇr´ı k ˇcemukoli. 6. 6. 2002. Mlad´a fronta Dnes.
122
[235] PARLAMENT ˇCR. Parlament ˇCesk´e republiky, Poslaneck´a snˇemovna 20102013, 30. sch˚uze, ˇc´ast 33 (4. 11. 2011). [online]. 4. 11. 2011. Dostupn´e na www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/ [236] MINISTERSTVO FINANC´ I. Makroekonomick´a predikce – ˇr´ıjen 2008. [online]. 1. 10. 2008. Dostupn´e na www.mfcr.cz [237] ˇCESK´Y STATISTICK´ Y ´ UˇRAD. Historick´a roˇcenka n´arodn´ıch u´ˇct˚u 1990 aˇz 2010 – Makroekonomick´e ukazatele n´arodn´ıho hospod´aˇrstv´ı. [online]. 4. 5. 2012. Dostupn´e na www.czso.cz [238] SYROV´ATKA, Tom´aˇs; KROUPA, Janek. Voj´aci letadla odm´ıtli. ” Ministryni neˇr´ıkat!“. 2. 7. 2012. Mlad´a fronta Dnes. [239] ´USTAV PRO JAZYK ˇCESK´Y AKADEMIE VˇED ˇCR. Internetov´a jazykov´a pˇr´ıruˇcka – obvykl´y. [online]. prirucka.ujc.cas.cz
123

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode